Нові надходження

Список нових надходжень грудень 2018 року

1

 

Осмятченко Л. М., Шевчук В. С.  Бухгалтерський облік:

Навчальний посібник/ Л.М Осмятченко, В.С.Шевчук – Львів: Магнолія 2006, 2018. – 312 с. – (Вища освіта в Україні). – 196 с.

 

В посібнику послідовно викладено теоретичні питання основ бухгалтерського обліку. Для засвоєння теоретичної частини запропоновані практичні завдання, запитання і тести для самоконтролю. Це дає змогу студентам краще засвоювати навчальний матеріал та самостійно його опанувати.

2.

Дахно І.І., Алієва-Барановська В.М. Зовнішньоекономіна діяльність-3 / За ред. І. І Дахна. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська, – К. : «Центр учбової літератури», 2018. –356 с.

Ця книга є продовженням серії навчальних посібників з управлінських і правових аспектів зовнішньоекономічної діяльності, що публікує ЦУЛ з 2006 року. Починаючи з 2015 року серія продовжується у вигляді томів, які можна використовувати автономно. Докладено зусиль, щоб і ця книга була оригінальною та містила інформацію, яку читачі не можуть дістати з інших джерел, у тому числі з Інтернету.

3

 

Червінська Л. П.

Економіка праці: Навчальний посібник/ Л.П. Червінська — К.: Центр учбової літератури,  2018. –216 с.

 

 

 

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці, економічні, організаційні, правові, психологічні тощо.

При підготовці видання використовувались відомі наукові праці, законодавчі й нормативні акти та інші розробки з окремих проблем економічної науки і практики.

4

Інструментальні засоби електронного офісу: навч. посібник/ Є.М. Нужний, І.В.Кдименко, О,О, Акімов.  –К.: Центр учбової літератури,  2018. – 296 с.

 

У посібнику представлені основні положення програмного забезпечення персональних комп’ютерів, викладені загальні принципи роботи з операційною системою MS WINDOWS, розглянуті технології підготовки складних документів в середовищі текстового процесора MS WORD запитів, створення презентацій в середовищі MS POWER POINT. 

5.

Дражниця С .А. Електронна комерція: навч. посіб. / С.А. Дражниця. –  Львів: Новий Світ-2000, 2018. – 182 с.

 

 

У посібнику висвітлюються основні поняття та завдання електронної комерції, особливості електронного маркетингу та електронного ринку, платіжні та фінансові інтернетсистеми, діяльність віртуальних підприємств та проблеми і засоби забезпечення безпеки інформації при електронній комерції.

6.

Синєглазов В.М., Юрченко О.С. Ком’пютерні технології та програмування:

навч. посібник / В.М.Синєглазов,

О.С. Юрченко. – К., НАУ, 2017. – 320 с.

Викладені концепція об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) і відомості необхідні для швидкого освоєння мови програмування Visual C++. Інформація в посібнику розташована в порядку ускладнення: від способів написання найпростіших програм, що мають лінійну структуру, до складних, з використанням бібліотеки STL.

 

 

 

Список нових надходжень жовтень 2018 року

1

 

Пасічник В.В.

 Веб-технології та веб-дизайн: Підручник. Книга 1 / Пасічник В.В., Пасічник О.В., Угрин Д.І. – Львів: Магнолія 2006, 2018.-336 с  

Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмування.

Розглянуто різні принципи побудови  та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування.

У підручнику також розглядається широкий спектр протоколів, стандартів і технологій що мають безпосереднє відношення  до  розробки веб- застосувань.

2.

Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Сховища даних: Навч. посібник / В.В.Пасічник, Н.Б.Шаховська .

Львів: Магнолія, 2006, 2018. — 496 с.

Навчальний посібник «Сховища даних» включає предмет «Технології сховищ даних». У ньому послідовно викладені теоретичні, методологічні та прикладні аспекти проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ даних, які розробляються з метою розв’язання аналітичних задач проблемної області.

3

 

Шиян А.А.

Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: Навч. посібник / А.А.Шиян –  Львів: Магнолія, 2006, 2018. – 228 с.

У книзі описана ефективна й діюча система моделей, що дозволяє проаналізувати в її рамках з єдиних позицій велику кількість різноманітних соціальних і економічних систем, ситуацій, об'єктів і явищ, а також розробляти й здійснювати ефективні способи управління ними. Це дає унікальну можливість студентам уже на молодших курсах підготуватися до активної професійної діяльності й особистої участі в різного роду бізнесі - від аналітичного, до управлінського.

4

Біла О. Г.

Фінанси підприємств: навчальний посібник / О. Г. Біла, О. І. Юсипович, Т. В. Мединська. – К.: Алерта, 2016. – 186 с

 

 

У посібнику висвітлено навчальну програму курсу, методичні поради щодо самостійного вивчення програмного матеріалу, плани практичних занять, завдання для практичних занять і самостійної роботи, тестові завдання для поточного і підсумкового контролю рівня знань, систему поточного та підсумкового контролю й оцінювання знань. Також наведені критерії оцінювання знань та список рекомендованих джерел. 

5.

Легостаєва О. О.,

Гнип Н. О.

Податкова

система:

практикум:

навч. посіб. / Щ.О. Легостаєва О. О.,

Н. О Гнип - Львів: Новий Світ - 2000, 2017. 228 с

Містить методичні рекомендації

до вивчення кожної теми, питання до практичних та семінарських занять,  контрольні  питання  та  завдання  для  самостійної  роботи, завдання для експрес

-перевірки теоретичних знань, практичні задачі тощо. Гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного

характеру.

6.

Методи та засоби  комп’ютерних інформаційних технологій: Підручник

/ Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В., Українець А.І.. – К.: НУХТ, 2016. – 351 с.

Викладено загальні питання й основні поняття комп’ютерних інформаційних технологій, апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних систем, описано операційні системи та комп’ютерні мережі..

 

 

Список нових надходжень вересень 2018 року

1

 

Бакушевич Я. М.

Інформатика та комп’ютерна техніка: навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 312 с. – (Вища освіта в Україні).

У навчальному посібнику. подаються відомості про операційні системи MS-DOS, текстовий редактор Microsoft Word, Microsof ЕхеІ. Значну увагу автори приділяють питанням роботи з архівами, з інтернетом та електронною поштою, боротьби з комп’ютерними вірусами, керування базами даних та створення презентацій на ПК.

2.

КовалюкТ.В. Алгоритмізація та програмування:

Підручник/ Т.В.Ковалюк.- Львів: Магнолія 2006, 2018. – 400с.
 

У підручнику розглядаються основні поняття алгоритмізації: поняття та властивості алгоритмів, базові алгоритмічні структури, типи алгоритмів, структури даних. У підручнику розв’язана велика кількість різноманітних задач з обробки масивів, рядків, структур, файлів і списків. Як робоча мова програмування у підручнику використовуються мови С/С++.

3

 

Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси. Навч. посібник./  С.В. Ковальчук , І.В. Форкун - Львів: "Новий Світ - 2000", 2017. - 568 с.

 

У посібнику висвітлюються проблемні питання формування та становлення фінансових відносин та фінансової системи України з урахуванням загальносвітових та європейських тенденцій, спрямованих на інтеграційні процеси. За кожною темою курсу наведені питання для самостійної підготовки як у реферативній формі, так і у вигляді тестів,

4

Фінанси підприємств: Підручник/ Н.О.Власова, В.А.Міщенко,Т.В. П’ятак, Т.І. Кочетова. – Харків: Світ Книг,2018. – 437 с.

У підручнику визначено механізми формування, розподілу та ефективного використання фінансового ресурсу на рівні підприємства.

Він покликаний надати ґрунтовні знання з основних розділів фінансів підприємств, а також сформувати сучасне економічне мислен­ня, глибоке комплексне розуміння проблем управління господарською і фінансовою діяльністю підприємств

5.

Форкун, І. В.

Основи казначейської справи : навч. посіб. – 3-є вид., доп./ І. В. Форкун, Н. Л. Фролова – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 514 с– (Вища освіта в Україні)

В посібнику висвітлено сутність та роль казначейської системи в організації виконання бюджетів всіх рівнів: функціонування платіжної системи виконання бюджетів та її інформаційно-технічне забезпечення, технологію казначейського виконання бюджетів за доходами та видатками, організацію бухгалтерського обліку та порядок складання і подання фінансової звітності з виконання бюджетів, методичні підходи до організації фінансового контролю у системі казначейства.

6.

Крамарчук А. П. та ін.

Будівельні конструкції:

Навчальний посібник / А. П. Крамарчук, Б. М. Ільницький, Т. В. Бобало. –  Львів: Вид.-во Львівської політехніки, 2016.  – 200 с.

Висвітлено основні положення щодо розрахунку будівельних конструкцій та основ будинків і споруд. Розглянуто характеристики матеріалів, що їх використовують для виготовлення металевих конструкцій, особливості їх роботи за різних напружених станів, наведено рекомендації з проектування і конструювання окремих елементів цивільних та промислових будівель, довідкові матеріали для проектування і розрахунку.

 

 

Список нових надходжень березень 2018 року

1.

Внутрішні незаразні хвороби тварин: Навч. посібник (рекомендовано. МОН України). /Цвіліховський М.І., Береза В.І., Січкар В.С. та ін. – К.: Аграрна освіта, 2014.

 

У навчальному посібнику розглянуто основи загальної профілактики і терапії внутрішніх незаразних хвороб, описані хвороби внутрішніх органів, враховано досягнення науки і практики ветеринарної медицини.

2

 

 

Войналович О.В. Охорона праці у ветеринарній медицині: Навч. підручник для ВНЗ / О.В.Войналович, Т.О.Білько, Є.І.Марчишина. – К.: Центр учбової літератури, 2017.

У підручнику розкрито організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управліня охороною праці, вимоги безпеки під час виконання різноманітних ветеринарно-санітарних заходів на підприємствах та установах ветеринарної  медицини.

3

 

Клінічна діагностика хвороб тварин:[Підручник] / В.І.Левченко, В.В.Влізло, І.П.Кондрахін та ін.; за ред. В.І.Левченка і В.М. Безуха. Біла Церква, 2017.

Викладено  методи клінічного, лабораторного та інструментального дослідження тварин, техніку та послідовність їх застосування при вивченні загального стану тварин та дослідженні окремих систем, симптоми і синдроми тощо.

4.

 

Корнієнко Л.М. Планування ветеринарних заходів: навч. посібник, 2-ге вид., доп./ Л.М. Корнієнко, Л.Є.Корнвієнко, Б.М. Ярчук; за ред. Л.М.Корнієнко. – Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016.

У виданні викладена методика проведення практичних занять із планування ветеринарних заходів. Де наведені схеми й методичні вказівки для розробки різних планів студентами на практичних заняттях чпеціалістами ветеринарної медицини на виробництві, вміщені питання для самостійної підготовки.

5.

 

Павлюк М.В. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин: Менеджмент:.навч. посіб. / .Микола Павлюк. _ К.: НМЦ «Агроосвіта, 2017.»

Розкрито теоретичні основи морфології  і фізіології статевих органів сільськогосподрських тварин, технології штучного осіменіння та трансплантації ембріонів, основ клонування тварин, організації роботи племпідприємств та лабораторій із штучного осіменіння  та ведення обліку.

Матеріал добре ілюстрований.

 

 

Список нових надходжень листопад 2017 року.

1

Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: Навч. посібник / Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. -  Львів: Новий світ-2000, 2016.

У підручнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових, кредитних та валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики.

2

Статистика: Навч. посібник/ С.О.Матковський, Л.І.Гальків, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак.- 2-ге вид., доп. і випр.- Львів: Новий світ-2000, 2017.

У посібнику висвітлені питання статистики як самостійної галузі наук і навчальної дисципліни, що формує знання, навики і вміння збору інформації про масові явища суспільного життя, узагальнення і систематизації даних та їх всебічного аналізу.

3

Культурологія: Навч. посібник/ Петрушенко В. Л., Пинда Л. А., Подольська Є. А. та ін.

– 3-тє видання, виправлене / За заг. ред. В. М. Пічі. – Львів: Магнолія 2006, 2017. 

 

У посібнику вдало поєднано панорамне висвітлення культурологічної проблематики з чіткістю і послідовністю викладення основних понять і принципів. Розглянуто  проблеми сутності культури, співвідношення культури і цивілізації та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.

4

Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник. / Гончарук Я.А., Марушко Н.С., Лозовицький Д.С., Воляник Г.М.Львів: «Магнолія 2006», 2017.

Розкриваються організаційно-методичні основи побудови і функціонування інформаційних систем в економіці. Розглядаються основні елементи побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку та способи їх реалізації. Подано стандарти побудови ІС та їх безпеки.

5

Менеджмент: Підручник / Т.Л.Мостенська, В.О.Новак, М.Г.Луцький, О.В.Ільєнко. – 2-ге вид.. – К.: Кондор, 2012.

Підручник знайомить читача з головними концепціями менеджменту, розкриває зміст усіх компонентів управлінської діяльності, пояснює проблеми психології менеджменту.

 

Список нових надходжень жовтень 2017 року.

1

Ковальчук С.В., Форкун І.В. Фінанси: Навч. посібник / С.В.Ковальчук, І.В.   Форкун -  Львів: Новий світ-2000, 2017.

Висвітлюються проблемні питання формування та станвлення фінансових відносин та фінансової системи України з урахуванням загальносвітових та європейських тенденцій, спрямованих на інтеграційні процеси.

2

Петрушенко В.Л.

Філософія: Підручник/ В.Л. Петрушенко

 - Львів: «Магнолія 2006», 2017.

Підручник є коротким викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії. Велика увага приділена філософії історії, особистості, культури та науки.

3

Фінансовий ринок: Навч. посіб./ В.В.Клименко, Л.М.Акімова, Л.М.Докієнко. – К.: ЦУЛ, 2015.

 

Посібник дає можливість отримати грунтовні знання про місце і роль фінансових ринків в сучасній економіці, яка стає все більш глобольною; дає можливість оволодіти навичками аналізу інформації про стан і тенденції розвитку різних фінансових ринків тощо.

4

Маркетингова інформація:  / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – К.: А.С.К., 2016.

У посібнику розглянуто питання з таких розділів вищої математики, як векторна алгебра й аналітична геометрія; диференціальне й інтегральне числення; функції багатьох змінних; диференціальні рівняння; ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.

5

Безкровний М.Ф.

Організація інфомаційно-консультаційної діяльності: Навч. посібник.  –  К.: Каравела, 2014.

Розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності у світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Велика увага приділяється організації консультаційного процесу, ліцензуванню та сертифікації консалтингової діяльності.

 

 

Список нових надходжень серпень 2017 року.

1

Соціологія: Підручник./ За ред. В.М.Пічі -  Львів: Новий світ-2000, 2016.

У підручнику розглядються загальні проблеми соціології як науки про суспільсво і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, а також методологія конкретних соціологічних досліджень.

2

Полторак В.А. Маркетингові дослідженння: Навч. посібник, 3-є вид., перероб. і доп. / –  В.А.Полторак, І.В.Тараненко, О.Ю.Красовська - К.: ЦУЛ, 2016.

У посібнику комплексно розглядаються різноманітні аспекти організації і проведення маркетингових досліджень, використання їх результатів у виробничій та маркетинговій діяльності підприємства.

3

Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник./ Ірина Бойчик. – К.: Кондор, 2016.

 

У підручнику розкриті питання створення, функціонування та ліквідації підприємств, висвітлені засади та організаційно-правові форми існування бізнесу в Україні, охарактеризовані види підприємств та форми їх об’єднання.

4

Статистика підприємств: навч. посібник. ./ С.О.Матковський та ін.; за ред.С.О.Матковського. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Алерта, 2013.

У посібнику підприємство розглянуто як об’єкт статистичного вивчення і  джерело офіційної статистичної інформації з оцінки стану та динаміки розвитку економіки країни; висвітлено торетичні та прикладні питання статистичного дослідження ресурсного забезпечення, витрат, результатів ефективності діяльності підприємств.

5.

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: навч. посібник. / В.П.Дубовик, І.І.Юрик. – К.: А.С.К., 2016.

У посібнику розглянуто питання з таких розділів вищої математики, як векторна алгебра й аналітична геометрія; диференціальне й інтегральне числення; функції багатьох змінних; диференціальні рівняння; ряди; кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.

6.

Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові віднсини: навч. посібник/ Азаренкова Г.М., Борисенко І.І., Головко О.Г.Львів: Новий світ-2000, 2015.               

Посібник містить лекційний матеріал, плани семінарських завдань, індивідуальні завдання, завдання для аудиторної та самостійної робти                          

Список нових надходжень квітень 2017 року

1

Управління витратами: Навч. посіб. «-ге вид. / В.К.Данилко, О.М.Кушніренко, К.С. Марченко – К.: Каравела,  2015.

 

У підручнику розглянуто питання організації аудиторської діяльності та методики проведення аудиту у суб’єктів господарювання. Матеріал викладено з урахуванням нової нормативної бази – Міжнародних стандартів аудиту (МСА), надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті як стандарт аудиту.

2

Фінанси: Навч. посіб.

/ І.Г Благун, Р.С.Сорока, І.В.Єлейко – Львів: «Магнолія – 2006», 2016.

У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу Фінанси висвітлено сутність фінансів, їх функції та роль, розглянуто фінансову систему, фінансову політику і фінансовий механізм. 

Значна увага приділена таким темам, як доходи і видатки державного бюджету, податкова система, місцеві фінанси, цільові державні фонди, фінансовий ринок, міжнародні фінанси та ін. 

3

Матвійчук Т.П,

Житар І.В.

Українська мова: теорія, вправи, тести: навч. посіб. Для підготовки до іспитів та ЗНО / Т. Матвійчук, І. Житар. – 2-ге вид., перероб. і доп. -  К.: Видавництво Ліра-К, 2017.

Посібник призначений для інтенсивного повторення навчального матеріалу з української мови та закріплення навичок грамотного письма. Він мже бути використаний для підготовки до ЗНО. У посібнику подано теоретичний матеріал, вправи та тестові завдання до кожної теми. Його зміст вдповідає програмі підготовки до ЗНО.

4

Матеріалознавство: Навч. посібник./ О.В.Більченко, О.І.Дудка, П.І.Лобода, К.: Кондор, 2015.

 

Даний навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Матеріалознавство» для студентів-заочників машинобудівних та металургійних спеціальнстей. Він містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації по її засвоєнню та контрольні запитпння для самоперевірки.

5

Основи підприємництва: Навч. посібник./ В.В.Апопій, С.А.Середа, Н.О.Шутовська. – Львів: Новий світ-2000, 2014.  

 

Посібник висвітлює основні питання підприємницької діяльності в Україні на ринку товарів і послуг. Висвітлені основні питання сутності підприємництва та його державного регулювання; теоретико-правові засади підприємництва тощо.

6.

Екологія: Основи екології: Навч. посіб. / Б.І.Харченко, О.Б.Харченко, Н.Б.Харченко, В.І.Цимбалюк. – Львів: Новий світ -2000, 2017.

В посбнику систематизовано 16 тем, які є базовими для опанування основами екології та 5 тем, які забезпечують їх закріплення із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій.

Список нових надходжень січень2017 року.

1

Липчук В.В., ПогребнякЛ.В.

Маркетингові дослідження / В.В.Липчук, Л.В.Погребняк. – Львів: «Магнолія - 2006», 2016.

 

 

В  посібнику розглядаються питання сутності, процесу та організації маркетингових досліджень, методології їх проведення та практичні аспекти їх здійснення. Враховуються  особливості у сфері сучасних маркетингових досліджень, які проводяться в Україні та світового досвіду з даного питання.

2

 Зайченко І.В.

Педагогіка:

Підручник / І.В.Зайченко. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016.

В  посібнику викладені теоретичні основи педагогіки як науки з урахуванням найсучасніших досягнень у цій галузі людського буття.

3

Лобур М.В. та ін.

Комп’ютерна графіка в САПР КОМПАС -3 D: лаб. gрактикум / М.В.Лобур, К.К.Колесник, Р.Т.Панчак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012.

 

 

Описано технологію розроблення графічних конструкторських документів, а також методику тривимірного моделювання та технологію розроблення технічних креслень деталей з асоціативними видами, які реалізовані в середовищі універсальної графічної системи КОМПАС-3D. Розглянуто приклади виконання лабораторних робіт.
 

4

Матвієнко М.П.

Основи електротехніки: підручник / М.П.Матвієнко. –  К.: Видавництво Ліра-К, 2016.

 

Розглядаються питання, пов’язані з методами розрахунку лінійних електричних ланцюгів постійного і синусоїдального струмів при сталих режимах їх роботи, а також виконаний аналіз перехідних процесів класичним та оперативним методами.

5

Основи електропривода: підручник / Ю.М. Лавріненко, П.І. Савченко, О.Ю.Синявський, Д.Г.Войтюк.  –  К.: Видавництво Ліра-К, 2016.

 

Викладено основи електропривода та питання керування автоматизованими електроприводами. Розглянуті механічні та електромеханічні властивості електродвигунів постійного та змінного струму, розрахунок потужності електродвигунів тощо.

 

Список нових надходжень листопад 2016 року.

1

Товарознавство. Непродовольчі товари: електропобутові машини: Посібник І.С. Полікарпов, І. І.Шийко, Л. Г. НіколайчукЛьвів: Магнолія – 2006, 2014.

 

У посібнику наведено відомості про ринок електропобутових машин, фактори, які формують їхній асортимент і якість, їх електрообладнання, споживні властивості і асортимент.

2

Ведерніков, М. Д.

Нормування праці: навч. посібник / М. Д. Ведерніков О.О. Чернушкіна– Львів : Новий світ-2000, 2015.

У посібнику знаходяться базові положення і методичні основи нормування  праці на підприємстві. Розміщені тести для самопідготовки та приклади розв’язування задач  навчать студентів вирішувати завдання нормування праці на промисловому підприємстві.

3

Маркетинг: навч.посібник/ за ред. Ковальчук С.В. – Львів, : Новий Світ – 2000, 2015.

У посібнику  розкрито основні питання теорії маркетингу, формування його основних елементів та інструментарію. Визначено особливості його застосування в Україні, розглянуто основні тенденції розвитку сучасного маркетингу.

4

Бюджетна система: навч. посібник / Н.І.Климаш, К.В.Багацуька, І.В. Демяненко; за ред. Говорушко Т.А.. – Львів: Магнолія – 2006, 2014.

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика формування бюджетної системи країни,сутність  бюджету як основного фінансового плану держави, міжбюджетних відносин, тощо.

5

Планування діяльності підприємства. Навч. посібник / А.Ф. Бурик, О.М. Світовий, О.Г. Мачушенко та ін.. – К.: ЦУЛ, 2013.

 Навчальний посібник побудований на індивідуальному виконанні наскрізних практичних занять з планування діяльності сільськогосподарських підприємств з  елементами перспективногго планування.

6

Говорушко Т.А., Страхування: навч. посіб. / Т.А.Говорушко, В.М.Стецюк; за ред. Т.А. Говорушко. – Львів: «Магнолія 2006», 2014.

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика страхування. Його зміст  дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, страхового ринку і його структури тошо.

 

 

Список нових надходжень  Листопад  2015р.

 

1

Явоненко О.Ф.

Біохімія.

Підручник.

Суми: Університетська книга,2015р.

 

 Викладені основи статичної та динамічної біохімії, хімічний склад живих організмів, процеси обміну в організмі вуглеводів, ліпідів, вітамінів, ферментів, гормонів, води, мінеральних речовин.

2

 

 

 

Мельник Л.Г.

Економіка енергетики.

Навчальний посібник.

Суми: Університетська книга,2015р.

 

Розглянуто основні фактори енергетичного виробництва, шляхи їх ефективного використання. Подано тлумачення спеціальних термінів і понять.

3

Матковський С.О.

Статистика підприємств.

Навчальний посібник.

К.: Алерта, 2013р.

 Підприємство розглядається як об’єкт статистичного вивчення і основне джерело офіційної статистичної інформації. Окремі розділи посібника присвячені вивченню базових інструментів статистики підприємств.

4

 

Апопій В.В.

Основи підприємництва.

Навчальний посібник.

Львів: Новий Світ-2000, 2014р.

Даний посібник охоплює широке коло питань, пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності в Україні на ринку товарів і послуг.

5

Стасюк Г.А.

Фінанси підприємств.

Навчальний посібник.

Хнрсон: Олді-плюс,2014р.

В підручнику розглядається наступні питання: сутність фінансів підприємств та принципи їх організації. Зміст і порядок складання фінансового плану підприємства.

6

Іванова В.В.

Планування і контроль на підприємстві.

Навчальний посібник.

Суми: Університетська книга,2015р.

 

Висвітлено етапи процесу планування і контролю на підприємстві, запропоновано новітні методи планування на основі економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій

 

Список нових надходжень Березень 2015р.

1

Коваленко В.О.

Технічна мікробіологія.

Підручник.

Харків:Світ Книг, 2013р.

У підручнику викладені дані щодо морфології, генетики, екології та систематики мікроорганізмів. Розглянуті питання санітарно-гігієничного контролю харчових виробництв. Має лабораторно-практичні роботи та тестові завдання.

2

Басов В.П.

Хімія.

Навчальний посібник.

К.: Каравела, 2013р.

Розглядаються на сучасному рівні найважливіші розділи загальної, неорганічної та органічної хімії, які потрібні при підготовці до іспитів з даної дисципліни.

3

Кіцно В.О.

Основи радіобіології та радіоекології.

Навчальний посібник.

К.: Хай-Тек-Прес, 2010р.

Укладено на основі робочих програм для природничо-біологічних спеціальностей з розділів загальної, сільськогосподарської та ветеринарної радіобіології. Містить відомості з дозиметрії та радіометрії продукції сільського господарства.

4

Пєтков В.П.

Санітарно-епідеміологічна безпека.

Навчальний посібник.

К.: Видавничий дім Скіф, 2013р.

Навчальний посібник присвячений забезпеченню санітарно-епідеміологічної безпеки в контексті адміністративно-правової реформи в Україні.

Список нових надходжень Січень 2015р.

1

 

Ісаєва О.О.

Світова література. Підручник для 11класу

Підручник рекомендовано для 11 класу загальноосвітніх навч. закладів.

2

Титаренко М.В.

Електротехніка

Посібник містить курс лекцій, задачі для практичних занять, методичні вказівки до лабораторних робіт. Для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

3

 

Маньковський А.Я.

Технологія продуктів забою тварин

У підручнику викладено порядок реалізації забійних тварин і птиці на м’ясопереробні підприємства.

4

Ростовський В.С.

Прогресивні ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості

Мета цього посібника-висвітлити гостру потребу впровадженні безвідходних і маловідходних технологій в харчову промисловість.

5

 

Система управління базами даних MICROSOFT ACCESS для самостійного вивчення

Навчальний посібник містить теоретичні відомості щодо створення та редагування баз даних з використанням системи управління базами даних Microsoft Access

6

 

MICROSOFT Еxcel для самостійного вивчення

Навчальний посібник містить теоретичні відомості щодо створення та редагування документів у Micrsoft Excel.

7

Ростовський  В.С.

Системи технологій харчових виробництв

Мета цього посібника-допомогти студентам оволодіти основами маркетингу, який визначає стратегічні цілі організації та сприяє їх реалізації.

8

Валецька Т.М.

Інформатика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах. Ч. І.

Посібник призначений для вивчення та набуття практичничних навичок роботи з операційною системою Windows 2000 та пакетом MS Office 2000. необхідних для роботи.

9

Пістун І.П.

Охорона праці в галузі сільського господарства (рослинництво).

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров’я та працездатності працівників у галузі рослинництва.

10

 

Катренко Л.А.

Охорона праці

Навчальний посібник містить  основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров’я та працездатності працівників, відомості з питань пожежної безпеки та практикум.

11

Федірко П.П.

Матеріалознавство і слюсарна справа

У навчальному посібнику наведено основні відомості про будову, фізико-механічні і технологічні властивості матеріалів. Міститься інформація про полімерні, композиційні і неметалеві матеріали.

12

 

Леченко В.І.

Внутрішні хвороби тварин. Ч.І. ( нове видання 2013р.)

Викладені основи загальної профілактики і терапії внутрішніх хвороб тварин.

13

 

Чагаровський О.П.

Хімія молочної сировини.

У навчальному посібнику викладені дані щодо хімічного складу молока коров’ячого незбираного, молока знежиреного та ін. молочних продуктів.

14

Назаренко В.О.

Формування якості товарів

Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів рослинного походження, вимоги до сировини, що використовується переробними підпрємствами.

 

Список нових надходжень Вересень 2014р.

1

 

Домарецький В.А.,

Шиян П.Л.,

Калакура М.М.

Загальні технології харчових виробництв

У підручнику висвітлені теоретичні основи технології харчових продуктів, їх фізичні, хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Особливу увагу приділено актуальним проблемам енергозбереження у харчовій промисловості.

2

Ростовський В.С.

Збірник рецептур

 У книзі наводяться рецептури й технологія приготування принципово нових фірмових страв і кулінарних виробів.

3

Шумило Г.І.

Технологія приготування їжі

У навчальному посібнику описані різні способи і прийоми кулінарної обробки продуктів, напівфабрикатів, дієтичного харчування.

4

Архіпов В.В.

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства

У посібнику розкрито сутність процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів та дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної її передумови.

 

5

Архіпов В.В.

Організація ресторанного господарства.

Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань пов’язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства

6

 

Ростовський  В.С.

Системи технологій харчових виробництв

Мета цього посібника-допомогти студентам оволодіти основами маркетингу, який визначає стратегічні цілі організації та сприяє їх реалізації.

7

П’ятницька Н.О.

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства

У підручнику розкрита сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів.

8

Іванова О.В.

Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства

У підручнику висвітлено широке коло питань щодо організації раціонального санітарного режиму закладів ресторанного господарства, заходів профілактики харчових отруєнь, оцінки якості харчових продуктів.

9

Дуденко Н.В.

Основи фізіології та гігієни харчування

У підручнику наведено будову та функції системи травлення, показано роль основних харчових речовин у забезпеченні процесів життєдіяльності.

10

Яворський В.Т.

Неорганічна хімія

У підручнику висвітлено загальні положення хімії та найважливіші характеристики хімічних властивостей елементів.

11

Федущак Н.К.

Аналітична хімія

У підручнику представлено теоретичні основи аналітичної хімії. Описано класичні методи кількісного аналізу.

 

Список нових надходжень Травень-Червень 2014

п/п

Книга

Назва

Анотація

1

Новікова О.В.
Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів

У навчальному посібнику викладено комплексну технологію виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів; представлено відомості про дієтичні вироби та вироби дитячого асортименту.

2

Бартковський І.І.
Технологія морозива

Навчальний посібник містить вітчизняну класифікацію морозива, вимоги до якості сировини та готової продукції, технологічні режими основних технологічних операцій та розрахунки рецептур.

3

Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня

Викладено основи технології продукції ресторанного господарства, фізико-хімічні, біохімічні та технологічні зміни при оброблянні сировини та напівфабрикатів. Вперше проведено історико-етнографічні дослідження полтавської кухні.

4

Гаубер-Швенк Г.
Харчування

Довідник містить інформацію стосовно правильного харчування і здорового способу життя.

5

Димань Т.М.
Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування

У навчальному посібнику особливу увагу приділено екологічним проблемам харчування, розкрито санітарно-гігієнічне значення їжі; представлено сучасні фізико-хімічні та біохімічні методи дослідження складу і властивостей харчових продуктів.

6

Грайворонський М.В.
Безпека інформаційно- комунікаційних систем

Підручник розкриває питання створення, введення в дію та супроводження захищених систем, а також подано діючі в Україні нормативні документи та міжнародні стандати, що регламентують діяльність у цій сфері.

7

Безкровний М.Ф.
Організація інформаційно-консультаційної діяльності

У навчальному посібнику розглянуто питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організації кадрового забезпечення.

8

Маркетинг: бакалаврський курс

Підручник розкриває теоретичні і методичні засади маркетингу в обсягах фахових нормативних дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах у рамках бакалавратури зі спеціальності «Маркетинг», а також спеціальних авторських дисциплін.

9

 

 

 

 

 

Менеджмент для бакалаврів. Том 1 і 2

Підручник складається з двох томів та містить навчальний модуль, який охоплює зміст основних нормативних дисциплін з підготовки фахівців за напрямом «Менеджмент» у галузі знань «Менеджмент і адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

10

Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи

Посібник призначений для студентів бакалаврату, які вивчають філософію. Книга охоплює класичні складові дисципліни.

11

Желібо Є.П.
Безпека життєдіяльності

У Посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв’язків у системі «людина – життєве середовище» різного рівня; наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек.

12

Україно, моя Україно! (англ.)

Збірник включає тематично пов’язані тексти про Україну з оригінальних англомовних видань, а також вправи для контролю розуміння змісту текстів, контрольні запитання до кожної теми та тематичні словники.

13

Кухарська В.Б.
Англійська мова для студентів харчових спеціальностей

Навчальний посібник орієнтований на вивчення англійської мови студентами факультетів харчових та переробних виробництв.

14

 

Левченко В.І.
Лабораторна ветеринарна токсикологія

У навчальному посібнику описано хіміко-токсикологічний аналіз, методи ізолювання, виділення та якісного і кількісного визначення отруйних речовин у біологічних матеріалах.

15

Сосков А.Г.
Промислова електроніка. Теорія і практикум

У підручнику розглянуто принцип дії, характеристики, параметри та області застосування електронних напівпровідникових приладів; побудову та роботу пристроїв інформаційної електроніки; пристроїв енергетичної електроніки.

16

Товканець Г.В. Університетська освіта

У посібнику розглядаються питання розвитку університетської освіти, можливості адаптації студентів молодших курсів до вузівської системи навчання; подається інформація щодо розвитку вищої освіти в інших країнах світу.

17

Свістельник І.
Інформаційна культура студента

Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи інформаційної культури, загальні відомості про традиційні (карткові) та електронні інформаційно-пошукові системи; методику пошуку інформації та аналітичне опрацювання джерел інформації.

18

Угнівенко Т.
Духовний скарб українського народу

Книга знайомить з експозицією музею «Українського костюма та української писанки», в ній розкрито характерні особливості колориту українського костюма, писанок, рушників, весільного вбрання всіх регіонів України.

19

Чернецький Є.
Історія Білої Церкви: події, постаті, життя

Книга розповідає про історію Білої Церкви. Долі білоцерківців та життя міста показане на тлі історії Центрально-Східної Європи. Охоплено часи від Середньовіччя до перших кроків самостійної України.

Список нових надходжень Квітень 2014

п/п

Книга

Назва

Анотація

1

Мазуркевич А.Й. Патофізіологія тварин

Підручник включає відомості про життєдіяльність хворого організму тварини, тлумачить патологічні явища, розкриває патофізіологію окремих органів і систем організму з елементами клінічного аспекту їх тлумачення.

2

Гальчинська О.К. Фармакологія

У навчальному посібнику приділено увагу рецептурі, правилам виписування рецептів, технології виготовлення лікарських форм; висвітлено питання загальної фармакології. Включає питання для самоконтролю, тестові завдання та зразки рецептів для виписування.

3

Корнієнко Л.Є.
Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині

У навчальному посібнику розглянуті питання ветеринарного підприємництва, менеджменту ветеринарних закладів та просування ветеринарних товарів та послуг на ринок.

4

Збарський В.К.
Економіка сільського господарства

Навчальний посібник розкриває основні проблеми та закономірності розвитку аграрного сектору економіки України в умовах реформування відносин власності на землю та майно.

5

 

Опалко К.С.
Казначейська справа

У навчальному посібнику розкрито сутність та принципи організації платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів. Висвітлено історичні аспекти становлення і розвитку національного Казначейства, його структуру та функції.

6

Мостенська Т.Л. Менеджмент

Підручник розкриває головні концепції менеджменту, висвітлює зміст усіх компонентів управлінської діяльності, пояснює проблеми психології менеджменту.

7

Товарознавство. Продовольчі товари

В навчальному посібнику наведено відомості про класифікацію різних товарних груп, основи виробництва, асортименту і умови зберігання. Подано питання для контролю знань, тести та ситуації до розділів.

8

Мостова Л.М.
Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства

У навчальному посібнику наводяться вимоги до виробничих та торгових приміщень; дається характеристика посуду, устаткуванню та білизні; наводяться основні види меню, правила подачі страв і напоїв; наведено детальний опис процесів обслуговування.

9

Томишин-Лелекач М.М. Технологічні розрахунки при проектуванні підприємств харчування

Навчальний посібник пропонує методику та послідовність розрахунків усіх груп приміщень підприємств харчування, подає загальні вимоги до компонування приміщень і розташування в них технологічного обладнання.

Список нових надходжень Березень 2014

п/п

Книга

Назва

Анотація

1

Заплетніков І.М. Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв

У навчальному посібнику розглянуто питання обслуговування та експлуатації на підприємствах харчової промисловості

2

Сідельникова Л.П. Податкова система

У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні питання щодо організації та функціонування податкової системи України.

3

Яркіна Н.М. Економіка підприємства

У навчальному посібнику розкрито сучасні теорії підприємств і їх різновиди як суб’єктів господарювання. Розкрито зміст інвестиційної, інноваційної та операційної діяльності підприємства.

4

Тюріна Н.М. Зовнішньо економічна діяльність підприємства

Навчальний посібник дає можливість отримати знання щодо сучасного стану ЗЕД України та особливостей регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

5

Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік

Навчальний посібник містить вимоги національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інші нормативні документи.

6

Шара Є.Ю. Фінансовий облік - ІІ

У посібнику висвітлено облік довгострокових і короткострокових зобов’язань, облік праці та її оплати, фінансова звітність підприємства.

7

 

Верига Ю.А. Фінансовий облік

Навчальний посібник відображає теоретичні основи організації та методики фінансового обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів на підставі діючих законодавчих і нормативно- правових актів.

8

Кремень О.І. Фінанси

У навчальному посібнику розглянуто предмет фінансової науки, фінансову політику та правові засади її реалізації, страхування і страховий ринок.

9

Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств

Навчальний посібник розкриває економічний зміст і організацію фінансів підприємств, показано доходи та грошові надходження підприємств, а також охарактеризовано кредитування, фінансову санацію і банкрутство підприємств.

10

Пришляк М.П. Астрономія: 11 клас

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень.

11

Бар’яхтар В.Г. Фізика: 11 клас

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. Профільний рівень.

12

Ярошенко О.Г. Хімія: 11 клас

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.

 

Список нових надходжень Січень 2014

п/п

Автор книги

Назва

Анотація

1

Шара Є.Ю.

Фінансовий облік

У посібнику висвітлено: основи побудови бухгалтерського обліку; облік грошових коштів; облік короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій; облік дебіторської заборгованості; облік основних засобів; облік нематеріальних активів; облік виробничих запасів та палива; облік витрат виробництва; облік випуску готової продукції.

2

Іванова В.В.

Планування і контроль на підприємстві

У посібнику висвітлено етапи процесу планування і контроль на підприємстві, запропоновано новітні методи планування на основі економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій.

3

Макарова М.В.

Економічна інформатика

У підручнику викладено матеріал дисципліни «Економічна інформатика». Висвітлено сучасний стан світового ринку програмних продуктів – застосування операційної системи MS Windows Vista і офісного пакету MS Office XP для вирішення фахових завдань.

4

 

Аграрна економіка. Фермер: базовий рівень

Викладено теорію за темами: ґрунти, рослини, тварини, техніка, хіміка, фізика, біологія, селекція, екологія, догляд за ландшафтом, захист видів, економіка підприємства, бухоблік, обробка даних, комунікація.

5

Марущак А.І.

Інформаційне право України

У підручнику розкривається поняття та структура інформаційного права, право на інформацію та теорія доступу до інформації, види інформаційної діяльності в Україні; висвітлено поняття та основні напрями інформатизації в Україні.

6

Пасічник В.В.

Сховища даних

У посібнику послідовно викладені теоретичні, методологічні та прикладні аспекти проектування, побудови, застосування та супроводження сховищ даних, які розробляються з метою розв’язання аналітичних задач проблемної області.

7

Берко А.Ю.

Системи електронної контент-комерції

У книзі запропоновано класифікацію систем електронної комерції та систем електронної контент-комерції, розроблено формальні моделі систем електронної контент-комерції, їх окремих складових, сайтів, методи та алгоритми проектування систем електронної контент-комерції.

8

Пасічник В.В.

Веб-дизайн

Підручник містить матеріал для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних.

9

Чернецький Є.

Українське село. Зажинки до родовідної книги Потіївки на Білоцерківщині

Книга присвячена старожитностям, традиційному світогляду, історії с. Потіївка Білоцерківського району Київської області, розглянутим на деталізованому тлі родоводів її мешканців, що доповнені прикладами генеалогічних таблиць.

10.

Чернецький Є.

Українське село. Родовідна книга Красного та Затиші на Білоцерківщині

Книга присвячена історії сіл Красне і Затиша що на Білоцерківщині. На загальноісторичному тлі розглянуто заснування сіл, їх соціальну структуру, події ХІХ-ХХ століть.