Положення про Службу працевлаштування

Положення

про Службу з працевлаштування

 студентів і випускників

 Технолого - економічного коледжу БНАУ

 

  1. Служба з працевлаштування студентів і випускників (далі Служба) - це функціональний структурний підрозділ коледжу, що створюється в межах встановленої чисельності працівників вищого навчального закладу, організовує свою діяльність відповідно до чинних законодавчих актів і керується у своїй діяльності цим Положенням.
  2. Метою діяльності Служби є створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю; забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
  3. Основними завданнями служби є:

проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює коледж;

налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;

забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку освітніх послуг;

інформування випускників і студентів коледжу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);

здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.

  1. Напрями діяльності Служби:

забезпечення прав, інтересів та потреб студентів і випускників коледжу у працевлаштуванні за фахом;

сприяння працевлаштуванню студентів та випускників коледжу, їх адаптування до динаміки попиту на фахівців на ринку праці;

залучення студентської молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва;

сприяння тимчасовому працевлаштуванню студентів у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій та соціальній сфері;

встановлення соціального партнерства з підприємствами, установами та організаціями (роботодавцям);

запровадження системи зворотного зв'язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) та коледжем для отримання об'єктивної оцінки якості фахової підготовки;

організація участі коледжу у підготовці та реалізації регіональних програм зайнятості;

вивчення та поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду з питань професійної підготовки молоді та забезпечення її зайнятості;

організація роз'яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативно - правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.

5. Функції служби:

співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;

налагодження ділових стосунків коледжу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;

вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці регіону та України і надання відповідних пропозицій керівництву коледжу;

співпраця з кадровими агенціями з питань працевлаштування студентів та випускників;

створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до Служби, та накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників. Використання мережі Internet для постійного поновлення банку вакансій;

надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки;

організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (Дні кар'єри, семінари - практикуми, науково - практичні конференції, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);

надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення їх на сайті вищого навчального закладу;

подання державній службі зайнятості за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомості про нього та спільний з державною службою зайнятості пошук першого робочого місця;

здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар'єрного зростання;

планування і координація роботи завідуючих відділеннями щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час, інформування про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;

здійснення пошуку місця роботи для студентських трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об'єднань та сприяння ефективній організації їх роботи;

надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;

налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у рішенні питань працевлаштування;

вирішення питань організації виробничих практик - пошук підприємств, установ та організацій (роботодавців) та укладання з ними угоди щодо проходження виробничої практики, підтримання зв'язків з роботодавцями щодо проведення виробничої практики студентів та надання вільних вакансій для працевлаштування студентів і випускників.

  1. Повноваження Служби:

здійснює свою діяльність у межах діючих законодавчих актів України, у тому числі чинних нормативних документів коледжу;

колектив підрозділу має право розглядати на своїх засіданнях питання, що стосуються роботи Служби, відділень з питань працевлаштування студентів та випускників, організації виробничої практики студентів та надавати рекомендації адміністрації коледжу;

за завданням керівництва коледжу начальник Служби має право контролювати роботу відділень, предметних комісій, питань з організації виробничої практики та працевлаштування.

  1. Працівники Служби несуть відповідальність за:

неякісне виконання своїх функціональних обов'язків, передбачених цим Положенням;

невиконання або неналежне виконання обов'язків, що передбачені посадовими інструкціями;

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії; завдання коледжу матеріальної шкоди;

правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності.

8. Фінансування заходів Служби.

Фінансування заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників (тренінги, семінари - практикуми, науково - практичні конференції, Дні кар'єри тощо) здійснюється за рахунок спонсорських надходжень від підприємств, установ та організацій (роботодавців) на підставі розробки кошторису, затвердженого директором коледжу.