Школа лідерства

 

 

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі

 

І. Загальні положення

1.1. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом (далі – ВНЗ).

Студентське самоврядування ВНЗ є невід’ємною частиною його громадського самоврядування.

1.2. Студентське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, інших актів законодавства, Статуту ВНЗ, Положення про студентське самоврядування ВНЗ та інших актів, прийнятих відповідно до нього.

1.3. Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів, забезпечення їх участі в управлінні вищим навчальним закладом, а також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти.

1.4. Основними завданнями студентського самоврядування є:

1.4.1. захист прав та інтересів студентів у відносинах із адміністрацією ВНЗ, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами;

1.4.2. участь в управлінні ВНЗ, зокрема через представників у керівних, робочих та дорадчих органах, органах громадського самоврядування ВНЗ;

1.4.3. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

1.4.4. сприяння поліпшенню умов проживання та побуту студентів;

1.4.5. надання інформаційної, правової, фінансової (матеріальної) допомоги студентам;

1.4.6. залучення студентства ВНЗ до формування та реалізації державної і регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти;

1.4.7. співробітництво із студентським самоврядуванням інших ВНЗ, громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне спрямування).

1.5. Органи студентського самоврядування ВНЗ мають право:

1.5.1. брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів;

1.5.2. брати участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому законодавством та статутом ВНЗ;

1.5.3. брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

1.5.2. брати участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому законодавством та статутом ВНЗ;

1.5.3. брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

1.5.4. делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів ВНЗ, його структурних підрозділів;

1.5.5. самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати відповідні акти з цього питання;

1.5.6. вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та організації навчального процесу;

1.5.7. вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ВНЗ, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

1.5.8. сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей студентів, організовувати заходи з підтримки інноваційної діяльності студентів ВНЗ;

1.5.9. отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення своїх повноважень;

1.5.10. вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань діяльності ВНЗ;

1.5.11. розпоряджатися майном та коштами, виділеними в установленому порядку на діяльність органів студентського самоврядування;

1.5.12. самостійно вирішувати питання про погодження рішень, визначених чинним законодавством.

1.6. Органи студентського самоврядування ВНЗ зобов’язані звітувати про свою діяльність, в тому числі фінансову, перед вищим органом студентського самоврядування ВНЗ.

1.7. Органи студентського самоврядування провадять свою діяльність на рівні ВНЗ та факультетів (інститутів). Органи студентського самоврядування можуть утворюватися також в межах інших структурних підрозділів ВНЗ, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

1.7.1. Органами студентського самоврядування на рівні ВНЗ є:

конференція студентів ВНЗ;

виконавчий орган студентського самоврядування ВНЗ (студентська рада ВНЗ, студентський парламент ВНЗ, студентський сенат ВНЗ, студентський уряд ВНЗ тощо);

студентська виборча комісія ВНЗ;

контрольно-ревізійна комісія.

1.7.2. Органами студентського самоврядування на рівні факультету (інституту) можуть бути:

виконавчий орган студентського самоврядування факультету (інституту) (студентська рада факультету (інституту), студентський парламент факультету (інституту), студентський сенат факультету (інституту), студентський уряд факультету (інституту) тощо);

студентська виборча комісія факультету (інституту).

1.7.3. Структура органів студентського самоврядування, що діють у ВНЗ, визначається Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

1.7.3. Структура органів студентського самоврядування, що діють у ВНЗ, визначається Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

 

ІІ. Конференція студентів ВНЗ

2.1. Конференція студентів ВНЗ є вищим представницьким органом студентського самоврядування ВНЗ, який обирається строком на один рік шляхом прямого таємного голосування.

2.2. До складу конференції студентів входять делегати від кожної академічної групи. Делегати обираються із складу студентів групи шляхом прямого таємного голосування в строк, визначений положенням про ОСС. Проведення виборів делегатів покладається на студентську виборчу комісію або старост відповідних академічних груп. Протоколи відповідних виборів мають зберігатись у студентській виборчій комісії.

Не можуть бути обраними делегатами на конференцію студентів ВНЗ  виборні члени виконавчих органів студентського самоврядування ВНЗ, факультету (інституту), студентських виборчих комісії ВНЗ, факультету (інституту).

 

2.3. Конференція студентів ВНЗ:

2.3.1. ухвалює положення про студентське самоврядування ВНЗ, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування на всіх рівнях;

2.3.2. заслуховує звіти виконавчих і контрольно–ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

2.3.3. обирає контрольно-ревізійну комісію, студентську виборчу комісію;

2.3.4. встановлює порядок, залучення, використання коштів студентського самоврядування ВНЗ;

2.3.5. затверджує кошторис витрат органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

2.3.6. встановлює порядок погодження органами студентського самоврядування ВНЗ рішень, які приймаються виключно за їх погодженням;

2.3.7. скасовує рішення виконавчих органів студентського самоврядування ВНЗ, факультетів (інститутів) у разі їх невідповідності чинному законодавству, Статутові ВНЗ або Положенню про студентське самоврядування ВНЗ;

2.3.8. встановлює порядок обрання представників студентів для участі у виборах керівника ВНЗ;

2.3.9. приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського самоврядування ВНЗ.

2.4. Конференція студентів скликається як чергова або позачергова.

2.4.1 Періодичність проведення чергових конференцій студентів встановлюється Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

2.4.2 Позачергова конференція студентів скликається на вимогу:

не менш як десяти відсотків від загальної кількості студентів ВНЗ;

виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ;

контрольно-ревізійної комісії.

2.4.3. Порядок і строки скликання конференції студентів встановлюються Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

2.3.9. приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського самоврядування ВНЗ.

2.4. Конференція студентів скликається як чергова або позачергова.

2.4.1 Періодичність проведення чергових конференцій студентів встановлюється Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

2.4.2 Позачергова конференція студентів скликається на вимогу:

не менш як десяти відсотків від загальної кількості студентів ВНЗ;

виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ;

контрольно-ревізійної комісії.

2.4.3. Порядок і строки скликання конференції студентів встановлюються Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

2.5. Порядок проведення конференції студентів ВНЗ.

2.5.1. Перед початком конференції студентів ВНЗ здійснюється реєстрація делегатів та видача їм мандатів. Конференція студентів ВНЗ вважається правомочною, якщо на ній зареєструвалися не менш 50%+1 від загальної кількості обраних делегатів.

2.5.2. На початку конференції студентів ВНЗ із числа делегатів обирається головуючий, секретар та лічильна комісія конференції.

2.5.3. Обговорення питань на конференції студентів ВНЗ відбувається відповідно до затвердженого нею порядку денного. До порядку денного позачергової конференції студентів ВНЗ обов’язково включаються питання, що були запропоновані до розгляду у поданні про її скликання. На пропозицію делегатів до порядку денного конференції студентів ВНЗ можуть бути включені також інші питання.

2.5.4. Конференція студентів ВНЗ проводиться гласно і відкрито. Право бути присутнім та брати участь в обговоренні питань має кожен студент ВНЗ.

За рішенням конференції студентів ВНЗ право виступу на ній може бути надано представникові адміністрації ВНЗ .

2.5.5. Рішення на конференції студентів ВНЗ приймаються шляхом прямого відкритого голосування делегатів (шляхом підняття мандатів). Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених цим Положенням, або за рішенням, підтриманим не менш як третиною присутніх делегатів. Делегати голосують особисто; передання делегатом права голосу на конференції іншій особі не допускається.

Рішення конференції студентів ВНЗ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як 50%+1 від присутніх делегатів, крім випадків, передбачених цим Положенням.

 

У разі прийняття рішення на конференції студентів ВНЗ шляхом таємного голосування виготовлення бюлетенів, проведення такого голосування та підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати таємного голосування оформлюються протоколом лічильної комісії, який підписується усіма її членами.

Для прогнозування результатів голосування питання порядку денного головуючий може проводити сигнальне голосування.

2.5.6. Конференція студентів ВНЗ протоколюється. Ведення протоколу покладається на секретаря конференції. Протокол складається упродовж трьох днів з дня проведення конференції студентів ВНЗ та підписується головуючим та секретарем конференції.

2.6. Статус делегатів на конференцію студентів ВНЗ.

2.6.1. Делегати на конференцію студентів ВНЗ здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

2.6.2. Повноваження делегатів на конференцію студентів ВНЗ припиняються достроково у разі:

складання повноважень за власним бажанням;

припинення навчання у ВНЗ;

надання делегатові академічної відпустки;

обрання делегата членом виконавчого органу ВНЗ, факультету (інституту);

У разі дострокового припинення повноважень делегата проводяться проміжні вибори делегата від тієї академічної групи, від якої його було обрано, в порядку, встановленому пунктом 2.2 цього Положення.

ІІІ. Виконавчі органи студентського самоврядування

3.1. Виконавчі органи студентського самоврядування утворюються на рівні ВНЗ та може утворюватися на рівні факультетів (інститутів) у формі студентської ради, студентського парламенту, студентського сенату, студентського уряду тощо.

3.2. Виконавчий орган студентського самоврядування ВНЗ складається із:

3.2.1-1. голови виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ, який обирається шляхом прямого таємного голосування студентів ВНЗ;

першого заступника голови виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ, який обирається шляхом прямого таємного голосування студентів ВНЗ

голів виконавчих органів студентського самоврядування факультетів (інститутів), які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів, відповідного факультету (інституту);

голова виконавчого органу студентського самоврядування студмістечка ВНЗ, який обирається шляхом прямого таємного голосування мешканців студмістечка ВНЗ;

голів комітетів виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ (у разі утворення комітетів), які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів ВНЗ;

секретаря виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ.

3.2.1-2. членів, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентами ВНЗ за мажоритарною системою в одномандатних округах, які об’єднують студентів кожного факультету (інституту) – у разі, якщо виконавчі органи студентського самоврядування на рівні факультетів (інститутів) не утворюються. У цьому разі голова, заступник голови та секретар виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ обирається таким органом з числа його членів.

3.2. Виконавчий орган студентського самоврядування факультету (інституту) у разі його утворення складається із голови, його заступників, секретаря та голів комітетів (у разі утворення комітетів), які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів відповідного факультету (інституту). Порядок обрання у виконавчий орган студентського самоврядування факультету (інституту) встановлюється конференцією студентів ВНЗ.

3.3. Виборчий процес на виборах голів, членів виконавчих органів студентського самоврядування передбачає такі етапи:

оголошення про початок виборчого процесу;

висунення та реєстрація кандидатів;

вибори;

встановлення та оголошення результатів виборів.

Порядок проведення прямих таємних виборів голів, членів виконавчих органів студентського самоврядування встановлюється окремим положенням, яке затверджується конференцією студентів ВНЗ.

3.4. Виконавчий орган студентського самоврядування ВНЗ:

3.4.1. представляє інтереси студентів ВНЗ у відносинах із адміністрацією, звертається від імені студентської громади із пропозиціями, клопотаннями, скаргами;

3.4.2. сприяє покращенню рівня навчального процесу у ВНЗ;

3.4.3. бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково–дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування у ВНЗ;

3.4.4. надає студентам, студентським організаціям (ініціативам) підтримку у погодженні із адміністрацією ВНЗ організаційних питань, пов’язаних із проведенням просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

3.4.5. розробляє поточні та стратегічні напрями діяльності і розвитку студентського самоврядування ВНЗ;

3.4.6. погоджує в порядку, який встановлюється конференцією студентів ВНЗ, рішення про призначення заступника керівника ВНЗ; затвердження правил внутрішнього розпорядку ВНЗ в частині, що стосується осіб, які навчаються; поселення осіб, які навчаються у ВНЗ, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у ВНЗ;

3.4.6. погоджує в порядку, який встановлюється конференцією студентів ВНЗ, рішення про призначення заступника керівника ВНЗ; затвердження правил внутрішнього розпорядку ВНЗ в частині, що стосується осіб, які навчаються; поселення осіб, які навчаються у ВНЗ, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у ВНЗ;

3.4.7. оскаржує в установленому порядку рішення, дії та бездіяльність адміністрації ВНЗ, якщо вони порушують права та законні інтереси студентів;

3.4.8. бере участь у підготовці правових актів, що стосуються прав та обов’язків студентів;

3.4.9. здійснює поточне керівництво фінансовою діяльністю студентського самоврядування ВНЗ в порядку, який визначається конференцією студентів ВНЗ;

3.4.10. інформує студентів ВНЗ про свою діяльність;

3.4.11. створює тимчасові комісії, робочі групи для вирішення поточних питань, встановлює порядок їх діяльності;

3.4.12. вирішує питання про співпрацю або входження до місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських об’єднань, спілок та союзів та укладає з ними відповідні угоди;

3.4.13. представляє студентське самоврядування ВНЗ в органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;

3.4.14. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими актами.

3.5. Виконавчий орган студентського самоврядування факультету (інституту):

3.5.1. здійснює повноваження, визначені підпунктами 3.4.1–3.4.4, 3.4.8, 3.4.10, 3.4.11 пункту 3.4 цього Положення, на рівні факультету (інституту);

3.5.2. погоджує в порядку, який встановлюється конференцією студентів ВНЗ, рішення про відрахування студентів з ВНЗ та їх поновлення; переведення осіб, які навчаються ВНЗ за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; переведення осіб, які навчаються у ВНЗ за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту;

3.5.3. розпоряджається коштами, виділеними з фонду студентського самоврядування, якщо це передбачено порядком використання цих коштів, встановленим конференцією студентів ВНЗ;

3.5.4. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими актами.

3.5.4. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та іншими актами.

3.6. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування

3.6.1. Основною формою діяльності виконавчого органу студентського самоврядування є його засідання. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування скликаються його головою, заступником голови чи 1/3 кількості членів ОСС у міру потреби.

3.6.2. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування вважається правомочним за умови участі у ньому 50%+1 від загального складу органу.

3.6.3. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування є відкритими. З дозволу головуючого присутні на засіданні особи мають право вносити питання на розгляд виконавчого органу студентського самоврядування.

3.6.4. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування приймаються шляхом прямого відкритого голосування його членів (шляхом підняття руки). За потреби, голосування є таємним.

3.6.5. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування протоколюється. Ведення протоколу засідання покладається на секретаря виконавчого органу студентського самоврядування. Протокол засідання виконавчого органу студентського самоврядування складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та підписується головуючим  засідання та секретарем.

3.7. Голова виконавчого органу студентського самоврядування:

3.7.1. підписує рішення, інші документи виконавчого органу студентського самоврядування;

3.7.2. забезпечує дотриманням виконавчим органом студентського самоврядування вимог законодавства, рішень конференції студентів ВНЗ;

3.7.3. виступає від імені виконавчого органу студентського самоврядування без окремого доручення, звітує про його діяльність;

3.7.4. здійснює організаційне керівництво членами виконавчого органу студентського самоврядування;

3.7.5. головує на засіданнях виконавчого органу студентського самоврядування;

3.7.6. вносить кандидатури заступника голови, секретаря, керівників комітетів на розгляд виконавчого органу студентського самоврядування;

3.7.7. візує від імені виконавчого органу студентського самоврядування рішення, які підлягають погодженню з таким органом, якщо інше не передбачене рішенням конференції студентів ВНЗ;

3.7.8. несе відповідальність за фінансову діяльність виконавчого органу студентського самоврядування.

3.8. Повноваження голови, члена виконавчого органу студентського самоврядування припиняються достроково у разі:

складання повноважень за власним бажанням;

припинення навчання у ВНЗ (з поверненням повноважень у разі поновлення студента на навчання в даному факультеті (інституті) цього ВНЗ).

3.8. Повноваження голови, члена виконавчого органу студентського самоврядування припиняються достроково у разі:

складання повноважень за власним бажанням;

припинення навчання у ВНЗ (з поверненням повноважень у разі поновлення студента на навчання в даному факультеті (інституті) цього ВНЗ).

У разі дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу студентського самоврядування, обраного відповідно до підпунктів 3.2.1-1, 3.2.1-2, пункту 3.2 цього Положення, виконання його повноважень покладається на заступника голови.

У разі дострокового припинення повноважень члена виконавчого органу студентського самоврядування, обраного відповідно до підпункту 3.2.2 пункту 3.2 цього Положення, можуть проводитися проміжні вибори такого члена. У разі їх проведення процедура таких виборів визначається відповідним положенням, яке затверджується рішенням конференції студентів ВНЗ.

3.9. Виконавчий орган студентського самоврядування може утворювати комітети як робочі органи.

Комітет очолює голова, який обирається шляхом прямого таємного голосування студенів ВНЗ.

3.10. Голови комітетів:

3.10.1. організовують роботу відповідних комітетів;

3.10.2. ведуть засідання комітетів та підписують протоколи цих засідань;

3.10.3. звільняють та призначають заступників, членів комітетів;

3.10.4. представляють комітети у відповідних робочих та дорадчих органах ВНЗ.

 

IV. Студентські виборчі комісії

4.1. Студентська виборча комісія ВНЗ, факультету (інституту) є постійним робочим органом, який здійснює підготовку, організацію та проведення виборів до органів студентського самоврядування ВНЗ, факультету (інституту).

4.2. Студентська виборча комісія ВНЗ, факультету (інституту) обирається конференцією студентів ВНЗ строком на один рік у порядку, встановленому Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

До складу Студентської виборчої комісії ВНЗ не можуть входити делегати на конференцію студентів ВНЗ, члени виконавчих органів студентського самоврядування, члени контрольно-ревізійної комісії.

4.3. Студентська виборча комісія ВНЗ:

 

4.3.1. здійснює загальне керівництво виборчим процесом на виборах делегатів на конференцію студентів ВНЗ, членів виконавчих органів студентського самоврядування;

4.3.2. оголошує про початок виборчого процесу на виборах членів виконавчих органів студентського самоврядування;

4.3.3. затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої документації;

4.3.4. забезпечує виготовлення списків виборців, бюлетенів для голосування;

4.3.5. реєструє кандидатів на виборні посади;

4.3.6. безпосередньо проводить вибори;

4.3.7. встановлює та оголошує результати виборів;

4.3.8. приймає рішення з усіх питань, пов’язаних з виборчим процесом, не врегульованих відповідними актами;

4.3.9. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

4.4. Студентська виборча комісія факультету (інституту) в межах відповідного факультету (інституту) здійснює повноваження, які визначаються рішенням студентської виборчої комісії ВНЗ або конференції студентів ВНЗ.

4.5. Засідання студентської виборчої комісії

4.5.1. Основною формою діяльності студентської виборчої комісії є її засідання. Засідання студентської виборчої комісії скликаються її головою чи заступником голови у міру потреби.

Голова, заступник голови та секретар студентської виборчої комісії обираються нею на першому засідання після затвердження нового складу комісії.

4.5.2. Засідання студентської виборчої комісії вважається правомочним за умови участі у ньому більше 50%+1 від загального складу комісії.

4.5.3. Засідання студентської виборчої комісії є відкритими. З дозволу головуючого присутні на засіданні особи мають право вносити питання на розгляд студентської виборчої комісії.

4.5.4. Рішення студентської виборчої комісії приймаються шляхом прямого відкритого голосування її членів (шляхом підняття руки).

4.5.5. Засідання студентської виборчої комісії протоколюється. Ведення протоколу засідання покладається на секретаря студентської виборчої комісії. Протокол засідання студентської виборчої комісії складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та підписується головуючим на засіданні та секретарем.

 

V. Студентське самоврядування в академічних групах, гуртожитках, студмістечку

5.1. Студентське самоврядування на рівні академічної групи здійснюється шляхом обрання старости академічної групи. Порядок обрання та повноваження старости академічної групи визначаються окремим Положенням, яке затверджується конференцією студентів ВНЗ.

5.2. Порядок здійснення студентського самоврядування у гуртожитках, студмістечку ВНЗ визначається окремим Положенням, яке затверджується конференцією студентів ВНЗ.

 

VI. Фінансова діяльність студентського самоврядування

6.1. Органи студентського самоврядування у своїй діяльності використовують та розпоряджаються коштами, виділеними ВНЗ, а також отриманими з інших джерел, не заборонених законодавством.

6.2. Кошти, що виділяються на діяльність студентського самоврядування за рішенням вченої ради ВНЗ, можуть використовуватися шляхом:

6.2.1. закупівлі товарів та послуг відповідно до затвердженого конференцією студентів ВНЗ кошторису;

6.2.2. переведення на рахунок громадської організації, створеної відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 40 Закону України «Про вищу освіту».

6.3. Рішення щодо порядку використання коштів, що виділяються на діяльність студентського самоврядування за рішенням вченої ради ВНЗ, приймається конференцією студентів ВНЗ.

6.4. У разі прийняття рішення, передбаченого підпунктом 6.2.1 пункту 6.2 цього Положення, кошти, виділені на діяльність студентського самоврядування, акумулюються на окремому субрахунку ВНЗ та витрачаються на підставі подання керівника виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ відповідно до затвердженого кошторису.

6.5. У разі прийняття рішення, передбаченого підпунктом 6.2.1 пункту 6.2 цього Положення, конференція студентів ВНЗ визначає порядок використання коштів, акумульованих на рахунках громадської організації, створеної відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 40 Закону України «Про вищу освіту». Подальше використання цих коштів здійснюється відповідно до цього порядку.

6.6. Порядок використання коштів студентського самоврядування має передбачати залучення контрольно-ревізійної комісії до процесів планування та безпосереднього витрачання відповідних коштів.

6.7. Виконавчі органи студентського самоврядування звітують про використання коштів перед конференцією студентів ВНЗ.

 

 

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Технолого-економічний                                       Установчою конференцією студентів

коледж БНАУ                                                         Технолого-економічний коледж БНАУ

Директор __________Л.П. Лендрик                        від «10» жовтня 2004 р.

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

 

Студент має право на:

 • вибір форми навчання:
 • навчання та здобуття повного освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
  спеціаліста;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • користуваня навчальною, науковою, виробничого, культурною, спортивною, побутовою базою коледжу;
 • участь у пошуково-дослідницький діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • участь у студентському самоврядуванні, обговорення й вирішення питань удосконалення навчально-виховного процесу, пошуково -дослідницької роботи, організацію дозвілля, побуту тощо;
 • користування навчальною і методичною літературою;
 • забезпечення стипендією, гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • трудову діяльність у встановленому порядку в позанавчальний час;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права студентів або принижують їх честь і гідність;
 • обирання та обрання до вищого колегіального органу самоврядування;
 • отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
 • створення фондів для студентських потреб, участь в роботі громадських організацій;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу освіти в установленому порядку.

Студент коледжу зобов’язаний

 • присвятити все своє життя благодійній справі - служити своєму народові та своїй державі;
 • додержуватися законів, моральних та етичних норм;
 • додержуватися Положення та правил внутрішнього розпорядку коледжу;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
 • вчасно інформувати керівництво коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний та культурний рівень;
 • відпрацьовувати в позанавчальний час всі види пропущених занять.

       Випускники коледжу, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

       Випускники коледжу, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.

Студент коледжу може бути відрахований:

 • за власним бажанням;
 • за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;
 • за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;
 • за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитків у нетверезому стані, стані наркотичного або токсилогічного сп’яніння;
 • за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
 • за неодноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку коледжу (за погодженням з профспілковою організацією);
 • за несплату вартості навчання у термін, передбачений договором.

 Якщо ти Студент!

 • Ти є вільним та рівним у своїх правах. Всі повинні ставитися один до одного по-братськи.
 • Ти маєш право ходити до коледжу і вчитися; коледж повинен сприяти розвитку усіх твоїх здібностей та твоєму вмінню досягти згоди та взаєморозуміння між людьми.
 • Ти маєш право брати участь у керівництві колективом, обирати та бути обраним.
 • Ти маєш право на справедливий та гласний розгляд порушення своїх прав. Ти не маєш права чинити самосуд.
 • Ти повинен зберігати вірність своїй Батьківщині, сім'ї, друзям.
 • Ти повинен поважати погляди інших, рахуватися з їх думкою.
 • Ти повинен бути ввічливим з усіма, незалежно від віку, національності, релігії тощо.
 • Завжди берегти честь коледжу, підтримувати та поповнювати його славні традиції.
 • Наполегливо оволодівати наукою.
 • Приймати активну участь в суспільному житті коледжу та розвитку студентського самоврядування.
 • Ти повинен утримувати своє тіло й думку чистими та здоровими.

   Держава, Конституція України, "Декларація прав та обов'язків студентів", Статут коледжу гарантують і охороняють твої права.

 
 

      

  

     

 

 

ПОГОДЖЕНО

Установчою конференцією студентів  ТЕК БНАУ

 

“____”_______________ 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Технолого-економічний коледж БНАУ

Директор

__________________ Л.П. Лендрик

 

“_____”__________ 20__ р.

 

 

 

 

Положення

про щорічний конкурс на кращу студентську групу

 Технолого-економічного коледжу

Білоцерківського національного аграрного університету

 

 

 1. Загальні положення

Основу функціонування коледжу складає процес навчання та виховання студентської молоді, формування кваліфікованого фахівця.

Навчально-виховний процес має забезпечувати актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовувати їх у практичну площину, звертати увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формувати їх соціальну зрілість.

Положення про щорічний конкурс на кращу студентську групу Технолого-економічного коледжу БНАУ розроблено відповідно до закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Положення про вищий заклад освіти, Концепції гуманітарної освіти в Україні та інших нормативних документів МОНУ, а також Положення ТЕК БНАУ.

 1. Мета та завдання

Конкурс на кращу студентську групу проводиться з метою:

 • Стимулювання пізнавальної діяльності студентів та формування у них активної життєвої позиції;
 • Підвищення якості навчання студентів;
 • Активізації пошуково-дослідної роботи;
 • Розвитку суспільної та громадянської діяльності студентів;
 • Виявлення та підтримки обдарованої і талановитої молоді;
 • Подальшого розвитку потенціалу та творчих здібностей студентської молоді;
 • Залучення студентів до художньо-естетичної діяльності;
 • Розвитку духу корпоративізму у студентському середовищі;
 • Дотримання трудової дисципліни та норм поведінки під час навчання і в побуті.

Стратегічними завданнями конкурсу є:

 • Пошук дієвих форм роботи щодо формування соціально зрілої, морально і фізично здорової людини, професійно кваліфікованого фахівця;
 • Пропагування кращих взірців співпраці студентів з викладацьким складом коледжу  з метою отримання професійних знань, умінь та навичок;
 • Вивчення, узагальнення та пропагування ефективних форм роботи студентського самоврядування;
 • Організація роботи щодо згуртування, професійного спрямування, правової освідченності, морально-етичного виховання студентського колективу;
 •  Посилення згуртованості студентських груп;
 • Зміцнення навчальної дисципліни;
 • Покращення іміджу коледжу на всіх рівнях.

 

 1. Умови, порядок і терміни проведення конкурсу

             Конкурс проводиться щорічно протягом навчального року  і завершується підведенням підсумків та визначення переможців до Міжнародного дня студентів.

             Конкурс проводиться в два етапи:

 1. До 25 вересня поточного року на кожному відділенні конкурсною комісією визначається та узагальнюється результативність роботи академічних груп у відповідності до розроблених критеріїв, визначаються переможці на відділенні.
 2. До 25 жовтня поточного року конкурсна комісія коледжу розглядає подання комісій, вивчає матеріали кращих груп відділень, підводить підсумки конкурсу, визначає переможців.

До складу конкурсної комісїі віділення входять:

 • Завідувач відділення;
 • Голова студентської ради відділення;
 • Голови студентських рад гуртожитків;
 • Голови студентських рад груп;
 • Куратори груп.

Обов’язки конкурсної комісії:

 • Збір та обробка даних про всебічні досягнення студентських груп;
 • Оформлення поточної документації у вигляді протоколів засідань конкурсної комісії;
 • Підготовка наказу про нагородження переможців першого етапу конкурсу;
 • Оформлення подання на студентську групу-переможця першого етапу конкурсу.

 

Для підведення підсумків на другому етапі конкурсу в коледжі створюється конкурсна комісія у складі:

 • Заступник директора з виховної роботи;
 • Завідувачі відділень;
 • Голова студентського парламенту коледжу;
 • Голова студентського профкому коледжу;
 • Голови студентських рад відділень;
 • Голови студентських рад гуртожитків;
 1. Критерії оцінки

Студентська група оцінюється за рейтингом, який включає парламенти підсумкової успішності,науково-дослідної роботи та громадської активності студентів.

При підведенні підсумків враховуються наступні показники:

 • Успішність груп;
 • Чисельність іменних стипендіатів;
 • Кількість відрахованих;
 • Участь в предметних олімпіадах різних рівнів;
 • Участь у наукових конференціях;
 • Наукові публікації;
 • Участь у художній самодіяльності;
 • Участь у спортивному житті коледжу;
 • Участь у роботі громадських організацій коледжу, міста, району.
 1. Підведення підсумків та заохочення

Підсумки конкурсу підводяться журі і затверджуються директором коледжу. Підсумки конкурсу висвітлюються у коледжанській газеті «Студентський вісник» та через офіційний сайт коледжу до Міжнародного дня студента.

Краща група за результатами конкурсу нагороджується грамотами та іншими видами заохочення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Технолого-економічний коледж

БНАУ

Директор __________Л.П. Лендрик

“_____”__________________20  р.

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 На засіданні студентського парламенту 

ТЕК БНАУ

“____”__________20   р.

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ШТАНДАРТ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ  

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

      Цим Положенням визначається опис  штандарту Технолого-економічного коледжу БНАУ   та встановлюється порядок  його  використання.

                                              Штандарт   коледжу

     1. Штандарт  Технолого-економічного коледжу Білоцерківського   національного  аграрного університету  являє  собою   прямокутне
полотнище  зеленого кольору із зображенням    Державного Герба України  вгорі та  з зображенням  у центрі  емблеми коледжу.
      2. Полотнище обрамлене золотою лиштвою і прикрашене золотою бахромою.

     3. Древко Штандарта  коледжу   дерев'яне. Верхівка  древка  має  форму скіпетра.

     4. Штандарт прикріплюється до основи верхівки за допомогою шнура, з’єднаного з дерев’яним стрижнем, вставленим у верхню частину полотнища та має оздоблення у вигляді  аксельбантів по обидва боки.
     5. Штандарт ТЕК БНАУ виготовляється в єдиному примірнику і постійно зберігається в Музеї історії коледжу.

    6. Штандарт   ТЕК БНАУ використовується:

- під час урочистої церемонії присяги голови студентського парламенту коледжу;

- під час проведення розширеного засідання студентського парламенту коледжу;

- під час проведення урочистих загально - коледжанських заходів;

- на Почесних грамотах та Подяках ТЕК БНАУ, вітальних листах, важливих документах (угодах і т.п.).

- як елемент святкового оформлення корпусів коледжу під час урочистих церемоній та свят;

- на культурно-мистецьких святах (емблеми, шеврони, вимпели, грамоти, кубки, дипломи, відзнаки);

       7.  Суб’єкти навчально-виховного процесу коледжу  використовують  символіку ТЕК БНАУ  з метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної самосвідомості громадян України відповідно до Положення. 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу БНАУ

________________ Л.П.Лендрик

«___» ____________ 20 ___ р.

 

ПОГОДЖЕНО

Голова студентської ради коледжу

____________________

Голова профкому

 «___» ____________ 20__ р.

 

про студентський гуртожиток

Технолого-економічного коледжу БНАУ 

Загальні положення

1.Це положення регламентує функціонування студентських гуртожитків коледжу, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках, умови проживання, Правила внутрішнього розпорядку (далі Положення).

2.    Студентські гуртожитки коледжу призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, слухачів, а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

3.   Іноземні громадяни, які навчаються в коледжі, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.

4.   Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися керівництвом коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів для створення відокремленого готелю.

5.   Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

6.   У гуртожитки можуть бути поселені іногородні студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

7.   Поселення студентів до студентських гуртожитків здійснюється рішенням керівника вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі направлень. При поселенні укладається договір на проживання.

8.   Під гуртожитки надаються спеціально збудовані або перебудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення житлових приміщень для проживання студентів у підвалах, мансардах і цокольних поверхах. Студентські гуртожитки можуть створюватись в орендованих будинках (приміщеннях), що пристосовані під гуртожиток.

9.  Студентські гуртожитки підпорядковуються керівництву коледжу і можуть здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі вищого навчального закладу.

10.Гуртожитки можуть бути:

-        для проживання окремих осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках);

-      для проживання сімей студентів (житлові приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім'ї);

У гуртожитках для проживання окремих осіб у разі потреби можуть виділятися приміщення для проживання студентів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташовуватись в окремих секціях гуртожитку.

11.Гуртожитки можуть поділятись на чоловічі, жіночі, загального проживання, пансіонатного або готельного типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов проживання, що визначається керівництвом коледжу і погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

12. Працівники коледжу, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року за рішенням директора і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

13. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів вищого навчального закладу, а також інших організацій забороняється.

14.Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

15.У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

16. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджується директором коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

17.Права і обов'язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором коледжу.

Надання житлового місця в гуртожитках

18.Розміщення студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов'язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток коледжу, розробленим на підставі Примірного Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

19.Розподіл місць проживання у гуртожитках між відділеннями здійснюється рішенням керівництва коледжу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

20. Списки студентів на проживання в гуртожитках готуються працівниками, визначеними керівництвом коледжу і затверджуються керівником за погодженням з органами студентського самоврядуванням та первинною профспілковою організацією студентів.

21.На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директор коледжу укладає угоду із студентом на проживання в гуртожитку і видає йому направлення, яке є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В направленні зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

22. Облік направлень та студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та знаття з реєстрації виконується завідуючими гуртожитками і паспортистом коледжу. Бланки направлень зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.

23.  Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт і дати завідувачу гуртожитку направлення на право зайняти місце в гуртожитку, договір на проживання з попередньою оплатою за проживання за один семестр.

24. Студенту, який поселяється до гуртожитку, вказується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

25. Документи на реєстрацію студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку у встановленому порядку.

26.У разі непередбачених обставин та з поважних причин студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання

27. Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей визначаються директором коледжу із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

28. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється керівником навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за домовленістю між цими навчальними закладами.

29. У гуртожитках, де проживають студентські сім'ї з дітьми, мають бути відведені місця для зберігання дитячих візків, іграшок тощо, приміщення для тимчасового перебування дітей та їхніх ігор.

Користування гуртожитками. Умови проживання

30. Вхід до гуртожитку на підставі перепусток для студентів цього гуртожитку до 2100 години вільно, а з 2100 - із записом у спеціальному журналі причин запізнення.

31. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до2100. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.

32. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом коледжу. Усі заходи повинні закінчуватися до 2100.

33.  У кожній секції (кімнаті) з числа студентів, які проживають у ній, обирається староста.

34.Усі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

35.  Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

-        користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

-         вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

-          обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

-       через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;

звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положенням про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва коледжу, інших установ відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

36.     Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:

-         знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

-        своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

-          підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;

-         дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

-      забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а разі заміни замка у дверях - здати йому відповідний дублікат ключів;

-       своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

-        про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти вихователя, завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;

-      відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

-        дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

-       реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;

-          попереджувати вихователя гуртожитку при залишенні гуртожитку на одну ніч і більше у письмовій формі;

-         після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в дводенний термін;

37.    Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

-          переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку та вихователем;

-       переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;

-      проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

-        користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

-       проводити масові заходи в гуртожитку без дозволу вихователя гуртожитку;

-       залишати сторонніх осіб після 2100 без письмового дозволу вихователя гуртожитку;

-     палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;

-         порушувати тишу з 22 до 07 ;

створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіо апаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

-        тримати в гуртожитку тварин.

38.       За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

-         зауваження;

-          догана;

-          відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальній рік;

-       розірвання угоди на проживання.

39.        Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом коледжу за поданням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

40.       Порядок проживання студентів у канікулярний період визначається з урахуванням їх побажань директором коледжу.

Виселення із студентських гуртожитків

41.     Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом однієї доби з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, - в одноденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом, - протягом однієї доби після виходу наказу про зарахування.

42.       При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в дводенний термін від дня видачі відповідного наказу.

У разі, коли з поважних причин студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів цей термін може бути продовжений.

43.       Виселення студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

Плата за житло та послуги

44.       Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються студентам, які проживають у гуртожитку.

45.       Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом коледжу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

46.       Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; вони мають бути доведені до відома студентів.

47.       Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менш ніж за семестр уперед.

48.     Додаткові послуги, що надаються за бажанням студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

Обов'язки керівництва коледжу та адміністрації гуртожитку

49.      Керівництво коледжу несе відповідальність за належну експлуатацію в утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

50.       Керівництво коледжу та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток коледжу, угоди, укладеної зі студентом, та норм чинного законодавства.

51.      Керівництво коледжу та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

52.       Керівництво коледжу та адміністрація гуртожитку зобов'язані:

-        забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

-         утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;

-         укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;

-         проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;

-        забезпечувати студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

-          здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей студентів, які проживають у гуртожитку; своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

-         здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення; надавати студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;

-         укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;

-          сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку студентів, які проживають у гуртожитку;

-          інформувати студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;

-          забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;

-         забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

53.       Керівництво коледжу спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

54.       Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.

55.       Керівництво коледжу спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку коледжу.

56.       Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обкладання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

57.     При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, студентам на час ремонту керівництвом коледжу надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з виховної роботи

______________ Н.М. Єрохіна

“____” ___________ 20___ р.

 

План роботи

студентського парламенту

на 2018-2019 н.р.

 

Система вищої освіти в Україні складається з окремих суб’єктів відносин:

1. Органи державної влади;

2. Вищі навчальні заклади всіх форм власності та рівнів акредитації;

3. Студентська громада;

4. Третій сектор (молодіжні громадські організації, які працюють по питаннях вищої освіти, студентського самоврядування та проблем молоді);

5. Бізнес (економічний сектор, який представлений підприємствами різних форм власності).

Студенти є єдиним споживачем освітніх послуг. У той же час вони володіють функціями: участь у процесі, спостереження та констатації. На даному етапі розвитку, представляти студентську громаду у відносинах з адміністрацією ВНЗ претендують два види організації: органи студентського самоврядування та професійні спілки студентів.

Органи студентського самоврядування – це органи яким доручили представляти та впроваджувати функції певної студентської громади.

Відсутність дієвого студентського самоврядування унеможливлює

участь студентів в управлінні ВНЗ, та подальший прогрес демократизації

освітніх процесів та покращення якості освіти.

Відповідно до стратегії розвитку студентського самоврядування на 2011-2021рр. СТРАТЕГІЧНА МЕТА розвитку органів студентського самоврядування – кожен орган студентського самоврядування до 2021 року має стати повноправним партнером в управлінні ВНЗ, в т.ч. жодне питання, що стосується студентів не повинно вирішуватися без участі органів студентського самоврядування на засадах партнерства.

Сім стратегічних орієнтирів для досягнення стратегічної мети:

 1. Відношення студентів та суспільства до системи освіти
 2. Професіоналізм активістів
 3. Дієвість та виборність органів студентського самоврядування
 4. Залучення вихованців учнівського самоврядування
 5. Участь в управлінні ВНЗ
 6. Об’єднання ОСС різних рівнів
 7. Незалежні студентські ЗМІ

 

 

№ п/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

Примітка

1

2

3

4

5

Вересень

1

Розподіл обов’язків серед членів парламенту (поновлення складів комітетів у разі необхідності).

11.09.18

Заступник директора з виховної роботи,

голова парламенту

 

2

Затвердження плану засідання студентського парламенту на перше півріччя.

Затвердження дати виборів на відділеннях.

11.09.18

Заступник директора з виховної роботи,

педагог-організатор,

голова парламенту коледжу

 

3

Визначення завдань щодо роботи комітетів парламенту  на навчальний рік,  затвердження планів роботи студентських рад на відділеннях, у гуртожитках на новий навчальний рік.

18.09.18

Заступник директора з виховної роботи, голова парламенту коледжу

 

4

Взяти участь у святкуванні Дня міста

15.09.18

Заступник директора

з виховної роботи,

педагог-організатор,

голова парламенту коледжу

 

5

Взяти участь у акції «Моя улюблена книга - бібліотеці».

Протягом вересня

2018

Голова парламенту коледжу, голови рад відділень

 

6

Взяти участь у підготовці Тижня творчості під гаслом «Кожен студент - зірка»:

 • виставка робіт образотворчого мистецтва (графіка, декоративно-прикладне мистецтво, інші види живопису) та фоторобіт;
 • представлення літературних авторських робіт «Проби пера» (поетичні та прозові твори);
 • “Кредо юного обдарування” (хореографія, вокал, театральна майстерність, художнє читання);
 • Соціально-психологічний проект «Дебют першокурсника»

- підведення підсумків, вшанування переможців

17-21.09.18

Педагог-організатор,

Практичний психолог коледжу.

Комітет виховної роботи

Комітет спортивно-оздоровчої роботи

 

7

Створити «Родинне дерево» та дослідити історію родоводу

 

Протягом року

 

 

 

Студенти I курсів,

педагог-організатор,

голова парламенту коледжу

 

8

Взяти участь у Всеукраїнській акції «Я – Українець, і цим пишаюсь»

Протягом року

Голови комітетів

 

9

Організувати змінні тематичні виставки та стін-газети:

 • «Здорові звички, здоровий спосіб життя»
 • «Вдумайся! Зроби вибір на користь здоров’ю»
 • Конкурс фотоколажів «Моє здоров’я»
 • «Я досягну успіху без куріння»;
 • «Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі».
 • «Правда про куріння».

Протягом року

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

10

Взяти участь у міському конкурсі “Найрозумніший”.

За графіком

Комітет зовнішніх зв’язків

 

11

Організувати загін «Трудовий десант» - «Чисте коледжанське подвір’я».

Протягом року

Комітет спортивно-оздоровчої роботи

 

12

Підготовка до проведення у коледжі Дня працівників освіти. Підготовка Дня самоврядування у зв’язку з цим святом. Вшанування ветеранів війни і праці.

25.09.18

Комітет виховної роботи

 

13

Організувати конкурс на краще естетичне оформлення прикріплених аудиторій та кімнат в гуртожитках.

До кінця вересня

Голови студрад відділень, голови студрад гуртожитків

 

14

Залучення студентів до озеленення території навчального закладу, наведення чистоти і порядку на ній.

Протягом року

Голови студрад відділень, голови студрад гуртожитків

 

15

Затвердження плану-сітки роботи органів студентського самоврядування на жовтень.

11.09.18

Голови комітетів

 

16

Звіт голів студентської ради  гуртожитків №1, №2  про соціально-побутові умови. Результати конкурсу естетичного оформлення кімнат у гуртожитках.

25.09.18

Голови рад гуртожитків

 

17

Участь у випуску газети «Медіа-коледж»

За графіком

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

18

Моніторинг поселення у гуртожитки

18.09.18

Голови рад гуртожитків

 

19

Поповнення інформацією сайту коледжу.

Щочетверга

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

20

Випуск інформаційних листів, газет і буклетів

Щомісяця

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

21

Підведення підсумків роботи парламенту за вересень.

25.09.18

Голови комітетів

 

22

Аналіз адаптації студентів перших курсів: проблеми, побажання , пропозиції.

25.09.18

Голови рад відділень

 

 

Жовтень

1

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

02.10.18

Голова ради економічного

відділення

 

2

Святкування Дня працівника освіти

05.10.18

Комітет виховної роботи

 

3

Робота з невстигаючими студентами на відділеннях.

 

09.10.18

Голови ради відділень, комітет науково-пошукової роботи

 

4

Взяти участь у підготовці та організації регіонального конкурсу «В ім’я Батьківщини». Підготувати тези до виступу на засіданні регіональної студентської ради.

9.10.18

Голова регіональної студентської ради

Комітет виховної роботи

 

5

Робота комітету спортивно-оздоровчої роботи по

контролю за чергуванням в аудиторіях, порядком у приміщенні коледжу та на його території.

Протягом року

Комітет спортивно-оздоровчої роботи

 

6

Моніторинг побутових умов проживання в гуртожитку.

16.10.18

Комітет спортивно-оздоровчої роботи

Голови рад гуртожитків

 

7

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

09.10.18

Голова ради відділення

Інформаційних технологій

 

8

Проведення конкурсу на кращу кімнату в гуртожитку.

16.10.18

Голови студрад гуртожитків

 

9

Організація роботи комітету науково-пошукової роботи, співпраці з іншими навчальними закладами та організаціями.

 

23.10.18

Комітет науково-пошукової роботи, комітет зовнішніх зв’язків

 

10

Взяти участь в організації «Клубу цікавих зустрічей»

16.10.18

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

11

Звіт голови ради відділення ветеринарної медицини про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

16.10.18

Голова ради відділення

Ветеринарної медицини

 

12

Організувати студентів для привітання ветеранів праці  до Дня працівника освіти.

05.10.18

Комітет виховної роботи, ССС

 

13

Організація та проведення першого етапу конкурсу «Кращий студент року» у коледжі.

24.10.18

Комітет виховної роботи

 

14

Взяти участь в заході Посвяти в козаки «Козацькому роду нема переводу»

10.10.18

Комітет виховної роботи

 

15

Випуск студентського інформаційного листка на відділеннях.

За графіком

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

16

Аналіз проведення засідання регіональної  студентської ради та конкурсу  «В ім’я Батьківщини».

20-26.10.18

Голова регіональної студради, голови рад відділень

 

17

Звіт голови ради компресорного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

23.10.18

Голова ради компресорного

відділення

 

 

18

Підготовка до проведення тижня української писемності та мови. Конкурс стінгазет.

За графіком

Комітет виховної роботи, комітет зовнішніх зв’язків

 

19

Участь у проекті «Школа успішної молоді Київщини»

За графіком

Голова студентського парламенту

Голови рад відділень

 

20

Звіт голови ради технологічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

30.10.18

Голова ради технологічного

відділення

 

 

21

Наповнення інформацією сайту коледжу.

Участь у випуску газети «Медіа-коледж»

Щочетверга

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

Листопад

1

Взяти участь в організації та святкуванні Дня української писемності та мови.

07.11.18

Комітет виховної роботи

 

2

Оформити виставку До Дня української писемності та мови і до знаменних дат української історії у листопаді.

До 05.11.18

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

3

Підготовка до святкування Дня студента.

До 16.11.18

Комітет виховної роботи

 

4

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

06.11.18

Голова ради економічного

відділення

 

 

5

Пропозиції на нагородження кращої групи відділення та коледжу.

13.11.18

Комітет виховної роботи Голови рад відділень

 

6

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

13.11.18

Голова ради

Відділення інформаційних технологій

 

 

7

Участь студентів коледжу у написанні творчих, пошукових та наукових робіт.

За графіком

Комітет  науково-пошукової роботи, комітет зовнішніх зв’язків

 

8

Звіт голови ради відділення ветеринарної медицини про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

20.11.18

Голова ради

Відділення ветеринарної медицини

 

 

9

Підготовка та участь у міському конкурсі «Студент року -2018»

За графіком

Комітет виховної роботи

 

10

Взяти участь в акції «Засвіти свічку» - до роковин Голодомору 1932-1933 рр.

21.11.18

Комітет виховної роботи

 

11

Звіт голів рад технологічного та компресорного відділень про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

27.11.18

Голови рад технологічного та компресорного

відділень

 

 

12

Участь у засіданні Клубу цікавих зустрічей.

За графіком

Комітет виховної роботи

 

Грудень

1

Відвідування гуртожитків. Оголошення конкурсу на кращу кімнату, прибрану до Нового року

04.12.18

Голови рад гуртожитків

 

2

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

04.12.18

Голова ради економічного

Відділення

 

2

До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом взяти участь у круглому столі «Актуальні питання боротьби зі СНІДом.»

30.11.18

Голова студ парламенту

 

3

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

11.12.18

Голова ради

Відділення інформаційних технологій

 

4

Підсумки проведення Дня студента. Аналіз проведеної роботи.

18.12.18

Голова студентського парламенту

Комітет виховної роботи

 

5

Випуск стінгазет до Дня збройних сил України

До 06.12.18

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

6

Звіт голови ради відділення ветеринарної медицини про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

18.12.18

Голова ради

Відділення ветеринарної медицини

 

7

Участь у соціальному проекті «Подаруй дитині свято» до Дня Святого Миколая

19.12.18

ССС

 

8

Взяти участь в організації  та проведенні тематичного свята «Андріївські  вечорниці»

11.12.18

Комітет виховної роботи Голови рад гуртожитків

 

9

Звіт голів рад компресорного та технологічного відділень про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

25.12.18

Голови рад

компресорного та технологічного відділень

 

10

Провести виставку різдвяних композицій конкурс – ярмарок «Замість ялинки –зимовий букет»

12.12.18

Голови рад груп

 

11

Підсумок роботи студентського парламенту.

Звіт голів рад відділень та гуртожитків, голів комітетів.

За графіком

Студентський парламент у повному складі

 

 

Лютий

1

Затвердження плану проведення засідань студентського парламенту на другий семестр.

05.02.19

Голова студентського парламенту

Голови рад відділень

Голови рад гуртожитків

 

2

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

05.02.19

Голова ради економічного

Відділення

 

3

Підготовка до проведення випускного вечора на технологічному відділенні.

До 31.01.19

Комітет виховної роботи

 

4

Моніторинг дотримання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках.

Протягом лютого  2019

Комітет спортивно-оздоровчої роботи

 

5

Підготовка свята до Дня Святого Валентина

13.02.19

Комітет виховної роботи

 

6

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

12.02.19

Голова ради

Відділення інформаційних технологій

 

7

Залучення студентів до предметних гуртків коледжу та гуртків художньої самодіяльності.

06.02.19

Голови рад відділень

 

8

Звіт голови ради відділення ветеринарної медицини про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

19.02.19

Голова ради

Відділення ветеринарної медицини

 

9

Звіт голів студрад гуртожитків про умови проживання, проблеми та організацію дозвілля.

19.02.19

Голови рад гуртожитків

 

10

Підготовка до проведення регіонального етапу конкурсу «Студент року-2017».

 

До квітня 2019

Комітет виховної роботи

 

11

Звіт голів рад компресорного та технологічного відділень  про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

26.02.19

Голови рад компресорного та технологічного

Відділень

 

12

Підготовка та збір експонатів до міського  конкурсу – виставки  «Краса руками молодих».

До 05.03.19

Комітет виховної роботи

 

13

Результати проведення рейдів-перевірок відвідування гуртожитків.

26.02.19

Комітет з спортивно-оздоровчої роботи

 

 

Березень

1

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

05.03.19

Голова ради економічного

Відділення

 

2

Взяти участь у молодіжній акції «Молодь проти наркотиків» до міжнародного Дня боротьби з наркоманією.

12.03.19

ССС

 

3

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

12.03.19

Голова ради

Відділення інформаційних технологій

 

4

Підготовка до участі у регіональному конкурсі «Софіївські зорі-2019».

Протягом березня 2019

Комітет виховної роботи

 

5

Звіт голови ради ветеринарного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

19.03.19

Голова ради ветеринарного

Відділення

 

6

Звіт старост предметних гуртків.

19.03.19

Голови комітетів

 

7

Робота «Трудового десанту» по благоустрою території

Третій тиждень березня 2019

Комітет з спортивно-оздоровчої роботи

 

8

Перевірка стану збереження закріплених аудиторій.

13.03.19

Комітет з спортивно-оздоровчої роботи

 

9

Звіт голів рад компресорного та технологічного відділень  про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

26.03.19

Голови рад компресорного та технологічного

Відділень

 

10

Підготовка та проведення засідання регіональної студентської ради.

26.03.19

Голова студентської регіональної ради

 

11

Аналіз проведення виховних заходів в гуртожитку №1

26.03.19

Голова ради гуртожитку №1

 

 

 

 

Квітень

 

1

Робота «Трудового десанту» по благоустрою території

Протягом місяця

Комітет з спортивно-оздоровчої роботи

 

2

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

02.04.19

Голова ради економічного відділення

 

3

Взяти участь в акції «Чорнобиль – біль моя». Покладання квітів до пам’ятника «Чорнобильський дзвін»

16.04.19

ССС

 

4

Взяти участь у регіональному конкурсі «Студент року-2019»

За графіком

Комітет виховної роботи

 

5

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

09.04.19

Голова ради відділення інформаційних технологій

 

6

Взяти участь  в міській молодіжній екологічній акції «Чистий берег» на краще впорядкування прибережної смуги р. Рось

За графіком

Комітет з спортивно-оздоровчої роботи

Комітет виховної роботи

 

7

Звіт голови ради ветеринарного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

16.04.19

Голова ради ветеринарного відділення

 

7

Взяти участь в організації проведення Вахти пам’яті до Дня Перемоги. Підготовка та проведення святкового концерту.

Протягом місяця

Комітет виховної роботи

 

8

Взяти участь в міському фотоконкурсі «Біла Церква очима молодих»

За графіком

Комітет виховної роботи

 

9

Звіт голови ради компресорного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

23.04.19

Голова ради компресорного відділення

 

10

Взяти участь у всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою»

За графіком

Комітет з адміністративно-господарської роботи

 

11

Взяти участь у впорядкуванні території Білоцерківського дитячого оздоровчого центру «Шанс»

Протягом місяця

Комітет з адміністративно-господарської роботи

 

 

12

Звіт голови ради технологічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

30.04.19

Голова ради технологічного відділення

 

13

Участь у випуску газети «Медіа-коледжу»

За графіком

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

Травень

1

Організувати участь у Всеукраїнському конкурсі відеороликів соціальної реклами «Пам’ятати, щоб жити».

02.05.19

Комітет інформаційного забезпечення та реклами

 

2

Взяти участь в підготовці та проведенні Дня пам’яті

07.05.19

Комітет виховної роботи

 

3

Звіт голови ради економічного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

07.05.19

Голова ради економічного відділення

 

4

Основні підсумки роботи студентського парламенту за навчальний рік, визначення основних пріоритетів  роботи студентського парламенту на наступний навчальний рік.

14.05.19

Голова студентського парламенту

Голови рад відділень

 

5

Провести презентацію акції створення рушника «Єднаймося – брати мої»

16.05.19

Комітет виховної роботи

Голови рад відділень

 

6

Звіт голови ради відділення інформаційних технологій про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

14.05.19

Голова ради відділення інформаційних технологій

 

7

Взяти участь у підготовці до вечора зустрічі з випускниками.

Протягом травня

Комітет виховної роботи

 

8

Взяти участь у підготовці та проведення флешмобу до Дня вишиванки

16.05.19

Голови студ парламенту

Комітет виховної роботи

 

9

Звіт голови ради ветеринарного відділення про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

21.05.19

Голова ради ветеринарного відділення

 

10

Складання студентським парламентом спільно з колективом груп пропозицій до плану роботи на наступний навчальний рік.

15.05.19

Голови рад відділень

Голови комітетів

 

11

Підготуватись до захисту  презентацій «Родинне дерево»

21.05.19

Голови рад відділень

Комітет виховної роботи 

 

12

Звіт голів рад компресорного та технологічного відділень про стан успішності та відвідування занять. Пропозиції щодо запобіганню прогулів з боку студентської ради.

28.05.19

Голова ради компресорного та технологічного відділення

 

13

Участь у проведенні свята зустрічі з випускниками.

25.05.19

Комітет виховної роботи

 

Червень

1

Зробити аналіз ведення документації груп

04.06.19

Голови рад груп

 

2

Оформлення звітної документації комітетів

04.06.19

Голови комітетів

 

3

Аналіз успішності на  відділеннях.

11.06.19

Голови рад відділень

 

4

Складання плану роботи на 2019-2020 н. р.

 18.06.19

Голова парламенту коледжу

 

5

Моніторинг стану гуртожитків наприкінці навчального року.

25.06.19

Комітет з спортивно-оздоровчої роботи

 

6

Взяти участь у підготовці та проведенні випускних вечорів

За графіком

Комітет виховної роботи

 

7

Звіт голови студентського парламенту за 2018-2019 н.р.

25.06.19

Голова парламенту коледжу

 

                         

 

 

                   Голова студентського парламенту коледжу                                                Нечипоренко Максим

 

 

МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ БНАУ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Технолого-економічний коледж БНАУ

Директор

_________________ Л.П. Лендрик

“_____”__________ 20__ р.

 

 

ПАСПОРТ

ГРУПИ __________________________

на 20__ / 20 __ навчальний рік

 

 

Розглянуто і затверджено

На засіданні парламенту коледжу

_____________________________________

Протокол № __ від «___» _________ 20 __ р.

Голова парламенту коледжу _____________

 

 

Загальні відомості

Відділення ___________________________________________

 

Група   ______________

 

Голова ради групи  _____________________________________

 

Куратор групи  ________________________________________

 

Кількість студентів, які навчаються за державним замовленням  _________

 

Кількість студентів, які навчаються за контрактом   ____________________

 

 

20__/20__ н.р.

І Організаційна робота

 

№ п/п

Вид роботи

Максимальна кількість балів

Встановлено балів

Примітка

1

2

 

 

 

 1.  

Виконання доручень:

 

 

 

 

 • в групі;

0-5

 

 

 

       

 

 • на відділенні;

0-10

 

 

 

       

 

 • в гуртожитках;

0-10

 

 

 

 

     

 

 • в коледжі.

0-15

 

 

 

 

     
 1.  

Участь в органах самоврядування:

 

 

 

 

 • міста

20

 

 

 

 

     

 

 • області

25

 

 

 

 

     

 

 • регіону

25

 

 

 

 

     
 1.  

Участь групи в профорієнтаційній роботі

5 за одного абітурієнта

 

 

 

 

     
 1.  

Організація самоврядування в групі

0-10

 

 

 

 

     
 1.  

Ведення документації групи

0-30

 

 

 

 

     
 1.  

Наявність  фотолітопису групи

0-50

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 1.  

Участь у благодійних акціях

0-30

 

 

 

 

     
 1.  

Керівництво гуртком

30

 

 

 

 

     
 1.  

Робота в соціальній студентській службі

0-25

 

 

 

 

     
 1.  

Участь у волонтерському русі

0-25

 

 

 

       
 1.  

Інше

0-10

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

ІІ Навчальна робота

 

№ п/п

Вид роботи

Максимальна кількість балів

Встановлено балів

Примітка

1

2

3

4

5

 1.  

Кількість відмінників у групі за підсумками останньої сесії

 

10 за кожного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 1.  

Кількість студентів, які навчаються на 4 і 5 (на 7-12 б.) 

5 за кожного

 

 

 

 

     
 1.  

Кількість студентів, на навчаються на 3 (на 5-6 б.)

-3 за кожного

 

 

 

 

     
 1.  

Іменні стипендіати

 

 

 

 

 • Директор

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Місто

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Область

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Верховна Рада

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Президента

50

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Наявність в групі студентів, які отримали від установ та організацій:

10 за кожного

 

 

 

 • відзнаки

 

 

 

 

 

     

 

 • премії

 

 

 

 

 

     

 

 • подяки

 

 

 

 

 

     

 

 • грамоти

 

 

 

 

 

     

 

 • інші види заохочення

 

 

 

 

 

     
 1.  

Кількість студентів, які мають незадовільні оцінки (борги за попередній семестр)

 

-20 за кожного

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 1.  

Середній бал навчання у групі

 

 

 

 

Від 4-5

50

 

 

 

 

     
 1.  

Кількість годин пропущених студентами без поважних причин

 

 

 

 

 

Більше 20

-80

 

 

 

Більше одного

 

 

 

 

Більше 50

Не бере участі у конкурсах

 

 

 1.  

Індивідуальна участь у предметних олімпіадах:

 

 

 

 

 • в коледжу

3 за кожного

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 • в місті

10 за кожного

 

 

 

 

     

 

 • в області

20 за кожного

 

 

 

 

     

 

 • в регіоні

20

 

 

 

 

     

 

 • Всеукраїнських

50

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 • Міжнародних

50

 

 

 

 

     

 

 • МАН

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Призери олімпіад:

 

 

 

 

 • в коледжі

 

 

 

 

 •  

20

 

 

 

 •  

15

 

 

 

 •  

10

 

 

 

 • в місті

 

 

 

 

 •  

50

 

 

 

 •  

35

 

 

 

 •  

20

 

 

 

 • в області

 

 

 

 

 •  

60

 

 

 

 •  

50

 

 

 

 •  

40

 

 

 

 • в регіоні

 

 

 

 

 •  

60

 

 

 

 •  

50

 

 

 

 •  

40

 

 

 

 • Всеукраїнських

 

 

 

 

 •  

100

 

 

 

 •  

80

 

 

 

 •  

60

 

 

 

 • Міжнародних

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Відвідування бібліотеки, читацького залу

0-15

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 1.  

Участь у предметних гуртках

15

 

 

 

 

     
 1.  

Участь у конкурсах з навчальних дисциплін

15

 

 

 

 

     
 1.  

Дописки в газети:

 

 

 

 

 • «Медіа коледж»

20

 

 

 

 

     

 

 • Публікація

30

 

 

 

 

     

 

 • «Юріївський літопис»

20

 

 

 

 

     

 

 • інше

Від 20 до 50

 

 

 

 

     
 1.  

Участь в конференціях, семінарах

 

 

 

 

 • в коледжу

20 за кожного

 

 

 

 

     

 

 • в інших закладах

30-50

 

 

 

 

     

15.

Інше

20-50

 

 

 

 

     

 

ІІІ Культурно-масова робота

 

№ п/п

Вид роботи

Максимальна кількість балів

Встановлено балів

Примітка

1

2

3

4

5

 1.  

Участь в організації та проведенні позанавчальних виховних заходів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • Вечори

 

 

 

 

 • Участь 50 % групи

5

 

 

 

 

     

 

 • Підготовка і проведення

0-20

 

 

 

 

     

 

 •  Екскурсії, подорожі

 

 

 

 

 

     

 

Місто, район, міжнародні

20-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 1.  

Участь у конкурсах:

 

 

 

 

 • коледжанських

0-10

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 • міських

0-20

 

 

 

 

     

 

 • обласних

0-30

 

 

 

 

     

 

 • регіональних

0-30

 

 

 

 

     

 

 • Всеукраїнських

0-50

 

 

 

 

     

 

 • Міжнародних 

0-50

 

 

 

 

     
 1.  

Робота в музеях коледжу

0-20

 

 

 

 

     
 1.  

Участь у краєзнавчій роботі

0-30

 

 

 

 

     
 1.  

Участь в гуртках аматорського мистецтва і спортивних секціях

10 за кожного

 

 

 

 

     
 1.  

Дотримання правил внутрішнього розпорядку,  техніки безпеки, норм поведінки у навчальній, позанавчальній діяльності та побуті :

 

 

 

 

 • наявність доган та стягнень за наказом директора
 • 40 за одне

 

 

 

 

     
 1.  

Робота на закріпленій території

0-10

 

 

 

 

     
 1.  

Стан та оформлення закріплених аудиторій

0-20

 

 

 

 

     
 1. 6

Чергування в корпусах, буфеті, гуртожитках

1-10 за

ІІ тижні

 

 

 

 

     
 1. 7

Участь у різноманітних  спортивних  заходах (завоювання призовних місць)

 

 

 

 

 • на рівні коледжу

0-20

 

 

 

 

     

 

 • на рівні міста

0-40

 

 

 

 

     

 

 • на рівні обласні

50

 

 

 

 

     

 

 • на рівні регіону

50

 

 

 

 

     

 

 • Всеукраїнські

80

 

 

 

 

     

 

 • Міжнародні

100

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 1.  

Інше

0-50 в залежності від рівня заходу і результатів

 

 

 

       

 

Рейтингова оцінка групи

Всього балів:             _________

Куратор _________________________________________________________

Голова ради групи  _______________________________________________

Члени конкурсної комісії __________________________________________

Заступник директора з виховної роботи _____________________________

Завідувач відділення ______________________________________________

Голова студентського парламенту коледжу __________________________

Голова студентського профкому коледжу ___________________________

Голови рад відділень ______________________________________________

                                       ______________________________________________

                                       ______________________________________________

                                       ______________________________________________

Голова рад гуртожитків ___________________________________________

                                       ______________________________________________

   

 

 

 

Звіт про роботу парламенту за 2017/2018 н.р. 

 

 З метою створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, в коледжі діють органи студентського самоврядування.  Діяльність органів студентського парламенту спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Студентське самоврядування існує на трьох рівнях:

               -  Рівень групи, предметного гуртка, клубу за інтересами (ради);

               -  Рівень відділення, гуртожитку (ради);

               -  Рівень коледжу – парламент.

    Вищим органом студентського самоврядування коледжу є звітно-виборча конференція, яка обирає парламент. Очолює парламент коледжу голова, який обирається на загальноколеджанських виборах. Основними документами, що регламентують діяльність органів студентського самоврядування є «Положення про студентське самоврядування в Технолого-економічному коледжі БНАУ» та «Декларація прав та обов’язків студентів коледжу». Дані документи обговорені та затверджені  на звітно-виборчій  конференції.

     У 2011 – 2012 році парламент посів І місце у міському конкурсі за «Кращу організацію роботи органів студентського самоврядування». 

   У 2012 – 2013 році голова парламенту нагороджений Почесною Грамотою міського голови за активну участь у заходах міста.

     У 2013 році парламент коледжу був нагороджений дипломом за перемогу у щорічній молодіжній акції «Молода людина року 2013» у номінації «Орган студентського самоврядування».

       Людину не можна навчити на все життя, її треба навчити вчитися все життя – це є основним пріоритетом в організації студентського самоврядування.

     Студенти коледжу стали ініціаторами і розробили положення для таких конкурсів:

 • «Кращий студент року» (для  коледжу, міста, регіону та Міністерства аграрної політики та продовольства України);
 • Інтелектуальний конкурс «Найрозумніший» (для коледжу і міста);
 • Конкурс патріотичної пісні та поезії «В ім’я Батьківщини» (для коледжу і регіону).

 

     

 

 

Дорогий студенте!!!

    Участь у діяльності органів студентського самоврядування - це чудова нагода здобути навички у громадському житті, реалізуватися в цікавих для себе заходах, здобути досвід у спілкуванні, випробувати себе як лідера та керівника.

     Ти можеш стати частинкою великої та креативної сім'ї студентського самоврядування у нашому коледжі!

   ОСС – це саме те, що тобі потрібно! Приходь і реалізовуй себе у творчості чи організаторській діяльності!!!

    Якщо тебе зацікавила наведена інформація і ти хотів би познайомитись з нею краще і більш детально –   звертайся!

     Інформацію щодо роботи студентського парламенту,соціальної служби та гуртків шукай на дошці «Студентське самоврядування в дії» у корпусі №4.

 

Ми чекаємо тебе у відділі виховної роботи (корпус №4)!
 

 

Парламент -  це ТЕ, ЩО ТОБІ ПОТРІБНО!!!

 

   

 
 

 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ БНАУ

                                            РОЗДІЛ №1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.   Студентське самоврядування в ТЕК БНАУ функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захисту їх прав та сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
 2.  Усі студенти коледжу можуть бути обраними й обирати своїх представників до органів студентського самоврядування.
 3.  Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність самостійно.
 4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, законами України, нормативними документами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Статутом коледжу та цим положенням.
 5. Органи студентського самоврядування сприяють організації навчальної, наукової, культурно-просвітньої, спортивно-масової та іншої діяльності за участю студентів ТЕК БНАУ.
 6. Органи студентського самоврядування користуються всебічною підтримкою і допомогою директора коледжу у вирішенні питань забезпечення документацією, приміщенням, обладнанням та коштами.
 7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, курсу, відділення, гуртожитку, коледжу.

РОЗДІЛ №2

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 1. Головними сферами участі студентів у життєдіяльності коледжу мають бути сприяння в організації:
 • навчально-виховної роботи;
 • наукової роботи;
 • культурно-освітньої роботи;
 • фізкультурно-масової роботи;
 • студентського побуту і дозвілля;
 • системи міжвузівських відносин;
  1. Основними завданнями органів студентського самоврядування в коледжі є:
  2. Сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови.
  3. Зробити мету і завдання реформування виховної роботи особисто значущим для кожного з учасників навчально – виховного процесу.
  4. Сформувати у студентів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму.
  5. Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань та ін.
  6. Через широко розвинену систему органів самоврядування залучити студентів до діяльності колективу, навчального закладу, суспільства.
  7. Ознайомити студентів із різними демократичними здобутками, особливостями демократії в Україні.
  8. Забезпечити виконання студентами своїх обов’язків.
  9. Забезпечувати і захищати права та інтереси студентів.
  10. Сприяти навчанню, науковій та творчій  діяльності студентів.
  11. Сприяти у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.
  12. Сприяння працевлаштування випускників.
  13. Організацію співробітництва із студентами інших навчальних закладів  освіти та молодіжними організаціями.
  14. Сприяти створенню різноманітних студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами.
  15. Сприяти участь у проектах міжнародного обміну студентами та співробітництва з навчальними закладами інших країн.
  16. Сприяти організації  проходження навчальної практики.

РОЗДІЛ №3

СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Студентське самоврядування є правом студентів коледжу самостійно вирішувати питання у межах Статуту Технолого–економічного коледж БНАУ. Воно здійснюється через діяльність Голови студентського парламенту та парламенту коледжу.

3.2. Основними органами студентського самоврядування є:

 • голова студентського парламенту коледжу;
 • парламент;
 • спостережна рада;
 • ради відділень та гуртожитків;
 • ради груп;
 • виборча комісія.

3.3. Самоврядування в коледжі діє на трьох рівнях:

 • Група;
 • відділення, гуртожиток;
 • коледж.

РОЗДІЛ №4

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1. Голова студентського парламенту коледжу є головою всієї студентської громади і очолює виконавську діяльність.

4.1.1  Голова студентської парламенту коледжу обирається студентами коледжу на основі загального рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на два роки.

4.1.2.Голова Студентського парламенту здійснює керівництво поточною роботою робочих органів студентського самоврядування, представляє органи студентського самоврядування в коледжі та за його межами.

4.1.3.Голова студентського парламенту:

 • призначає голів комітетів (центрів);
 • приймає постанови щодо діяльності органів студентського самоврядування;
 • призначає заступників;
 • вносить свої пропозиції до адміністрації та керівництва підрозділів коледжу з питань студентського життя;
 • бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв’язків;

4.1.4. Постанови Голови Студентського парламенту є обов’язковими для всіх органів студентського самоврядування.

4.1.5. Голова студентського самоврядування здійснює контроль за діяльністю інших органів студентського парламенту.

4.1.6.Голова Студентського парламенту виконує свої обов’язки до вступу новообраного Голови студентського парламенту.

4.1.7. Повноваження голови студентського парламенту припиняються достроково у випадках:

 • особистої заяви;
 • відрахування із числа студентів ТЕК БНАУ;
 • неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я;

4.1.8 Голова Студентського парламенту може бути усунений з посади рішенням студентського парламенту. Рішення про усунення голови Студентського парламенту з посади приймається на засіданні студентського парламенту не менше ніж двома третинами від загальної кількості делегатів.

4.1.9. Будь-який студент коледжу може подати заяву до Спостережної ради про недовіру до Голови Студентського парламенту у випадку якщо до заяви додаються підписи 10% студентів коледжу. Спостережна рада для з’ясування обставин, які є причиною вираження недовіри до Голови Студентського парламенту, утворює тимчасову комісію, яка у п’ятиденний строк встановлює причини подання заяви. Спостережна рада у триденний строк розглядає висновки тимчасової комісії і виносить рішення про позачергове засідання Студентського парламенту з питань усунення голови Студентського парламенту з посади.

4.1.10. Головою студентського парламенту може бути студент другого - третього курсів.

4.1.11. Чергові вибори Голови студентського парламенту коледжу відбуваються в останню п’ятницю жовтня другого року повноважень.

4.1.12. Новообраний Голова студентського парламенту вступає на пост після складання присяги.

4.1.13. Президент коледжу забезпечує виконавчу діяльність коледжу.

4.1.14. Структура студентського самоврядування коледжу складається з: парламенту (голова парламенту, заступник голови парламенту, секретар), ради відділень гуртожитків, студентські центри (центри виховної роботи, навчально-пошукової роботи, культурно-масової роботи, спортивно-оздоровчої роботи, інформаційного забезпечення та реклами, зовнішніх зв’язків).

4.1.15. Приймає участь у засіданнях педагогічного колективу коледжу та пропонує для вирішення питання, що стосуються інтересів студентів;

4.1.16. Забезпечує підготовку звітів про виконану роботу.

 

4.2. Заступник Голови студентського парламенту призначається головою  на термін два роки.

4.2.1. Заступник голови студентського парламенту  координує діяльність студентських центрів, які діють на рівні коледжу. В свою чергу студентські центри координують діяльність відповідних комітетів на відділеннях і в гуртожитку, а комітети координують роботу комісії у групах.

4.3. Міністерства

4.3.1. Міністерства (відповідні комітети на відділеннях, а комісії в групах) є робочими органами студентського самоврядування в ТЕК БНАУ.

4.3.2. В коледжі діють такі міністерства:

 • Національно–культурного відродження.
 • Спортивно–оздоровчої роботи.
 • Соціальних питань.
 • Навчально–наукової роботи.
 • Інформаційних технологій.
 • Господарчої діяльності.
 • Виховної та культурно–масової роботи.
 • Військово-патріотичного виховання.

4.3.3. Міністерства (комітети, комісії):

 • проводять роботу щодо захисту прав та інтересів студентів;
 • спрямовують свою діяльність та активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;
 • сприяють формуванню діяльності органів самоврядування на відділеннях та в гуртожитках, гуртків, молодіжних громадських об’єднаннях, співпрацюють з ними;
 • організовують допомогу студентам у пошуку роботи, ведуть профорієнтаційну діяльність серед студентів, організовують культурно-масову і спортивно-оздоровчу роботу;
 • постійно інформують студентів коледжу про свою діяльність за допомогою внутрішніх засобів масової інформації.

4.3.4. Голів  студентських центрів призначає та звільняє Голова студентського парламенту за згодою парламенту.

4.3.5. Голови міністерств:

 • керують поточною роботою;
 • співпрацюють з органами студентського самоврядування міста, області, регіону;
 • виконують рішення президента і прем’єр – міністра
 • співпрацюють безпосередньо з парламентом коледжу
 • очолюють керівництво відповідними комітетами на відділеннях і в гуртожитках і комісіями в групах

4.4. Студентський парламент коледжу визначає основні напрями діяльності органів студентського самоврядування коледжу; розробляє нормативну базу діяльності цих органів (Положення про організацію діяльності органів студентського самоврядування, Декларацію прав і обов’язків студентів, присягу голови студентського парламенту, складають Положення до конкурсів, заходів, затверджує персональний склад спостережної ради).

4.4.1. Парламент обирається загальною конференцією коледжу на два роки.

4.4.2. Кількісний склад членів парламенту відповідає кількості навчальних груп в коледжі.

4.4.3. Члени парламенту зі свого складу обирають Голову парламенту, заступника голови і секретаря.

4.4.4. До роботи парламенту залучаються голови рад груп з правом дорадчого голосу.

4.4.5. Засідання Студентського парламенту є правомірним за умови реєстрації не менше двох третин від загальної кількості делегатів.

4.4.6. Рішення Студентського парламенту приймаються звичайно більшістю голосів відкритим голосуванням, зміни та доповнення до його Положення приймаються за умов, якщо за нього проголосувало 2/3 делегатів студентського парламенту.

4.4.7. Позачергове засідання Студентського парламенту скликається за рішенням Голови студентського парламенту коледжу або на вимогу Спостережної Ради відповідно до цього Положення.

4.4.8. Підготовку до першого засідання Студентського парламенту здійснює виборча комісія відповідно до цього Положення.

4.4.9. Вибори Голови Студентського парламенту проводяться в один тур, обраним Головою Студентського парламенту вважається той студент, який набрав більшу кількість голосів.

4.4.10. Робоче засідання парламенту проводиться щовівторка кожного тижня.

 1. Затверджує регламент та інші нормативні документи, рішення про порядок роботи комітетів (центрів).
 2. Утворює інші органи студентського самоврядування, призначає їх керівництво.

РОЗДІЛ  №5

СПОСТЕРЕЖНА   РАДА

5.1. СПОСТЕРЕЖНА РАДА

5.1.1. Спостережна рада представляє інтереси всіх студентів ТЕК БНАУ.

5.1.2. Спостережна Рада складається з представників відділень: по 3 представників від кожного відділення та по одному від ради гуртожитків.

5.1.3. Членом Спостережної Ради може бути будь-який студент коледжу, який не займає ніяких посад в інших органах студентського самоврядування.

5.1.4. Список представників від відділень подається до виборчої комісії не пізніше чим за 7 днів до дня проведення засідання студентського парламенту.

5.1.5. Персональний склад Спостережної Ради затверджує студентський парламент.

5.1.6. Голова Спостережної ради обирається на першому засіданні Спостережної ради із числа її членів шляхом відкритого голосування.

5.1.7. Голова Спостережної ради:

 • здійснює керівництво діяльністю Спостережної ради, організовує її роботу;
 • забезпечує підготовку засідання;
 • скликає засідання Спостережної Ради;
 • представляє Спостережну раду у відносинах з органами студентського самоврядування та адміністрацією коледжу;
 • здійснює інші повноваження відповідно до цього положення.

5.1.8. Спостережна рада збирається на перше засідання не пізніше семи  днів з дня проведення виборів.

5.1.9. Позачергові вибори до Спостережної ради призначаються виборчою комісією і проводяться у двадцятиденний строк з дня прийняття рішення Студентського парламенту про дострокове припинення повноважень Спостережної Ради.

5.1.10. Засідання Спостережної ради відбувається не менше одного разу на місяць та скликається позачергово на вимогу голови Студентського парламенту у триденний строк.

5.1.11. У разі, якщо Спостережна рада не збирається на чергове засідання протягом двох місяців, голова Студентського Парламенту має право прийняти рішення про позачергове проведення засідання Студентського парламенту з питання дострокового припинення повноважень Спостережної Ради.

5.1.12. Засідання Спостережної Ради є правомочним лише при наявності більше половини членів Спостережної ради.

5.1.13. Спостережна Рада призначає на посаду та достроково припиняє повноваження членів виборчої комісії.

5.1.14. Члени Спостережної Ради мають право:

 • розглядати проекти постанов та рішень голови Студентського парламенту;
 • на вільне отримання інформації щодо діяльності всіх структур ТЕК БНАУ, що стосуються інтересів студентів;
 • скликати позачергове засідання Студентського парламенту

5.1.15.Члени Спостережної ради зобов’язані:

 • представляти інтереси студентів;
 • сумлінно виконувати покладені на них обов’язки;
 • бути присутніми на засіданнях Спостережної Ради.

5.1.16. Проекти рішень і постанов затверджуються простою більшістю голосів та підписуються головою Спостережної Ради.

5.1.17. Повноваження членів Спостережної ради припиняються одночасно з припиненням повноважень Спостережної Ради.

5.1.18. Достроково членство в Спостережній раді припиняється:

 • у разі подання особистої заяви;
 • у разі не виконання своїх обов’язків, якщо за це проголосувало більше 2/3 дійсних членів Спостережної Ради;
 • у випадку виключення із числа студентів ТЕК БНАУ.

5.1.19. Повноваження Спостережної Ради припиняються в день відкриття першого засідання новообраного складу Спостережної Ради.

 

РОЗДІЛ №6

ВИБОРЧА КОМІСІЯ

6.1. Виборча комісія є постійно діючим органом студентського самоврядування, який відповідно до цього положення забезпечує організацію підготовки і проведення засідання Студентського парламенту, виборів голови Студентського парламенту та затвердження персонального складу Спостережної ради.

6.2. Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених цим положенням принципів і засад виборчого процесу реалізацію виборчих прав студентів.

6.3. Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності.

6.4. Виборча комісія є незалежним органом студентського самоврядування, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів.

6.5. Виборча комісія зобов'язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у осіб, що передбачені цим положенням втручання будь–яких органів, посадових і службових осіб, громадян та ї х об'єднань і вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, не допускається.

6.6. Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду президента коледжу, голови Студентського парламенту, кандидати у члени Спостережної Ради, представники адміністрації коледжу.

6.7. За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.

6.8. На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути присутніми представники зацікавлених  сторін.

6.9. Рішення виборчої комісії публікуються в місцевих засобах масової інформації.

6.10. До складу виборчої комісії входять 15 членів: 5 – призначає голова студентського парламенту коледжу, 5 – парламент, 5 – призначає Спостережна Рада;

6.11. Глава виборчої комісії, заступник голови виборчої комісії, секретар виборчої комісії обираються з числа членів виборчої комісії шляхом відкритого голосування на її першому засіданні.

6.12. Після сформування виборчої комісії її персональний склад протягом року можна змінювати не більше ніж на одну третину.

6.13. Виборча комісія працює на постійній основі.

6.14. Членом виборчої комісії може бути будь-який студент коледжу.

6.15. Виборча комісія є колегіальним органом, який приймає рішення після розгляду на своїх засіданнях питань, що належить до її компетенції.

6.16. Діяльність виборчої комісії організовують голова виборчої комісії та її секретар.

6.17. Основною організаційною формою діяльності виборчої комісії є її засідання. На засіданні комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього положення належить до компетенції комісії.

6.18. Засідання  виборчої комісії скликаються її головою, а у разі його відсутності – заступником голови комісії. У разі відсутності голови комісії, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії, воно може бути скликане на вимогу не менш як третини членів виборчої комісії про час і місце засідання.

6.19. Засідання комісії веде голова комісії або заступник голови комісії, а у разі невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій, комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

6.20. Засідання комісії проводяться згідно з регламентом комісії та є правомочним за наявності не менш як двох третин її складу. Порядок денний засідання комісії формує її голова , а в разі його відсутності – заступник голови комісії або головуючий на засіданні.

6.21. У засіданнях комісії можуть брати участь особи, зазначені в частинах другій і третій статті 6.16. цього положення. На засіданнях комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті - головуючим на засіданні комісії або секретарем комісії

6.22. Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії та підписується кожним членом комісії:

6.23. Члени комісії при здійсненні своїх повноважень зобов’язані не вчиняти будь-яких дій, що ганьблять звання члена комісії і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності.

6.24. Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з рішенням, прийнятим комісією, має право викласти окремо думку, що у письмовій формі додається до протоколу засідання комісії.

6.25. Рішення,  прийняті комісією, можуть  бути змінені  тільки самою  комісією або  рішенням Студентського парламенту

6.26. Рішення комісії, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання. Адміністрація коледжу та органи студентського самоврядування  сприяють комісії у здійсненні нею своїх повноважень.

6.27. Виборча комісія:

 • організовує підготовку і проведення виборів  президента коледжу, голови Студентського парламенту;
 • забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу;
 • звертається в разі  необхідності до Спостережної Ради щодо тлумачення окремих статей цього положення з питань проведення  виборів голови Студентського парламенту, вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення окремих статей цього положення з питань виборів голови Студентського парламенту;
 • публікує інформацію про строки проведення  виборчої  компанії  та інші матеріали про свою діяльність;
 • встановлює форми виборчих списків делегатів Студентського парламенту, зразки виборчих  скриньок для голосування, визначає порядок зберігання  та передачі виборчих документів;
 • заслуховує повідомлення органів студентського  самоврядування з питань, пов’язаних  з підготовкою і проведення виборів голови Студентського  парламенту;
 • проводить  реєстрацію кандидатів на посаду  голови Студентського парламенту, відповідно  до положення продовжує строки збирання підписів на підтримку кандидата  на посаду голови Студентського парламенту, надання виборчих документів, вирішує інші питання, пов’язані з реєстрацією кандидатів на посаду  голови Студентського  парламенту;
 • проводить реєстрацію делегатів на засідання Студентського парламенту в день проведення засідання;
 • затверджує  результати виборів голови Студентського парламенту, оголошує в засобах масової інформації повідомлення про результати виборів  голови  Студентського  парламенту;

6.28. Голова комісії:

 • здійснює керівництво  діяльністю  комісії, організовує її роботу;
 • забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її розгляд;
 • скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про  час скликання засідання, веде засідання  комісії і вносить на розгляд комісії пропозиції щодо структури штабів секретаріату комісії;
 • призначає на посаду та звільняє  з посад працівників секретаріату комісії;
 • представляє комісію  у відносинах з органами студентського самоврядування та адміністрацією коледжу.

6.29. Голова комісії в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань організації діяльності секретаріату комісії. Голова комісії здійснює інші  повноваження відповідно до цього положення.

6.30. Секретар комісії організовує роботу секретаріату комісії з організаційного забезпечення діяльності комісії та відповідно  до регламенту комісії здійснює інші повноваження.

6.31. Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії здійснюють повноваження відповідно до встановленого регламенту комісії розподілу обов’язків між ними, а також виконують окремі доручення голови комісії або заступника голови комісії.

6.32. Вимоги комісії її голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії, пов’язаних з виконанням ним завдань комісії, є обов’язковим для всіх органів студентського самоврядування.

6.33. Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії відповідно до цього положення є посадовими особами, які для здійснення функцій і повноважень комісії, керуються  цим положенням.

6.34. Повноваження члена комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Спостережної Ради або голови студентського парламенту у разі:

 • порушення ним встановлених цим положенням норм;
 • відрахування із числа студентів;
 • за особистою заявою члена комісії;
 • за невиконання покладених обов’язків.

6.35. Спостережна Рада та голова студентського парламенту в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена комісії призначають у місячний строк іншу особу.

РОЗДІЛ №7

       РАДИ ВІДДІЛЕННЯ

7.1. Ради  відділення є органом студентського самоврядування на відділенні.

7.2. Членом ради відділення є кожний голова студентської ради академічної групи відділення.

7.3. Ради відділення збирається на засідання не менше одного разу на тиждень  для визначення напрямів діяльності щодо реалізації рішень голови студентського парламенту.

7.4. В другий тиждень вересня рада відділення обирає голову ради відділення.

7.5. Голова ради відділення очолює роботу комітетів на відділенні.

7.6. Студентська рада відділенням є структурним підрозділом студентського парламенту коледжу. У своїй роботі вона керується  Положенням про студентське самоврядування в Технолого - економічному коледжі, вказівками вищестоящих органів студентського самоврядування, наказами голови студентського Парламенту та постановами Спостережної Ради студентського Парламенту.

7.7. Студентська рада відділення виражає інтереси всіх студентів відділення.

7.8. Студентська рада  відділення складається з голови, заступника, секретаря та голів комітетів.

7.9. Голова ради відділення  обирається радою відділення відкритим голосуванням  більшістю голосів із числа кандидатур студентів відділення.

7.10. На виборах студентської ради відділення кожний голова ради  академічної групи відділення має тільки один голос.

7.11. Достроково повноваження голови студентської ради припиняються у разі:

 • подання особистої заяви;
 • відрахування із числа студентів коледжу;
 • невиконання своїх обов’язків, якщо за це проголосувало більше половини членів ради відділення;

7.12. Завдання та форми діяльності студентської ради  відділення:

 • співпрацювати з завідуючим щодо питання навчально-виховного  процесу, соціально-прибуткових, оздоровчих і культурних потреб студентів відділення;
 • вносити пропозиції завідуючому відділення щодо матеріального та морального заохочення студентів, які досягли успіхів у науковій роботі, навчанні та роботі органів  студентського самоврядування;
 • сприяти підвищенню ефективності  навчально - виховного процесу ;
 • брати участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;
 • вносити пропозиції завідуючому відділення про покращення умов навчання і побуту студентів;
 • контролювати дотримання студентами відділення правил внутрішнього розпорядку;
 • проводити виховну роботу серед студентів.

7.13. Голова ради  відділення збирається на чергові і позачергові засідання.

7.14. Чергові засідання скликає голова студентської ради  один раз на тиждень.

7.15. Позачергові засідання студентської ради відділення скликає на вимогу не менше 1/3 членів.

7.16. Проводить  засідання голова студентської ради  відділення, у разі його відсутності заступник голови.

Секретар ради пише протоколи засідання, які зберігаються протягом трьох років.

7.17. Засідання студентської ради відділення приймається звичайною більшістю голосів при наявності не менше половини її членів.

7.18. голова ради  організовує самоврядування студентів на рівні академічних груп та всього курсу.

7.19.  Голова ради:

 • сприяє виконання студентами навчального плану та графіку навчального процесу;
 • організовує отримання та розподіл серед студентів підручників та навчальних посібників;
 • контролює присутність студентів на всіх видах учбових занять, з’ясовує причину відсутності студентів та подає до завідуючого відділення відповідні дані;
 • організовує виконання наказів та розпоряджень директора коледжу, завідуючого відділенням, президента коледжу, голови парламенту коледжу;
 • підтримує навчальну дисципліну студентів;

7.20. Розпорядження голови ради відділення  в межах його повноважень обов’язкові для виконання студентами відділення.

7.21.  Комітети є робочими органами студентського самоврядування на відділенні.

7.22. Створення додаткових  комітетів, їх структури, є прерогативою ради відділення

7.23. Голова ради академічної групи обирається зборами студентів груп на весь термін навчання.

7.24. Голова ради групи представляє інтереси студентів, співпрацює з  головою ради відділення з усіма структурними підрозділами самоврядування коледжу.

7.25. Голова ради групи:

 • організовує виконання студентами групи навчального плану та графіку навчального процесу;
 • повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять;
 • несе відповідальність за відвідування студентами лекцій, практичних занять та семінарів;
 • організовує отримання та розподіл серед студентів групи підручників та навчальних посібників.
 • контролює виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпорядження директора коледжу.

7.26. Розпорядження голови ради групи обов’язкові для виконання студентами групи.

7.27. Голова ради може бути звільнений від виконання своїх обов’язків:

 • за особистою заявою;
 • зборами групи якщо за це проголосувало 2/3 студентів групи.

7.28. Збори студентів академічної групи проводяться не менше одного разу на два тижні.

7.29. Головує на зборах голова ради групи. Секретар ради веде протоколи які зберігаються на протязі всього періоду навчання.

РОЗДІЛ №8

СТУДЕНТСЬКА РАДА ГУРТОЖИТКУ

8.1. Права і обов’язки голови студентської ради гуртожитку.

8.2. Голова студентської ради гуртожитку обирається в вересні поточного року на загальних зборах мешканців гуртожитку строком на навчальний рік і несе відповідальність за стан навчально-виховної роботи, збереження майна, додержання правил протипожежної безпеки та користуванням електроприладів в гуртожитку.

8.3. Голова студентської ради гуртожитку призначає заступника і секретаря.

8.4. У разі відсутності голови ради гуртожитку  всі його повноваження виконує заступник голови ради

8.5. Секретар ради веде протоколи засідань які зберігаються на протязі трьох років.

8.6. Голова ради гуртожитку безпосередньо підпорядковується прем’єр – міністру.

8.7. Голова ради може бути звільнений від виконання своїх обов’язків:

 • за особистою заявою;
 • зборами  мешканців гуртожитку
 • відрахуванням з числа студентів
 • порушення ним встановлених цим Положенням норм.

8.8. Голова ради зобов’язаний:

 • слідкувати за виконанням мешканцями правил внутрішнього розпорядку та вимог санітарного режиму, не допускати проведення заходів після 2200;
 • контролювати додержання всіма мешканцями гуртожитку часу відведеного для самопідготовки;
 • брати активну участь в організації всіх заходів, що проводяться в гуртожитку у відповідності плану виховної роботи;
 • постійно в кінці кожного місяця 25-го числа підводити підсумки змагань між блоками та кімнатами за звання “Краща кімната, блок”;
 • забезпечувати виконання мешканцями гуртожитку вимог і рішень ради студентського самоврядування, вихователів, коменданта;
 • залучати студентів до участі у генеральному прибиранні в гуртожитку та на закріпленій території;
 • спрямовувати роботу старост блоків, здійснювати контроль за виконанням ними своїх обов’язків;
 • слідкувати за своєчасним прибиранням жилих кімнат, кухонь та службових приміщень, за бережливим відношенням до майна гуртожитку;
 • слідкувати за додержанням мешканцями гуртожитку правил протипожежної безпеки, користуванням електроприладами;
 • додержувати у гуртожитку суворий режим економії електроенергії, газу, води;
 • не допускати порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку. В випадку порушення терміново повідомляти вихователя гуртожитку;
 • організовувати та забезпечувати чергування, складати графік чергування на наступний місяць.

8.9. Голова студентської ради в гуртожитку працює під посереднім керівництвом голови студентського парламенту коледжу та вихователя гуртожитку і звітує про проведену роботу один раз на місяць перед вихователем гуртожитку, студентським парламентом коледжу.

РОЗДІЛ №9

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

9.1. Члени органів студентського самоврядування мають право:

 • узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів відносно організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності коледжу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих рішень;
 • брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів з коледжу;
 • отримувати в органах  адміністрації коледжу інформацію з питань, що стосується студентів.

9.2. Члени органів студентського самоврядування зобов'язані:

 • сприяти всебічному розвитку ТЕК БНАУ;
 • представляти і захищати інтереси студентів;
 • виконувати покладені на них обов'язки, передбачені цим Положенням.

9.3. Одна й та ж сама особа не може обіймати дві і більше посад в органах студентського самоврядування коледжу.

РОЗДІЛ №10

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

10.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування:

 • частини позабюджетних коштів коледжу за рішенням директора коледжу;
 • коштів, отриманих як благодійна допомога, добровільних пожертвувань та безповоротної фінансової допомоги.
  1.  Студентські  внески двічі на рік:
 • Запровадити збір внесків у розмірі  5 грн. (сплачується по 2грн.50к. у семестр)
 • Парламентом обирається казначей,  який звітує про витрати коштів двічі на рік.
 • Кошти витрачаються за рішенням парламенту на проведення  святкових заходів коледжу.

РОЗДІЛ №11

ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Дане положення діє з дня його затвердження на Установчій Конференції.

11.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають в силу після затвердження на засіданні Студентського Парламенту та погодження їх з директором ТЕК БНАУ.

РОЗДІЛ №12

ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Установча Конференція та вибори до органів студентського самоврядування проводяться протягом одного місяця з дня погодження директора ТЕК БНАУ Положення «Про студентське самоврядування в ТЕК БНАУ».

12.2. Перші вибори делегатів на Установчу Конференцію проводяться протягом семи днів з дня погодження директором коледжу цього Положення.

12.3. Голова Студентського Парламенту, обраний на Установчій Конференції виконує свої обов'язки до засідання  нового Студентського Парламенту.

12.4. Після затвердження цього Положення Установчою Конференцією обираються протягом двох тижнів старости академічних груп, створюється виборча комісія, формуються комітети, студентські деканати відділення та сектори.

12.5. Організацією та підготовкою до Установчої Конференції проведенням виборів голови Студентського Парламенту займається оргкомітетом по підготовці та проведенню Установчої Конференції.

12.6. Головує на Установчій Конференції до обрання голови Студентського Парламенту уповноважений член оргкомітету.

 

 


 

 

           

 


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Технолого-економічний                                       Установчою конференцією студентів

коледж БНАУ                                                         Технолого-економічний коледж БНАУ

Директор __________Л.П. Лендрик                        від «10» жовтня 2004 р.

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ

СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

 

 

Студент має право на:

 • вибір форми навчання:
 • навчання та здобуття повного освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
  спеціаліста;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • користуваня навчальною, науковою, виробничого, культурною, спортивною, побутовою базою коледжу;
 • участь у пошуково-дослідницький діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • участь у студентському самоврядуванні, обговорення й вирішення питань удосконалення навчально-виховного процесу, пошуково -дослідницької роботи, організацію дозвілля, побуту тощо;
 • користування навчальною і методичною літературою;
 • забезпечення стипендією, гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • трудову діяльність у встановленому порядку в позанавчальний час;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права студентів або принижують їх честь і гідність;
 • обирання та обрання до вищого колегіального органу самоврядування;
 • отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством;
 • створення фондів для студентських потреб, участь в роботі громадських організацій;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу освіти в установленому порядку.

Студент коледжу зобов’язаний

 • присвятити все своє життя благодійній справі - служити своєму народові та своїй державі;
 • додержуватися законів, моральних та етичних норм;
 • додержуватися Положення та правил внутрішнього розпорядку коледжу;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
 • вчасно інформувати керівництво коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний та культурний рівень;
 • відпрацьовувати в позанавчальний час всі види пропущених занять.

       Випускники коледжу, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

       Випускники коледжу, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.

Студент коледжу може бути відрахований:

 • за власним бажанням;
 • за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;
 • за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;
 • за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитків у нетверезому стані, стані наркотичного або токсилогічного сп’яніння;
 • за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
 • за неодноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку коледжу (за погодженням з профспілковою організацією);
 • за несплату вартості навчання у термін, передбачений договором.

 Якщо ти Студент!

 • Ти є вільним та рівним у своїх правах. Всі повинні ставитися один до одного по-братськи.
 • Ти маєш право ходити до коледжу і вчитися; коледж повинен сприяти розвитку усіх твоїх здібностей та твоєму вмінню досягти згоди та взаєморозуміння між людьми.
 • Ти маєш право брати участь у керівництві колективом, обирати та бути обраним.
 • Ти маєш право на справедливий та гласний розгляд порушення своїх прав. Ти не маєш права чинити самосуд.
 • Ти повинен зберігати вірність своїй Батьківщині, сім'ї, друзям.
 • Ти повинен поважати погляди інших, рахуватися з їх думкою.
 • Ти повинен бути ввічливим з усіма, незалежно від віку, національності, релігії тощо.
 • Завжди берегти честь коледжу, підтримувати та поповнювати його славні традиції.
 • Наполегливо оволодівати наукою.
 • Приймати активну участь в суспільному житті коледжу та розвитку студентського самоврядування.
 • Ти повинен утримувати своє тіло й думку чистими та здоровими.

   Держава, Конституція України, "Декларація прав та обов'язків студентів", Статут коледжу гарантують і охороняють твої права.