Студентське самоврядування

     

Звіт про роботу парламенту за 2016/2017 н.р. 

 

 З метою створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, в коледжі діють органи студентського самоврядування.  Діяльність органів студентського парламенту спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Студентське самоврядування існує на трьох рівнях:

               -  Рівень групи, предметного гуртка, клубу за інтересами (ради);

               -  Рівень відділення, гуртожитку (ради);

               -  Рівень коледжу – парламент.

    Вищим органом студентського самоврядування коледжу є звітно-виборча конференція, яка обирає парламент. Очолює парламент коледжу голова, який обирається на загальноколеджанських виборах. Основними документами, що регламентують діяльність органів студентського самоврядування є «Положення про студентське самоврядування в Технолого-економічному коледжі БНАУ» та «Декларація прав та обов’язків студентів коледжу». Дані документи обговорені та затверджені  на звітно-виборчій  конференції.

     У 2011 – 2012 році парламент посів І місце у міському конкурсі за «Кращу організацію роботи органів студентського самоврядування». 

   У 2012 – 2013 році голова парламенту нагороджений Почесною Грамотою міського голови за активну участь у заходах міста.

     У 2013 році парламент коледжу був нагороджений дипломом за перемогу у щорічній молодіжній акції «Молода людина року 2013» у номінації «Орган студентського самоврядування».

       Людину не можна навчити на все життя, її треба навчити вчитися все життя – це є основним пріоритетом в організації студентського самоврядування.

     Студенти коледжу стали ініціаторами і розробили положення для таких конкурсів:

  • «Кращий студент року» (для  коледжу, міста, регіону та Міністерства аграрної політики та продовольства України);
  • Інтелектуальний конкурс «Найрозумніший» (для коледжу і міста);
  • Конкурс патріотичної пісні та поезії «В ім’я Батьківщини» (для коледжу і регіону).

 

    

 

Дорогий студенте!!!

    Участь у діяльності органів студентського самоврядування - це чудова нагода здобути навички у громадському житті, реалізуватися в цікавих для себе заходах, здобути досвід у спілкуванні, випробувати себе як лідера та керівника.

     Ти можеш стати частинкою великої та креативної сім'ї студентського самоврядування у нашому коледжі!

   ОСС – це саме те, що тобі потрібно! Приходь і реалізовуй себе у творчості чи організаторській діяльності!!!

    Якщо тебе зацікавила наведена інформація і ти хотів би познайомитись з нею краще і більш детально –   звертайся!

     Інформацію щодо роботи студентського парламенту,соціальної служби та гуртків шукай на дошці «Студентське самоврядування в дії» у корпусі №4.

 

Ми чекаємо тебе у відділі виховної роботи (корпус №4)!
 

 

Парламент -  це ТЕ, ЩО ТОБІ ПОТРІБНО!!!

 

   

 
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ БНАУ

                                            РОЗДІЛ №1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.   Студентське самоврядування в ТЕК БНАУ функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захисту їх прав та сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
  2.  Усі студенти коледжу можуть бути обраними й обирати своїх представників до органів студентського самоврядування.
  3.  Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність самостійно.
  4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, законами України, нормативними документами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Статутом коледжу та цим положенням.
  5. Органи студентського самоврядування сприяють організації навчальної, наукової, культурно-просвітньої, спортивно-масової та іншої діяльності за участю студентів ТЕК БНАУ.
  6. Органи студентського самоврядування користуються всебічною підтримкою і допомогою директора коледжу у вирішенні питань забезпечення документацією, приміщенням, обладнанням та коштами.
  7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, відділення, гуртожитку, коледжу.

РОЗДІЛ №2

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  1. Головними сферами участі студентів у життєдіяльності коледжу мають бути сприяння в організації:
  • навчально-виховної роботи;
  • наукової роботи;
  • культурно-освітньої роботи;
  • фізкультурно-масової роботи;
  • студентського побуту і дозвілля;
  • системи міжвузівських відносин;
    1. Основними завданнями органів студентського самоврядування в коледжі є:
    2. Сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови.
    3. Зробити мету і завдання реформування виховної роботи особисто значущим для кожного з учасників навчально – виховного процесу.
    4. Сформувати у студентів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму.
    5. Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань та ін.
    6. Через широко розвинену систему органів самоврядування залучити студентів до діяльності колективу, навчального закладу, суспільства.
    7. Ознайомити студентів із різними демократичними здобутками, особливостями демократії в Україні.
    8. Забезпечити виконання студентами своїх обов’язків.
    9. Забезпечувати і захищати права та інтереси студентів.
    10. Сприяти навчанню, науковій та творчій  діяльності студентів.
    11. Сприяти у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.
    12. Сприяння працевлаштування випускників.
    13. Організацію співробітництва із студентами інших навчальних закладів  освіти та молодіжними організаціями.
    14. Сприяти створенню різноманітних студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами.
    15. Сприяти участь у проектах міжнародного обміну студентами та співробітництва з навчальними закладами інших країн.
    16. Сприяти організації  проходження навчальної практики.

РОЗДІЛ №3

СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Студентське самоврядування є правом студентів коледжу самостійно вирішувати питання у межах Статуту Технолого–економічного коледж БНАУ. Воно здійснюється через діяльність Голови студентського парламенту та парламенту коледжу.

3.2. Основними органами студентського самоврядування є:

  • голова студентського парламенту коледжу;
  • парламент;
  • спостережна рада;
  • ради відділень та гуртожитків;
  • ради груп;
  • виборча комісія.

3.3. Самоврядування в коледжі діє на трьох рівнях:

  • Група;
  • відділення, гуртожиток;
  • коледж.

РОЗДІЛ №4

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1. Голова студентського парламенту коледжу є головою всієї студентської громади і очолює виконавську діяльність.

4.1.1  Голова студентської парламенту коледжу обирається студентами коледжу на основі загального рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на два роки.

4.1.2.Голова Студентського парламенту здійснює керівництво поточною роботою робочих органів студентського самоврядування, представляє органи студентського самоврядування в коледжі та за його межами.

4.1.3.Голова студентського парламенту:

  • призначає голів комітетів (центрів);
  • приймає постанови щодо діяльності органів студентського самоврядування;
  • призначає заступників;
  • вносить свої пропозиції до адміністрації та керівництва підрозділів коледжу з питань студентського життя;
  • бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв’язків;

4.1.4. Постанови Голови Студентського парламенту є обов’язковими для всіх органів студентського самоврядування.

4.1.5. Голова студентського самоврядування здійснює контроль за діяльністю інших органів студентського парламенту.

4.1.6.Голова Студентського парламенту виконує свої обов’язки до вступу новообраного Голови студентського парламенту.

4.1.7. Повноваження голови студентського парламенту припиняються достроково у випадках:

  • особистої заяви;
  • відрахування із числа студентів ТЕК БНАУ;
  • неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я;

4.1.8 Голова Студентського парламенту може бути усунений з посади рішенням студентського парламенту. Рішення про усунення голови Студентського парламенту з посади приймається на засіданні студентського парламенту не менше ніж двома третинами від загальної кількості делегатів.

4.1.9. Будь-який студент коледжу може подати заяву до Спостережної ради про недовіру до Голови Студентського парламенту у випадку якщо до заяви додаються підписи 10% студентів коледжу. Спостережна рада для з’ясування обставин, які є причиною вираження недовіри до Голови Студентського парламенту, утворює тимчасову комісію, яка у п’ятиденний строк встановлює причини подання заяви. Спостережна рада у триденний строк розглядає висновки тимчасової комісії і виносить рішення про позачергове засідання Студентського парламенту з питань усунення голови Студентського парламенту з посади.

4.1.10. Головою студентського парламенту може бути студент другого - третього курсів.

4.1.11. Чергові вибори Голови студентського парламенту коледжу відбуваються в останню п’ятницю жовтня другого року повноважень.

4.1.12. Новообраний Голова студентського парламенту вступає на пост після складання присяги.

4.1.13. Президент коледжу забезпечує виконавчу діяльність коледжу.

4.1.14. Структура студентського самоврядування коледжу складається з: парламенту (голова парламенту, заступник голови парламенту, секретар), ради відділень гуртожитків, студентські центри (центри виховної роботи, навчально-пошукової роботи, культурно-масової роботи, спортивно-оздоровчої роботи, інформаційного забезпечення та реклами, зовнішніх зв’язків).

4.1.15. Приймає участь у засіданнях педагогічного колективу коледжу та пропонує для вирішення питання, що стосуються інтересів студентів;

4.1.16. Забезпечує підготовку звітів про виконану роботу.

 

4.2. Заступник Голови студентського парламенту призначається головою  на термін два роки.

4.2.1. Заступник голови студентського парламенту  координує діяльність студентських центрів, які діють на рівні коледжу. В свою чергу студентські центри координують діяльність відповідних комітетів на відділеннях і в гуртожитку, а комітети координують роботу комісії у групах.

4.3. Міністерства

4.3.1. Міністерства (відповідні комітети на відділеннях, а комісії в групах) є робочими органами студентського самоврядування в ТЕК БНАУ.

4.3.2. В коледжі діють такі міністерства:

  • Національно–культурного відродження.
  • Спортивно–оздоровчої роботи.
  • Соціальних питань.
  • Навчально–наукової роботи.
  • Інформаційних технологій.
  • Господарчої діяльності.
  • Виховної та культурно–масової роботи.
  • Військово-патріотичного виховання.

4.3.3. Міністерства (комітети, комісії):

  • проводять роботу щодо захисту прав та інтересів студентів;
  • спрямовують свою діяльність та активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;
  • сприяють формуванню діяльності органів самоврядування на відділеннях та в гуртожитках, гуртків, молодіжних громадських об’єднаннях, співпрацюють з ними;
  • організовують допомогу студентам у пошуку роботи, ведуть профорієнтаційну діяльність серед студентів, організовують культурно-масову і спортивно-оздоровчу роботу;
  • постійно інформують студентів коледжу про свою діяльність за допомогою внутрішніх засобів масової інформації.

4.3.4. Голів  студентських центрів призначає та звільняє Голова студентського парламенту за згодою парламенту.

4.3.5. Голови міністерств:

  • керують поточною роботою;
  • співпрацюють з органами студентського самоврядування міста, області, регіону;
  • виконують рішення президента і прем’єр – міністра
  • співпрацюють безпосередньо з парламентом коледжу
  • очолюють керівництво відповідними комітетами на відділеннях і в гуртожитках і комісіями в групах

4.4. Студентський парламент коледжу визначає основні напрями діяльності органів студентського самоврядування коледжу; розробляє нормативну базу діяльності цих органів (Положення про організацію діяльності органів студентського самоврядування, Декларацію прав і обов’язків студентів, присягу голови студентського парламенту, складають Положення до конкурсів, заходів, затверджує персональний склад спостережної ради).

4.4.1. Парламент обирається загальною конференцією коледжу на два роки.

4.4.2. Кількісний склад членів парламенту відповідає кількості навчальних груп в коледжі.

4.4.3. Члени парламенту зі свого складу обирають Голову парламенту, заступника голови і секретаря.

4.4.4. До роботи парламенту залучаються голови рад груп з правом дорадчого голосу.

4.4.5. Засідання Студентського парламенту є правомірним за умови реєстрації не менше двох третин від загальної кількості делегатів.

4.4.6. Рішення Студентського парламенту приймаються звичайно більшістю голосів відкритим голосуванням, зміни та доповнення до його Положення приймаються за умов, якщо за нього проголосувало 2/3 делегатів студентського парламенту.

4.4.7. Позачергове засідання Студентського парламенту скликається за рішенням Голови студентського парламенту коледжу або на вимогу Спостережної Ради відповідно до цього Положення.

4.4.8. Підготовку до першого засідання Студентського парламенту здійснює виборча комісія відповідно до цього Положення.

4.4.9. Вибори Голови Студентського парламенту проводяться в один тур, обраним Головою Студентського парламенту вважається той студент, який набрав більшу кількість голосів.

4.4.10. Робоче засідання парламенту проводиться щовівторка кожного тижня.

  1. Затверджує регламент та інші нормативні документи, рішення про порядок роботи комітетів (центрів).
  2. Утворює інші органи студентського самоврядування, призначає їх керівництво.

РОЗДІЛ  №5

СПОСТЕРЕЖНА   РАДА

5.1. СПОСТЕРЕЖНА РАДА

5.1.1. Спостережна рада представляє інтереси всіх студентів ТЕК БНАУ.

5.1.2. Спостережна Рада складається з представників відділень: по 3 представників від кожного відділення та по одному від ради гуртожитків.

5.1.3. Членом Спостережної Ради може бути будь-який студент коледжу, який не займає ніяких посад в інших органах студентського самоврядування.

5.1.4. Список представників від відділень подається до виборчої комісії не пізніше чим за 7 днів до дня проведення засідання студентського парламенту.

5.1.5. Персональний склад Спостережної Ради затверджує студентський парламент.

5.1.6. Голова Спостережної ради обирається на першому засіданні Спостережної ради із числа її членів шляхом відкритого голосування.

5.1.7. Голова Спостережної ради:

  • здійснює керівництво діяльністю Спостережної ради, організовує її роботу;
  • забезпечує підготовку засідання;
  • скликає засідання Спостережної Ради;
  • представляє Спостережну раду у відносинах з органами студентського самоврядування та адміністрацією коледжу;
  • здійснює інші повноваження відповідно до цього положення.

5.1.8. Спостережна рада збирається на перше засідання не пізніше семи  днів з дня проведення виборів.

5.1.9. Позачергові вибори до Спостережної ради призначаються виборчою комісією і проводяться у двадцятиденний строк з дня прийняття рішення Студентського парламенту про дострокове припинення повноважень Спостережної Ради.

5.1.10. Засідання Спостережної ради відбувається не менше одного разу на місяць та скликається позачергово на вимогу голови Студентського парламенту у триденний строк.

5.1.11. У разі, якщо Спостережна рада не збирається на чергове засідання протягом двох місяців, голова Студентського Парламенту має право прийняти рішення про позачергове проведення засідання Студентського парламенту з питання дострокового припинення повноважень Спостережної Ради.

5.1.12. Засідання Спостережної Ради є правомочним лише при наявності більше половини членів Спостережної ради.

5.1.13. Спостережна Рада призначає на посаду та достроково припиняє повноваження членів виборчої комісії.

5.1.14. Члени Спостережної Ради мають право:

  • розглядати проекти постанов та рішень голови Студентського парламенту;
  • на вільне отримання інформації щодо діяльності всіх структур ТЕК БНАУ, що стосуються інтересів студентів;
  • скликати позачергове засідання Студентського парламенту

5.1.15.Члени Спостережної ради зобов’язані:

  • представляти інтереси студентів;
  • сумлінно виконувати покладені на них обов’язки;
  • бути присутніми на засіданнях Спостережної Ради.

5.1.16. Проекти рішень і постанов затверджуються простою більшістю голосів та підписуються головою Спостережної Ради.

5.1.17. Повноваження членів Спостережної ради припиняються одночасно з припиненням повноважень Спостережної Ради.

5.1.18. Достроково членство в Спостережній раді припиняється:

  • у разі подання особистої заяви;
  • у разі не виконання своїх обов’язків, якщо за це проголосувало більше 2/3 дійсних членів Спостережної Ради;
  • у випадку виключення із числа студентів ТЕК БНАУ.

5.1.19. Повноваження Спостережної Ради припиняються в день відкриття першого засідання новообраного складу Спостережної Ради.

 

РОЗДІЛ №6

ВИБОРЧА КОМІСІЯ

6.1. Виборча комісія є постійно діючим органом студентського самоврядування, який відповідно до цього положення забезпечує організацію підготовки і проведення засідання Студентського парламенту, виборів голови Студентського парламенту та затвердження персонального складу Спостережної ради.

6.2. Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених цим положенням принципів і засад виборчого процесу реалізацію виборчих прав студентів.

6.3. Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності.

6.4. Виборча комісія є незалежним органом студентського самоврядування, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів.

6.5. Виборча комісія зобов'язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у осіб, що передбачені цим положенням втручання будь–яких органів, посадових і службових осіб, громадян та ї х об'єднань і вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, не допускається.

6.6. Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду президента коледжу, голови Студентського парламенту, кандидати у члени Спостережної Ради, представники адміністрації коледжу.

6.7. За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.

6.8. На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути присутніми представники зацікавлених  сторін.

6.9. Рішення виборчої комісії публікуються в місцевих засобах масової інформації.

6.10. До складу виборчої комісії входять 15 членів: 5 – призначає голова студентського парламенту коледжу, 5 – парламент, 5 – призначає Спостережна Рада;

6.11. Глава виборчої комісії, заступник голови виборчої комісії, секретар виборчої комісії обираються з числа членів виборчої комісії шляхом відкритого голосування на її першому засіданні.

6.12. Після сформування виборчої комісії її персональний склад протягом року можна змінювати не більше ніж на одну третину.

6.13. Виборча комісія працює на постійній основі.

6.14. Членом виборчої комісії може бути будь-який студент коледжу.

6.15. Виборча комісія є колегіальним органом, який приймає рішення після розгляду на своїх засіданнях питань, що належить до її компетенції.

6.16. Діяльність виборчої комісії організовують голова виборчої комісії та її секретар.

6.17. Основною організаційною формою діяльності виборчої комісії є її засідання. На засіданні комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього положення належить до компетенції комісії.

6.18. Засідання  виборчої комісії скликаються її головою, а у разі його відсутності – заступником голови комісії. У разі відсутності голови комісії, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії, воно може бути скликане на вимогу не менш як третини членів виборчої комісії про час і місце засідання.

6.19. Засідання комісії веде голова комісії або заступник голови комісії, а у разі невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій, комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

6.20. Засідання комісії проводяться згідно з регламентом комісії та є правомочним за наявності не менш як двох третин її складу. Порядок денний засідання комісії формує її голова , а в разі його відсутності – заступник голови комісії або головуючий на засіданні.

6.21. У засіданнях комісії можуть брати участь особи, зазначені в частинах другій і третій статті 6.16. цього положення. На засіданнях комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті - головуючим на засіданні комісії або секретарем комісії

6.22. Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії та підписується кожним членом комісії:

6.23. Члени комісії при здійсненні своїх повноважень зобов’язані не вчиняти будь-яких дій, що ганьблять звання члена комісії і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності.

6.24. Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з рішенням, прийнятим комісією, має право викласти окремо думку, що у письмовій формі додається до протоколу засідання комісії.

6.25. Рішення,  прийняті комісією, можуть  бути змінені  тільки самою  комісією або  рішенням Студентського парламенту

6.26. Рішення комісії, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання. Адміністрація коледжу та органи студентського самоврядування  сприяють комісії у здійсненні нею своїх повноважень.

6.27. Виборча комісія:

  • організовує підготовку і проведення виборів  президента коледжу, голови Студентського парламенту;
  • забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу;
  • звертається в разі  необхідності до Спостережної Ради щодо тлумачення окремих статей цього положення з питань проведення  виборів голови Студентського парламенту, вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення окремих статей цього положення з питань виборів голови Студентського парламенту;
  • публікує інформацію про строки проведення  виборчої  компанії  та інші матеріали про свою діяльність;
  • встановлює форми виборчих списків делегатів Студентського парламенту, зразки виборчих  скриньок для голосування, визначає порядок зберігання  та передачі виборчих документів;
  • заслуховує повідомлення органів студентського  самоврядування з питань, пов’язаних  з підготовкою і проведення виборів голови Студентського  парламенту;
  • проводить  реєстрацію кандидатів на посаду  голови Студентського парламенту, відповідно  до положення продовжує строки збирання підписів на підтримку кандидата  на посаду голови Студентського парламенту, надання виборчих документів, вирішує інші питання, пов’язані з реєстрацією кандидатів на посаду  голови Студентського  парламенту;
  • проводить реєстрацію делегатів на засідання Студентського парламенту в день проведення засідання;
  • затверджує  результати виборів голови Студентського парламенту, оголошує в засобах масової інформації повідомлення про результати виборів  голови  Студентського  парламенту;

6.28. Голова комісії:

  • здійснює керівництво  діяльністю  комісії, організовує її роботу;
  • забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її розгляд;
  • скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про  час скликання засідання, веде засідання  комісії і вносить на розгляд комісії пропозиції щодо структури штабів секретаріату комісії;
  • призначає на посаду та звільняє  з посад працівників секретаріату комісії;
  • представляє комісію  у відносинах з органами студентського самоврядування та адміністрацією коледжу.

6.29. Голова комісії в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань організації діяльності секретаріату комісії. Голова комісії здійснює інші  повноваження відповідно до цього положення.

6.30. Секретар комісії організовує роботу секретаріату комісії з організаційного забезпечення діяльності комісії та відповідно  до регламенту комісії здійснює інші повноваження.

6.31. Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії здійснюють повноваження відповідно до встановленого регламенту комісії розподілу обов’язків між ними, а також виконують окремі доручення голови комісії або заступника голови комісії.

6.32. Вимоги комісії її голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії, пов’язаних з виконанням ним завдань комісії, є обов’язковим для всіх органів студентського самоврядування.

6.33. Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії відповідно до цього положення є посадовими особами, які для здійснення функцій і повноважень комісії, керуються  цим положенням.

6.34. Повноваження члена комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Спостережної Ради або голови студентського парламенту у разі:

  • порушення ним встановлених цим положенням норм;
  • відрахування із числа студентів;
  • за особистою заявою члена комісії;
  • за невиконання покладених обов’язків.

6.35. Спостережна Рада та голова студентського парламенту в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена комісії призначають у місячний строк іншу особу.

РОЗДІЛ №7

       РАДИ ВІДДІЛЕННЯ

7.1. Ради  відділення є органом студентського самоврядування на відділенні.

7.2. Членом ради відділення є кожний голова студентської ради академічної групи відділення.

7.3. Ради відділення збирається на засідання не менше одного разу на тиждень  для визначення напрямів діяльності щодо реалізації рішень голови студентського парламенту.

7.4. В другий тиждень вересня рада відділення обирає голову ради відділення.

7.5. Голова ради відділення очолює роботу комітетів на відділенні.

7.6. Студентська рада відділенням є структурним підрозділом студентського парламенту коледжу. У своїй роботі вона керується  Положенням про студентське самоврядування в Технолого - економічному коледжі, вказівками вищестоящих органів студентського самоврядування, наказами голови студентського Парламенту та постановами Спостережної Ради студентського Парламенту.

7.7. Студентська рада відділення виражає інтереси всіх студентів відділення.

7.8. Студентська рада  відділення складається з голови, заступника, секретаря та голів комітетів.

7.9. Голова ради відділення  обирається радою відділення відкритим голосуванням  більшістю голосів із числа кандидатур студентів відділення.

7.10. На виборах студентської ради відділення кожний голова ради  академічної групи відділення має тільки один голос.

7.11. Достроково повноваження голови студентської ради припиняються у разі:

  • подання особистої заяви;
  • відрахування із числа студентів коледжу;
  • невиконання своїх обов’язків, якщо за це проголосувало більше половини членів ради відділення;

7.12. Завдання та форми діяльності студентської ради  відділення:

  • співпрацювати з завідуючим щодо питання навчально-виховного  процесу, соціально-прибуткових, оздоровчих і культурних потреб студентів відділення;
  • вносити пропозиції завідуючому відділення щодо матеріального та морального заохочення студентів, які досягли успіхів у науковій роботі, навчанні та роботі органів  студентського самоврядування;
  • сприяти підвищенню ефективності  навчально - виховного процесу ;
  • брати участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;
  • вносити пропозиції завідуючому відділення про покращення умов навчання і побуту студентів;
  • контролювати дотримання студентами відділення правил внутрішнього розпорядку;
  • проводити виховну роботу серед студентів.

7.13. Голова ради  відділення збирається на чергові і позачергові засідання.

7.14. Чергові засідання скликає голова студентської ради  один раз на тиждень.

7.15. Позачергові засідання студентської ради відділення скликає на вимогу не менше 1/3 членів.

7.16. Проводить  засідання голова студентської ради  відділення, у разі його відсутності заступник голови.

Секретар ради пише протоколи засідання, які зберігаються протягом трьох років.

7.17. Засідання студентської ради відділення приймається звичайною більшістю голосів при наявності не менше половини її членів.

7.18. голова ради  організовує самоврядування студентів на рівні академічних груп та всього курсу.

7.19.  Голова ради:

  • сприяє виконання студентами навчального плану та графіку навчального процесу;
  • організовує отримання та розподіл серед студентів підручників та навчальних посібників;
  • контролює присутність студентів на всіх видах учбових занять, з’ясовує причину відсутності студентів та подає до завідуючого відділення відповідні дані;
  • організовує виконання наказів та розпоряджень директора коледжу, завідуючого відділенням, президента коледжу, голови парламенту коледжу;
  • підтримує навчальну дисципліну студентів;

7.20. Розпорядження голови ради відділення  в межах його повноважень обов’язкові для виконання студентами відділення.

7.21.  Комітети є робочими органами студентського самоврядування на відділенні.

7.22. Створення додаткових  комітетів, їх структури, є прерогативою ради відділення

7.23. Голова ради академічної групи обирається зборами студентів груп на весь термін навчання.

7.24. Голова ради групи представляє інтереси студентів, співпрацює з  головою ради відділення з усіма структурними підрозділами самоврядування коледжу.

7.25. Голова ради групи:

  • організовує виконання студентами групи навчального плану та графіку навчального процесу;
  • повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять;
  • несе відповідальність за відвідування студентами лекцій, практичних занять та семінарів;
  • організовує отримання та розподіл серед студентів групи підручників та навчальних посібників.
  • контролює виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпорядження директора коледжу.

7.26. Розпорядження голови ради групи обов’язкові для виконання студентами групи.

7.27. Голова ради може бути звільнений від виконання своїх обов’язків:

  • за особистою заявою;
  • зборами групи якщо за це проголосувало 2/3 студентів групи.

7.28. Збори студентів академічної групи проводяться не менше одного разу на два тижні.

7.29. Головує на зборах голова ради групи. Секретар ради веде протоколи які зберігаються на протязі всього періоду навчання.

РОЗДІЛ №8

СТУДЕНТСЬКА РАДА ГУРТОЖИТКУ

8.1. Права і обов’язки голови студентської ради гуртожитку.

8.2. Голова студентської ради гуртожитку обирається в вересні поточного року на загальних зборах мешканців гуртожитку строком на навчальний рік і несе відповідальність за стан навчально-виховної роботи, збереження майна, додержання правил протипожежної безпеки та користуванням електроприладів в гуртожитку.

8.3. Голова студентської ради гуртожитку призначає заступника і секретаря.

8.4. У разі відсутності голови ради гуртожитку  всі його повноваження виконує заступник голови ради

8.5. Секретар ради веде протоколи засідань які зберігаються на протязі трьох років.

8.6. Голова ради гуртожитку безпосередньо підпорядковується прем’єр – міністру.

8.7. Голова ради може бути звільнений від виконання своїх обов’язків:

  • за особистою заявою;
  • зборами  мешканців гуртожитку
  • відрахуванням з числа студентів
  • порушення ним встановлених цим Положенням норм.

8.8. Голова ради зобов’язаний:

  • слідкувати за виконанням мешканцями правил внутрішнього розпорядку та вимог санітарного режиму, не допускати проведення заходів після 2200;
  • контролювати додержання всіма мешканцями гуртожитку часу відведеного для самопідготовки;
  • брати активну участь в організації всіх заходів, що проводяться в гуртожитку у відповідності плану виховної роботи;
  • постійно в кінці кожного місяця 25-го числа підводити підсумки змагань між блоками та кімнатами за звання “Краща кімната, блок”;
  • забезпечувати виконання мешканцями гуртожитку вимог і рішень ради студентського самоврядування, вихователів, коменданта;
  • залучати студентів до участі у генеральному прибиранні в гуртожитку та на закріпленій території;
  • спрямовувати роботу старост блоків, здійснювати контроль за виконанням ними своїх обов’язків;
  • слідкувати за своєчасним прибиранням жилих кімнат, кухонь та службових приміщень, за бережливим відношенням до майна гуртожитку;
  • слідкувати за додержанням мешканцями гуртожитку правил протипожежної безпеки, користуванням електроприладами;
  • додержувати у гуртожитку суворий режим економії електроенергії, газу, води;
  • не допускати порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку. В випадку порушення терміново повідомляти вихователя гуртожитку;
  • організовувати та забезпечувати чергування, складати графік чергування на наступний місяць.

8.9. Голова студентської ради в гуртожитку працює під посереднім керівництвом голови студентського парламенту коледжу та вихователя гуртожитку і звітує про проведену роботу один раз на місяць перед вихователем гуртожитку, студентським парламентом коледжу.

РОЗДІЛ №9

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

9.1. Члени органів студентського самоврядування мають право:

  • узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів відносно організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності коледжу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих рішень;
  • брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів з коледжу;
  • отримувати в органах  адміністрації коледжу інформацію з питань, що стосується студентів.

9.2. Члени органів студентського самоврядування зобов'язані:

  • сприяти всебічному розвитку ТЕК БНАУ;
  • представляти і захищати інтереси студентів;
  • виконувати покладені на них обов'язки, передбачені цим Положенням.

9.3. Одна й та ж сама особа не може обіймати дві і більше посад в органах студентського самоврядування коледжу.

РОЗДІЛ №10

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

10.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування:

  • частини позабюджетних коштів коледжу за рішенням директора коледжу;
  • коштів, отриманих як благодійна допомога, добровільних пожертвувань та безповоротної фінансової допомоги.
    1.  Студентські  внески двічі на рік:
  • Запровадити збір внесків у розмірі  5 грн. (сплачується по 2грн.50к. у семестр)
  • Парламентом обирається казначей,  який звітує про витрати коштів двічі на рік.
  • Кошти витрачаються за рішенням парламенту на проведення  святкових заходів коледжу.

РОЗДІЛ №11

ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Дане положення діє з дня його затвердження на Установчій Конференції.

11.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають в силу після затвердження на засіданні Студентського Парламенту та погодження їх з директором ТЕК БНАУ.

РОЗДІЛ №12

ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Установча Конференція та вибори до органів студентського самоврядування проводяться протягом одного місяця з дня погодження директора ТЕК БНАУ Положення «Про студентське самоврядування в ТЕК БНАУ».

12.2. Перші вибори делегатів на Установчу Конференцію проводяться протягом семи днів з дня погодження директором коледжу цього Положення.

12.3. Голова Студентського Парламенту, обраний на Установчій Конференції виконує свої обов'язки до засідання  нового Студентського Парламенту.

12.4. Після затвердження цього Положення Установчою Конференцією обираються протягом двох тижнів старости академічних груп, створюється виборча комісія, формуються комітети, студентські деканати відділення та сектори.

12.5. Організацією та підготовкою до Установчої Конференції проведенням виборів голови Студентського Парламенту займається оргкомітетом по підготовці та проведенню Установчої Конференції.

12.6. Головує на Установчій Конференції до обрання голови Студентського Парламенту уповноважений член оргкомітету.

 

 


 

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Технолого-економічний                                       Установчою конференцією студентів

коледж БНАУ                                                         Технолого-економічний коледж БНАУ

Директор __________Л.П. Лендрик                        від «10» жовтня 2004 р.

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

 

 

Студент має право на:

  • вибір форми навчання:
  • навчання та здобуття повного освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
    спеціаліста;
  • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
  • користуваня навчальною, науковою, виробничого, культурною, спортивною, побутовою базою коледжу;
  • участь у пошуково-дослідницький діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
  • участь у студентському самоврядуванні, обговорення й вирішення питань удосконалення навчально-виховного процесу, пошуково -дослідницької роботи, організацію дозвілля, побуту тощо;
  • користування навчальною і методичною літературою;
  • забезпечення стипендією, гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • трудову діяльність у встановленому порядку в позанавчальний час;
  • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права студентів або принижують їх честь і гідність;
  • обирання та обрання до вищого колегіального органу самоврядування;
  • отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
  • створення фондів для студентських потреб, участь в роботі громадських організацій;
  • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу освіти в установленому порядку.

Студент коледжу зобов’язаний

  • присвятити все своє життя благодійній справі - служити своєму народові та своїй державі;
  • додержуватися законів, моральних та етичних норм;
  • додержуватися Положення та правил внутрішнього розпорядку коледжу;
  • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
  • вчасно інформувати керівництво коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;
  • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний та культурний рівень;
  • відпрацьовувати в позанавчальний час всі види пропущених занять.

       Випускники коледжу, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

       Випускники коледжу, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.

Студент коледжу може бути відрахований:

  • за власним бажанням;
  • за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;
  • за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;
  • за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитків у нетверезому стані, стані наркотичного або токсилогічного сп’яніння;
  • за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
  • за неодноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку коледжу (за погодженням з профспілковою організацією);
  • за несплату вартості навчання у термін, передбачений договором.

 Якщо ти Студент!

  • Ти є вільним та рівним у своїх правах. Всі повинні ставитися один до одного по-братськи.
  • Ти маєш право ходити до коледжу і вчитися; коледж повинен сприяти розвитку усіх твоїх здібностей та твоєму вмінню досягти згоди та взаєморозуміння між людьми.
  • Ти маєш право брати участь у керівництві колективом, обирати та бути обраним.
  • Ти маєш право на справедливий та гласний розгляд порушення своїх прав. Ти не маєш права чинити самосуд.
  • Ти повинен зберігати вірність своїй Батьківщині, сім'ї, друзям.
  • Ти повинен поважати погляди інших, рахуватися з їх думкою.
  • Ти повинен бути ввічливим з усіма, незалежно від віку, національності, релігії тощо.
  • Завжди берегти честь коледжу, підтримувати та поповнювати його славні традиції.
  • Наполегливо оволодівати наукою.
  • Приймати активну участь в суспільному житті коледжу та розвитку студентського самоврядування.
  • Ти повинен утримувати своє тіло й думку чистими та здоровими.

   Держава, Конституція України, "Декларація прав та обов'язків студентів", Статут коледжу гарантують і охороняють твої права.