Школа лідерства

 

 

Дорогий студенте!!!

    Участь у діяльності органів студентського самоврядування - це чудова нагода здобути навички у громадському житті, реалізуватися в цікавих для себе заходах, здобути досвід у спілкуванні, випробувати себе як лідера та керівника.

     Ти можеш стати частинкою великої та креативної сім'ї студентського самоврядування у нашому коледжі!

   ОСС – це саме те, що тобі потрібно! Приходь і реалізовуй себе у творчості чи організаторській діяльності!!!

    Якщо тебе зацікавила наведена інформація і ти хотів би познайомитись з нею краще і більш детально –   звертайся!

     Інформацію щодо роботи студентського парламенту,соціальної служби та гуртків шукай на дошці «Студентське самоврядування в дії» у корпусі №4.

 

Ми чекаємо тебе у відділі виховної роботи (корпус №4)!
 

 

Парламент -  це ТЕ, ЩО ТОБІ ПОТРІБНО!!!

 

   

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВСП «ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ»

 

УХВАЛЕНО

Установчою конференцією

студентів ВСП ТЕФК БНАУ

“19”   червня    2020 р.        

                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                    ВСП «Технолого-економічний                        фаховий   коледж БНАУ»

                       Директор   

                        /підписано/   Л.П. Лендрик

                        “22”   червня   2020 р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ВСП «ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ»

 

ЗМІСТ

№1. Загальні положення.

№2. Основні функції, принципи та напрямки діяльності студентського самоврядування.

№3. Структура органів студентського самоврядування.

№4. Повноваження органів студентського самоврядування.

№5.  Спостережна  рада

№6. Виборча комісія.

№7. Ради відділень

№8. Студентська рада гуртожитку

№9. Права та обов’язки членів органів студентського самоврядування

№10. Забезпечення діяльності органів студентського самоврядування

№11. Додаткові положення

№12. Особливі положення

 

 

 

РОЗДІЛ №1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   У коледжі та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування закладу. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів коледжу вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні закладу.

1.2.   Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти закладу, які у ньому навчаються, мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів.

1.3.   Студентське самоврядування здійснюється студентами коледжу безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, визначеному Законом та Положенням про вибори Голови та членів студентського парламенту ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ»

1.4.   У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, законами України, нормативними документами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Статутом коледжу та цим положенням.

1.5.   Студентське самоврядування в ВСП ТЕФК БНАУ функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захисту їх прав та сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

1.6.   Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність самостійно.

1.7.   Органи студентського самоврядування сприяють організації навчальної, наукової, культурно-просвітньої, спортивно-масової та іншої діяльності за участю студентів ВСП ТЕФК БНАУ.

1.8.   Органи студентського самоврядування користуються всебічною підтримкою і допомогою директора коледжу у вирішенні питань забезпечення документацією, приміщенням, обладнанням та коштами.

1.9.   Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, відділення, гуртожитку, коледжу.

1.10. Адміністрація коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з студентів, а також із використанням бюджетних коштів та майна коледжу).

Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію керівником, іншими органами управління закладу фахової передвищої освіти.

РОЗДІЛ №2

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1.   Головними сферами участі студентів у життєдіяльності коледжу мають бути сприяння в організації:

•        навчально-виховної роботи;

•        наукової роботи;

•        культурно-освітньої роботи;

•        фізкультурно-масової роботи;

•        студентського побуту і дозвілля;

•        системи міжвузівських відносин

2.2.   Органи студентського самоврядування діють на принципах:

•        добровільності, колегіальності, відкритості;

•        виборності та звітності;

•        рівності прав студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти на участь у студентському самоврядуванні;

•        незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;

•        академічної доброчесності.

2.3.   Основними завданнями органів студентського самоврядування в коледжі є:

•        Сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови.

•        Зробити мету і завдання реформування виховної роботи особисто значущим для кожного з учасників освітнього середовища.

•        Сформувати у студентів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму.

•        Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань та ін.

•        Через широко розвинену систему органів самоврядування залучити студентів до діяльності колективу, навчального закладу, суспільства.

•        Ознайомити студентів із різними демократичними здобутками, особливостями демократії в Україні.

•        Забезпечити виконання студентами своїх обов’язків.

•        Забезпечувати і захищати права та інтереси студентів.

•        Сприяти навчанню, науковій та творчій  діяльності студентів.

•        Сприяти у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.

•        Сприяння працевлаштування випускників.

•        Організацію співробітництва із студентами інших навчальних закладів  освіти та молодіжними організаціями.

•        Сприяти організації  проходження навчальної практики.

•        Сприяти створенню різноманітних студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами.

•        Сприяти участь у проектах міжнародного обміну студентами та співробітництва з навчальними закладами інших країн.

РОЗДІЛ №3

СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Студентське самоврядування є правом студентів коледжу самостійно вирішувати питання у межах Статуту ВСП «Технолого–економічний фаховий коледж БНАУ». Воно здійснюється через діяльність Голови студентського парламенту та парламенту коледжу.

3.2. Основними органами студентського самоврядування є:

•        голова студентського парламенту коледжу;

•        парламент;

•        спостережна рада;

•        ради відділень та гуртожитків;

•        ради груп;

•        виборча комісія.

3.3. Самоврядування в коледжі діє на трьох рівнях:

•        група;

•        відділення, гуртожиток;

•        коледж.

РОЗДІЛ №4

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1. Голова студентського парламенту коледжу є головою всієї студентської громади і очолює виконавську діяльність.

4.1.1  Голова студентської парламенту коледжу обирається студентами коледжу на основі загального рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на два роки.

4.1.2. Голова Студентського парламенту здійснює    керівництво поточною роботою робочих органів студентського самоврядування, представляє органи студентського самоврядування в коледжі та за його межами.

4.1.3.Голова студентського парламенту:

• призначає голів комітетів (центрів);

• приймає постанови щодо діяльності органів студентського самоврядування;

• призначає заступників;

•    вносить свої пропозиції до адміністрації та керівництва підрозділів коледжу з питань студентського життя;

•    бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв’язків;

4.1.4. Постанови Голови Студентського парламенту є обов’язковими для всіх органів студентського самоврядування.

4.1.5. Голова студентського самоврядування здійснює контроль за діяльністю інших органів студентського парламенту.

4.1.6.Голова Студентського парламенту виконує свої обов’язки до вступу новообраного Голови студентського парламенту.

4.1.7. Повноваження голови студентського парламенту припиняються достроково у випадках:

• особистої заяви;

• відрахування із числа студентів ВСП ТЕФК БНАУ;

• неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я;

4.1.8 Голова Студентського парламенту може бути усунений з посади рішенням студентського парламенту. Рішення про усунення голови Студентського парламенту з посади приймається на засіданні студентського парламенту не менше ніж двома третинами від загальної кількості делегатів.

4.1.9. Будь-який студент коледжу може подати заяву до Спостережної ради про недовіру до Голови Студентського парламенту у випадку якщо до заяви додаються підписи 10% студентів коледжу. Спостережна рада для з’ясування обставин, які є причиною вираження недовіри до Голови Студентського парламенту, утворює тимчасову комісію, яка у п’ятиденний строк встановлює причини подання заяви. Спостережна рада у триденний строк розглядає висновки тимчасової комісії і виносить рішення про позачергове засідання Студентського парламенту з питань усунення голови Студентського парламенту з посади.

4.1.10. Головою студентського парламенту може бути студент другого - третього курсів.

4.1.11. Чергові вибори Голови студентського парламенту коледжу відбуваються в останню п’ятницю жовтня другого року повноважень.

4.1.12. Новообраний Голова студентського парламенту вступає на пост після складання присяги.

4.1.13. Президент коледжу забезпечує виконавчу діяльність коледжу.

4.1.14. Структура студентського самоврядування коледжу складається з: парламенту (голова парламенту, заступник голови парламенту, секретар), ради відділень гуртожитків, студентські центри (центри виховної роботи, навчально-пошукової роботи, культурно-масової роботи, спортивно-оздоровчої роботи, інформаційного забезпечення та реклами, зовнішніх зв’язків).

4.1.15. Приймає участь у засіданнях педагогічного колективу коледжу та пропонує для вирішення питання, що стосуються інтересів студентів;

4.1.16. Забезпечує підготовку звітів про виконану роботу.

4.2. Заступник Голови студентського парламенту призначається головою  на термін два роки.

4.2.1. Заступник голови студентського парламенту  координує діяльність студентських центрів, які діють на рівні коледжу. В свою чергу студентські центри координують діяльність відповідних комітетів на відділеннях і в гуртожитку, а комітети координують роботу комісії у групах.

4.3. Міністерства

4.3.1. Міністерства (відповідні комітети на відділеннях, а комісії в групах) є робочими органами студентського самоврядування в ВСП ТЕФК БНАУ.

4.3.2. В коледжі діють такі міністерства:

•        Національно–культурного відродження.

•        Спортивно–оздоровчої роботи.

•        Соціальних питань.

•        Навчально–наукової роботи.

•        Інформаційних технологій.

•        Господарчої діяльності.

•        Виховної та культурно–масової роботи.

•        Військово-патріотичного виховання.

4.3.3. Міністерства (комітети, комісії):

•        проводять роботу щодо захисту прав та інтересів студентів;

•        спрямовують свою діяльність та активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;

•        сприяють формуванню діяльності органів самоврядування на відділеннях та в гуртожитках, гуртків, молодіжних громадських об’єднаннях, співпрацюють з ними;

•        організовують допомогу студентам у пошуку роботи, ведуть профорієнтаційну діяльність серед студентів, організовують культурно-масову і спортивно-оздоровчу роботу;

•        постійно інформують студентів коледжу про свою діяльність за допомогою внутрішніх засобів масової інформації.

4.3.4. Голів  студентських центрів призначає та звільняє Голова студентського парламенту за згодою парламенту.

4.3.5. Голови міністерств:

•        керують поточною роботою;

•        співпрацюють з органами студентського самоврядування міста, області, регіону;

•        виконують рішення президента і прем’єр – міністра

•        співпрацюють безпосередньо з парламентом коледжу

•        очолюють керівництво відповідними комітетами на відділеннях і в гуртожитках і комісіями в групах

4.4. Студентський парламент коледжу визначає основні напрями діяльності органів студентського самоврядування коледжу; розробляє нормативну базу діяльності цих органів (Положення про організацію діяльності органів студентського самоврядування, Декларацію прав і обов’язків студентів, присягу голови студентського парламенту, складають Положення до конкурсів, заходів, затверджує персональний склад спостережної ради).

4.4.1. Парламент обирається загальною конференцією коледжу на два роки.

4.4.2. Кількісний склад членів парламенту відповідає кількості навчальних груп в коледжі.

4.4.3. Члени парламенту зі свого складу обирають Голову парламенту, заступника голови і секретаря.

4.4.4. До роботи парламенту залучаються голови рад груп з правом дорадчого голосу.

4.4.5. Засідання Студентського парламенту є правомірним за умови реєстрації не менше двох третин від загальної кількості делегатів.

4.4.6. Рішення Студентського парламенту приймаються звичайно більшістю голосів відкритим голосуванням, зміни та доповнення до його Положення приймаються за умов, якщо за нього проголосувало 2/3 делегатів студентського парламенту.

4.4.7. Позачергове засідання Студентського парламенту скликається за рішенням Голови студентського парламенту коледжу або на вимогу Спостережної Ради відповідно до цього Положення.

4.4.8. Підготовку до першого засідання Студентського парламенту здійснює виборча комісія відповідно до цього Положення.

4.4.9. Вибори Голови Студентського парламенту проводяться в один тур, обраним Головою Студентського парламенту вважається той студент, який набрав більшу кількість голосів.

4.4.10. Робоче засідання парламенту проводиться щовівторка кожного тижня.

4.4.11         Затверджує регламент та інші нормативні документи, рішення про порядок роботи комітетів (центрів).

4.4.12         Утворює інші органи студентського самоврядування, призначає їх керівництво.

РОЗДІЛ  №5

СПОСТЕРЕЖНА   РАДА

5.1. Спостережна рада представляє інтереси всіх студентів ВСП ТЕФК БНАУ.

5.2. Спостережна Рада складається з представників відділень: по 3 представників від кожного відділення та по одному від ради гуртожитків.

5.3. Членом Спостережної Ради може бути будь-який студент коледжу, який не займає ніяких посад в інших органах студентського самоврядування.

5.4. Список представників від відділень подається до виборчої комісії не пізніше чим за 7 днів до дня проведення засідання студентського парламенту.

5.5. Персональний склад Спостережної Ради затверджує студентський парламент.

5.6. Голова Спостережної ради обирається на першому засіданні Спостережної ради із числа її членів шляхом відкритого голосування.

5.7. Голова Спостережної ради:

•        здійснює керівництво діяльністю Спостережної ради, організовує її роботу;

•        забезпечує підготовку засідання;

•        скликає засідання Спостережної Ради;

•        представляє Спостережну раду у відносинах з органами студентського самоврядування та адміністрацією коледжу;

•        здійснює інші повноваження відповідно до цього положення.

5.8. Спостережна рада збирається на перше засідання не пізніше семи  днів з дня проведення виборів.

5.9. Позачергові вибори до Спостережної ради призначаються виборчою комісією і проводяться у двадцятиденний строк з дня прийняття рішення Студентського парламенту про дострокове припинення повноважень Спостережної Ради.

5.10. Засідання Спостережної ради відбувається не менше одного разу на місяць та скликається позачергово на вимогу голови Студентського парламенту у триденний строк.

5.11. У разі, якщо Спостережна рада не збирається на чергове засідання протягом двох місяців, голова Студентського Парламенту має право прийняти рішення про позачергове проведення засідання Студентського парламенту з питання дострокового припинення повноважень Спостережної Ради.

5.12. Засідання Спостережної Ради є правомочним лише при наявності більше половини членів Спостережної ради.

5.13. Спостережна Рада призначає на посаду та достроково припиняє повноваження членів виборчої комісії.

5.14. Члени Спостережної Ради мають право:

•        розглядати проекти постанов та рішень голови Студентського парламенту;

•        на вільне отримання інформації щодо діяльності всіх структур ВСП ТЕФК БНАУ, що стосуються інтересів студентів;

•        скликати позачергове засідання Студентського парламенту

5.15. Члени Спостережної ради зобов’язані:

•        представляти інтереси студентів;

•        сумлінно виконувати покладені на них обов’язки;

•        бути присутніми на засіданнях Спостережної Ради.

5.16.  Проекти рішень і постанов затверджуються простою більшістю голосів та підписуються головою Спостережної Ради.

5.17. Повноваження членів Спостережної ради припиняються одночасно з припиненням повноважень Спостережної Ради.

5.18. Достроково членство в Спостережній раді припиняється:

•        у разі подання особистої заяви;

•        у разі не виконання своїх обов’язків, якщо за це проголосувало більше 2/3 дійсних членів Спостережної Ради;

•        у випадку виключення із числа студентів ВСП ТЕФК БНАУ.

5.19. Повноваження Спостережної Ради припиняються в день відкриття першого засідання новообраного складу Спостережної Ради.

РОЗДІЛ №6

ВИБОРЧА КОМІСІЯ

6.1. Виборча комісія є постійно діючим органом студентського самоврядування, який відповідно до цього положення забезпечує організацію підготовки і проведення засідання Студентського парламенту, виборів голови Студентського парламенту та затвердження персонального складу Спостережної ради.

6.2. Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених цим положенням принципів і засад виборчого процесу реалізацію виборчих прав студентів.

6.3. Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності.

6.4. Виборча комісія є незалежним органом студентського самоврядування, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів.

6.5. Виборча комісія зобов'язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у осіб, що передбачені цим положенням втручання будь–яких органів, посадових і службових осіб, громадян та ї х об'єднань і вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, не допускається.

6.6. Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду президента коледжу, голови Студентського парламенту, кандидати у члени Спостережної Ради, представники адміністрації коледжу.

6.7. За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.

6.8. На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути присутніми представники зацікавлених  сторін.

6.9. Рішення виборчої комісії публікуються в місцевих засобах масової інформації.

6.10. До складу виборчої комісії входять 15 членів: 5 – призначає голова студентського парламенту коледжу, 5 – парламент, 5 – призначає Спостережна Рада;

6.11. Глава виборчої комісії, заступник голови виборчої комісії, секретар виборчої комісії обираються з числа членів виборчої комісії шляхом відкритого голосування на її першому засіданні.

6.12. Після сформування виборчої комісії її персональний склад протягом року можна змінювати не більше ніж на одну третину.

6.13. Виборча комісія працює на постійній основі.

6.14. Членом виборчої комісії може бути будь-який студент коледжу.

6.15. Виборча комісія є колегіальним органом, який приймає рішення після розгляду на своїх засіданнях питань, що належить до її компетенції.

6.16. Діяльність виборчої комісії організовують голова виборчої комісії та її секретар.

6.17. Основною організаційною формою діяльності виборчої комісії є її засідання. На засіданні комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього положення належить до компетенції комісії.

6.18. Засідання  виборчої комісії скликаються її головою, а у разі його відсутності – заступником голови комісії. У разі відсутності голови комісії, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії, воно може бути скликане на вимогу не менш як третини членів виборчої комісії про час і місце засідання.

6.19. Засідання комісії веде голова комісії або заступник голови комісії, а у разі невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій, комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

6.20. Засідання комісії проводяться згідно з регламентом комісії та є правомочним за наявності не менш як двох третин її складу. Порядок денний засідання комісії формує її голова , а в разі його відсутності – заступник голови комісії або головуючий на засіданні.

6.21. У засіданнях комісії можуть брати участь особи, зазначені в частинах другій і третій статті 6.16. цього положення. На засіданнях комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті - головуючим на засіданні комісії або секретарем комісії

6.22. Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії та підписується кожним членом комісії:

6.23. Члени комісії при здійсненні своїх повноважень зобов’язані не вчиняти будь-яких дій, що ганьблять звання члена комісії і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності.

6.24. Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з рішенням, прийнятим комісією, має право викласти окремо думку, що у письмовій формі додається до протоколу засідання комісії.

6.25. Рішення,  прийняті комісією, можуть  бути змінені  тільки самою  комісією або  рішенням Студентського парламенту

6.26. Рішення комісії, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання. Адміністрація коледжу та органи студентського самоврядування  сприяють комісії у здійсненні нею своїх повноважень.

6.27. Виборча комісія:

•          організовує підготовку і проведення виборів  президента коледжу, голови Студентського парламенту;

•        забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу;

•        звертається в разі  необхідності до Спостережної Ради щодо тлумачення окремих статей цього положення з питань проведення  виборів голови Студентського парламенту, вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення окремих статей цього положення з питань виборів голови Студентського парламенту;

•        публікує інформацію про строки проведення  виборчої  компанії  та інші матеріали про свою діяльність;

•        встановлює форми виборчих списків делегатів Студентського парламенту, зразки виборчих  скриньок для голосування, визначає порядок зберігання  та передачі виборчих документів;

•        заслуховує повідомлення органів студентського  самоврядування з питань, пов’язаних  з підготовкою і проведення виборів голови Студентського  парламенту;

•        проводить  реєстрацію кандидатів на посаду  голови Студентського парламенту, відповідно  до положення продовжує строки збирання підписів на підтримку кандидата  на посаду голови Студентського парламенту, надання виборчих документів, вирішує інші питання, пов’язані з реєстрацією кандидатів на посаду  голови Студентського  парламенту;

•        проводить реєстрацію делегатів на засідання Студентського парламенту в день проведення засідання;

•        затверджує  результати виборів голови Студентського парламенту, оголошує в засобах масової інформації повідомлення про результати виборів  голови  Студентського  парламенту;

6.28. Голова комісії:

•        здійснює керівництво  діяльністю  комісії, організовує її роботу;

•        забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її розгляд;

•        скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про  час скликання засідання, веде засідання  комісії і вносить на розгляд комісії пропозиції щодо структури штабів секретаріату комісії;

•        призначає на посаду та звільняє  з посад працівників секретаріату комісії;

•        представляє комісію  у відносинах з органами студентського самоврядування та адміністрацією коледжу.

6.29. Голова комісії в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань організації діяльності секретаріату комісії. Голова комісії здійснює інші  повноваження відповідно до цього положення.

6.30. Секретар комісії організовує роботу секретаріату комісії з організаційного забезпечення діяльності комісії та відповідно  до регламенту комісії здійснює інші повноваження.

6.31. Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії здійснюють повноваження відповідно до встановленого регламенту комісії розподілу обов’язків між ними, а також виконують окремі доручення голови комісії або заступника голови комісії.

6.32. Вимоги комісії її голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії, пов’язаних з виконанням ним завдань комісії, є обов’язковим для всіх органів студентського самоврядування.

6.33. Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії відповідно до цього положення є посадовими особами, які для здійснення функцій і повноважень комісії, керуються  цим положенням.

6.34. Повноваження члена комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Спостережної Ради або голови студентського парламенту у разі:

•        порушення ним встановлених цим положенням норм;

•        відрахування із числа студентів;

•        за особистою заявою члена комісії;

•        за невиконання покладених обов’язків.

6.35. Спостережна Рада та голова студентського парламенту в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена комісії призначають у місячний строк іншу особу.

РОЗДІЛ №7

РАДИ ВІДДІЛЕННЯ

7.1. Ради  відділення є органом студентського самоврядування на відділенні.

7.2. Членом ради відділення є кожний голова студентської ради академічної групи відділення.

7.3. Ради відділення збирається на засідання не менше одного разу на тиждень  для визначення напрямів діяльності щодо реалізації рішень голови студентського парламенту.

7.4. В другий тиждень вересня рада відділення обирає голову ради відділення.

7.5. Голова ради відділення очолює роботу комітетів на відділенні.

7.6. Студентська рада відділенням є структурним підрозділом студентського парламенту коледжу. У своїй роботі вона керується  Положенням про студентське самоврядування у ВСП «Технолого – економічний фаховий коледж БНАУ», вказівками вищестоящих органів студентського самоврядування, наказами голови студентського Парламенту та постановами Спостережної Ради студентського Парламенту.

7.7. Студентська рада відділення виражає інтереси всіх студентів відділення.

7.8. Студентська рада  відділення складається з голови, заступника, секретаря та голів комітетів.

7.9. Голова ради відділення  обирається радою відділення відкритим голосуванням  більшістю голосів із числа кандидатур студентів відділення.

7.10. На виборах студентської ради відділення кожний голова ради  академічної групи відділення має тільки один голос.

7.11. Достроково повноваження голови студентської ради припиняються у разі:

•        подання особистої заяви;

•        відрахування із числа студентів коледжу;

•        невиконання своїх обов’язків, якщо за це проголосувало більше половини членів ради відділення;

7.12. Завдання та форми діяльності студентської ради  відділення:

•        співпрацювати з завідуючим щодо питання навчально-виховного  процесу, соціально-прибуткових, оздоровчих і культурних потреб студентів відділення;

•        вносити пропозиції завідуючому відділення щодо матеріального та морального заохочення студентів, які досягли успіхів у науковій роботі, навчанні та роботі органів  студентського самоврядування;

•        сприяти підвищенню ефективності  навчально - виховного процесу;

•        брати участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;

•        вносити пропозиції завідуючому відділення про покращення умов навчання і побуту студентів;

•        контролювати дотримання студентами відділення правил внутрішнього розпорядку;

•        проводити виховну роботу серед студентів.

7.13. Голова ради  відділення збирається на чергові і позачергові засідання.

7.14. Чергові засідання скликає голова студентської ради  один раз на тиждень.

7.15. Позачергові засідання студентської ради відділення скликає на вимогу не менше 1/3 членів.

7.16. Проводить  засідання голова студентської ради  відділення, у разі його відсутності заступник голови.

Секретар ради пише протоколи засідання, які зберігаються протягом трьох років.

7.17. Засідання студентської ради відділення приймається звичайною більшістю голосів при наявності не менше половини її членів.

7.18. голова ради  організовує самоврядування студентів на рівні академічних груп та всього курсу.

7.19.  Голова ради:

•        сприяє виконання студентами навчального плану та графіку навчального процесу;

•        організовує отримання та розподіл серед студентів підручників та навчальних посібників;

•        контролює присутність студентів на всіх видах учбових занять, з’ясовує причину відсутності студентів та подає до завідуючого відділення відповідні дані;

•        організовує виконання наказів та розпоряджень директора коледжу, завідуючого відділенням, президента коледжу, голови парламенту коледжу;

•        підтримує навчальну дисципліну студентів;

7.20. Розпорядження голови ради відділення  в межах його повноважень обов’язкові для виконання студентами відділення.

7.21.  Комітети є робочими органами студентського самоврядування на відділенні.

7.22. Створення додаткових  комітетів, їх структури, є прерогативою ради відділення

7.23. Голова ради академічної групи обирається зборами студентів груп на весь термін навчання.

7.24. Голова ради групи представляє інтереси студентів, співпрацює з  головою ради відділення з усіма структурними підрозділами самоврядування коледжу.

7.25. Голова ради групи:

•        організовує виконання студентами групи навчального плану та графіку навчального процесу;

•        повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять;

•        несе відповідальність за відвідування студентами лекцій, практичних занять та семінарів;

•        організовує отримання та розподіл серед студентів групи підручників та навчальних посібників.

•        контролює виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпорядження директора коледжу.

7.26. Розпорядження голови ради групи обов’язкові для виконання студентами групи.

7.27. Голова ради може бути звільнений від виконання своїх обов’язків:

•          за особистою заявою;

•        зборами групи якщо за це проголосувало 2/3 студентів групи.

7.28. Збори студентів академічної групи проводяться не менше одного разу на два тижні.

7.29. Головує на зборах голова ради групи. Секретар ради веде протоколи які зберігаються на протязі всього періоду навчання.

РОЗДІЛ №8

СТУДЕНТСЬКА РАДА ГУРТОЖИТКУ

8.1. Права і обов’язки голови студентської ради гуртожитку.

8.2. Голова студентської ради гуртожитку обирається в вересні поточного року на загальних зборах мешканців гуртожитку строком на навчальний рік і несе відповідальність за стан навчально-виховної роботи, збереження майна, додержання правил протипожежної безпеки та користуванням електроприладів в гуртожитку.

8.3. Голова студентської ради гуртожитку призначає заступника і секретаря.

8.4. У разі відсутності голови ради гуртожитку  всі його повноваження виконує заступник голови ради

8.5. Секретар ради веде протоколи засідань які зберігаються на протязі трьох років.

8.6. Голова ради гуртожитку безпосередньо підпорядковується прем’єр – міністру.

8.7. Голова ради може бути звільнений від виконання своїх обов’язків:

•        за особистою заявою;

•        зборами  мешканців гуртожитку

•        відрахуванням з числа студентів

•        порушення ним встановлених цим Положенням норм.

8.8. Голова ради зобов’язаний:

•        слідкувати за виконанням мешканцями правил внутрішнього розпорядку та вимог санітарного режиму, не допускати проведення заходів після 2200;

•        контролювати додержання всіма мешканцями гуртожитку часу відведеного для самопідготовки;

•        брати активну участь в організації всіх заходів, що проводяться в гуртожитку у відповідності плану виховної роботи;

•        постійно в кінці кожного місяця 25-го числа підводити підсумки змагань між блоками та кімнатами за звання “Краща кімната, блок”;

•        забезпечувати виконання мешканцями гуртожитку вимог і рішень ради студентського самоврядування, вихователів, коменданта;

•        залучати студентів до участі у генеральному прибиранні в гуртожитку та на закріпленій території;

•        спрямовувати роботу старост блоків, здійснювати контроль за виконанням ними своїх обов’язків;

•        слідкувати за своєчасним прибиранням жилих кімнат, кухонь та службових приміщень, за бережливим відношенням до майна гуртожитку;

•        слідкувати за додержанням мешканцями гуртожитку правил протипожежної безпеки, користуванням електроприладами;

•        додержувати у гуртожитку суворий режим економії електроенергії, газу, води;

•        не допускати порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку. В випадку порушення терміново повідомляти вихователя гуртожитку;

•        організовувати та забезпечувати чергування, складати графік чергування на наступний місяць.

8.9. Голова студентської ради в гуртожитку працює під посереднім керівництвом голови студентського парламенту коледжу та вихователя гуртожитку і звітує про проведену роботу один раз на місяць перед вихователем гуртожитку, студентським парламентом коледжу.

РОЗДІЛ №9

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

9.1. Члени органів студентського самоврядування мають право:

•        брати участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти у порядку, встановленому цим Законом та установчими документами закладу фахової передвищої освіти;

•        брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

•          проводити організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні,     оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи;

•        брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти;

•        захищати права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;

•        делегувати своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних органів;

•        ухвалювати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

•        брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування;

•        розпоряджатися коштами органу студентського самоврядування та наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису (фінансового плану) закладу фахової передвищої освіти надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів;

•        вносити пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;

•        оголошувати акції протесту;

•        об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;

9.2. За погодженням з студентським парламентом коледжу приймаються рішення про:

•        відрахування студентів та їх поновлення на навчання (крім випадків, передбачених пунктами 1-3, 7 частини першої статті 44 ЗУ Про фахову передвищу освіту);

•        переведення осіб, які навчаються у коледжі, з одного джерела фінансування на інше;

•        поселення осіб, які навчаються у коледжі, до гуртожитку і виселення їх із гуртожитку;

•        діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються коледжі;

•        затвердження положення про організацію освітнього процесу.

Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене без погодження, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції.

9.3. Члени органів студентського самоврядування зобов'язані:

•        сприяти всебічному розвитку ВСП ТЕФК БНАУ;

•        представляти і захищати інтереси студентів;

•        затверджувати положення про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти;

•        обирати керівника та членів виконавчого органу студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності;

•        затверджувати процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

•        затверджувати річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання;

•        обирати контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування;

•        формувати студентські виборчі комісії з числа студентів (курсантів невійськового) закладу для організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування;

•        обирати представників студентів (курсантів невійськових) закладів до вищого колегіального органу громадського самоврядування та колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти;

•        заслуховувати звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності; виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової освіти та освітньо-професійною програмою;

•        поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

•        відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

•        виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

•        дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг.

•        виконувати покладені на них обов'язки, передбачені цим Положенням.

9.4. Одна й та ж сама особа не може обіймати дві і більше посад в органах студентського самоврядування коледжу.

РОЗДІЛ №10

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

10.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування:

•        частини позабюджетних коштів коледжу за рішенням директора коледжу;

•        коштів, отриманих як благодійна допомога, добровільних пожертвувань та безповоротної фінансової допомоги.

10.2. Студентські  внески двічі на рік:

•        Запровадити збір внесків у розмірі  5 грн. (сплачується по 2грн.50к. у семестр)

•        Парламентом обирається казначей,  який звітує про витрати коштів двічі на рік.

•        Кошти витрачаються за рішенням парламенту на проведення  святкових заходів коледжу.

РОЗДІЛ №11

ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Дане положення діє з дня його затвердження на Установчій Конференції.

11.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають в силу після затвердження на засіданні Студентського Парламенту та погодження їх з директором ВСП ТЕФК БНАУ.

РОЗДІЛ №12

ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Установча Конференція та вибори до органів студентського самоврядування проводяться протягом одного місяця з дня погодження директора Положення «Про студентське самоврядування в ВСП ТЕФК БНАУ».

12.2. Перші вибори делегатів на Установчу Конференцію проводяться протягом семи днів з дня погодження директором коледжу цього Положення.

12.3. Голова Студентського Парламенту, обраний на Установчій Конференції виконує свої обов'язки до засідання  нового Студентського Парламенту.

12.4. Після затвердження цього Положення Установчою Конференцією обираються протягом двох тижнів старости академічних груп, створюється виборча комісія, формуються комітети, студентські деканати відділення та сектори.

12.5. Організацією та підготовкою до Установчої Конференції проведенням виборів голови Студентського Парламенту займається оргкомітетом по підготовці та проведенню Установчої Конференції.

12.6. Головує на Установчій Конференції до обрання голови Студентського Парламенту уповноважений член оргкомітету.

 

 

Заступник директора

з виховної роботи                        /підписано/                         Н.М. Єрохіна

 

 

        


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВСП "ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ"

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

ВСП "Технолого-економічний                                                        Установчою конференцією студентів

фаховий коледж БНАУ"                                                                  ВСП "Технолого-економічний фаховий

                                                                                                          коледж БНАУ"

Директор /підписано/ Л.П. Лендрик                                                від «10» жовтня 2004 р.

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

 

І. Права осіб, які навчаються в коледжі:

 Студенти коледжу мають право на:

 • вибір освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під час вступу до закладу;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, дослідницькою та спортивною базами закладу, доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі у встановленому законодавством порядку;
 • безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти в порядку, встановленому законодавством;
 • користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, спортивною, оздоровчою інфраструктурою коледжу у порядку, визначеному законодавством;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької, науково-технічної та іншої діяльності;
 • участь у заходах з освітньої, дослідницької, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 • участь у громадських об’єднаннях;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування коледжу, органів студентського самоврядування;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
 • самостійне (у разі навчання за власні кошти) чи за згодою відповідної фізичної або юридичної особи (у разі навчання за кошти фізичних або юридичних осіб) збільшення тривалості виконання освітньо-професійної програми за погодженням із закладом, що має бути відображено в договорі про надання освітніх послуг;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 • навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі міжнародну, на визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час мобільності
 • збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
 • академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 •  моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік, а для осіб, які здобувають фахову передвищу освіту за дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві), - перерву в теоретичному навчанні не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
 • повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 • оскарження дій органів управління закладу та їх посадових осіб, педагогічних та інших працівників;
 • інші необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально вразливих верств населення;

ІІ. Обов'язки осіб, які навчаються у коледжі

Студенти, що навчаються в коледжі, зобов'язані:

 • дотримуватися законодавства України, Положення про коледж, Правил внутрішнього розпорядку коледжу, а також умов договору надання освітніх послуг (за його наявності);
 • виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;
 • оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраною спеціальністю;
 • дотримуватися графіка навчального процесу та вимог навчального плану; 
 • відвідувати  навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни усі види завдань, передбачені навчальними планами і програмами;
 • дотримуватися навчальної дисципліни та загальноприйнятих норм поведінки щодо педагогічного та адміністративно-господарського персоналу коледжу, студентів коледжу;
 • бережливо ставитися до матеріальної власності коледжу (інвентаря, навчального обладнання, книг, приладів, приміщень) та до своїх документів (студентського квитка, залікової книжки, перепустки до гуртожитку, тощо). Без дозволу адміністрації нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • надавати перевагу класичному стилю при виборі одягу на час навчально-виховного процесу;
 • підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • у разі пропуску занять студенти зобов'язані повідомити про це куратора або завідуючого відділенням, вказавши причини пропуску занять і підтвердити це відповідними документами;
 • дотримуватися правил проживання в гуртожитку;
 • у разі тимчасового виїзду з гуртожитку повідомити адміністрацію гуртожитку, куратора навчальної групи;
 • у разі нанесення майнових збитків коледжу або майну третіх осіб, за яке коледж несе відповідальність, студент відшкодовує останні в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • під час занять студенти зобов'язані: відключати мобільний телефон; входити і виходити з аудиторії тільки з дозволу викладача і тільки у виняткових випадках; уважно слухати пояснення викладача та відповіді одногрупників; не розмовляти і не займатися сторонніми справами; виконувати всі вказівки викладача, мати на заняттях всі необхідні підручники, зошити, приладдя;
 • під час занять у кабінетах, лабораторіях і під час практики студент повинен користуватися лише тими інструментами, приладами та іншими пристроями, які вказані керівником заняття, практики, дотримуватися правил техніки безпеки;
 • при відсутності на заняттях через хворобу або з інших поважних причин студент зобов'язаний терміново повідомити про це куратора і Голову ради, вказавши причину пропуску занять. У разі хвороби студент надає медичну довідку, що завіряється у зав медпунктом у термін, не пізнішій 10 днів з моменту видачі довідки. Відсутність на заняттях без виправдувального документа або поважної причини вважається прогулом; у виняткових випадках студент може бути відсутнім на заняттях (з подальшим відпрацюванням пропущеного матеріалу) за попередньою заявою студента або його батьків, підписаною куратором.
 •  виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової освіти та освітньо-професійною програмою;
 •  поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 •  відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 •  дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг.

У приміщеннях коледжу забороняється:

 • голосно розмовляти, шуміти в коридорах під час занять;
 • грати в азартні ігри, без узгодження з адміністрацією включати звуковідтворювальну техніку, грати на музичних інструментах;
 • розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні засоби, лаятися, перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння в коледжі та на території коледжу;      
 • курити на території коледжу, в т.ч. електронні цигарки, а також прилеглій території (крім спеціально відведених для цього місць);
 • на навчальних заняттях мати при собі включені мобільні телефони;
 • здійснювати будь-які дії, здатні спричинити травми, небезпечні для життя оточуючих;
 • приносити на територію коледжу вибухо - та вогненебезпечні речовини;
 • приходити на заняття з фізичного виховання без спортивної форми та взуття.

ІІІ. Заохочення студентів

 За особливі успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній та громадській роботі коледжу застосовуються такі форми заохочення студента:

 • оголошення подяки;
 • грошову винагороду;
 • нагородження цінним подарунком;
 • нагородження почесною грамотою.
 • призначення іменних стипендій

Заохочення надаються директором коледжу за згодою з органами студентського самоврядування.

Заохочення відзначаються в наказі, доводяться до відома всього колективу коледжу.

Виписка з наказу про заохочення зберігається в особовій справі студента.

ІV. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів фахової перед вищої освіти

Підставою для відрахування здобувача фахової передвищої освіти є:

1) завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого закладу фахової передвищої освіти або до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої освіти (для здобувачів фахової передвищої освіти, які зараховані на основі базової середньої освіти, протягом першого і другого років навчання);

4) невиконання індивідуального навчального плану;

5) порушення умов договору про надання освітніх послуг, який є підставою для зарахування;

6) порушення академічної доброчесності;

7) стан здоров’я (за наявності відповідного висновку);

8) інші випадки, визначені законом.

Особа, відрахована із закладу фахової передвищої освіти до завершення навчання, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін (предметів), отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Форма академічної довідки затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Здобувач фахової передвищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, що унеможливлюють виконання освітньої, освітньо-професійної програми (стан здоров’я, призов на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейні обставини тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами освіти.

Здобувачам фахової передвищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, призовом на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, гарантується збереження місця навчання та стипендії.

{Абзац другий частини другої статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021}

Здобувачам фахової передвищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання в іншому закладі освіти на території України чи поза її межами гарантуються збереження попереднього місця навчання та виплата стипендії відповідно до законодавства. Такі особи не відраховуються із закладу фахової передвищої освіти.

Особа, відрахована із закладу фахової передвищої освіти до завершення навчання за відповідною освітньою, освітньо-професійною програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу закладу фахової передвищої освіти.

Поновлення на навчання осіб, відрахованих із закладів фахової передвищої освіти або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів фахової передвищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, а також порядок надання їм академічної відпустки затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

У разі позбавлення ліцензії, закінчення строку дії сертифіката (рішення) про акредитацію освітньо-професійної програми, виданого центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, неотримання закладом фахової передвищої освіти рішення (сертифіката) про акредитацію від центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, мають право на переведення у цьому або іншому закладі фахової передвищої освіти на аналогічну акредитовану центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти освітньо-професійну програму в межах тієї самої спеціальності для завершення навчання за кошти державного або місцевого бюджету в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

V. Стягнення за порушення трудової і навчальної

дисципліни студентів

Порушення трудової або навчальної дисципліни тягне за собою дисциплінарне стягнення.

 Дисциплінарне стягнення використовується в разі:

 •  систематичних пропусків занять без поважних причин;
 •  неналежного ставлення до навчальної, трудової дисципліни, низької успішності, невиконання навчального плану, академічної заборгованості;
 •  появи на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 •  нецензурних висловлювань, брутальної та негативної поведінки;
 •  крадіжки майна коледжу та майна, яке належить іншій особі.
 •  порушення наказу про заборону куріння на території та в приміщенні коледжу.

Види дисциплінарних стягнень:

 • зауваження (усне попередження);
 • догана;
 • позбавлення права на отримання стипендії;
 • відрахування з коледжу.

За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспити, залік, тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми (курсова робота / проекти, дипломна робота, навчальні та виробничі практики);
 • відрахування із коледжу; 
 • позбавлення академічної стипендії;

Студенти, які навчаються за державним замовленням і допускають порушення трудової дисципліни, не виконують навчальний план, не дотримуються Правил внутрішнього розпорядку коледжу, Правил проживання у гуртожитку, можуть бути переведені з державної форми навчання на контрактну форму або відраховані з навчального закладу.

Студентам, які допускають порушення трудової дисципліни, не дотримуються Правил проживання у гуртожитку не надається право на проживання у гуртожитку коледжу.

Дисциплінарне стягнення накладається директором коледжу.

Адміністрація коледжу має право замість дисциплінарного стягнення передати питання про порушення дисципліни на розгляд органів студентського самоврядування.

За кожне порушення трудової і навчальної дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

При накладанні дисциплінарного стягнення враховується вага здійсненого проступку, обставини, за яких він здійснений, попередня робота і поведінка студента.

До застосування дисциплінарного стягнення винний подає пояснення у письмовій формі.

Розпорядчий документ про застосування стягнення із зазначенням причин надається для ознайомлення студенту під розпис

Контроль за дотриманням Правил  здійснює керівник підрозділу та студентське самоврядування.

 

 Якщо ти Студент!

 • Ти є вільним та рівним у своїх правах. Всі повинні ставитися один до одного по-братськи.
 • Ти маєш право ходити до коледжу і вчитися; коледж повинен сприяти розвитку усіх твоїх здібностей та твоєму вмінню досягти згоди та взаєморозуміння між людьми.
 • Ти маєш право брати участь у керівництві колективом, обирати та бути обраним.
 • Ти маєш право на справедливий та гласний розгляд порушення своїх прав. Ти не маєш права чинити самосуд.
 • Ти повинен зберігати вірність своїй Батьківщині, сім'ї, друзям.
 • Ти повинен поважати погляди інших, рахуватися з їх думкою.
 • Ти повинен бути ввічливим з усіма, незалежно від віку, національності, релігії тощо.
 • Завжди берегти честь коледжу, підтримувати та поповнювати його славні традиції.
 • Наполегливо оволодівати наукою.
 • Приймати активну участь в суспільному житті коледжу та розвитку студентського самоврядування.
 • Ти повинен утримувати своє тіло й думку чистими та здоровими.

   Держава, Конституція України, "Декларація прав та обов'язків студентів", Статут коледжу гарантують і охороняють твої права.


 

 

 
 

      

  

     

 

ПОГОДЖЕНО

Установчою конференцією студентів ВСП ТЕФК БНАУ

 3 березня 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж БНАУ"

Директор

підписано Л.П. Лендрик

 11 березня 2018 р.

 

 

 

Положення

про щорічний конкурс на кращу студентську групу

ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж

Білоцерківського національного аграрного університету"

(внесено зміни 30.08.2020 р. протокол засідання студентського парламенту №1 щодо зміни назви)

 

 1. Загальні положення

Основу функціонування коледжу складає процес навчання та виховання студентської молоді, формування кваліфікованого фахівця.

Навчально-виховний процес має забезпечувати актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовувати їх у практичну площину, звертати увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формувати їх соціальну зрілість.

Положення про щорічний конкурс на кращу студентську групу ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж БНАУ» розроблено відповідно до закону України «Про вищу освіту», "Про фахову передвищу освіту" Національної доктрини розвитку освіти України, Положення про вищий заклад освіти, Концепції гуманітарної освіти в Україні та інших нормативних документів МОНУ, а також Положення ВСП ТЕФК БНАУ.

 

 1. Мета та завдання

 

Конкурс на кращу студентську групу проводиться з метою:

 • Стимулювання пізнавальної діяльності студентів та формування у них активної життєвої позиції;
 • Підвищення якості навчання студентів;
 • Активізації пошуково-дослідної роботи;
 • Розвитку суспільної та громадянської діяльності студентів;
 • Виявлення та підтримки обдарованої і талановитої молоді;
 • Подальшого розвитку потенціалу та творчих здібностей студентської молоді;
 • Залучення студентів до художньо-естетичної діяльності;
 • Розвитку духу корпоративізму у студентському середовищі;
 • Дотримання трудової дисципліни та норм поведінки під час навчання і в побуті.

Стратегічними завданнями конкурсу є:

 • Пошук дієвих форм роботи щодо формування соціально зрілої, морально і фізично здорової людини, професійно кваліфікованого фахівця;
 • Пропагування кращих взірців співпраці студентів з викладацьким складом коледжу  з метою отримання професійних знань, умінь та навичок;
 • Вивчення, узагальнення та пропагування ефективних форм роботи студентського самоврядування;
 • Організація роботи щодо згуртування, професійного спрямування, правової освідченності, морально-етичного виховання студентського колективу;
 •  Посилення згуртованості студентських груп;
 • Зміцнення навчальної дисципліни;
 • Покращення іміджу коледжу на всіх рівнях.
 1. Умови, порядок і терміни проведення конкурсу

             Конкурс проводиться щорічно протягом навчального року  і завершується підведенням підсумків та визначення переможців до Міжнародного дня студентів.

             Конкурс проводиться в два етапи:

 1. До 25 вересня поточного року на кожному відділенні конкурсною комісією визначається та узагальнюється результативність роботи академічних груп у відповідності до розроблених критеріїв, визначаються переможці на відділенні.
 2. До 25 жовтня поточного року конкурсна комісія коледжу розглядає подання комісій, вивчає матеріали кращих груп відділень, підводить підсумки конкурсу, визначає переможців.

До складу конкурсної комісїі віділення входять:

 • Завідувач відділення;
 • Голова студентської ради відділення;
 • Голови студентських рад гуртожитків;
 • Голови студентських рад груп;
 • Куратори груп.

Обов’язки конкурсної комісії:

 • Збір та обробка даних про всебічні досягнення студентських груп;
 • Оформлення поточної документації у вигляді протоколів засідань конкурсної комісії;
 • Підготовка наказу про нагородження переможців першого етапу конкурсу;
 • Оформлення подання на студентську групу-переможця першого етапу конкурсу.

Для підведення підсумків на другому етапі конкурсу в коледжі створюється конкурсна комісія у складі:

 • Заступник директора з виховної роботи;
 • Завідувачі відділень;
 • Голова студентського парламенту коледжу;
 • Голова студентського профкому коледжу;
 • Голови студентських рад відділень;
 • Голови студентських рад гуртожитків;
 1. Критерії оцінки

Студентська група оцінюється за рейтингом, який включає парламенти підсумкової успішності,науково-дослідної роботи та громадської активності студентів.

При підведенні підсумків враховуються наступні показники:

 • Успішність груп;
 • Чисельність іменних стипендіатів;
 • Кількість відрахованих;
 • Участь в предметних олімпіадах різних рівнів;
 • Участь у наукових конференціях;
 • Наукові публікації;
 • Участь у художній самодіяльності;
 • Участь у спортивному житті коледжу;
 • Участь у роботі громадських організацій коледжу, міста, району.
 1. Підведення підсумків та заохочення

Підсумки конкурсу підводяться журі і затверджуються директором коледжу. Підсумки конкурсу висвітлюються у коледжанській газеті «Студентський вісник» та через офіційний сайт коледжу до Міжнародного дня студента.

Краща група за результатами конкурсу нагороджується грамотами та іншими видами заохочення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Технолого-економічний коледж

БНАУ

Директор __________Л.П. Лендрик

“_____”__________________20  р.

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 На засіданні студентського парламенту 

ТЕК БНАУ

“____”__________20   р.

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ШТАНДАРТ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ  

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

      Цим Положенням визначається опис  штандарту Технолого-економічного коледжу БНАУ   та встановлюється порядок  його  використання.

                                              Штандарт   коледжу

     1. Штандарт  Технолого-економічного коледжу Білоцерківського   національного  аграрного університету  являє  собою   прямокутне
полотнище  зеленого кольору із зображенням    Державного Герба України  вгорі та  з зображенням  у центрі  емблеми коледжу.
      2. Полотнище обрамлене золотою лиштвою і прикрашене золотою бахромою.

     3. Древко Штандарта  коледжу   дерев'яне. Верхівка  древка  має  форму скіпетра.

     4. Штандарт прикріплюється до основи верхівки за допомогою шнура, з’єднаного з дерев’яним стрижнем, вставленим у верхню частину полотнища та має оздоблення у вигляді  аксельбантів по обидва боки.
     5. Штандарт ТЕК БНАУ виготовляється в єдиному примірнику і постійно зберігається в Музеї історії коледжу.

    6. Штандарт   ТЕК БНАУ використовується:

- під час урочистої церемонії присяги голови студентського парламенту коледжу;

- під час проведення розширеного засідання студентського парламенту коледжу;

- під час проведення урочистих загально - коледжанських заходів;

- на Почесних грамотах та Подяках ТЕК БНАУ, вітальних листах, важливих документах (угодах і т.п.).

- як елемент святкового оформлення корпусів коледжу під час урочистих церемоній та свят;

- на культурно-мистецьких святах (емблеми, шеврони, вимпели, грамоти, кубки, дипломи, відзнаки);

       7.  Суб’єкти навчально-виховного процесу коледжу  використовують  символіку ТЕК БНАУ  з метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної самосвідомості громадян України відповідно до Положення. 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з виховної роботи

______________ Н.М. Єрохіна

“____” ___________ 20___ р.

 

План роботи

студентського парламенту

на 2018-2019 н.р.

 

Система вищої освіти в Україні складається з окремих суб’єктів відносин:

1. Органи державної влади;

2. Вищі навчальні заклади всіх форм власності та рівнів акредитації;

3. Студентська громада;

4. Третій сектор (молодіжні громадські організації, які працюють по питаннях вищої освіти, студентського самоврядування та проблем молоді);

5. Бізнес (економічний сектор, який представлений підприємствами різних форм власності).

Студенти є єдиним споживачем освітніх послуг. У той же час вони володіють функціями: участь у процесі, спостереження та констатації. На даному етапі розвитку, представляти студентську громаду у відносинах з адміністрацією ВНЗ претендують два види організації: органи студентського самоврядування та професійні спілки студентів.

Органи студентського самоврядування – це органи яким доручили представляти та впроваджувати функції певної студентської громади.

Відсутність дієвого студентського самоврядування унеможливлює

участь студентів в управлінні ВНЗ, та подальший прогрес демократизації

освітніх процесів та покращення якості освіти.

Відповідно до стратегії розвитку студентського самоврядування на 2011-2021рр. СТРАТЕГІЧНА МЕТА розвитку органів студентського самоврядування – кожен орган студентського самоврядування до 2021 року має стати повноправним партнером в управлінні ВНЗ, в т.ч. жодне питання, що стосується студентів не повинно вирішуватися без участі органів студентського самоврядування на засадах партнерства.

Сім стратегічних орієнтирів для досягнення стратегічної мети:

 1. Відношення студентів та суспільства до системи освіти
 2. Професіоналізм активістів
 3. Дієвість та виборність органів студентського самоврядування
 4. Залучення вихованців учнівського самоврядування
 5. Участь в управлінні ВНЗ
 6. Об’єднання ОСС різних рівнів
 7. Незалежні студентські ЗМІ

 

 

№ п/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

Примітка

1

2

3

4

5

Вересень

1

Розподіл обов’язків серед членів парламенту (поновлення складів комітетів у разі необхідності).

11.09.18

Заступник директора з виховної роботи,

голова парламенту

 

2

Затвердження плану засідання студентського парламенту на перше півріччя.

Затвердження дати виборів на відділеннях.

11.09.18

Заступник директора з виховної роботи,

педагог-організатор,

голова парламенту коледжу

 

3

Визначення завдань щодо роботи комітетів парламенту  на навчальний рік,  затвердження планів роботи студентських рад на відділеннях, у гуртожитках на новий навчальний рік.

18.09.18

Заступник директора з виховної роботи, голова парламенту коледжу

 

4

Взяти участь у святкуванні Дня міста

15.09.18

Заступник директора

з виховної роботи,

педагог-організатор,

голова парламенту коледжу

 

5

Взяти участь у акції «Моя улюблена книга - бібліотеці».

Протягом вересня

2018

Голова парламенту коледжу, голови рад відділень

 

6

Взяти участь у підготовці Тижня творчості під гаслом «Кожен студент - зірка»:

 • виставка робіт образотворчого мистецтва (графіка, декоративно-прикладне мистецтво, інші види живопису) та фоторобіт;
 • представлення літературних авторських робіт «Проби пера» (поетичні та прозові твори);
 • “Кредо юного обдарування” (хореографія, вокал, театральна майстерність, художнє читання);
 • Соціально-психологічний проект «Дебют першокурсника»

- підведення підсумків, вшанування переможців

17-21.09.18

Педагог-організатор,

Практичний психолог коледжу.

Комітет виховної роботи

Комітет спортивно-оздоровчої роботи

 

7

Створити «Родинне дерево» та дослідити історію родоводу

 

Протягом року

 

 

 

Студенти I курсів,

педагог-організатор,

голова парламенту коледжу

 

8

Взяти участь у Всеукраїнській акції «Я – Українець, і цим пишаюсь»

Протягом року

Голови комітетів

 

9

Організувати змінні тематичні виставки та стін-газети:

 • «Здорові звички, здоровий спосіб життя»
 • «Вдумайся! Зроби вибір на користь здоров’ю»
 • Конкурс фотоколажів «Моє здоров’я»
 • «Я досягну успіху без куріння»;
 • «Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі».
 • «Правда про куріння».

Протягом року

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

10

Взяти участь у міському конкурсі “Найрозумніший”.

За графіком

Комітет зовнішніх зв’язків

 

11

Організувати загін «Трудовий десант» - «Чисте коледжанське подвір’я».

Протягом року

Комітет спортивно-оздоровчої роботи

 

12

Підготовка до проведення у коледжі Дня працівників освіти. Підготовка Дня самоврядування у зв’язку з цим святом. Вшанування ветеранів війни і праці.

25.09.18

Комітет виховної роботи

 

13

Організувати конкурс на краще естетичне оформлення прикріплених аудиторій та кімнат в гуртожитках.

До кінця вересня

Голови студрад відділень, голови студрад гуртожитків

 

14

Залучення студентів до озеленення території навчального закладу, наведення чистоти і порядку на ній.

Протягом року

Голови студрад відділень, голови студрад гуртожитків

 

15

Затвердження плану-сітки роботи органів студентського самоврядування на жовтень.

11.09.18

Голови комітетів

 

16

Звіт голів студентської ради  гуртожитків №1, №2  про соціально-побутові умови. Результати конкурсу естетичного оформлення кімнат у гуртожитках.

25.09.18

Голови рад гуртожитків

 

17

Участь у випуску газети «Медіа-коледж»

За графіком

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

18

Моніторинг поселення у гуртожитки

18.09.18

Голови рад гуртожитків

 

19

Поповнення інформацією сайту коледжу.

Щочетверга

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

20

Випуск інформаційних листів, газет і буклетів

Щомісяця

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

21

Підведення підсумків роботи парламенту за вересень.

25.09.18

Голови комітетів

 

22

Аналіз адаптації студентів перших курсів: проблеми, побажання , пропозиції.

25.09.18

Голови рад відділень

 

 

Жовтень

1

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

02.10.18

Голова ради економічного

відділення

 

2

Святкування Дня працівника освіти

05.10.18

Комітет виховної роботи

 

3

Робота з невстигаючими студентами на відділеннях.

 

09.10.18

Голови ради відділень, комітет науково-пошукової роботи

 

4

Взяти участь у підготовці та організації регіонального конкурсу «В ім’я Батьківщини». Підготувати тези до виступу на засіданні регіональної студентської ради.

9.10.18

Голова регіональної студентської ради

Комітет виховної роботи

 

5

Робота комітету спортивно-оздоровчої роботи по

контролю за чергуванням в аудиторіях, порядком у приміщенні коледжу та на його території.

Протягом року

Комітет спортивно-оздоровчої роботи

 

6

Моніторинг побутових умов проживання в гуртожитку.

16.10.18

Комітет спортивно-оздоровчої роботи

Голови рад гуртожитків

 

7

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

09.10.18

Голова ради відділення

Інформаційних технологій

 

8

Проведення конкурсу на кращу кімнату в гуртожитку.

16.10.18

Голови студрад гуртожитків

 

9

Організація роботи комітету науково-пошукової роботи, співпраці з іншими навчальними закладами та організаціями.

 

23.10.18

Комітет науково-пошукової роботи, комітет зовнішніх зв’язків

 

10

Взяти участь в організації «Клубу цікавих зустрічей»

16.10.18

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

11

Звіт голови ради відділення ветеринарної медицини про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

16.10.18

Голова ради відділення

Ветеринарної медицини

 

12

Організувати студентів для привітання ветеранів праці  до Дня працівника освіти.

05.10.18

Комітет виховної роботи, ССС

 

13

Організація та проведення першого етапу конкурсу «Кращий студент року» у коледжі.

24.10.18

Комітет виховної роботи

 

14

Взяти участь в заході Посвяти в козаки «Козацькому роду нема переводу»

10.10.18

Комітет виховної роботи

 

15

Випуск студентського інформаційного листка на відділеннях.

За графіком

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

16

Аналіз проведення засідання регіональної  студентської ради та конкурсу  «В ім’я Батьківщини».

20-26.10.18

Голова регіональної студради, голови рад відділень

 

17

Звіт голови ради компресорного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

23.10.18

Голова ради компресорного

відділення

 

 

18

Підготовка до проведення тижня української писемності та мови. Конкурс стінгазет.

За графіком

Комітет виховної роботи, комітет зовнішніх зв’язків

 

19

Участь у проекті «Школа успішної молоді Київщини»

За графіком

Голова студентського парламенту

Голови рад відділень

 

20

Звіт голови ради технологічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

30.10.18

Голова ради технологічного

відділення

 

 

21

Наповнення інформацією сайту коледжу.

Участь у випуску газети «Медіа-коледж»

Щочетверга

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

Листопад

1

Взяти участь в організації та святкуванні Дня української писемності та мови.

07.11.18

Комітет виховної роботи

 

2

Оформити виставку До Дня української писемності та мови і до знаменних дат української історії у листопаді.

До 05.11.18

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

3

Підготовка до святкування Дня студента.

До 16.11.18

Комітет виховної роботи

 

4

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

06.11.18

Голова ради економічного

відділення

 

 

5

Пропозиції на нагородження кращої групи відділення та коледжу.

13.11.18

Комітет виховної роботи Голови рад відділень

 

6

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

13.11.18

Голова ради

Відділення інформаційних технологій

 

 

7

Участь студентів коледжу у написанні творчих, пошукових та наукових робіт.

За графіком

Комітет  науково-пошукової роботи, комітет зовнішніх зв’язків

 

8

Звіт голови ради відділення ветеринарної медицини про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

20.11.18

Голова ради

Відділення ветеринарної медицини

 

 

9

Підготовка та участь у міському конкурсі «Студент року -2018»

За графіком

Комітет виховної роботи

 

10

Взяти участь в акції «Засвіти свічку» - до роковин Голодомору 1932-1933 рр.

21.11.18

Комітет виховної роботи

 

11

Звіт голів рад технологічного та компресорного відділень про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

27.11.18

Голови рад технологічного та компресорного

відділень

 

 

12

Участь у засіданні Клубу цікавих зустрічей.

За графіком

Комітет виховної роботи

 

Грудень

1

Відвідування гуртожитків. Оголошення конкурсу на кращу кімнату, прибрану до Нового року

04.12.18

Голови рад гуртожитків

 

2

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

04.12.18

Голова ради економічного

Відділення

 

2

До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом взяти участь у круглому столі «Актуальні питання боротьби зі СНІДом.»

30.11.18

Голова студ парламенту

 

3

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

11.12.18

Голова ради

Відділення інформаційних технологій

 

4

Підсумки проведення Дня студента. Аналіз проведеної роботи.

18.12.18

Голова студентського парламенту

Комітет виховної роботи

 

5

Випуск стінгазет до Дня збройних сил України

До 06.12.18

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

6

Звіт голови ради відділення ветеринарної медицини про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

18.12.18

Голова ради

Відділення ветеринарної медицини

 

7

Участь у соціальному проекті «Подаруй дитині свято» до Дня Святого Миколая

19.12.18

ССС

 

8

Взяти участь в організації  та проведенні тематичного свята «Андріївські  вечорниці»

11.12.18

Комітет виховної роботи Голови рад гуртожитків

 

9

Звіт голів рад компресорного та технологічного відділень про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

25.12.18

Голови рад

компресорного та технологічного відділень

 

10

Провести виставку різдвяних композицій конкурс – ярмарок «Замість ялинки –зимовий букет»

12.12.18

Голови рад груп

 

11

Підсумок роботи студентського парламенту.

Звіт голів рад відділень та гуртожитків, голів комітетів.

За графіком

Студентський парламент у повному складі

 

 

Лютий

1

Затвердження плану проведення засідань студентського парламенту на другий семестр.

05.02.19

Голова студентського парламенту

Голови рад відділень

Голови рад гуртожитків

 

2

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

05.02.19

Голова ради економічного

Відділення

 

3

Підготовка до проведення випускного вечора на технологічному відділенні.

До 31.01.19

Комітет виховної роботи

 

4

Моніторинг дотримання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках.

Протягом лютого  2019

Комітет спортивно-оздоровчої роботи

 

5

Підготовка свята до Дня Святого Валентина

13.02.19

Комітет виховної роботи

 

6

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

12.02.19

Голова ради

Відділення інформаційних технологій

 

7

Залучення студентів до предметних гуртків коледжу та гуртків художньої самодіяльності.

06.02.19

Голови рад відділень

 

8

Звіт голови ради відділення ветеринарної медицини про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

19.02.19

Голова ради

Відділення ветеринарної медицини

 

9

Звіт голів студрад гуртожитків про умови проживання, проблеми та організацію дозвілля.

19.02.19

Голови рад гуртожитків

 

10

Підготовка до проведення регіонального етапу конкурсу «Студент року-2017».

 

До квітня 2019

Комітет виховної роботи

 

11

Звіт голів рад компресорного та технологічного відділень  про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

26.02.19

Голови рад компресорного та технологічного

Відділень

 

12

Підготовка та збір експонатів до міського  конкурсу – виставки  «Краса руками молодих».

До 05.03.19

Комітет виховної роботи

 

13

Результати проведення рейдів-перевірок відвідування гуртожитків.

26.02.19

Комітет з спортивно-оздоровчої роботи

 

 

Березень

1

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

05.03.19

Голова ради економічного

Відділення

 

2

Взяти участь у молодіжній акції «Молодь проти наркотиків» до міжнародного Дня боротьби з наркоманією.

12.03.19

ССС

 

3

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

12.03.19

Голова ради

Відділення інформаційних технологій

 

4

Підготовка до участі у регіональному конкурсі «Софіївські зорі-2019».

Протягом березня 2019

Комітет виховної роботи

 

5

Звіт голови ради ветеринарного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

19.03.19

Голова ради ветеринарного

Відділення

 

6

Звіт старост предметних гуртків.

19.03.19

Голови комітетів

 

7

Робота «Трудового десанту» по благоустрою території

Третій тиждень березня 2019

Комітет з спортивно-оздоровчої роботи

 

8

Перевірка стану збереження закріплених аудиторій.

13.03.19

Комітет з спортивно-оздоровчої роботи

 

9

Звіт голів рад компресорного та технологічного відділень  про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

26.03.19

Голови рад компресорного та технологічного

Відділень

 

10

Підготовка та проведення засідання регіональної студентської ради.

26.03.19

Голова студентської регіональної ради

 

11

Аналіз проведення виховних заходів в гуртожитку №1

26.03.19

Голова ради гуртожитку №1

 

 

 

 

Квітень

 

1

Робота «Трудового десанту» по благоустрою території

Протягом місяця

Комітет з спортивно-оздоровчої роботи

 

2

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

02.04.19

Голова ради економічного відділення

 

3

Взяти участь в акції «Чорнобиль – біль моя». Покладання квітів до пам’ятника «Чорнобильський дзвін»

16.04.19

ССС

 

4

Взяти участь у регіональному конкурсі «Студент року-2019»

За графіком

Комітет виховної роботи

 

5

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

09.04.19

Голова ради відділення інформаційних технологій

 

6

Взяти участь  в міській молодіжній екологічній акції «Чистий берег» на краще впорядкування прибережної смуги р. Рось

За графіком

Комітет з спортивно-оздоровчої роботи

Комітет виховної роботи

 

7

Звіт голови ради ветеринарного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

16.04.19

Голова ради ветеринарного відділення

 

7

Взяти участь в організації проведення Вахти пам’яті до Дня Перемоги. Підготовка та проведення святкового концерту.

Протягом місяця

Комітет виховної роботи

 

8

Взяти участь в міському фотоконкурсі «Біла Церква очима молодих»

За графіком

Комітет виховної роботи

 

9

Звіт голови ради компресорного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

23.04.19

Голова ради компресорного відділення

 

10

Взяти участь у всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою»

За графіком

Комітет з адміністративно-господарської роботи

 

11

Взяти участь у впорядкуванні території Білоцерківського дитячого оздоровчого центру «Шанс»

Протягом місяця

Комітет з адміністративно-господарської роботи

 

 

12

Звіт голови ради технологічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

30.04.19

Голова ради технологічного відділення

 

13

Участь у випуску газети «Медіа-коледжу»

За графіком

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

Травень

1

Організувати участь у Всеукраїнському конкурсі відеороликів соціальної реклами «Пам’ятати, щоб жити».

02.05.19

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

2

Взяти участь в підготовці та проведенні Дня пам’яті

07.05.19

Комітет виховної роботи

 

3

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

07.05.19

Голова ради економічного відділення

 

4

Основні підсумки роботи студентського парламенту за навчальний рік, визначення основних пріоритетів  роботи студентського парламенту на наступний навчальний рік.

14.05.19

Голова студентського парламенту

Голови рад відділень

 

5

Провести презентацію акції створення рушника «Єднаймося – брати мої»

16.05.19

Комітет виховної роботи

Голови рад відділень

 

6

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

14.05.19

Голова ради відділення інформаційних технологій

 

7

Взяти участь у підготовці до вечора зустрічі з випускниками.

Протягом травня

Комітет виховної роботи

 

8

Взяти участь у підготовці та проведення флешмобу до Дня вишиванки

16.05.19

Голови студ парламенту

Комітет виховної роботи

 

9

Звіт голови ради ветеринарного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

21.05.19

Голова ради ветеринарного відділення

 

10

Складання студентським парламентом спільно з колективом груп пропозицій до плану роботи на наступний навчальний рік.

15.05.19

Голови рад відділень

Голови комітетів

 

11

Підготуватись до захисту  презентацій «Родинне дерево»

21.05.19

Голови рад відділень

Комітет виховної роботи 

 

12

Звіт голів рад компресорного та технологічного відділень про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

28.05.19

Голова ради компресорного та технологічного відділення

 

13

Участь у проведенні свята зустрічі з випускниками.

25.05.19

Комітет виховної роботи

 

Червень

1

Зробити аналіз ведення документації груп

04.06.19

Голови рад груп

 

2

Оформлення звітної документації комітетів

04.06.19

Голови комітетів

 

3

Аналіз успішності на  відділеннях.

11.06.19

Голови рад відділень

 

4

Складання плану роботи на 2019-2020 н. р.

 18.06.19

Голова парламенту коледжу

 

5

Моніторинг стану гуртожитків наприкінці навчального року.

25.06.19

Комітет з спортивно-оздоровчої роботи

 

6

Взяти участь у підготовці та проведенні випускних вечорів

За графіком

Комітет виховної роботи

 

7

Звіт голови студентського парламенту за 2018-2019 н.р.

25.06.19

Голова парламенту коледжу

 

                         

 

 

                   Голова студентського парламенту коледжу                                                Нечипоренко Максим

 

 

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ БНАУ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Технолого-економічний коледж БНАУ

Директор

_________________ Л.П. Лендрик

“_____”__________ 20__ р.

 

 

ПАСПОРТ

ГРУПИ __________________________

на 20__ / 20 __ навчальний рік

 

 

Розглянуто і затверджено

На засіданні парламенту коледжу

_____________________________________

Протокол № __ від «___» _________ 20 __ р.

Голова парламенту коледжу _____________

 

 

Загальні відомості

Відділення ___________________________________________

 

Група   ______________

 

Голова ради групи  _____________________________________

 

Куратор групи  ________________________________________

 

Кількість студентів, які навчаються за державним замовленням  _________

 

Кількість студентів, які навчаються за контрактом   ____________________

 

 

20__/20__ н.р.

І Організаційна робота

 

№ п/п

Вид роботи

Максимальна кількість балів

Встановлено балів

Примітка

1

2

 

 

 

 1.  

Виконання доручень:

 

 

 

 

 • в групі;

0-5

 

 

 

       

 

 • на відділенні;

0-10

 

 

 

       

 

 • в гуртожитках;

0-10

 

 

 

 

     

 

 • в коледжі.

0-15

 

 

 

 

     
 1.  

Участь в органах самоврядування:

 

 

 

 

 • міста

20

 

 

 

 

     

 

 • області

25

 

 

 

 

     

 

 • регіону

25

 

 

 

 

     
 1.  

Участь групи в профорієнтаційній роботі

5 за одного абітурієнта

 

 

 

 

     
 1.  

Організація самоврядування в групі

0-10

 

 

 

 

     
 1.  

Ведення документації групи

0-30

 

 

 

 

     
 1.  

Наявність  фотолітопису групи

0-50

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 1.  

Участь у благодійних акціях

0-30

 

 

 

 

     
 1.  

Керівництво гуртком

30

 

 

 

 

     
 1.  

Робота в соціальній студентській службі

0-25

 

 

 

 

     
 1.  

Участь у волонтерському русі

0-25

 

 

 

       
 1.  

Інше

0-10

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

ІІ Навчальна робота

 

№ п/п

Вид роботи

Максимальна кількість балів

Встановлено балів

Примітка

1

2

3

4

5

 1.  

Кількість відмінників у групі за підсумками останньої сесії

 

10 за кожного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 1.  

Кількість студентів, які навчаються на 4 і 5 (на 7-12 б.) 

5 за кожного

 

 

 

 

     
 1.  

Кількість студентів, на навчаються на 3 (на 5-6 б.)

-3 за кожного

 

 

 

 

     
 1.  

Іменні стипендіати

 

 

 

 

 • Директор

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Місто

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Область

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Верховна Рада

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Президента

50

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Наявність в групі студентів, які отримали від установ та організацій:

10 за кожного

 

 

 

 • відзнаки

 

 

 

 

 

     

 

 • премії

 

 

 

 

 

     

 

 • подяки

 

 

 

 

 

     

 

 • грамоти

 

 

 

 

 

     

 

 • інші види заохочення

 

 

 

 

 

     
 1.  

Кількість студентів, які мають незадовільні оцінки (борги за попередній семестр)

 

-20 за кожного

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 1.  

Середній бал навчання у групі

 

 

 

 

Від 4-5

50

 

 

 

 

     
 1.  

Кількість годин пропущених студентами без поважних причин

 

 

 

 

 

Більше 20

-80

 

 

 

Більше одного

 

 

 

 

Більше 50

Не бере участі у конкурсах

 

 

 1.  

Індивідуальна участь у предметних олімпіадах:

 

 

 

 

 • в коледжу

3 за кожного

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 • в місті

10 за кожного

 

 

 

 

     

 

 • в області

20 за кожного

 

 

 

 

     

 

 • в регіоні

20

 

 

 

 

     

 

 • Всеукраїнських

50

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 • Міжнародних

50

 

 

 

 

     

 

 • МАН

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Призери олімпіад:

 

 

 

 

 • в коледжі

 

 

 

 

 •  

20

 

 

 

 •  

15

 

 

 

 •  

10

 

 

 

 • в місті

 

 

 

 

 •  

50

 

 

 

 •  

35

 

 

 

 •  

20

 

 

 

 • в області

 

 

 

 

 •  

60

 

 

 

 •  

50

 

 

 

 •  

40

 

 

 

 • в регіоні

 

 

 

 

 •  

60

 

 

 

 •  

50

 

 

 

 •  

40

 

 

 

 • Всеукраїнських

 

 

 

 

 •  

100

 

 

 

 •  

80

 

 

 

 •  

60

 

 

 

 • Міжнародних

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Відвідування бібліотеки, читацького залу

0-15

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 1.  

Участь у предметних гуртках

15

 

 

 

 

     
 1.  

Участь у конкурсах з навчальних дисциплін

15

 

 

 

 

     
 1.  

Дописки в газети:

 

 

 

 

 • «Медіа коледж»

20

 

 

 

 

     

 

 • Публікація

30

 

 

 

 

     

 

 • «Юріївський літопис»

20

 

 

 

 

     

 

 • інше

Від 20 до 50

 

 

 

 

     
 1.  

Участь в конференціях, семінарах

 

 

 

 

 • в коледжу

20 за кожного

 

 

 

 

     

 

 • в інших закладах

30-50

 

 

 

 

     

15.

Інше

20-50

 

 

 

 

     

 

ІІІ Культурно-масова робота

 

№ п/п

Вид роботи

Максимальна кількість балів

Встановлено балів

Примітка

1

2

3

4

5

 1.  

Участь в організації та проведенні позанавчальних виховних заходів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • Вечори

 

 

 

 

 • Участь 50 % групи

5

 

 

 

 

     

 

 • Підготовка і проведення

0-20

 

 

 

 

     

 

 •  Екскурсії, подорожі

 

 

 

 

 

     

 

Місто, район, міжнародні

20-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 1.  

Участь у конкурсах:

 

 

 

 

 • коледжанських

0-10

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 • міських

0-20

 

 

 

 

     

 

 • обласних

0-30

 

 

 

 

     

 

 • регіональних

0-30

 

 

 

 

     

 

 • Всеукраїнських

0-50

 

 

 

 

     

 

 • Міжнародних 

0-50

 

 

 

 

     
 1.  

Робота в музеях коледжу

0-20

 

 

 

 

     
 1.  

Участь у краєзнавчій роботі

0-30

 

 

 

 

     
 1.  

Участь в гуртках аматорського мистецтва і спортивних секціях

10 за кожного

 

 

 

 

     
 1.  

Дотримання правил внутрішнього розпорядку,  техніки безпеки, норм поведінки у навчальній, позанавчальній діяльності та побуті :

 

 

 

 

 • наявність доган та стягнень за наказом директора
 • 40 за одне

 

 

 

 

     
 1.  

Робота на закріпленій території

0-10

 

 

 

 

     
 1.  

Стан та оформлення закріплених аудиторій

0-20

 

 

 

 

     
 1. 6

Чергування в корпусах, буфеті, гуртожитках

1-10 за

ІІ тижні

 

 

 

 

     
 1. 7

Участь у різноманітних  спортивних  заходах (завоювання призовних місць)

 

 

 

 

 • на рівні коледжу

0-20

 

 

 

 

     

 

 • на рівні міста

0-40

 

 

 

 

     

 

 • на рівні обласні

50

 

 

 

 

     

 

 • на рівні регіону

50

 

 

 

 

     

 

 • Всеукраїнські

80

 

 

 

 

     

 

 • Міжнародні

100

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 1.  

Інше

0-50 в залежності від рівня заходу і результатів

 

 

 

       

 

Рейтингова оцінка групи

Всього балів:             _________

Куратор _________________________________________________________

Голова ради групи  _______________________________________________

Члени конкурсної комісії __________________________________________

Заступник директора з виховної роботи _____________________________

Завідувач відділення ______________________________________________

Голова студентського парламенту коледжу __________________________

Голова студентського профкому коледжу ___________________________

Голови рад відділень ______________________________________________

                                       ______________________________________________

                                       ______________________________________________

                                       ______________________________________________

Голова рад гуртожитків ___________________________________________

                                       ______________________________________________

   

 

 

 

Звіт про роботу парламенту за 2017/2018 н.р. 

 

 З метою створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, в коледжі діють органи студентського самоврядування.  Діяльність органів студентського парламенту спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Студентське самоврядування існує на трьох рівнях:

               -  Рівень групи, предметного гуртка, клубу за інтересами (ради);

               -  Рівень відділення, гуртожитку (ради);

               -  Рівень коледжу – парламент.

    Вищим органом студентського самоврядування коледжу є звітно-виборча конференція, яка обирає парламент. Очолює парламент коледжу голова, який обирається на загальноколеджанських виборах. Основними документами, що регламентують діяльність органів студентського самоврядування є «Положення про студентське самоврядування в Технолого-економічному коледжі БНАУ» та «Декларація прав та обов’язків студентів коледжу». Дані документи обговорені та затверджені  на звітно-виборчій  конференції.

     У 2011 – 2012 році парламент посів І місце у міському конкурсі за «Кращу організацію роботи органів студентського самоврядування». 

   У 2012 – 2013 році голова парламенту нагороджений Почесною Грамотою міського голови за активну участь у заходах міста.

     У 2013 році парламент коледжу був нагороджений дипломом за перемогу у щорічній молодіжній акції «Молода людина року 2013» у номінації «Орган студентського самоврядування».

       Людину не можна навчити на все життя, її треба навчити вчитися все життя – це є основним пріоритетом в організації студентського самоврядування.

     Студенти коледжу стали ініціаторами і розробили положення для таких конкурсів:

 • «Кращий студент року» (для  коледжу, міста, регіону та Міністерства аграрної політики та продовольства України);
 • Інтелектуальний конкурс «Найрозумніший» (для коледжу і міста);
 • Конкурс патріотичної пісні та поезії «В ім’я Батьківщини» (для коледжу і регіону).