Навчально-методичне забезпечення навчального предмету / навчальної дисципліни

Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін/предметів у ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ»
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ / НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

I. Регламентуюча документація

 • Витяг з навчального плану
 • Навчальна програма з дисципліни
 • Робоча навчальна програма з дисципліни
 • Структурно-логічна схема по здійсненню взаємозв'язків між дисциплінами ( з врахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця)
 • Паспорт кабінету (при наявності )
 • Паспортизація робочих місць (при наявності)
 • План роботи гуртка (при наявності)
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
 • Нормативні документи у викладанні навчальної дисципліни (при наявності)
 • Матеріали ППД, інноваційних педагогічних технологій…
 • Методичні розробки викладача (навчальні посібники, методичні рекомендації плани відкритих занять, виховних годин; дописки в періодичну і фахову пресу; експонати виставки ППД і технічної творчості молоді; доповіді, виступи, повідомлення....)

II. Навчально-методичне забезпечення дисципліни

 • Плани занять: лекцій, семінарських, практичних, лабораторних, по здійсненню контролю (залік з модуля); конспекти лекцій, інструкційно-методичні матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять Методичне забезпечення самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни (інструкційно-методичні матеріали до тем, що виносяться на самостійне вивчення або навчальний посібник) Матеріали по організації позааудиторної роботи з дисципліни (конкурси, гуртки, олімпіади) Методичне забезпечення курсового, дипломного проектування завдання, методичні вказівки, графік виконання... (при наявності) Методичне забезпечення практики: програми, плани занять, методичні вказівки, щоденники...(при наявності)

IIIКонтроль навчальних досягнень студентів

 • Методичне забезпечення поточного, модульного, підсумкового контролю (питання, тести, білети....)
 • Матеріали модульного контролю оформляються в папку за змістом: модуль №, перелік тем, питання до модуля (різнорівневі), література. НМК дисципліни має паперові  та  електронні носії; представлений  у навчальному кабінеті та бібліотеці коледжу (Розділ II, пункт  , Розділ III). Інші складові НМК дисципліни визначає викладач, циклова комісія.