Правила внутрішнього розпорядку студентів

 

І. Загальні положення

 

1.1. Правила внутрішнього розпорядку для студентів коледжу розроблені відповідно до положень Конституції України, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Положення про Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету і регламентують відносини між адміністрацією, співробітниками та студентами, умови праці та навчання, порядок приймання та виключення зі складу студентів, норми дисципліни, етики, ставлення до матеріально-грошових цінностей тощо.

1.2. Правила внутрішнього розпорядку сприяють зміцненню навчальної дисципліни, підвищенню ефективності навчального процесу. Вони спрямовані на створення в коледжі умов, що сприяють успішному навчанню кожного студента, вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури поведінки і навичок спілкування.

1.3. Головний обов’язок студента - наполегливо засвоювати знання та практичні навики з обраного фаху.

1.4. Навчаючись в коледжі, студент зобов’язаний дотримуватися Положення про Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету,  Правил внутрішнього розпорядку студентів Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету.

1.5. Незнання Правил внутрішнього розпорядку студентів  коледжу не звільняє від відповідальності за їх порушення.

1.6. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження директором коледжу  і діють без обмеження строку (до внесення в них змін або прийняття нових Правил).

1.7.  Спірні питання, пов’язані з дотриманням Правил внутрішнього розпорядку, вирішуються директором, адміністрацією коледжу та органами студентського самоврядування  відповідно до наданих їм повноважень.

1.8. Правила є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

 

ІІ. Організація навчального процесу

 

 1.  Навчальні заняття в коледжі проводяться за розкладом відповідно до навчальних планів, затверджених у встановленому порядку.
 2. Розклад навчальних занять складається щосеместрово не пізніше, ніж за 10днів до початку семестру, оприлюднюється на дошці оголошень, на сайті коледжу, у викладацьких навчальних корпусів.

2.3. Заняття проводяться спареними академічними годинами. Про початок і кінець занять викладачів та студентів сповіщає дзвінок. Вхід студентів до аудиторії після дзвінка не дозволено. Тривалість одного навчального заняття – 1 година 20 хв.

2.4. Студенти переводяться на наступний курс за умови повного виконання вимог навчального плану, складання заліків та інших форм підсумкової атестації з навчальних дисциплін даного курсу.

2.5. Студенти коледжу зобов’язані відвідувати всі види навчальних занять, що передбачені навчальним планом спеціальності.

Облік відвідування студентів ведуть викладачі в журналі навчальних занять.

2.6. У кожній  групі  діє студентське самоврядування, яке очолює голова ради групи.

2.7. Студентське самоврядування групи складається з комісій:

 • комісія культурно-масової роботи,
 • комісія навчальної роботи,
 • комісія науково-пошукової роботи,
 • комісія виховної роботи,
 • комісія інформаційного забезпечення та реклами,
 • комісія ІТ-технологій,
 • комісія зовнішніх зв’язків,
 • комісія спортивно-оздоровчої роботи,
 • комісія соціальної та волонтерської роботи.

До обов’язків голови голови ради групи належить:

 • доведення до відома студентів інформації, вказівок директора, заступників директора, завідуючих відділень, голів циклових комісій, рішень студентського парламенту коледжу;
 • ознайомлення студентів про зміни у розкладі занять;
 • призначення на кожний день чергового по групі (підгрупі);
 • залучення групи до участі у заходах.

До обов’язків голови науково-пошукової роботи належить:

 • облік відвідувань студентами всіх навчальних занять;
 • здійснення контролю за дотриманням студентами навчальної дисципліни, а також збереження навчального обладнання та інвентарю в приміщенні, де знаходиться група;
 • своєчасна організація розподілу серед студентів підручників і навчальних посібників, які виділені групі.

2.8. У кожній групі ведеться журнал навчальних занять встановленої форми, який зберігається в навчальній частині корпусу №1 та на відділеннях. Перед початком кожної пари журнал видається відповідальному з числа студентів, визначеному наказом директора.

 

ІІІ. Права осіб, які навчаються в коледжі:

 

Студенти коледжу мають право на:

 •  вибір форми навчання;
 •  безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту;
 •  трудову діяльність у позанавчальний час;
 •  користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою, спортивною базою коледжу;
 •  участь у пошукових та творчих роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 •  участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, організації дозвілля, побуту та оздоровлення;
 •  вибір навчальних дисциплін за спеціальністю відповідно до державного стандарту вищої освіти та робочого навчального плану;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • повагу, людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • забезпеченнями стипендіями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • участь у громадському самоврядуванні та управлінні коледжем;
 •  захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;
 •  безкоштовне користування бібліотекою, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів коледжу;
 •  моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 •  академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу у встановленому законодавством порядку;
 •  відстрочку від призову на дійсну строкову службу у лави Збройних Сил України до закінчення повного курсу навчання, але не більше як до досягнення 21-літнього віку;
 •  спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури вищого навчального закладу відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я;
 •  отримання інших пільг, які передбачені законодавством України.

 

ІV. Обов'язки осіб, які навчаються у коледжі

 

Студенти, що навчаються в коледжі, зобов'язані:

 • дотримуватися законодавства України, Положення про коледж, Правил внутрішнього розпорядку коледжу, а також умов договору надання освітніх послуг (за його наявності);
 • виконувати розпорядження викладачів, адміністрації;
 • оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за обраною спеціальністю;
 • дотримуватися графіка навчального процесу та вимог навчального плану; 
 • відвідувати  навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни усі види завдань, передбачені навчальними планами і програмами;
 • дотримуватись академічної доброчесності, що передбачає:
 1. самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю;
 2. посилання на джерела інформації у разі використанні ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 3. дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 4.  надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності;
 • дотримуватися навчальної дисципліни та загальноприйнятих норм поведінки щодо педагогічного та адміністративно-господарського персоналу коледжу, студентів коледжу;
 • бережливо ставитися до матеріальної власності коледжу (інвентаря, навчального обладнання, книг, приладів, приміщень) та до своїх документів (студентського квитка, залікової книжки, перепустки до гуртожитку, тощо). Без дозволу адміністрації нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • дотримуватися норм етики і моралі у спілкуванні з працівниками та студентами коледжу;
 • надавати перевагу класичному стилю при виборі одягу на час навчально-виховного процесу;
 • підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • у разі пропуску занять студенти зобов'язані повідомити про це куратора або завідуючого відділенням, вказавши причини пропуску занять і підтвердити це відповідними документами;
 • дотримуватися правил проживання в гуртожитку;
 • у разі тимчасового виїзду з гуртожитку повідомити адміністрацію гуртожитку, куратора навчальної групи;
 • у разі нанесення майнових збитків коледжу або майну третіх осіб, за яке коледж несе відповідальність, студент відшкодовує останні в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • під час занять студенти зобов'язані: відключати мобільний телефон; входити і виходити з аудиторії тільки з дозволу викладача і тільки у виняткових випадках; уважно слухати пояснення викладача та відповіді одногрупників; не розмовляти і не займатися сторонніми справами; виконувати всі вказівки викладача, мати на заняттях всі необхідні підручники, зошити, приладдя;
 • під час занять у кабінетах, лабораторіях і під час практики студент повинен користуватися лише тими інструментами, приладами та іншими пристроями, які вказані керівником заняття, практики, дотримуватися правил техніки безпеки;
 • при відсутності на заняттях через хворобу або з інших поважних причин студент зобов'язаний терміново повідомити про це куратора і Голову ради, вказавши причину пропуску занять. У разі хвороби студент надає медичну довідку, що завіряється у зав медпунктом у термін, не пізнішій 10 днів з моменту видачі довідки. Відсутність на заняттях без виправдувального документа або поважної причини вважається прогулом; у виняткових випадках студент може бути відсутнім на заняттях (з подальшим відпрацюванням пропущеного матеріалу) за попередньою заявою студента або його батьків, підписаною куратором.

 

У приміщеннях коледжу забороняється:

 

 • голосно розмовляти, шуміти в коридорах під час занять;
 • грати в азартні ігри, без узгодження з адміністрацією включати звуковідтворювальну техніку, грати на музичних інструментах;
 • розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні засоби, лаятися, перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння в коледжі та на території коледжу;      
 • курити на території коледжу, в т.ч. електронні цигарки, а також прилеглій території (крім спеціально відведених для цього місць);
 • на навчальних заняттях мати при собі включені мобільні телефони;
 • здійснювати будь-які дії, здатні спричинити травми, небезпечні для життя оточуючих;
 • приносити на територію коледжу вибухо - та вогненебезпечні речовини;
 • приходити на заняття з фізичного виховання без спортивної форми та взуття.

 

V. Заохочення студентів

 5.1.  За особливі успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній та громадській роботі коледжу застосовуються такі форми заохочення студента:

 • оголошення подяки;
 • грошову винагороду;
 • нагородження цінним подарунком;
 • нагородження почесною грамотою.
 • призначення іменних стипендій

5.2.Заохочення надаються директором коледжу за згодою з органами студентського самоврядування.

5.3.Заохочення відзначаються в наказі, доводяться до відома всього колективу коледжу.

Виписка з наказу про заохочення зберігається в особовій справі студента.

VІ. Стягнення за порушення трудової і навчальної

дисципліни студентів

 

6.1.Порушення трудової або навчальної дисципліни тягне за собою дисциплінарне стягнення.

 6.2. Дисциплінарне стягнення використовується в разі:

 •  систематичних пропусків занять без поважних причин;
 •  неналежного ставлення до навчальної, трудової дисципліни, низької успішності, невиконання навчального плану, академічної заборгованості;
 •  появи на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
 •  нецензурних висловлювань, брутальної та негативної поведінки;
 •  крадіжки майна коледжу та майна, яке належить іншій особі.
 •  порушення наказу про заборону куріння на території та в приміщенні коледжу.

6.3. Види дисциплінарних стягнень:

 • зауваження (усне попередження);
 • догана;
 • позбавлення права на отримання стипендії;
 • відрахування з коледжу.

6.4. За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспити, залік, тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми (курсова робота / проекти, дипломна робота, навчальні та виробничі практики);
 • відрахування із коледжу; 
 • позбавлення академічної стипендії;

6.5. Студенти, які навчаються за державним замовленням і допускають порушення трудової дисципліни, не виконують навчальний план, не дотримуються Правил внутрішнього розпорядку коледжу, Правил проживання у гуртожитку, можуть бути переведені з державної форми навчання на контрактну форму або відраховані з навчального закладу.

6.6. Студентам, які допускають порушення трудової дисципліни, не дотримуються Правил проживання у гуртожитку не надається право на проживання у гуртожитку коледжу.