Нові надходження


У 2022 році в бібліотеку надійшли підручники з різних дисциплін для 10 класу в кількості 109 од.

Список нових надходжень  

1

Соболь В. І. Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. – 272 с. : іл.

Підручник містить теоретичний й практичний матеріал, щоб зацікавити вас, мотивувати, вказати на необхідність пізнання феномену життя, його найзагальніших закономірностей функціонування та збереження в сучасних умовах екологічної кризи. Після кожної теми подається матеріал під рубрикою «Узагальнення знань». Для перевірки якості засвоєння матеріалу теми в рубриці «Самоконтроль знань» пропонуються завдання у форматі ЗНО.

2

 

Попель П.П, Крикля Л.С. Хімія: (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. Освіти / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К.: ВЦ «Академія», 2018. – 256 с.

Підручник підготовлено за навчальною програмою з хімії для 10 класу закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). У ньому розглянуто класифікацію, склад, будову, властивості та застосування найважливіших органічних сполук. Містить практичну роботу, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, а також словник хімічних термінів, предметний покажчик, список літератури для учнів та інтернет-сайтів із цікавим матеріалом з хімії.

3

Географія  (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, А.І. Довгань. – К.: Генеза, 2019. – 192 с.

Нині у світі відбуваються значні перетворення, що пов’язані насамперед із процесами всеохопної глобалізації. Суспільство перейшло на новий постіндустріальний етап розвитку з потужною інформатизацією, новою конфігурацією сил на політичній карті. Виникає необхідність кардинального переосмислення ролі регіонів і держав у сучасних геопросторових процесах, у виявленні їхнього соціально-економічного, культурологічного потенціалу.

 

4.

 

Геометрія ( пофільний рівень): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти/

А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Харків: Гімназія, 2018. – 240 с., іл..

Підручник розкриває тему стереометрії. Знати стереометрію надзвичайно важливо. Без просторової уяви та глибоких геометричних знань неможливо опанувати інженерні професії, будівельну або архітектурну справу, працювати в галузі комп’ютерної графіки, дизайну, моделювання одягу та взуття тощо. І це зрозуміло, адже стереометрія досліджує математичні моделі тих матеріальних об’єктів, з якими люди щодня мають справу.

5.

Алгебра і початки аналізу: проф. рівень: підруч. для

10 кл. закладів загальної середньої освіти / А. Г. Мерзляк, М. С. Якір.

Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський,—Х. : Гімназія, 2018. — 400 с. : іл.

У цій книзі ви ознайомитеся з низкою важливих теорем. Деякі з них подано з повними  оведеннями. У тих випадках, коли доведення виходять за межі розглядуваного курсу, у підручнику наведено тільки формулювання теорем.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один із можливих зразків  оформлення розв’язання.

6.

Захист Вітчизни. Основи медичних знань: (рівень стандарту):підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. // А. А. Гудима, К. О. Пашко, І. М. Гарасимів, М. М. Фука. — Тернопіль : Астон, 2018. — 192 с.: іл

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою МОН України з предмета «Захист Вітчизни» для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Навчальний матеріал, поданий у підручнику, сприятиме підготовці молоді до служби в ЗСУ, а також — захисту життя та здоров’я як власного, так й інших людей під час надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу

7.

Полянський П. Всесвітня історія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. середн. освіти / Павло Полянський. — К. : Грамота, 2018. — 256 с. : іл

Підручник містить навчальний матеріал на засадах компетентнісного підходу, у якому подано події всесвітньої історії (1914– 1945). Осягнути цей надзвичайно складний період в історії людства допоможуть уривки з історичних документів, висловлювання відомих людей, ілюстрації, схеми, таблиці й діаграми, історичні карти.

8.

Власов В. С. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. – Київ : Літера ЛТД, 2018. – 256 с

Охоплює період  від початку Першої світової війни  до завершення Другої світової війни.

З найяскравішими постатями вітчизняної історії знайомить рубрика «Особистість». Є в підручнику й практичні заняття. Вони містять першоджерела, які ви

опрацьовуватимете самостійно, вдосконалюючи вміння та навички.

Перевірити, чи добре засвоєно матеріал параграфа допоможуть запитання та завдання рубрики «Перевірте, чого навчилися». А підсумкові завдання з  теми  (рубрику «Перевірте, чого навчилися з теми»)  можна знайти  за QR-кодом.

 


Список нових надходжень червень  2021

 

1

 

Український правопис: схвалений Постановою Каб. Міністрів України № 437 від 22 травня 2019 р.: Репринт. видання. – Харків: Право, 2019. – 292 с.

Затверджена кабінетом міністрів, нова редакція Українського правопису - це оновлена версія 1992 року, яка містить в собі ряд змін. Національна комісія постаралася в новій версії зберегти всі традиції української мови, але додати і сучасні мовні явища.

Новий Український правопис 2019 року закликає повернутися до джерел виникнення мови і ряду особливостей письма тих часів. Також пройшов ряд змін, стосовно написання слів іншомовного походження. Саме запозичені слова стали переважною кількістю в сучасному правописі української мови, а саме - змінилася варіативність їх написання.

2

Планування діяльності підприємства: навч. посібник /А.Ф. Бурик, О.М.Світовий, О.Г.Мачушенко, А.В.Роєнко, І.С. Кравець. – К.: Центр учбової літератури, 2019. – 260 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни, побудований на індивідуальному виконанні наскрізних практичних занять студентами вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. Він також корисний для студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, керівників і спеціалістів аграрних формувань різних форм власності та господарювання.

3

 

 

Бюджетна система: підручник / І.В.Алєксєєв, Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, М.В.Ливдар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 400 с.

 

Теорія і практика формування бюджетної системи країни, сутність бюджету, його призначення і роль у суспільстві, функції та структура бюджетної системи держави, система доходів і видатків бюджету, організація міжбюджетних відносин, бюджетний процес, економічна природа та система управління бюджетним дефіцитом і державним боргом. Увагу зосереджено на глибинних і ситуативних причинах окремих аспектів функціонування бюджету України та світовому досвіді, проблемах удосконалення напрямів бюджетно-податкової політики, фіскальної децентралізації, міжбюджетного регулювання, управління державним боргом, сучасних напрямах зменшення видатків бюджету в Україні

 

4.

 

Бурлака С.І., Діденко Л.М. Підпілля і партизани Білоцерківщини під час нацистської окупації: документи і свідчення: Науково-документальне видання/  С. І. Бурлака, Л.М. Діденко. – Біла Церква: Білоцерківський  навчально-науково-виробничий комплекс «Освіта», 2017. – 186 с.

До збірника увійшли спогади учасників підпілля та партизанського руху на Білоцеркіщині, спогади людей, які в роки нацистської окупації проживали в місцях дії партизанських загонів, документів з державних архівів тощо, які відображають події зазначеного періоду. Вони розкривають події, пов’язані з діяльністю партизанів і підпільників нашого краю у період липня 1941 – січня 1944 рр.

5.

 

Бурлака С.І. Український визвольний рух на Білоцеркіщині (1941 – 1952 рр.). Розсекречені документи, спогади, коментарі: Науково-документальне видання. – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. – 288 с.

До збірника увійшли документи з галузевого державного архіву СБУ, спогади учасників ОУНівського підпілля в період нацистської окупації та відновлення радянської влади на території Білої Церкви та прилеглих районів, а також сучасників тих подій. Більшість з них опубліковані вперше, що дає можливість краще зрозуміти мотиви учасників українського руху опору, форми їхньої діяльності та обставини боротьби з ними каральних органів обох тоталітарних держав.

 

 


Список нових надходжень лютий 2021

1

 

Протозойні хвороби м’ясоїдних тварин / О. А. Дубова, Д. В. Фещенко, Т. І. Бахур та ін.; за ред. О. А. Дубової. – Біла Церква, 2019. – 254 с.

 

У навчальному посібнику викладено дані щодо систематики, морфології та біології збудників протозоозів м’ясоїдних тварин, а також клінічних аспектів і діагностики захворювань, які вони викликають, лікування тварин та профілактики інвазій. Для здобувачів освіти різного рівня («Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», «Доктор філософії»), викладачів ВНЗ та практикуючих фахівців у сфері ветеринарної медицини.

2

Практикум із загальної епізоотології / Л. Є. Корнієнко, Б.М. Ярчук, Р.В. Тирсін, Т.М. Царенко та ін..- 2-е вид., перероб. і допов. - Біла Церква :, 2018. - 352 с. : рис., табл.

 

У посібнику викладена методика проведення лабораторно-практичних занять із загальної епізоотології, розглянуто питання проведення діагностичних досліджень заразнохворих тварин, відбору і пересилки патматеріалу, епізоотологічного обстеження та основ епізоотологічного аналізу і ризиків, специфічної профілактики інфекційних хвороб, основ ветеринарної санітарії та організації ветеринарних заходів за інфекційних хвороб тварин.

3

 

В.М. Кухаренко

Рідкий лід та холодильні технології: навчально-методичний посібник / В. М. Кухаренко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – 132 с.

Розкрито причини появи нового теплоносія, що впливає на економію енергоресурсів - рідкого льоду (айс-сларі). Ця сучасна технологія дозволяє приблизно вдвічі зменшити енерговитрати у сучасних холодильних системах. У роботі наведено залежності для розрахунку теплофізичних характеристик флюїдизованого льоду та розглянуто генератор для його отримання. Створено математичну модель генератора з флюїдизованим шаром і проведено порівняльний аналіз двох холодильних контурів для айс-сларі та холодоносія CaCl2. Розглянуто питання сучасного проектування нової техніки.

 

4.

Ветеринарна протозоологія: Навчальний посібник /О.Ф.Манжос, І.І.Панікар, А.А. Антіпов, І.В. Пивоварова - Біла Церква, 2018. 191 с.

Викладено сучасні дані про найбільш поширені в Україні протозойні хвороби великої і дрібної рогатої худоби, свиней, коней, птахів, м'ясоїдних тварин, кролів, риб і бджіл.

Призначається для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ - IV рівня акредитації напряму —Ветеринарна медицина".

5.

Токсокароз собак і котів: навчальний посібник / Т.І. Бахур, А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко, Л.М. Соловйова. – Біла Церква, 2018. – 54 с.

Навчальний посібник призначений для студентів факультету ветеринарної медицини спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» освітнього рівня «Магістр».

6.

Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Частина 1, 2. / За ред. І.В. Яценко, Н.М.Богатюк, Н.В.Букалова, Т.І. Фотіна, І.А.Бібена. – Харків: Діса плюс, 2017.

У частині 1, 2 підручника висвітлені новітні питання гігієни і експертизи водних ссавців, безхребетних гідробіонтів, продукції з риби. Важливе місце відводиться питанням санітарних заходів та умов, спрямованих на збереження якості, забезпечення безпечності й придатності їх для споживання, а також контролю ризиків на всіх етапах виробництва, транспортування, приймання, зберігання й реалізації. Висвітлено гігієнічні вимоги до виробництва рибних консервів, пресервів, ікри риб, напівфабрикатів та кулінарних виробів; борошна кормового з риби, морських ссавців, ракоподібних і безхребетних. Сформульовано засади державного регулювання та діяльності в галузі рибного господарства і ак-вакультури. Висвітлено державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з гідробіонтів. Показано принципи застосування системи НАССР на потужностях з переробки харчових гідробіонтів. Подано сучасні підходи до ветеринарно-санітарного нагляду під час експорту рибопродукції до країн Європейської співдружності.

 


Список нових надходжень грудень  2020 року

1

 

Дражниця С.А. Електронна комерція: навч. посібн. /С.А. Дражниця. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2013. – 182с.

 

У посібнику детально висвітлюються основні поняття та завдання електронної комерції, особливості електронного маркетингу та електронног ринку, платіжні та фінансові інтернет-системи, діяльність віртуальних підприємств та проблеми і засоби забезпечення безпеки інформації при електронній комерції.  Посібник складається із вступу, курсу лекцій, практикуму, який включає завдання, методичні рекмендації по їх виконанню, а  також иістить завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, тести для самоконтролю, перелік питань для підготовеи до іспиту тощо.

2

Фінансвий облік: навчальний посібник/ О.О. Лисиченко, П.Й.Атамас, О.П. Атамас; за заг. ред. П.Й. Атамаса. – К.: ЦУЛ, 2020. – 356 с.

 

 

У навчальному посібнику викладено методику фінансового обліку згідно з вимогами чинного законодавства та нормативними документами МФУ станом на кінець 2018 р. Розглянуто питання обліку активів, власного капіталу та зобов’язань. До кожної теми надані питання для самопідготовки та контролю знань. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, економістів, фінансистів, аудиторів.

3

 

Економіка підприємства: навчальний посібник/ П. В. Круш В. І. Подвігіна Б. М. Сердюк. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2020. - 780 с.

 

Посібник ставить за мету надання знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва. Предметом дисципліни є вивчення закономірностей функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах. При написанні посібника автори спиралися на чинну на даний час законодавчу базу.

 

4.

Економіка підприємства. Практикум (збірник задач і виробничих ситуацій): навч. посібник /  В.І. Захарченко, М.М. Меркулов, Л.В.Ширяєва. – К.: ЦУЛ, 2020. – 144 с.

 

Практикум (збірник задач і виробничих ситуацій) підготовлений відповідно до програми курсу «Економіка підприємства». В ньому представлені типові задачі і вправи по розділах курсу із зразками рішень, а також задачі для самостійного вирішення різного типу складності. Посібник охоплює комплекс прикладних питань вартості і результативної характеристикии залучення та використання ресурсів підприємства: основних фондів, оборотних коштів, трудових ресурсів та є другою частиною комплексного методичного забезпечення предмета «Економіка підприємства».

 

 

5.

Бюджетна система: Підручник / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. –  400 с.

 

У підручнику розглядається теорія і практика формування бюджетної системи країни, сутність бюджету, його призначення і роль у суспільстві, функції та структура бюджетної системи держави, система доходів і видатків бюджету, організація міжбюджетних відносин, бюджетний процес, економічна природа та система управління бюджетним дефіцитом і державним боргом. Увагу зосереджено на глибинних і ситуативних причинах окремих аспектів функціонування бюджету України та світовому досвіді, проблемах удосконалення напрямів бюджетно-податкової політики, фіскальної децентралізації, міжбюджетного регулювання, управління державним боргом, сучасних напрямах зменшення видатків бюджету в Україні.

6.

Хмельницький Г.О., Духницький В.Б. Ветеринарна фармакологія: Підручник./ Г.О. Хмельницький, В.Б. Духницький — К.: ЦП «Компринт»,  2017. – 585 с.

 

Матеріал підручника викладено у відповідності до навчальної програми з ветеринарної фармакології для студентів вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації в оптимальному обсязі, за чіткою структурою, в логічній послідовності у відповідності до сучасних досягнень ветеринарної науки і практики та за термінологією згідно міжнародної номенклатури. 

Описано фармакодинаміку, фармакокінетику та біотрансформацію діючих речовин в організмі тварин, форми випуску, показання та протипоказання до застосування, шляхи введення в організм, мінімальні та максимальні терапевтичні дози препаратів для тварин різних видів. 

 


Список нових надходжень жовтень  2020 року

1

 

Загальна електротехніка з основами автоматики: метод. рекомендації та навчальні завдання. /Укл. Т.В. Левченко, М.В. Стефанішен, В.В.Хоменко.  – К.: Агроосвіта, 2014. – 80 с.

Посібник допомагає набути теоретичні знання та практичні навички з процесів, що проходять в електричних колах постійного і змінного струмів, засвоїти принципи дії і основних  властивостей електричних машин і апаратів, електровимірювальних приладів, напівпровідникових приладів і їх використання в найпростіших аналогових схемах.

2

 

 

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва: підруч. / О.Т. Бусенко, В.Д.Столюк, М.І. Маценко,  та ін.; за ред. О.Т. Бусенка. – К.: Агроосвіта, 2013. – 493 с.

 

Викладено питання  основ живлення  сільськогосподарських тварин, оцінювання поживності  кормів, наведено їх класифікацію та характеристику.  Описано  традиційні та промислові технології виробництва молока, м’яса, вовни та ін. Розглянуто енерго- та ресурсоощадні  технології виробництва продукції тваринництва тощо.

3

 

Маньківський А.Я., Антонюк Т.А. Технологія продуктів забою тварин: Підручник / А.Я. маньковський, Т.А. Антонюк. – К.: Агроосвіта, 2014. – 336 с. 

 

У підручнику  викладено порядок реалізації  забійних тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства, визначення  категорій  вгодованості та особливості первинної переробки тварин і одержання продуктів забою. Наведено характеристику складу та властивостей м’яса, вплив окремих факторів на формування його якісних показників як сировини для переробки, методи консервування м’яса та м’ясопродуктів

 

4.

Кормовиробництво: Навч. посібник / М.П. Єрмакова, Р.Т. Івановська, М.Я. Шевніков; за ред. Л.М. єрмакоої. – К., 2008. – 396 с.

Викладено загальні відомості про корми, інтенсивні технології виощування сільськогосподарських культур та заготівлі кормів  пргресивними способами. Висвітлено іннноваційні досягнення науки, обгрунтовано загальні рекомендації і положення, використаний кращий досвід сільськогосподарських підприємств.

5.

Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб тварин: навч. посіб. / С.І. Пономар, В.П. Гончаренко, Л.М. соловйова; за ред. С.І. пономаря. – К.: Агроосвіта, 2010. – 327 с.

У довіднику подано диференційні морфологічні особливості збудників гельмінтозів, протозоозів, арахнозів та ентомозів тварин на різних стадіях диференціювання, а також прийоми їх виявлення під час виділення паразитів за спеціальними методами.

6.

Костенко В.І., Хоменко Г.Г. Фізіологія лактації: підручник / В.І.Костенко, Г.Г.Хоменко. – К.: Агроосвіта, 2015. – 132с.

 

Висвітлююься питання фізіології лактації  сільськогосподарських тварин як науки та прикладної дисципліни,  прводиться порівняльне вивчення молочної залози в аспекті історичного розвитку, що має вирішальне значення для розуміння еволюції органу, оскільки молочна залоза є органом з досить високовираженою еволюційною варіабельністю форми і функції.

7.

Основи нарисної геометрії та інженерної графіки: метод. рекомендації та контрольні завдання / укл. В.М. Мирончук, І.В. Грязнова, А. А. Вишневський та ін. – К.: Агроосвіта, 2014. – 124 с.

Посібник дає можливість вивчити та засвоїти основні положення стандатів системи конструкторської документації ЕСКД та СКДУ, оволодіти кресленням як засобом  передачі технічної документації тощо. 

 

 


Список нових надходжень вересень  2020 року

1

 

Гуденко В.М. Технологія будівельного виробництва: навч. посібник / В.М. Гуденко. К.: Аграрна освіта, 2010. – 481 с.

 

Висвітлено загальний зміст  і структуру будівельних процесів, умови, режим, методи, способи в прийоми їх виконання, трудові, матеріалльно-технічні, нормативно-правові та інші складові; сутність процесів, які лежать в основі перетворення матеріальних ресурсів на будівельну продукцію із застсуванням сучасних методів їх виконання і комплексної механізації тошо.

2

Технологія виробництва молока і яловичини: підручник / В.І. Костенко, Й.З. Сірацький, Ю.Д.Рубан; за ред.В.І. Костенка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 530 с.

 

Подано біологічні особливості великої рогатої худоби, основи селекційно-племінної роботи та відтворення стада, викладено технології виробництва молока та яловичини, особливості моделювання технологічних процесів у скотарстві, технологію спеціалізованого м’ясного скотарства, виробництво продукції за умов радіоактивного забруднення та енергозберігаючі технології у скотарстві.

3

 

Офісний менеджмент: навч. посібник / Л.І.Скібіцька, В.І.Щелкунов, Т.В.Сівашенко, Ю.М.Чичкан-Хліповка. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 2018. – 616 с.

Навчальний посібник дає можливість  сформувати у майбутніх менеджерів уміння організовувати cвою роботу, навчити складати основні види управлінської документації, передати знання та розвинути навиxки, необхідні для професійної діяльнсті менеджерів в умовах ринкових відносин  тощо.

 

4.

Офісний менеджмент. Практикум: навч. посібник / Л.І.Скібіцька, В.І.Щелкунов, Т.В.Сівашенко, Ю.М.Чичкан-Хліповка. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 2018. – 360 с.

Посібник дає можливість набути  теоретичні знання та практичні навички з офісного менеджменту  та оволодіти науково-обгрунтованими методами організації офісної праці, містить питання  для обговорення, завдання для самостійного опрацювання, тести для контролю знань. У додатку наведені психологцчні тести для визначення менеджерських якостей, тести з організації діловодства на підприємстві та тести з тайм-менеджменту.

5.

 

Санітарно-технічне обладнання будвель: навчальний посібник / В.І.Гуденко, В.М. гуденко. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 303 с. 

Розглянуто основну номенклатуру санітарно-технічного обладнання, питання влаштування, призначення, монтаж та експлуатацію систем теплопостачання, вентиляції, газопостачання, водопостачання, каналізації житлових, громадських та промислових будівель, сучасні прийоми провадження санітарно-технічних робіт, методику розрахунку інженерно-технічних систем і обладнання будівель.

6.

Фізіологія та патологія молочної залози у тварин: Навчальний посібник / А.В. Березовський, М.І. Харенко, В.Й.Харенко та ін.; за заг. Ред. І.В. березовського та М.І. Харенка. – К.: ДІА, 2018. – 476 с.

 

У навчальному посібнику автори прагнули узагальнити і висвітлити основні питання, які стосуються фізіології і патології молочної залози у тварин на рівні раніше отриманих та сучасних досягнень вітчизняної і зарубіжної біологічної, ветеринарної та зоотехнічної науки.

 


Список нових надходжень грудень 2019 року

1

 

Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія: підр. для 11 кл. (рівень стандарту) /А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. ЯкірХарків: Гімназія, 2019. – 208 с.

 

Матеріал підручника структуровано за допомогою розділів, параграфів та рубрик для зручності у використанні. Кожен параграф включає теоретичний матеріал, зразки розв’язування до задач і виконання вправ, запитання для самоперевірки до теоретичного матеріалу, завдання для класної та домашньої видів робіт тощо. Автор поставив собі за мету викласти основний теоретичний матеріал підручника простою, доступною мовою, проілюструвати його малюнками, схемами та прикладами застосування у повсякденному житті.

2

Інформатика: підруч. для 11 класу (проф. рівень) /В.Д. Руденко, Н.В. Речич, В.О. Потієнко. – Харків: Ранок, 2019. – 256 с.

 

Протягом цього навчального року студенти  опанують основи розробки найпростіших баз даних навчального призначення в середовищі Access, навчаться  створювати веб-сайти за допомогою використання систем керування вмістом, використовуючи засоби мови програмування Python та середовище програмування IDLE зможуть реалізовувати базові алгоритми та створювати й налаштовувати програми за ними, освоягь головні етапи та методологію розробки програмного забезпечення тощо

3

 

Сиротюк В.Д., Мірошніченко Ю.Б. Астрономія: підруч. для 11 класу (рівень стандарту / В.Д. Сиротюк, Ю.Б. Мирошніченко. – К.: Генеза, 2019. – 160 с.

 

Як головну мету вивчення астрономії можна виділити формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи явищ, а також еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

 

4.

Попель П.П., Крикля Л.С.  Хімія:  підруч. для 11 кл.(рівень стандарту). / Павло . Попель,  Людмила . Крикля. – :К.: ВЦ «Академія», 2019. 248 с.

 

В основу курсу покладена достатня кількість знань, які допоможуть зрозуміти, що незалежно від того, чим займається людина – будує ракети, готує смачну їжу, вирощує рослини, заливає в бензобак свого авто пальне – вона постійно використовує різноманітні хімічні продукти і речовини. Тому дуже важливо вміти і знати правила і закони хімії, що допоможе правильно застосовувати ці знання на практиці.

5.

Глазова О. П. Українська мова: підр. для 11 класу (рівень стандарту) / Олександра  Глазова. – Харків : Ранок,2019. – 224 с.

 

Підручник забезпечує формування не лише предметних, а й ключових компетентностей. Навчальний зміст і методичний апарат підручника забезпечують реалізацію ціннісного компонента й направлені на формування почуття патріотизму, національної самосвідомості, толерантності, виховання любові до рідної землі, мови.

Значна частина поданих у підручнику вправ створює передумови для співпраці, спонукає до діалогу, висловлення власних думок, міркувань, позицій, навчає продуктивного спілкування, розрахована на колективну, парну, індивідуальну навчальну діяльність

6.

Ковбасенко Ю.І. Зарубіжна література: підручник для 11 кл. (рівень стандарту) /Ю.І. Ковбасенко. – К.: Літера ЛТД, 2019. 256 с.

 

Під час вивчення шкільного курсу зарубіжної літератури, ви вже ознайомились із найвідомішими представниками художньої літератури, які вклали у свої творіння, за знаменитим висловом римського поета Горація, «частку кращу свою». Ви мали змого доторкнутись не тільки до їхнього особистого досвіду та їхнього світогляду, але й до історії цивілізації. Гомер познайомив вас з античністю за допомогою своїх поем, твори Данте були провідниками мудрості Середньовіччя, а довершені рядки Шекспіра доносили велич духовного злету ренесансу. Література – це не просто шкільний предмет. Література – це той еталон, той ідеал, за яким інтелектуальна людина вивіряє свій життєвий шлях.

7

Авраменко О. 
Українська література
: підручник для 11 кл. (рівень стандарту). - К.: Грамота, 2019. 207 с.

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української мови для 11 класу (2017, рівень стандарту). У виданні подано теоретичний матеріал, що стосується норм сучасної української літературної мови, вивчення якого спрямоване на уникнення учнями морфологічних, синтаксичних, пунктуаційних і стилістичних помилок. Велику увагу приділено практичній риториці, опанування основ якої має забезпечити вироблення в учнів навичок виступати публічно. Видання містить додатковий цікавий та важливий матеріал з мовних тонкощів, подолання суржикових елементів, збагачення словника тощо. Підручник сприятиме формуванню в учнів ключових і предметних компетентностей. Зокрема, у видання інтегровано матеріали мережі Інтернет з експрес-уроками для розвитку мовної компетентності учнів.

 


Список нових надходжень жовтень 2019 року

1

 

Аранчій В.І.

Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / В.І. Аранчій, Л.М. Бойко, Л.В. черненко – Львів: Магнолія 2006, 2017. 363 с.

Навчальний посібник містить огляд ключових теоретичних положень, методичні розробки до тем практичних занять, які включають перелік питань практичних (семінарських) занять; практичні завдання; криптограми; тести для самоконтролю; запитання для самоконтролю; теми рефератів; список рекомендованої літератури. Структура даного посібника дозволяє студенту не тільки отримати інформацію з основних питань теми, але і систематизувати та закріпити знання, отримані в ході теоретичного вивчення шляхом вирішення практичних завдань.

2

Бурячок В.Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби: Підручник / В.Л. Бурячок, Г.М. Гулак, Б.Б. Толубко. Львів: Магнолія 2006, 2018.  – 449 с.

У підручнику висвітлено головні ознаки таких понять, як інформаційне суспільство, інформаційний і кіберпростори, інформаційна та кібербезпека. Розкрито основи їх формування та розвитку, досліджено їх сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, методам і засобам реалізації атак на інформаційний і кіберпростори та тим заходам, які можуть послабити їх деструктивний вплив. Розглянуто методи та засоби боротьби в інформаційному і кіберпросторах, а також досліджено особливості захисту сучасної інфосфери в умовах стороннього кібернетичного впливу.

3

 

Нужний Є.М. Інструментальні засоби електронного офісу. Навчальний поcібник/ Є.М.Нужний, І.В.Клименко, О.О.Акімов. – К.: ЦУЛ, 2018. – 296 с.

У навчальному посібнику представлені основні положення курсу щодо програмного забезпечення персональних комп’ютерів, викладені основні принципи роботи з операційною системою MS WINDOWS, розглянуті технології підготовки складних документів в середовищі текстового процесора MS WORD, технології створення та аналізу табличних даних засобами MS EXCEL, підходи до проектування та створення реляційних баз даних в MS ACCESS, відбору даних в базах даних за допомогою запитів, створення презентацій в середовищі MS POWER POINT. Розглянуті принципи роботи в MS Internet Explorer та пошуку інформації в мережі Інтернет.

4

Бурячок В.Л.

Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: Підручник / В.Л. Бурячок, В.Б. Толубко, В.О. Хорошко, С.В. Толюпа.. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 320 с.

У підручнику висвітлено головні принципи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, розкрито їхню сутність, основний зміст та складові.

Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, а також методам і засобам соціального інжинірингу. Докладно розглянуто систему заходів із захисту від соціотехнічних атак. Наведено порядок здійснення процедур із тестування систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах на предмет проникнення, а також порядок оцінювання їхніх параметрів на різних рівнях.

5

 

Ветеринарна мікробіологія:Посібник із спец. мікробіології/ Укл. Зоценко В.М., Рубленко І.О., Білан А.В., Андрійчук А.В., Тарануха С.І. – Біла Церква, 2017. – 184 с.

Псібник дозволить студентам самостійно ознайомитися із основними властивостями збудників інфекційних захворювань свійських тварин, методами лабораторної діагностики та біопрепаратами, що використовуються для специфічної профілактики і лікування тощо.  Посібник дає можливість оволодіти  практичними навичками виготовлення мікроскопічних препаратів-відбитків і препаратів-мазків, проведення серологічної ідентифікації збудників та постановки біопроби на лабораторних тваринах.

 

 


Список нових надходжень травень  2019 року

1.

Кучеров Д.П., Артамонов Є.Б.

Інженерія програмного забезпечення: навч. Посібникт/

Д.П. Кучеров,

Є.Б.Артамонов. - К.: НАУ, 2017. - 388 с

 

Містить теоретичні та практичні відомості про інженерію програмного забезпечення, які включають процес розроблення програмногозабезпечення, типові підходи до архітектурного проектування, принципи побудови об'єктно-орієнтованих програмних систем, основи візуального проектування і тестування програмних систем. Розглянуто підходи до оцінювання якості об'єктно-програмних систем на основі відомих метричних показників.

2.

 

 

Шиян А А.  Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: Навчальний посібник / А.А.Шиян. – Львів: «Магнолія 2006», 2018. – 228 с.

 

Посібник для початкового ознайомлення студентів з фундаментальними основами моделювання соціальних і економічних систем – усього того, що може бути об’єднане під єдиною назвою “Економічна кібернетика”. Головне завдання книги – надати студенту такий обсяг знань, умінь і навичок, який буде ефективно використовуватися ним у своїй майбутній діяльності. Саме тому текст написаний так, щоб надавати допомогу читачеві й після закінчення вузу, – зокрема, він може використовуватися як довідник. Наявність ретельно підібраних питань і завдань дозволяє користувачеві підготуватися до використання викладеного матеріалу у своїй практичній діяльності.

3.

 

 

Дражниця С. А. Електронна комерція : навч. посіб. /  Дражниця С.А. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 182 с.

У посібнику детально висвітлюються основні поняття та завдання електронної комерції, особливості електронного маркетингу та електронного ринку, платіжні та фінансові інтернетсистеми, діяльність віртуальних підприємств та проблеми і засоби забезпечення безпеки інформації при електронній комерції.

4.

 

Шаравара Т.О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами: Навч. посібник / Т.О. Шаравара. – К.: Ліра – К, 2017. – 256 с.

Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які навчаються в аспірантурі (з різних спеціальностей), з метою одержання практичних навичок у роботі з  різноманітними джерелами. Навчальне видання містить роз’яснення базових принципів, підходів та методології наукового дослідження, способів пошуку інформації, її класифікації та відбору. Значна увага приділена правилам опису наукових джерел. Окремо висвітлено особливості роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек; порядок підготовки дисертації до захисту тощо.

5.

Ведерніков М.Д., Чернушкіна О.О. Нормування праці: Навч. посібник /М.Д.  Ведерніков, О.О.Чернушкіна  . – Львів: Новий світ – 2000, 2018. – 372 с.

У посібнику наводяться базові пложення і методичні основи нормування праці на підприємтві. Розміщені тести для самопідготовки та приклади розв’язування задач нададуть можливість опанувати теоретико-методичні засади нормування праці, набути практичних навичок і вмінь вирішувати завдання нормування праці на промислових підприємствах.

6.

Фінансовий менеджмент: підручник / Мартиненко, Н.І. Климаш, К.В.Багацька, І.В. Дем’яненко та ін. ;

за заг. ред. Т.А. Говорушко. – Львів«Магнолія 2006», 2018. – 344с.

 

У підручнику розкривається теорія і практика фінансового менеджменту. Зміст підручника відповідає програмі навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 7.03050801 і 8.03050801 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання про сутність фінансового менеджменту, систему його забезпечення, управління грошовими потоками, прибутком, активами, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства. В підручнику також розглянуто вартість і оптимізацію структури капіталу підприємства, аналіз його фінансових звітів та управління фінансами підприємства з позиції вартісно – орієнтованого підходу.

 

 


Список нових надходжень квітень  2019 року

 

1

 

Маценька Н.В.

Основи дослідної справи: навчальний посібник/Н.В.Маценька. – К.: Аграрна освіта, 2011. -123с.

 

Висвітлено основи наукових досліджень з класифікацією методів досліджень і агрономічних дослідів та з розкриттям методики планування і техніки проведення досліду. Значну увагу приділено проектуванню схем дослідів, планування в них основних спостережень та обліків і статистичній обробці їх результатів.

2

Ковалюк, Т.В. Алгоритмізація та програмування : підручник / Т.В.Ковалюк. — Львів : «Магнолія 2006», 2018. — 400 с.

 

У підручнику розглядаються основні поняття алгоритмізації: поняття та властивості алгоритмів, базові алгоритмічні структури, типи алгоритмів, структури даних. У підручнику розв’язана велика кількість різноманітних задач з обробки масивів, рядків, структур, файлів і списків. Велика увага приділяється важливим алгоритмам матричної та векторної алгебри, обробці динамічних структур даних і обчисленням на графах. Подані програмні реалізації типових класичних алгоритмів сортування та пошуку. Як робоча мова програмування у підручнику використовуються мови С/С++.

3

 

Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інормаційних технологій: навчальний посібник / Ю.П.Яковлєв. – К.: Кондор, 2018. – 400 с.

У навчальному посібнику викладено основний зміст курсу контролінгу на базі інформаційних технологій. Розділи посібника включають обов’язкові теми нормативного курсу. У посібнику подано сучасні методи вітчизняного і закордонного досвіду в дослідженнях у сфері контролінгу. Рекомендується для викладачів і студентів економічних вузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також для працівників підприємств і організацій.

4

Ришковець Ю.В., Висоцька В.А.

Алгоритмізація та програмування: навчальний посібник. Ч. 1,2. / Ришковець Ю.В., В.А., Висоцька В.А.,– Львів:  «Новий світ –  2000», 2018..

 

Навчальний посібник містить матеріал для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування теорії алгоритмів та основ програмування, розроблення прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та опрацювання інформації за допомогою алгоритмів. Викладення матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його сприйняття та засвоєння. Подається перелік питань та тестів для самоконтролю, а також завдання для самостійного виконання трьох рівнів складності та довідкова інформація для розв’язання задач. В кінці навчального посібника приведені приклади комп’ютерних проектів для виконання розрахункових та курсових робіт дисципліни «Алгоритмізація та програмування».

5

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій: Підручник/

Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В., Українець А.І. – К.: НУХТ, 2016. – 351 с.

Викладено загальні питання й основні поняття комп’ютерних інформаційних технологій, апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних систем, описано операційні системи та комп’ютерні мережі.

6

Основи нарисної геометрії та інженерна графіка: Методичні рекомендації та контрольні завдання / Уклад. Мирончук В.М., Грязнова І.В., Вишневський А.А.,

Чорній О.В., Тихончук Л.С., Войтухів П.В. – К.: Агроосвіта, 2014. – 124 с.

Розкриівє основні завдання дисциплінаи «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка», яка передбачає вивчення  та засвєння основних положень стандартів системи конструкторської  документації ЕСКД та СКДУ, оволодіння кресленням як засобом  передачі технічної інформації.

 

Список нових надходжень березень 2019 року

 

1.

 

Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навч. Посібник / Г.А. Стасюк. – Херсон: Олді-плюс, 2018. – 480 с.

 

У посібнику розглядаються питания: сутність фінансів підприємств та принципи їх організації, сутність коштів, канали їх надходження та порядок збереження витрат; сутність, види, порядок формування і розподілу фінансових результатів; сутність і класифікація податків, порядок розрахунку і оплати їх в бюджет, організація обігових активів і кредитування підприємств, сутність, види, порядок здійснення і фінансування капітальних вкладань, сутність фінансового планування, його види і характеристика, зміст і порядок складання фінансового плану підприємства та ін.

 

2.

 

 

Страхові послуги: Навч. посібник / Дема Д. І., Віленчук О. М., Дем’янюк І. В. .   К.: Алерта, 2017. – 526 с.

 

 

У навчальному посібнику обґрунтовано теоретичні основи розробки, формування тареалізації страхової послуги на страховому ринку України. Основну увагу зосередженона висвітленні питань щодо надання страхових послуг з особистих та майнових видів страхування й страхування відповідальності. В  кінці кожного розділу запропоновано практикум для самостійного опрацювання.

3.

 

 

 

Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з основами НАССР:: лабораторний практикум  / Н.М. Грегірчак, С.М.Тетеріна, Т. М. Нечипор. – К.: НУХТ, 2018. - 274 с

 

 

Матеріал посібника містить розділи загальної мікробіології та методи визначення безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками і охоплює практично всі галузі виробництва харчових продуктів, що особливо важливо під час запровадження на харчових підприємствах системи якості НАССР. У посібнику наведено сучасні методи визначення мікробіологічних показників у сировині, напівпродуктах та готових виробах, склад реактивів, розчинів, поживних середовищ, що використовують для визначення санітарно-показових мікроорганізмів.

4.

 

 

Торговельне обладнання: підручник / А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, І.І. Тарасенко, О.П. Шинкаренко ; за ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНЕУ, 2018. – 320 с.

 

Розглянуто сучасні види торговельного обладнання для магазинів, складів, позамагазинного продажу та технологічного обладнання для кулінарної продукції власного виробництва в торговельних закладах. Надано характеристики, конструктивні особливості, загальні правила експлуатації обладнання для закладів торгівлі. Значна увага приділена опису обладнання для розрахунку з покупцями та обліку і управління товарно-грошовим обігом, автоматизованих систем в сфері торгівлі.

5.

 

Фізична і колоїдна хімія: Навч. посібник / О.В.Грабовська, Є.І.Ковалевська, І.М.Максімова, О.В.Подобій. – К.: НУХТ. 2017. – 327 с.

 

Викладено основні закономірності фізичної і колоїдної хімії як фундаментальних дисциплін для вивчення технологій одержання харчових продуктів і матеріалів, наведено шляхи застосування цих хімічних наук у технологіях і процесах, що їх супроводжують.

 

 

 Список нових надходжень лютий 2019 року

1

Кучеров Д.П., Артамонов Є.Б. Інженерія програмного забезпечення:

навч.посібник/ Д. П. Кучеров, Є. Б. Артамонов. - К.: НАУ, 2017. - 388 с.

Містить теоретичні та практичні відомості про інженерію програмного забезпе розробленнят програмного забезпечення, типові підходи до архітектурного проектування, принципи побудови об'єктно-орієнтованих програмних систем, основи візуальногопроектування і тестування програмних систем.
2

Марущак А.І. Інформаційне право: Підручник / А.І.Марущак - К.: Дакор, 2018. - 456 с

У підручнику розкриваються теоретичні основи та практичні засади реалізації права громадян на доступ до інформації.

Досліджено національно-правові та міжнародно-правові гарантії реалізації права громадян на доступ до інформації та  визначено особливості правової регламентації різноманітних засобів та процедур отримання громадянами інформації

3

Бухгалтерський облік (Загальна теорія): Навч.посіб. /Бачинський В.І, Куцик П.О., Медвідь Л.Г., Попітіч Т.В. – Львів: Магнолія-2006, 2018. – 319 с. У посібникус розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються сутність, значення, предмет та метод бухгалтерського обліку, зміст і будова бухгалтерського балансу, призначення рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація, принципи обліку основних господарських процесів, поняття і види форм бухгалтерського обліку, основи фінансової звітності та організації бухгалтерського обліку па підприємстві.
4

Казначейська справа: підручник, 2-ге вид., доп. і перероб. / Є.О. Галушко, О.В. Охрімовський. Я.М. Гончарук. - Львів: Магнолія-2006, 2016. – 580с.

Підручник висвітлює основи організації бюджетного процесу, роль та значення бюджетної служби у системі фінансових органів, законодавчу та нормативну базу її діяльності, основні процедури обслугоування бюджетів, інформаційно-технічне ззабезпечення та перспективи розвитку казначейської справи України.

 

5

Копилюк О. І.Банківські операції : навчальний посібник / О. І.Копилюк О. М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і доп . – К.: ЦУЛ, 2018. – 536 с. Висвітлюються основні аспекти механізму здійснення традиційних і новітніх банківських операцій та послуг, тенденцій їх розвитку в умовах ринку. Значну увагу зосереджено на розкритті касово-розрахункових, кредитних, депозитних, валютних, інвестиційних, операцій з цінними паперами, порядку формування власних, залучених та запозичених фінансових ресурсів, операцій із забезпечення фінансової стійкості і надійності банків України.    
6

Харчова біотехнологія: підручник / Т.П.Пирог, М.М. Антонюк, О.І. Скроцька, Н.Ф. Кігель. –

К.: Ліра-К, 2016. – 408 с.,

У підручнику систематизовано та викладено всі аспекти  харчової біотехнології: використання мікроорганізмів і продуктів їхнього метаболізму в харчових технологіях (молочні ферментовані продукти та промислові заквашувальні культури для їх одержання, ферментовані м’ясні вироби, хлібобулочні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, ферментовані продукти рослинного походження, вільні від глютену харчові продукти); традиційні та нові продукти мікробного синтезу як харчові та сучасні біотехнології їх одержання; переваги та недоліки, а також законодавча база використання генно-модифікованих організмів у харчових виробництвах.

  Список нових надходжень грудень 2018 року

1

 

Осмятченко Л. М., Шевчук В. С.  Бухгалтерський облік:

Навчальний посібник/ Л.М Осмятченко, В.С.Шевчук – Львів: Магнолія 2006, 2018. – 312 с. – (Вища освіта в Україні). – 196 с.

 

В посібнику послідовно викладено теоретичні питання основ бухгалтерського обліку. Для засвоєння теоретичної частини запропоновані практичні завдання, запитання і тести для самоконтролю. Це дає змогу студентам краще засвоювати навчальний матеріал та самостійно його опанувати.

2.

Дахно І.І., Алієва-Барановська В.М. Зовнішньоекономіна діяльність-3 / За ред. І. І Дахна. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська, – К. : «Центр учбової літератури», 2018. –356 с.

Ця книга є продовженням серії навчальних посібників з управлінських і правових аспектів зовнішньоекономічної діяльності, що публікує ЦУЛ з 2006 року. Починаючи з 2015 року серія продовжується у вигляді томів, які можна використовувати автономно. Докладено зусиль, щоб і ця книга була оригінальною та містила інформацію, яку читачі не можуть дістати з інших джерел, у тому числі з Інтернету.

3

 

Червінська Л. П.

Економіка праці: Навчальний посібник/ Л.П. Червінська — К.: Центр учбової літератури,  2018. –216 с.

 

 

 

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці, економічні, організаційні, правові, психологічні тощо.

При підготовці видання використовувались відомі наукові праці, законодавчі й нормативні акти та інші розробки з окремих проблем економічної науки і практики.

4

Інструментальні засоби електронного офісу: навч. посібник/ Є.М. Нужний, І.В.Кдименко, О,О, Акімов.  –К.: Центр учбової літератури,  2018. – 296 с.

 

У посібнику представлені основні положення програмного забезпечення персональних комп’ютерів, викладені загальні принципи роботи з операційною системою MS WINDOWS, розглянуті технології підготовки складних документів в середовищі текстового процесора MS WORD запитів, створення презентацій в середовищі MS POWER POINT. 

5.

Дражниця С .А. Електронна комерція: навч. посіб. / С.А. Дражниця. –  Львів: Новий Світ-2000, 2018. – 182 с.

 

 

У посібнику висвітлюються основні поняття та завдання електронної комерції, особливості електронного маркетингу та електронного ринку, платіжні та фінансові інтернетсистеми, діяльність віртуальних підприємств та проблеми і засоби забезпечення безпеки інформації при електронній комерції.

6.

Синєглазов В.М., Юрченко О.С. Ком’пютерні технології та програмування:

навч. посібник / В.М.Синєглазов,

О.С. Юрченко. – К., НАУ, 2017. – 320 с.

Викладені концепція об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) і відомості необхідні для швидкого освоєння мови програмування Visual C++. Інформація в посібнику розташована в порядку ускладнення: від способів написання найпростіших програм, що мають лінійну структуру, до складних, з використанням бібліотеки STL.

 

 

 

Список нових надходжень жовтень 2018 року

1

 

Пасічник В.В.

 Веб-технології та веб-дизайн: Підручник. Книга 1 / Пасічник В.В., Пасічник О.В., Угрин Д.І. – Львів: Магнолія 2006, 2018.-336 с  

Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмування.

Розглянуто різні принципи побудови  та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування.

У підручнику також розглядається широкий спектр протоколів, стандартів і технологій що мають безпосереднє відношення  до  розробки веб- застосувань.

2.

Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Сховища даних: Навч. посібник / В.В.Пасічник, Н.Б.Шаховська .

Львів: Магнолія, 2006, 2018. — 496 с.

Навчальний посібник «Сховища даних» включає предмет «Технології сховищ даних». У ньому послідовно викладені теоретичні, методологічні та прикладні аспекти проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ даних, які розробляються з метою розв’язання аналітичних задач проблемної області.

3

 

Шиян А.А.

Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: Навч. посібник / А.А.Шиян –  Львів: Магнолія, 2006, 2018. – 228 с.

У книзі описана ефективна й діюча система моделей, що дозволяє проаналізувати в її рамках з єдиних позицій велику кількість різноманітних соціальних і економічних систем, ситуацій, об'єктів і явищ, а також розробляти й здійснювати ефективні способи управління ними. Це дає унікальну можливість студентам уже на молодших курсах підготуватися до активної професійної діяльності й особистої участі в різного роду бізнесі - від аналітичного, до управлінського.

4

Біла О. Г.

Фінанси підприємств: навчальний посібник / О. Г. Біла, О. І. Юсипович, Т. В. Мединська. – К.: Алерта, 2016. – 186 с

 

 

У посібнику висвітлено навчальну програму курсу, методичні поради щодо самостійного вивчення програмного матеріалу, плани практичних занять, завдання для практичних занять і самостійної роботи, тестові завдання для поточного і підсумкового контролю рівня знань, систему поточного та підсумкового контролю й оцінювання знань. Також наведені критерії оцінювання знань та список рекомендованих джерел. 

5.

Легостаєва О. О.,

Гнип Н. О.

Податкова

система:

практикум:

навч. посіб. / Щ.О. Легостаєва О. О.,

Н. О Гнип - Львів: Новий Світ - 2000, 2017. 228 с

Містить методичні рекомендації

до вивчення кожної теми, питання до практичних та семінарських занять,  контрольні  питання  та  завдання  для  самостійної  роботи, завдання для експрес

-перевірки теоретичних знань, практичні задачі тощо. Гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного

характеру.

6.

Методи та засоби  комп’ютерних інформаційних технологій: Підручник

/ Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В., Українець А.І.. – К.: НУХТ, 2016. – 351 с.

Викладено загальні питання й основні поняття комп’ютерних інформаційних технологій, апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних систем, описано операційні системи та комп’ютерні мережі..

 

 

Список нових надходжень вересень 2018 року

1

 

Бакушевич Я. М.

Інформатика та комп’ютерна техніка: навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 312 с. – (Вища освіта в Україні).

У навчальному посібнику. подаються відомості про операційні системи MS-DOS, текстовий редактор Microsoft Word, Microsof ЕхеІ. Значну увагу автори приділяють питанням роботи з архівами, з інтернетом та електронною поштою, боротьби з комп’ютерними вірусами, керування базами даних та створення презентацій на ПК.

2.

КовалюкТ.В. Алгоритмізація та програмування:

Підручник/ Т.В.Ковалюк.- Львів: Магнолія 2006, 2018. – 400с.
 

У підручнику розглядаються основні поняття алгоритмізації: поняття та властивості алгоритмів, базові алгоритмічні структури, типи алгоритмів, структури даних. У підручнику розв’язана велика кількість різноманітних задач з обробки масивів, рядків, структур, файлів і списків. Як робоча мова програмування у підручнику використовуються мови С/С++.

3

 

Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси. Навч. посібник./  С.В. Ковальчук , І.В. Форкун - Львів: "Новий Світ - 2000", 2017. - 568 с.

 

У посібнику висвітлюються проблемні питання формування та становлення фінансових відносин та фінансової системи України з урахуванням загальносвітових та європейських тенденцій, спрямованих на інтеграційні процеси. За кожною темою курсу наведені питання для самостійної підготовки як у реферативній формі, так і у вигляді тестів,

4

Фінанси підприємств: Підручник/ Н.О.Власова, В.А.Міщенко,Т.В. П’ятак, Т.І. Кочетова. – Харків: Світ Книг,2018. – 437 с.

У підручнику визначено механізми формування, розподілу та ефективного використання фінансового ресурсу на рівні підприємства.

Він покликаний надати ґрунтовні знання з основних розділів фінансів підприємств, а також сформувати сучасне економічне мислен­ня, глибоке комплексне розуміння проблем управління господарською і фінансовою діяльністю підприємств

5.

Форкун, І. В.

Основи казначейської справи : навч. посіб. – 3-є вид., доп./ І. В. Форкун, Н. Л. Фролова – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 514 с– (Вища освіта в Україні)

В посібнику висвітлено сутність та роль казначейської системи в організації виконання бюджетів всіх рівнів: функціонування платіжної системи виконання бюджетів та її інформаційно-технічне забезпечення, технологію казначейського виконання бюджетів за доходами та видатками, організацію бухгалтерського обліку та порядок складання і подання фінансової звітності з виконання бюджетів, методичні підходи до організації фінансового контролю у системі казначейства.

6.

Крамарчук А. П. та ін.

Будівельні конструкції:

Навчальний посібник / А. П. Крамарчук, Б. М. Ільницький, Т. В. Бобало. –  Львів: Вид.-во Львівської політехніки, 2016.  – 200 с.

Висвітлено основні положення щодо розрахунку будівельних конструкцій та основ будинків і споруд. Розглянуто характеристики матеріалів, що їх використовують для виготовлення металевих конструкцій, особливості їх роботи за різних напружених станів, наведено рекомендації з проектування і конструювання окремих елементів цивільних та промислових будівель, довідкові матеріали для проектування і розрахунку.

 

 

Список нових надходжень березень 2018 року

1.

Внутрішні незаразні хвороби тварин: Навч. посібник (рекомендовано. МОН України). /Цвіліховський М.І., Береза В.І., Січкар В.С. та ін. – К.: Аграрна освіта, 2014.

 

У навчальному посібнику розглянуто основи загальної профілактики і терапії внутрішніх незаразних хвороб, описані хвороби внутрішніх органів, враховано досягнення науки і практики ветеринарної медицини.

2

 

 

Войналович О.В. Охорона праці у ветеринарній медицині: Навч. підручник для ВНЗ / О.В.Войналович, Т.О.Білько, Є.І.Марчишина. – К.: Центр учбової літератури, 2017.

У підручнику розкрито організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управліня охороною праці, вимоги безпеки під час виконання різноманітних ветеринарно-санітарних заходів на підприємствах та установах ветеринарної  медицини.

3

 

Клінічна діагностика хвороб тварин:[Підручник] / В.І.Левченко, В.В.Влізло, І.П.Кондрахін та ін.; за ред. В.І.Левченка і В.М. Безуха. Біла Церква, 2017.

Викладено  методи клінічного, лабораторного та інструментального дослідження тварин, техніку та послідовність їх застосування при вивченні загального стану тварин та дослідженні окремих систем, симптоми і синдроми тощо.

4.

 

Корнієнко Л.М. Планування ветеринарних заходів: навч. посібник, 2-ге вид., доп./ Л.М. Корнієнко, Л.Є.Корнвієнко, Б.М. Ярчук; за ред. Л.М.Корнієнко. – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016.

У виданні викладена методика проведення практичних занять із планування ветеринарних заходів. Де наведені схеми й методичні вказівки для розробки різних планів студентами на практичних заняттях чпеціалістами ветеринарної медицини на виробництві, вміщені питання для самостійної підготовки.

5.

 

Павлюк М.В. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин: Менеджмент:.навч. посіб. / .Микола Павлюк. _ К.: НМЦ «Агроосвіта, 2017.»

Розкрито теоретичні основи морфології  і фізіології статевих органів сільськогосподрських тварин, технології штучного осіменіння та трансплантації ембріонів, основ клонування тварин, організації роботи племпідприємств та лабораторій із штучного осіменіння  та ведення обліку.

Матеріал добре ілюстрований.

 

 

Список нових надходжень листопад 2017 року.

1

Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: Навч. посібник / Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. -  Львів: Новий світ-2000, 2016.

У підручнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових, кредитних та валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики.

2

Статистика: Навч. посібник/ С.О.Матковський, Л.І.Гальків, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак.- 2-ге вид., доп. і випр.- Львів: Новий світ-2000, 2017.

У посібнику висвітлені питання статистики як самостійної галузі наук і навчальної дисципліни, що формує знання, навики і вміння збору інформації про масові явища суспільного життя, узагальнення і систематизації даних та їх всебічного аналізу.

3

Культурологія: Навч. посібник/ Петрушенко В. Л., Пинда Л. А., Подольська Є. А. та ін.

– 3-тє видання, виправлене / За заг. ред. В. М. Пічі. – Львів: Магнолія 2006, 2017. 

 

У посібнику вдало поєднано панорамне висвітлення культурологічної проблематики з чіткістю і послідовністю викладення основних понять і принципів. Розглянуто  проблеми сутності культури, співвідношення культури і цивілізації та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.

4

Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник. / Гончарук Я.А., Марушко Н.С., Лозовицький Д.С., Воляник Г.М.Львів: «Магнолія 2006», 2017.

Розкриваються організаційно-методичні основи побудови і функціонування інформаційних систем в економіці. Розглядаються основні елементи побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку та способи їх реалізації. Подано стандарти побудови ІС та їх безпеки.

5

Менеджмент: Підручник / Т.Л.Мостенська, В.О.Новак, М.Г.Луцький, О.В.Ільєнко. – 2-ге вид.. – К.: Кондор, 2012.

Підручник знайомить читача з головними концепціями менеджменту, розкриває зміст усіх компонентів управлінської діяльності, пояснює проблеми психології менеджменту.

 

Список нових надходжень жовтень 2017 року.

1

Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси: Навч. посібник / С.В.Ковальчук, І.В.   Форкун -  Львів: Новий світ-2000, 2017.

Висвітлюються проблемні питання формування та станвлення фінансових відносин та фінансової системи України з урахуванням загальносвітових та європейських тенденцій, спрямованих на інтеграційні процеси.

2

Петрушенко В.Л.

Філософія: Підручник/ В.Л. Петрушенко

 - Львів: «Магнолія 2006», 2017.

Підручник є коротким викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії. Велика увага приділена філософії історії, особистості, культури та науки.

3

Фінансовий ринок: Навч. посіб./ В.В.Клименко, Л.М.Акімова, Л.М.Докієнко. – К.: ЦУЛ, 2015.

 

Посібник дає можливість отримати грунтовні знання про місце і роль фінансових ринків в сучасній економіці, яка стає все більш глобольною; дає можливість оволодіти навичками аналізу інформації про стан і тенденції розвитку різних фінансових ринків тощо.

4

Маркетингова інформація:  / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – К.: А.С.К., 2016.

У посібнику розглянуто питання з таких розділів вищої математики, як векторна алгебра й аналітична геометрія; диференціальне й інтегральне числення; функції багатьох змінних; диференціальні рівняння; ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.

5

Безкровний М.Ф.

Організація інфомаційно-консультаційної діяльності: Навч. посібник.  –  К.: Каравела, 2014.

Розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності у світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Велика увага приділяється організації консультаційного процесу, ліцензуванню та сертифікації консалтингової діяльності.

 

 

Список нових надходжень серпень 2017 року.

1

Соціологія: Підручник./ За ред. В.М.Пічі -  Львів: Новий світ-2000, 2016.

У підручнику розглядються загальні проблеми соціології як науки про суспільсво і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, а також методологія конкретних соціологічних досліджень.

2

Полторак В.А. Маркетингові дослідженння: Навч. посібник, 3-є вид., перероб. і доп. / –  В.А.Полторак, І.В.Тараненко, О.Ю.Красовська - К.: ЦУЛ, 2016.

У посібнику комплексно розглядаються різноманітні аспекти організації і проведення маркетингових досліджень, використання їх результатів у виробничій та маркетинговій діяльності підприємства.

3

Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник./ Ірина Бойчик. – К.: Кондор, 2016.

 

У підручнику розкриті питання створення, функціонування та ліквідації підприємств, висвітлені засади та організаційно-правові форми існування бізнесу в Україні, охарактеризовані види підприємств та форми їх об’єднання.

4

Статистика підприємств: навч. посібник. ./ С.О.Матковський та ін.; за ред.С.О.Матковського. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Алерта, 2013.

У посібнику підприємство розглянуто як об’єкт статистичного вивчення і  джерело офіційної статистичної інформації з оцінки стану та динаміки розвитку економіки країни; висвітлено торетичні та прикладні питання статистичного дослідження ресурсного забезпечення, витрат, результатів ефективності діяльності підприємств.

5.

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: навч. посібник. / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – К.: А.С.К., 2016.

У посібнику розглянуто питання з таких розділів вищої математики, як векторна алгебра й аналітична геометрія; диференціальне й інтегральне числення; функції багатьох змінних; диференціальні рівняння; ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.

6.

Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові віднсини: навч. посібник/ Азаренкова Г.М., Борисенко І.І., Головко О.Г.Львів: Новий світ-2000, 2015.               

Посібник містить лекційний матеріал, плани семінарських завдань, індивідуальні завдання, завдання для аудиторної та самостійної робти                          

Список нових надходжень квітень 2017 року

1

Управління витратами: Навч. посіб. «-ге вид. / В.К.Данилко, О.М.Кушніренко, К.С. Марченко – К.: Каравела,  2015.

 

У підручнику розглянуто питання організації аудиторської діяльності та методики проведення аудиту у суб’єктів господарювання. Матеріал викладено з урахуванням нової нормативної бази – Міжнародних стандартів аудиту (МСА), надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті як стандарт аудиту.

2

Фінанси: Навч. посіб.

/ І.Г Благун, Р.С.Сорока, І.В.Єлейко – Львів: «Магнолія – 2006», 2016.

У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу Фінанси висвітлено сутність фінансів, їх функції та роль, розглянуто фінансову систему, фінансову політику і фінансовий механізм. 

Значна увага приділена таким темам, як доходи і видатки державного бюджету, податкова система, місцеві фінанси, цільові державні фонди, фінансовий ринок, міжнародні фінанси та ін. 

3

Матвійчук Т.П,

Житар І.В.

Українська мова: теорія, вправи, тести: навч. посіб. Для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. – 2-ге вид., перероб. і доп. -  К.: Видавництво Ліра-К, 2017.

Посібник призначений для інтенсивного повторення навчального матеріалу з української мови та закріплення навичок грамотного письма. Він мже бути використаний для підготовки до ЗНО. У посібнику подано теоретичний матеріал, вправи та тестові завдання до кожної теми. Його зміст вдповідає програмі підготовки до ЗНО.

4

Матеріалознавство: Навч. посібник./ О.В.Більченко, О.І.Дудка, П.І.Лобода, К.: Кондор, 2015.

 

Даний навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Матеріалознавство» для студентів-заочників машинобудівних та металургійних спеціальнстей. Він містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації по її засвоєнню та контрольні запитпння для самоперевірки.

5

Основи підприємництва: Навч. посібник./ В.В.Апопій, С.А.Середа, Н.О.Шутовська. – Львів: Новий світ-2000, 2014.  

 

Посібник висвітлює основні питання підприємницької діяльності в Україні на ринку товарів і послуг. Висвітлені основні питання сутності підприємництва та його державного регулювання; теоретико-правові засади підприємництва тощо.

6.

Екологія: Основи екології: Навч. посіб. / Б.І.Харченко, О.Б.Харченко, Н.Б.Харченко, В.І.Цимбалюк. – Львів: Новий світ -2000, 2017.

В посбнику систематизовано 16 тем, які є базовими для опанування основами екології та 5 тем, які забезпечують їх закріплення із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Список нових надходжень січень2017 року.

1

Липчук В.В., ПогребнякЛ.В.

Маркетингові дослідження / В.В.Липчук, Л.В.Погребняк. – Львів: «Магнолія - 2006», 2016.

 

 

В  посібнику розглядаються питання сутності, процесу та організації маркетингових досліджень, методології їх проведення та практичні аспекти їх здійснення. Враховуються  особливості у сфері сучасних маркетингових досліджень, які проводяться в Україні та світового досвіду з даного питання.

2

 Зайченко І.В.

Педагогіка:

Підручник / І.В.Зайченко. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016.

В  посібнику викладені теоретичні основи педагогіки як науки з урахуванням найсучасніших досягнень у цій галузі людського буття.

3

Лобур М.В. та ін.

Комп’ютерна графіка в САПР КОМПАС -3 D: лаб. gрактикум / М.В.Лобур, К.К.Колесник, Р.Т.Панчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.

 

 

Описано технологію розроблення графічних конструкторських документів, а також методику тривимірного моделювання та технологію розроблення технічних креслень деталей з асоціативними видами, які реалізовані в середовищі універсальної графічної системи КОМПАС-3D. Розглянуто приклади виконання лабораторних робіт.
 

4

Матвієнко М.П.

Основи електротехніки: підручник / М.П.Матвієнко. –  К.: Видавництво Ліра-К, 2016.

 

Розглядаються питання, пов’язані з методами розрахунку лінійних електричних ланцюгів постійного і синусоїдального струмів при сталих режимах їх роботи, а також виконаний аналіз перехідних процесів класичним та оперативним методами.

5

Основи електропривода: підручник / Ю.М. Лавріненко, П.І. Савченко, О.Ю.Синявський, Д.Г.Войтюк.  –  К.: Видавництво Ліра-К, 2016.

 

Викладено основи електропривода та питання керування автоматизованими електроприводами. Розглянуті механічні та електромеханічні властивості електродвигунів постійного та змінного струму, розрахунок потужності електродвигунів тощо.

 

Список нових надходжень листопад 2016 року.

1

Товарознавство. Непродовольчі товари: електропобутові машини: Посібник І.С. Полікарпов, І. І.Шийко, Л. Г. НіколайчукЛьвів: Магнолія – 2006, 2014.

 

У посібнику наведено відомості про ринок електропобутових машин, фактори, які формують їхній асортимент і якість, їх електрообладнання, споживні властивості і асортимент.

2

Ведерніков, М. Д.

Нормування праці: навч. посібник / М. Д. Ведерніков О.О. Чернушкіна– Львів : Новий світ-2000, 2015.

У посібнику знаходяться базові положення і методичні основи нормування  праці на підприємстві. Розміщені тести для самопідготовки та приклади розв’язування задач  навчать студентів вирішувати завдання нормування праці на промисловому підприємстві.

3

Маркетинг: навч.посібник/ за ред. Ковальчук С.В. – Львів, : Новий Світ – 2000, 2015.

У посібнику  розкрито основні питання теорії маркетингу, формування його основних елементів та інструментарію. Визначено особливості його застосування в Україні, розглянуто основні тенденції розвитку сучасного маркетингу.

4

Бюджетна система: навч. посібник / Н.І.Климаш, К.В.Багацуька, І.В. Демяненко; за ред. Говорушко Т.А.. – Львів: Магнолія – 2006, 2014.

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика формування бюджетної системи країни,сутність  бюджету як основного фінансового плану держави, міжбюджетних відносин, тощо.

5

Планування діяльності підприємства. Навч. посібник / А.Ф. Бурик, О.М. Світовий, О.Г. Мачушенко та ін.. – К.: ЦУЛ, 2013.

 Навчальний посібник побудований на індивідуальному виконанні наскрізних практичних занять з планування діяльності сільськогосподарських підприємств з  елементами перспективногго планування.

6

Говорушко Т.А., Страхування: навч. посіб. / Т.А.Говорушко, В.М.Стецюк; за ред. Т.А. Говорушко. – Львів: «Магнолія 2006», 2014.

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика страхування. Його зміст  дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, страхового ринку і його структури тошо.

 

 

Список нових надходжень  Листопад  2015р.

 

1

Явоненко О.Ф.

Біохімія.

Підручник.

Суми: Університетська книга,2015р.

 

 Викладені основи статичної та динамічної біохімії, хімічний склад живих організмів, процеси обміну в організмі вуглеводів, ліпідів, вітамінів, ферментів, гормонів, води, мінеральних речовин.

2

 

 

 

Мельник Л.Г.

Економіка енергетики.

Навчальний посібник.

Суми: Університетська книга,2015р.

 

Розглянуто основні фактори енергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання. Подано тлумачення спеціальних термінів і понять.

3

Матковський С.О.

Статистика підприємств.

Навчальний посібник.

К.: Алерта, 2013р.

 Підприємство розглядається як об’єкт статистичного вивчення і основне джерело офіційної статистичної інформації. Окремі розділи посібника присвячені вивченню базових інструментів статистики підприємств.

4

 

Апопій В.В.

Основи підприємництва.

Навчальний посібник.

Львів: Новий Світ-2000, 2014р.

Даний посібник охоплює широке коло питань, пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності в Україні на ринку товарів і послуг.

5

Стасюк Г.А.

Фінанси підприємств.

Навчальний посібник.

Хнрсон: Олді-плюс,2014р.

В підручнику розглядається наступні питання: сутність фінансів підприємств та принципи їх організації. Зміст і порядок складання фінансового плану підприємства.

6

Іванова В.В.

Планування і контроль на підприємстві.

Навчальний посібник.

Суми: Університетська книга,2015р.

 

Висвітлено етапи процесу планування і контролю на підприємстві, запропоновано новітні методи планування на основі економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

 

Список нових надходжень Березень 2015р.

1

Коваленко В.О.

Технічна мікробіологія.

Підручник.

Харків:Світ Книг, 2013р.

У підручнику викладені дані щодо морфології, генетики, екології та систематики мікроорганізмів. Розглянуті питання санітарно-гігієничного контролю харчових виробництв. Має лабораторно-практичні роботи та тестові завдання.

2

Басов В.П.

Хімія.

Навчальний посібник.

К.: Каравела, 2013р.

Розглядаються на сучасному рівні найважливіші розділи загальної, неорганічної та органічної хімії, які потрібні при підготовці до іспитів з даної дисципліни.

3

Кіцно В.О.

Основи радіобіології та радіоекології.

Навчальний посібник.

К.: Хай-Тек-Прес, 2010р.

Укладено на основі робочих програм для природничо-біологічних спеціальностей з розділів загальної, сільськогосподарської та ветеринарної радіобіології. Містить відомості з дозиметрії та радіометрії продукції сільського господарства.

4

Пєтков В.П.

Санітарно-епідеміологічна безпека.

Навчальний посібник.

К.: Видавничий дім Скіф, 2013р.

Навчальний посібник присвячений забезпеченню санітарно-епідеміологічної безпеки в контексті адміністративно-правової реформи в Україні.

Список нових надходжень Січень 2015р.

1

 

Ісаєва О.О.

Світова література. Підручник для 11класу

Підручник рекомендовано для 11 класу загальноосвітніх навч. закладів.

2

Титаренко М.В.

Електротехніка

Посібник містить курс лекцій, задачі для практичних занять, методичні вказівки до лабораторних робіт. Для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

3

 

Маньковський А.Я.

Технологія продуктів забою тварин

У підручнику викладено порядок реалізації забійних тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства.

4

Ростовський В.С.

Прогресивні ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості

Мета цього посібника-висвітлити гостру потребу впровадженні безвідходних і маловідходних технологій в харчову промисловість.

5

 

Система управління базами даних MICROSOFT ACCESS для самостійного вивчення

Навчальний посібник містить теоретичні відомості щодо створення та редагування баз даних з використанням системи управління базами даних Microsoft Access

6

 

MICROSOFT Еxcel для самостійного вивчення

Навчальний посібник містить теоретичні відомості щодо створення та редагування документів у Micrsoft Excel.

7

Ростовський  В.С.

Системи технологій харчових виробництв

Мета цього посібника-допомогти студентам оволодіти основами маркетингу, який визначає стратегічні цілі організації та сприяє їх реалізації.

8

Валецька Т.М.

Інформатика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах. Ч. І.

Посібник призначений для вивчення та набуття практичничних навичок роботи з операційною системою Windows 2000 та пакетом MS Office 2000. необхідних для роботи.

9

Пістун І.П.

Охорона праці в галузі сільського господарства (рослинництво).

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров’я та працездатності працівників у галузі рослинництва.

10

 

Катренко Л.А.

Охорона праці

Навчальний посібник містить  основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров’я та працездатності працівників, відомості з питань пожежної безпеки та практикум.

11

Федірко П.П.

Матеріалознавство і слюсарна справа

У навчальному посібнику наведено основні відомості про будову, фізико-механічні і технологічні властивості матеріалів. Міститься інформація про полімерні, композиційні і неметалеві матеріали.

12

 

Леченко В.І.

Внутрішні хвороби тварин. Ч.І. ( нове видання 2013р.)

Викладені основи загальної профілактики і терапії внутрішніх хвороб тварин.

13

 

Чагаровський О.П.

Хімія молочної сировини.

У навчальному посібнику викладені дані щодо хімічного складу молока коров’ячого незбираного, молока знежиреного та ін. молочних продуктів.

14

Назаренко В.О.

Формування якості товарів

Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів рослинного походження, вимоги до сировини, що використовується переробними підпрємствами.

 

Список нових надходжень Вересень 2014р.

1

 

Домарецький В.А.,

Шиян П.Л.,

Калакура М.М.

Загальні технології харчових виробництв

У підручнику висвітлені теоретичні основи технології харчових продуктів, їх фізичні, хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Особливу увагу приділено актуальним проблемам енергозбереження у харчовій промисловості.

2

Ростовський В.С.

Збірник рецептур

 У книзі наводяться рецептури й технологія приготування принципово нових фірмових страв і кулінарних виробів.

3

Шумило Г.І.

Технологія приготування їжі

У навчальному посібнику описані різні способи і прийоми кулінарної обробки продуктів, напівфабрикатів, дієтичного харчування.

4

Архіпов В.В.

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства

У посібнику розкрито сутність процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів та дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної її передумови.

 

5

Архіпов В.В.

Організація ресторанного господарства.

Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань пов’язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства

6

 

Ростовський  В.С.

Системи технологій харчових виробництв

Мета цього посібника-допомогти студентам оволодіти основами маркетингу, який визначає стратегічні цілі організації та сприяє їх реалізації.

7

П’ятницька Н.О.

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства

У підручнику розкрита сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів.

8

Іванова О.В.

Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства

У підручнику висвітлено широке коло питань щодо організації раціонального санітарного режиму закладів ресторанного господарства, заходів профілактики харчових отруєнь, оцінки якості харчових продуктів.

9

Дуденко Н.В.

Основи фізіології та гігієни харчування

У підручнику наведено будову та функції системи травлення, показано роль основних харчових речовин у забезпеченні процесів життєдіяльності.

10

Яворський В.Т.

Неорганічна хімія

У підручнику висвітлено загальні положення хімії та найважливіші характеристики хімічних властивостей елементів.

11

Федущак Н.К.

Аналітична хімія

У підручнику представлено теоретичні основи аналітичної хімії. Описано класичні методи кількісного аналізу.

 

Список нових надходжень Травень-Червень 2014

п/п

Книга

Назва

Анотація

1

Новікова О.В.
Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів

У навчальному посібнику викладено комплексну технологію виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів; представлено відомості про дієтичні вироби та вироби дитячого асортименту.

2

Бартковський І.І.
Технологія морозива

Навчальний посібник містить вітчизняну класифікацію морозива, вимоги до якості сировини та готової продукції, технологічні режими основних технологічних операцій та розрахунки рецептур.

3

Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня

Викладено основи технології продукції ресторанного господарства, фізико-хімічні, біохімічні та технологічні зміни при оброблянні сировини та напівфабрикатів. Вперше проведено історико-етнографічні дослідження полтавської кухні.

4

Гаубер-Швенк Г.
Харчування

Довідник містить інформацію стосовно правильного харчування і здорового способу життя.

5

Димань Т.М.
Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування

У навчальному посібнику особливу увагу приділено екологічним проблемам харчування, розкрито санітарно-гігієнічне значення їжі; представлено сучасні фізико-хімічні та біохімічні методи дослідження складу і властивостей харчових продуктів.

6

Грайворонський М.В.
Безпека інформаційно- комунікаційних систем

Підручник розкриває питання створення, введення в дію та супроводження захищених систем, а також подано діючі в Україні нормативні документи та міжнародні стандати, що регламентують діяльність у цій сфері.

7

Безкровний М.Ф.
Організація інформаційно-консультаційної діяльності

У навчальному посібнику розглянуто питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організації кадрового забезпечення.

8

Маркетинг: бакалаврський курс

Підручник розкриває теоретичні і методичні засади маркетингу в обсягах фахових нормативних дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах у рамках бакалавратури зі спеціальності «Маркетинг», а також спеціальних авторських дисциплін.

9

 

 

 

 

 

Менеджмент для бакалаврів. Том 1 і 2

Підручник складається з двох томів та містить навчальний модуль, який охоплює зміст основних нормативних дисциплін з підготовки фахівців за напрямом «Менеджмент» у галузі знань «Менеджмент і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

10

Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи

Посібник призначений для студентів бакалаврату, які вивчають філософію. Книга охоплює класичні складові дисципліни.

11

Желібо Є.П.
Безпека життєдіяльності

У Посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв’язків у системі «людина – життєве середовище» різного рівня; наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек.

12

Україно, моя Україно! (англ.)

Збірник включає тематично пов’язані тексти про Україну з оригінальних англомовних видань, а також вправи для контролю розуміння змісту текстів, контрольні запитання до кожної теми та тематичні словники.

13

Кухарська В.Б.
Англійська мова для студентів харчових спеціальностей

Навчальний посібник орієнтований на вивчення англійської мови студентами факультетів харчових та переробних виробництв.

14

 

Левченко В.І.
Лабораторна ветеринарна токсикологія

У навчальному посібнику описано хіміко-токсикологічний аналіз, методи ізолювання, виділення та якісного і кількісного визначення отруйних речовин у біологічних матеріалах.

15

Сосков А.Г.
Промислова електроніка. Теорія і практикум

У підручнику розглянуто принцип дії, характеристики, параметри та області застосування електронних напівпровідникових приладів; побудову та роботу пристроїв інформаційної електроніки; пристроїв енергетичної електроніки.

16

Товканець Г.В. Університетська освіта

У посібнику розглядаються питання розвитку університетської освіти, можливості адаптації студентів молодших курсів до вузівської системи навчання; подається інформація щодо розвитку вищої освіти в інших країнах світу.

17

Свістельник І.
Інформаційна культура студента

Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи інформаційної культури, загальні відомості про традиційні (карткові) та електронні інформаційно-пошукові системи; методику пошуку інформації та аналітичне опрацювання джерел інформації.

18

Угнівенко Т.
Духовний скарб українського народу

Книга знайомить з експозицією музею «Українського костюма та української писанки», в ній розкрито характерні особливості колориту українського костюма, писанок, рушників, весільного вбрання всіх регіонів України.

19

Чернецький Є.
Історія Білої Церкви: події, постаті, життя

Книга розповідає про історію Білої Церкви. Долі білоцерківців та життя міста показане на тлі історії Центрально-Східної Європи. Охоплено часи від Середньовіччя до перших кроків самостійної України.

Список нових надходжень Квітень 2014

п/п

Книга

Назва

Анотація

1

Мазуркевич А.Й. Патофізіологія тварин

Підручник включає відомості про життєдіяльність хворого організму тварини, тлумачить патологічні явища, розкриває патофізіологію окремих органів і систем організму з елементами клінічного аспекту їх тлумачення.

2

Гальчинська О.К. Фармакологія

У навчальному посібнику приділено увагу рецептурі, правилам виписування рецептів, технології виготовлення лікарських форм; висвітлено питання загальної фармакології. Включає питання для самоконтролю, тестові завдання та зразки рецептів для виписування.

3

Корнієнко Л.Є.
Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині

У навчальному посібнику розглянуті питання ветеринарного підприємництва, менеджменту ветеринарних закладів та просування ветеринарних товарів та послуг на ринок.

4

Збарський В.К.
Економіка сільського господарства

Навчальний посібник розкриває основні проблеми та закономірності розвитку аграрного сектору економіки України в умовах реформування відносин власності на землю та майно.

5

 

Опалко К.С.
Казначейська справа

У навчальному посібнику розкрито сутність та принципи організації платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів. Висвітлено історичні аспекти становлення і розвитку національного Казначейства, його структуру та функції.

6

Мостенська Т.Л. Менеджмент

Підручник розкриває головні концепції менеджменту, висвітлює зміст усіх компонентів управлінської діяльності, пояснює проблеми психології менеджменту.

7

Товарознавство. Продовольчі товари

В навчальному посібнику наведено відомості про класифікацію різних товарних груп, основи виробництва, асортименту і умови зберігання. Подано питання для контролю знань, тести та ситуації до розділів.

8

Мостова Л.М.
Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства

У навчальному посібнику наводяться вимоги до виробничих та торгових приміщень; дається характеристика посуду, устаткуванню та білизні; наводяться основні види меню, правила подачі страв і напоїв; наведено детальний опис процесів обслуговування.

9

Томишин-Лелекач М.М. Технологічні розрахунки при проектуванні підприємств харчування

Навчальний посібник пропонує методику та послідовність розрахунків усіх груп приміщень підприємств харчування, подає загальні вимоги до компонування приміщень і розташування в них технологічного обладнання.

Список нових надходжень Березень 2014

п/п

Книга

Назва

Анотація

1

Заплетніков І.М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв

У навчальному посібнику розглянуто питання обслуговування та експлуатації на підприємствах харчової промисловості

2

Сідельникова Л.П. Податкова система

У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні питання щодо організації та функціонування податкової системи України.

3

Яркіна Н.М. Економіка підприємства

У навчальному посібнику розкрито сучасні теорії підприємств і їх різновиди як суб’єктів господарювання. Розкрито зміст інвестиційної, інноваційної та операційної діяльності підприємства.

4

Тюріна Н.М. Зовнішньо економічна діяльність підприємства

Навчальний посібник дає можливість отримати знання щодо сучасного стану ЗЕД України та особливостей регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

5

Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік

Навчальний посібник містить вимоги національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інші нормативні документи.

6

Шара Є.Ю. Фінансовий облік - ІІ

У посібнику висвітлено облік довгострокових і короткострокових зобов’язань, облік праці та її оплати, фінансова звітність підприємства.

7

 

Верига Ю.А. Фінансовий облік

Навчальний посібник відображає теоретичні основи організації та методики фінансового обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів на підставі діючих законодавчих і нормативно- правових актів.

8

Кремень О.І. Фінанси

У навчальному посібнику розглянуто предмет фінансової науки, фінансову політику та правові засади її реалізації, страхування і страховий ринок.

9

Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств

Навчальний посібник розкриває економічний зміст і організацію фінансів підприємств, показано доходи та грошові надходження підприємств, а також охарактеризовано кредитування, фінансову санацію і банкрутство підприємств.

10

Пришляк М.П. Астрономія: 11 клас

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень.

11

Бар’яхтар В.Г. Фізика: 11 клас

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. Профільний рівень.

12

Ярошенко О.Г. Хімія: 11 клас

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.

 

Список нових надходжень Січень 2014

п/п

Автор книги

Назва

Анотація

1

Шара Є.Ю.

Фінансовий облік

У посібнику висвітлено: основи побудови бухгалтерського обліку; облік грошових коштів; облік короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій; облік дебіторської заборгованості; облік основних засобів; облік нематеріальних активів; облік виробничих запасів та палива; облік витрат виробництва; облік випуску готової продукції.

2

Іванова В.В.

Планування і контроль на підприємстві

У посібнику висвітлено етапи процесу планування і контроль на підприємстві, запропоновано новітні методи планування на основі економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.

3

Макарова М.В.

Економічна інформатика

У підручнику викладено матеріал дисципліни «Економічна інформатика». Висвітлено сучасний стан світового ринку програмних продуктів – застосування операційної системи MS Windows Vista і офісного пакету MS Office XP для вирішення фахових завдань.

4

 

Аграрна економіка. Фермер: базовий рівень

Викладено теорію за темами: ґрунти, рослини, тварини, техніка, хіміка, фізика, біологія, селекція, екологія, догляд за ландшафтом, захист видів, економіка підприємства, бухоблік, обробка даних, комунікація.

5

Марущак А.І.

Інформаційне право України

У підручнику розкривається поняття та структура інформаційного права, право на інформацію та теорія доступу до інформації, види інформаційної діяльності в Україні; висвітлено поняття та основні напрями інформатизації в Україні.

6

Пасічник В.В.

Сховища даних

У посібнику послідовно викладені теоретичні, методологічні та прикладні аспекти проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ даних, які розробляються з метою розв’язання аналітичних задач проблемної області.

7

Берко А.Ю.

Системи електронної контент-комерції

У книзі запропоновано класифікацію систем електронної комерції та систем електронної контент-комерції, розроблено формальні моделі систем електронної контент-комерції, їх окремих складових, сайтів, методи та алгоритми проектування систем електронної контент-комерції.

8

Пасічник В.В.

Веб-дизайн

Підручник містить матеріал для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.

9

Чернецький Є.

Українське село. Зажинки до родовідної книги Потіївки на Білоцерківщині

Книга присвячена старожитностям, традиційному світогляду, історії с. Потіївка Білоцерківського району Київської області, розглянутим на деталізованому тлі родоводів її мешканців, що доповнені прикладами генеалогічних таблиць.

10.

Чернецький Є.

Українське село. Родовідна книга Красного та Затиші на Білоцерківщині

Книга присвячена історії сіл Красне і Затиша що на Білоцерківщині. На загальноісторичному тлі розглянуто заснування сіл, їх соціальну структуру, події ХІХ-ХХ століть.