Науково-методичний супровід освітніх заходів

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ДУ «НМЦ «Агроосвіта»

І.М. Синявська

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС

“Викладач року – 2014”

 

1. Загальні положення

 

Конкурс “Викладач року – 2014” є одним із заходів реалізації Національної доктрини розвитку освіти, Державної національної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”), Національної стратегії розвитку освіти на 2012 – 2021 роки.

Метою конкурсу є удосконалення педагогічної майстерності викладачів, виявлення, поширення кращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, стимулювання творчого зросту педагогів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

2. Завдання конкурсу

Завданнями конкурсу є:

· утвердження престижності професії викладача, його провідної ролі в освіті, культурі та підготовці конкурентоспроможних фахівців;

· підвищення соціального статусу, підсилення їх державної та громадянської підтримки викладача;

· удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників для забезпечення якості вищої освіти;

· реалізація творчих педагогічних пошуків викладачів та удосконалення їх фахового рівня;

· пошук форм і методів діагностування параметрів сучасного рівня викладання;

· виявлення та поширення інноваційної педагогічної діяльності та формування сучасного педагогічного мислення;

  • формування нового педагогічного мислення;

· забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної діяльності.

3. Учасники конкурсу

У конкурсі можуть брати участь викладачі вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації будь-яких навчальних дисциплін (предметів) та кваліфікаційних категорій. Педагогічний стаж учасників конкурсу повинен бути не менше 5 років.

4. Порядок проведення конкурсу

 

4.1. Конкурс проводиться в три етапи:

перший – відбірковий (у навчальному закладі) – лютий;

другий – регіональний (у базових навчальних закладах за участю переможців першого етапу) – травень;

третій – заключний (на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта» за участю переможців другого етапу) – жовтень.

4.2. Для участі в конкурсі на всіх його етапах претендент подає конкурсній комісії такі матеріали:

  • анкету учасника (додаток 1);

· навчально-методичний комплекс дисципліни, яку конкурсант представляє, у паперовому вигляді (згідно з наказом МОН України від 2 червня 1993 року №161):

- чинна типова програма з навчальної дисципліни;

- робоча навчальна програма з дисципліни;

- навчально-методичне забезпечення згідно з навчальною програмою навчальних занять, самостійної роботи студентів, курсового та дипломного проектування, контролю навчальних досягнень студентів;

- інші матеріали, у тому числі, розроблені викладачем (навчальні та електронні посібники, електронні ресурси, мультимедійні презентації, робочі зошити, практикуми, аудіо- та відеоматеріали).

· методичне забезпечення та результативність позааудиторної роботи з навчальної дисципліни (гурткова робота, індивідуальна робота зі студентами, їх участь у олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо, представлені планами, сценаріями, презентаціями, фото і відеоматеріалами);

· методичне забезпечення та проведення відкритого заняття, на якому були присутні члени конкурсної комісії навчального закладу (для першого етапу конкурсу) та відеозапис-анонс відкритого заняття, який включає усі його структурні елементи (до 30 хв., для другого та третього етапів конкурсу);

· інші матеріали, які характеризують особистість і професійну компетентність викладача за останні 5 років (публікації в науковій, педагогічній та фаховій пресі, участь у конференціях, семінарах, майстер-класах різних рівнів, результативність участі у професійних конкурсах обласного та всеукраїнського рівнів тощо).

4.3. На всіх етапах конкурсу учасник представляє власний педагогічний досвід, демонструє професійну та загальну ерудицію у вирішенні педагогічних ситуацій:

· презентація системи роботи викладача (реклама дисципліни, педагогічні здобутки, інтереси) – до 15 хв.;

· вирішення педагогічних ситуацій – до 5 хв.;

· представлення проекту “Моя педагогічна ініціатива” (з актуальних питань навчально-виховного процесу) – до 5 хв.

4.4. Заявки на участь у кожному етапі конкурсу приймаються до 5 числа місяця проведення етапу.

4.5. У ході конкурсу на всіх його етапах конкурсна комісія оцінює представлену документацію, презентації учасників конкурсу та оцінює за визначеними критеріями (додаток 2).

4.6. Оцінка оголошується конкурсною комісією після проведення кожного етапу конкурсу.

5. Керівництво конкурсом

 

5.1. Для організації і проведення конкурсу на всіх його етапах до 1 числа місяця проведення етапу створюються організаційні комітети та конкурсні комісії.

5.2. Для проведення першого етапу конкурсу в навчальному закладі до 1 лютого створюється оргкомітет та конкурсна комісія, до складу якої входять заступники директорів, завідувачі відділень, голови циклових (предметних) комісій, методисти, досвідчені педагоги. Навчальні заклади, які є структурними підрозділами університетів, до складу оргкомітету та конкурсної комісії обов’язково включають проректора з науково-педагогічної роботи та відповідального за співпрацю зі структурними підрозділами.

Головою оргкомітету та конкурсної комісії є керівник навчального закладу.

5.3. Для проведення другого і третього етапів до 1 травня створюється регіональний та до 1 жовтня – заключний організаційний комітет та конкурсна комісія. До їх складу входять представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, ДУ “НМЦ “Агроосвіта”, навчально-методичної комісії з педагогічного досвіду вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України, місцевих відділів освіти, вищих навчальних закладів-учасників конкурсу та ін. Для цього керівники навчальних закладів – учасників певного етапу конкурсу, надсилають пропозиції щодо членів оргкомітету та конкурсної комісії (1-2 представники від кожного навчального закладу).

5.4. Після проведення першого та другого етапів конкурсу оргкомітети надсилають до центрального оргкомітету висновки конкурсної комісії про проведення конкурсу (додаток 3).

5.5. Оргкомітети регіонального та заключного етапів конкурсу визначають базові навчальні заклади з проведення відповідного етапу конкурсу, умови та порядок відзначення переможців та учасників.

Головою оргкомітету та конкурсної комісії є керівник базового навчального закладу.

5.6. Центральний оргкомітет конкурсу (додаток 4) до 1 квітня визначає 10 базових навчальних закладів щодо проведення другого (регіонального) етапу конкурсу та дати його проведення (додаток 5).

5.7. Керівники вищих навчальних закладів забезпечують участь учасників конкурсу, членів оргкомітету та конкурсної комісії на всіх його етапах.

6. Підбиття підсумків конкурсу

 

6.1. Оргкомітет конкурсу за результатами на кожному етапі готує подання про відзначення переможців та учасників.

6.2. Форми морального та матеріального заохочення переможців та учасників конкурсу на всіх етапах визначають оргкомітет та конкурсна комісія, адміністрація та профспілковий комітет вищого навчального закладу.

6.3. Переможці усіх етапів конкурсу нагороджуються дипломами за І, ІІ, ІІІ місця та визначеними номінаціями.

6.4. Досвід викладачів-переможців висвітлюється через засоби масової інформації, а матеріали експонується у навчально-методичному кабінеті педагогічного досвіду, виховної роботи та творчості молоді ДУ “НМЦ” “Агроосвіта”.