Куратору навчальної групи

 

 

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

КУРАТОРА ГРУПИ

Загальні положення

 1. Дані посадові обов'язки розроблені на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики куратора групи. При складанні обов'язків враховані також рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти України, затвердженої наказом Міносвіти України.
 2. Куратор групи призначається і звільняється з посади директором коледжу.
 3. Куратор групи повинен мати вищу чи середню спеціальну педагогічну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи.
 4. Куратор групи підпорядковується безпосередньо заступнику директора з виховної роботи коледжу.
 5. У своїй діяльності куратор групи керується Конституцією і законодавством України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання студентської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами коледжу (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом).

          Куратор групи дотримується Конвенції про права дитини.

 

ІІ. Функції

 

          Основними напрямками діяльності куратора групи є:

2.1.    Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і морального

          формування особистості студентів.

 1. Формування колективу групи.

ІІІ. Посадові обов'язки

 

          Куратор групи виконує наступні посадові обов'язки:

 1. Працює зі студентами закріпленої за ним групи.
 2. Здійснює вивчення особистості кожного студента в групі, нахилів, інтересів.
 3. Створює сприятливе мікро середовище і морально-психологічний клімат для кожного студента в групі.
 4. Сприяє розвитку у студентів навичок спілкування, допомагає студентам вирішувати проблеми, які виникають в спілкуванні з товаришами, викладачами, батьками.
 5. Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості студентів, вносить необхідні корективи в систему його виховання.
 6. Надає допомогу студентам у навчальній діяльності, виявляє причини низької успішності, організовує їх усунення.
 7. Сприяє одержанню додаткової освіти студентами через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються в коледжі.
 8. Організовує життя колективу групи у відповідності з віковими особливостями та інтересами студентів і вимогами суспільства.
 9. Спільно з органами студентського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров'я студентів в групі.
 10. Веде у встановленому порядку документацію групи, контролює успішність і відвідування занять.
 11. Підтримує постійний контакт з батьками студентів (особами, які їх заміняють).
 12. Планує виховну роботу в групі.
 13. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів.
 14. Оперативно інформує адміністрацію коледжу про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
 15. Вносить пропозиції з питань покращення і оздоровлення умов проведення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, адміністрацію коледжу про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність студентів, негативно впливають на їх здоров'я.
 16. Проводить інструктаж студентів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в журналі групи чи реєстрації інструктажів.
 17. Організовує вивчення студентами правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на волі і т.п.
 18. Бере участь в розробці педагогічної ради коледжу.
 19. Проходить періодичні медичні обстеження.
 20. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у діяльності методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.
 21. Дотримується етичних норм поведінки в коледжі, побуті, в громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.
 22. Працює у тісному контакті зі студентським самоврядуванням.
 23. Відвідує студентів за місцем проживання.

 

IV. Права

          Куратор групи має право:

 1. Брати участь в управлінні коледжем в порядку, визначеному Статутом коледжу.
 2. На захист професійної честі і гідності.
 3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати відповідні пояснення.
 4. Захищати свої інтереси самостійно і (або) через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
 5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування; за винятком випадків, передбачених законом.
 6. Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники.
 7. Регулярно підвищувати свою кваліфікацію.
 8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.
 9. Давати студентам під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягувати студентів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановленому Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

V. Відповідальність

 

 1. Куратор несе відповідальність за життя і здоров'я студентів групи під час заходів, які він проводить, а також за порушення прав і свобод студентів у відповідності з законодавством України.
 2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку коледжу, законних розпоряджень директора коледжу та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених даною інструкцією, куратор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством.
 3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і (або) психічним насиллям над особистістю студента, а також скоєння іншого аморального вчинку, куратор може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України “Про освіту”. Звільнення за подібний вчинок не вважається мірою дисциплінарної відповідальності.
 4. За навмисне спричинення коледжу чи учасникам навчального процесу збитків, у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків, куратор несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством чи цивільним законодавством. 

VI. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

 

          Куратор групи:

 1. Працює за графіком, складеним, виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором коледжу.
 2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджується заступником директора з виховної роботи.
 3. Подає заступнику директора з виховної роботи звіт про свою діяльність після закінчення навчального семестру.
 4. Отримує від директора коледжу і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
 5. Працює в тісному контакті з викладачами, батьками студентів (особами, що їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками коледжу.

 

 Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ

Н А К А З

 

_________________             №____________                    м. Біла Церква

 

Про призначення кураторів

навчальних груп на 2019-2020 н.р.

 

 1. Призначити кураторами навчальних груп з оплатою 20% від посадового окладу викладачів:

      

Т-11

-

Бондар  Наталію  Петрівну

Т-12

-

Дудник  Лідію  Анатоліївну

Т-21

-

Поліщук  Наталію Вікторівну

Т-22

-

Степанчук  Світлану Леонідівну

Т-31

-

Дуку  Нелю  Олександрівну

Т-32

-

Бєлякова  Євгенія  Валерійовича

Т-33

-

Кліванську  Олену Яківну

Т-41

-

Старовойтову  Аллу Андріївну

Т-42

-

Чалу  Інну Тимофіївну

Т-43

-

Локванець  Тетяну Миколаївну

В-11

-

Святецьку Лесю Іванівну

В-12

-

Пендер  Олену Віталіївну

В-21

-

Савчук  Людмилу  Анатоліївну

В-31

-

Зубрицьку  Валентину Михайлівну

В-32

-

Човгун  Аліну Миколаївну

В-41

-

 Пересунько Олену Дмитрівну

В-42

-

Єрохіну Олену Михайлівну

К-11

-

Листопад  Тетяну Миколаївну

К-12

-

Гурського  Степана  Петровича

К-21

-

Покотила Дмитра Івановича

К-22

-

Рой  Наталію  Михайлівну

К-31

-

Заєць Євдокію Дмитрівну

К-32

-

Мидловця  Максима Володимировича

К-41

-

Бадіна  Олега  Миколайовича

К-42

-

Губатенко  Наталію  Анатоліївну

Ф-11

-

Хіврич  Наталію  Валеріївну

Ф-21

-

Андрющенко  Олену Василівну

Ф-31

-

Бондаренко Олену Олександрівну

КД-11

-

Москаленко  Ладу  Борисівну

КД-21

-

Лесь  Вікторію Миколаївну

КД-31

-

Гнєдіч Валентину  Іванівну

Е-11

-

Дятлову Наталію  Вікторівну

Е-21

-

Кокошу  Вікторію  Миколаївну

Е-31

-

Христосенка  Вадима  Михайловича

ІДП-11

-

Бойко Валентину Миколаївну

ІДП-12

-

Майбороду  Ольгу Олександрівну

ІДП-21

-

Дудченко Наталію Йосипівну

ІДП-22

-

Матусевич Олену  Василівну

ІДП-31

-

Загоруйко Ольгу Валеріївну

ІДП-32

-

Андрущенко Олександру  Анатоліївну

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 1

у IІ семестрі 2020 н.р.

 

20.01.2020 – 24.01.2020            К-31          Заяць Є.Д.

27.01.2020 - 31.01.2020            Т-31          Дука Н.О. 

3.02.2020 - 7.02.2020               К-22           Рой Н.М.

10.02.2020 - 14.02.2020            В-21           Савчук Л.А.

17.02.2020 - 21.02.2020            К-42          Губатенко Н.А.

24.02.2020 - 28.02.2020            Т- 11         Бондар Н.П.

2.03.2020 - 6.03.2020               В- 12         Пендер О.В.

9.03.2020 - 14.03.2020             ІДП-31      Загоруйко О.В.     

16.03.2020 - 20.03.2020            КД-21         Лесь В.М.

23.03.2020 - 27.03.2020            Ф–31        Бондаренко О.О.

30.03.2020 - 3.04.2020             К-31         Заяць Є.Д.     

6.04.2020 - 10.04.2020             ІДП-21      Дудченко Н.Й.   

13.04.2020 - 17.04.2020            ІДП-22      Матусевич О.В.   

20.04.2020 - 24.04.2020            ІДП-11       Бойко В.М.     

27.04.2020 - 30.04.2020            ІДП-12      Майборода О.О.

4.05.2020  - 8.05.2020               Е-11         Дятлова Н.В.

11.05.2020  -  15.05.2020            К-12         Гурський  С.П.

18.05. 2020 - 22. 05. 2020           В-21        Савчук Л.А.

25.05.2020  -  29.05. 2020          В- 12        Пендер О.В.

1.06.2020     -  5.06.  2020          К-22        Рой Н.М.

8. 06.2020    -  12.06   2020        Т- 11        Бондар Н.П.

15. 06.2020   -  19. 06  2020        КД-21        Лесь В.М.

22.06.2020    -    26.06.2020        К-12          Гурський С.П.   

   

 

   ЗАТВЕРДЖУЮ

   Заступник директора  

з виховної роботи

                                                                                 Н.М. Єрохіна                                                      

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 2

у IІ семестрі 2020 н.р.

 

20.01.2020 - 24.01.2020          В-32 – Човгун А.М.

27.01.2020 - 31.01.2020            В-42 – Єрохіна О.М.

3.02.2020  - 7.02.2020             К-41 – Бадін О.М.

10.02.2020 - 14.02.2020          Т-33 – Кліванська О.Я.

17.02.2020 - 21.02.2020           К-32 – Мидловець М.В.

24.02.2020 - 28.02.2020           К-21 – Покотило Д.І.

2.03.2020 - 6.03.2020               В-31 – Зубрицька В.М.    

9.03.2020 - 14.03.2020             В-41 – Пересунько О.Д.

16.03.2020 - 20.03.2020           Т-32 – Бєляков Є.В.

23.03.2020 - 27.03.2020           Т-21 – Поліщук Н.В.

30.03.2020 - 3.04.2020             Т-22 – Степанчук С.Л.

6.04.2020 - 10.04.202                ІДП-32 –  Андрущенко О.А.

13.04.2020 - 17.04.2020            В-11 – Святецька Л.А.

20.04.2020 - 24.04.2020            К-11 – Листопад Т.М.

27.04.2020 - 30.04.202              Т-12 – Чала І.Т.

4.05.2020 - 8.05.2020                В-32 – Човгун А.М.

11.05.2020 -  15.05.2020           Т-33 – Кліванська О.Я.

18.05. 2020 -  22. 05. 2020        К-21 – Покотило Д.І.

25.05.2020 - 29.05. 2020           Т-21 – Поліщук Н.В.

1.06.2020  -  5.06.  2020            Т-22 – Степанчук С.Л.

8. 06.2020  -  12.06 2020            К-11 – Листопад Т.М.

15. 06.2020  - 19. 06. 2020         В-11 – Святецька Л.А.

22.06.2020  -  26.06.2020           Т-12 – Чала І.Т.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виховної роботи

Н.М. Єрохіна

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 3

у IІ семестрі 2020 н.р.

 

20.01.2020 – 24.01.2020     Е-21  Кокоша В.М.

27.01.2020 - 31.01.2020     КД-31  Гнєдіч В.І.

3.02.2020 – 7.02.2020        Ф-11  Сагдєєва Ю.А.

10.02.2020 - 22.02.2020     Ф-21  Андрющенко О.В.

17.02.2020  - 21.02.2020    Е-31  Христосенко В.М.

24.02.2020 - 28.02.2020     ІДП-11  Бойко В.М.

2.03.2020 - 6.03.2020        ІДП- 12   Майборода О.О.   .

9.03.2020 - 14.03.2020       Т-31    Дука Н.О.

16.03.2020 - 20.03.2020     ІДП-21  Дудченко Н.Й.

23.03.2020 - 27.03.2020     ІДП-22   Матусевич О.В.

30.03.2020  - 3.04.2020       КД-31     Гнєдіч В.І.

6.04.2020 - 10.04.2020        Ф-31    Бондаренко О.О.

13.04.2020 - 17.04.2020       Ф-21    Андрющенко О.В.

20.04.2020 - 24.04. 2020        Е-31    Христосенко В.М.

27.04.2020 - 30.04.2020       КД-11    Москаленко Л.Б.

 4.05.2020 -  8.05.2020          Ф-11      Сагдєєва Ю.А.

 11.05.2020 -   15.05.2020      КД-21    Лесь В.М.

 18.05.2020 -  22.05.2020       ІДП- 12   Майборода О.О.

25.05.2020 – 29.05.2020          Е-21       Кокоша В.М.

1.06.2020 -  5.06.2020         Ф-21     Андрющенко О.В.

8.06.2020 -  12.06.2020       КД-11     Москаленко Л.Б.

15.06.2020 - 19.06.2020       Е-11       Дятлова Н.В.

22.06.2020 -  16.06.2020      КД-11     Москаленко Л.Б.

 

План

виховної роботи коледжу

на січень 2020р.

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

Єрохіна Н.М.

Голова студентської ради коледжу

Щовівторка

1530

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділення, голови рад відділень

Щосереди

о 14

 1.  

Засідання студентських рад гуртожитків

Вихователі, голови рад гуртожитків

Щосереди

1730

 1.  

Взяти участь у заходах, присвячених Дню Соборності України

Єрохіна Н.М.

Яненко В.Г.

22.01.2020

 1.  

Збори відділень по підсумкам першого семестру

Завідувачі відділеннями голови студ. рад.

22.01.2020

 

 1.  

Засідання методичного об’єднання  кураторів

Єрохіна Н. М.

Матвієнко В. М.

За графіком

 1.  

Заняття гуртків аматорського мистецтва

Нагалевська  Н. В.

За графіком

 1.  

Заняття предметних гуртків

Керівники гуртків

За графіком

 1.  

Взяти участь у засіданні педагогічної ради

Єрохіна Н. М.,

Вихователь гуртожитку

За графіком

 1.  

Випускний на технологічному відділенні

Нагалевська Н.В. Старовойтова А.А.

Куратори груп

31.01.2020

 

План

виховної роботи коледжу

на лютий 2020 р.

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Година спілкування на правову тематику

Куратори груп

05.02.2020

 1.  

Година спілкування на морально-етичну тематику

Куратори груп

12.02.2020

 1.  

Година спілкування на патріотичну тематику, присвячена Дню пам’яті героїв Небесної Сотні

Куратори груп

19.02.2020

 1.  

Година спілкування на тематику сімейно -родинного виховання

Куратори груп

26.02.2020

 1.  

Засідання циклової комісії кураторів

Єрохіна Н.М.

Згідно графіку

 1.  

Засідання батьківського комітету відділень

 

Зав. відділ.

 

11.02.2020

 1.  

Збори в гуртожитку №2

 

Кривенька Н.М.

05. 02.2020

 1.  

Участь   у міському конкурсі «Журналістський першоцвіт»

Бондар Н.П.

Згідно графіку

 1.  

Засідання студентського парламенту

Культорганізатор Парламент

Щовівторка

1530

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділень, голови рад відділень

Щосереди

о 1420

 1.  

Засідання студентської  ради гуртожитку

Кривенька Н.М.

голова ради гурт.

Щосереди

о 1730

 1.  

Засідання рад музеїв

Костенко Н. М

Ніколаєвич В.І.

Щовівторка

15.30

 1.  

Нарада підрозділів з виховної роботи

Єрохіна Н. М

Що п’ятниці

15.30

 1.  

Робота предметних гуртків

Зав. кабінетами

За графіком

 1.  

Участь у Всеукраїнської українознавчої грі «Соняшник» 

Дудченко Н.Й.

За графіком

 1.  

Олімпіади з навчальних дисциплін

Голови предметних комісій

Згідно графіком

 1.  

Взяти участь у міських заходах, присвячених Дню пам’яті  героям  Небесної сотні.

Нагалевська Н. В. Яненко В.Г.

За графіком

 1.  

Взяти  участь в обласному семінарі завідувачів музеїв навчальних закладів.

Костенко Н. М.

За графіком

 

 

План

виховної роботи коледжу

на березень 2020 н.р.

 

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Взяти участь у виставці «Краса руками молодих»

Культорганізатор

зав. відділень

02.03.2020

 1.  

Засідання комісії по профілактиці правопорушень

Лендрик Л.П.

03.03.2020

 1.  

Година спілкування на тему сімейно-родинного виховання

Куратори груп

І курсів

11.03.2020

 1.  

Година спілкування, присвячена Т.Г. Шевченку

Куратори груп

04.03.2020

 1.  

Година спілкування на правову тематику

Куратори груп

18.03.2020

 1.  

Засідання правового університету

Пендер О.В.

25.03.2020

 1.  

Батьківські збори для студентів всіх курсів

Вихователі гуртожитків,

Зав. відділення

Куратори груп

20.03.2020

 1.  

Презентація економічного відділення

Зав. Відділенням, куратори груп

За графіком

березень

 1.  

Взяти участь у покладанні квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка

Бондар Н.П.

культорганізатор

За графіком

 1.  

Взяти участь у фотоконкурсі «Київщина очима молодих»

Куратори груп

Протягом місяця

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

Культорганізатор

Голова студентської ради коледжу

Щовівторка

1530

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділень

Щосереди

о 1420

 1.  

Засідання студентської  ради  гуртожитку

Вихователі гуртожитків

Щосереди о 1730

 1.  

Засідання рад музеїв

Костенко Н.М.

Ніколаєвич В.І.

Щовівторка

 1.  

Заняття гуртків аматорського мистецтва

Культорганізатор

Керівники гуртків

За графіком

 1.  

Взяти участь у міському конкурсі читців, присвячених Дню народження Т.Г. Шевченка «Кобзарева зоря»

Бондар Н.П.

Дука Н.О.

За графіком

 1.  

Провести «Шевченківський марафон»

Бондар Н.П.

Дука Н.О

05.03.2020

 1.  

Взяти участь у обласному конкурсі  «Я – Київщини гордість і надія»

Гурський С.П.

Бондар Н.П.

 

Протягом місяця

 1.  

Провести олімпіади з природничих дисциплін

Викладачі природничих дисциплін

Рой Н.М.

За графіком

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру»

Рой Н.М.

За графіком

 1.  

Урочисте привітання жінок, присвячене  8 Березня.

Нагалевська Н.В.

Кокоша В.М. , Е-21

06.03.2020

 

План

виховної роботи коледжу

на квітень 2020 н.р.

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Година спілкування  на превентивну тематику

Куратори груп

08.04.2020

 1.  

Година спілкування, присвячена Великоднім святам

Куратори груп

15.04 2020

 1.  

Година спілкування на морально-етичну тематику

Куратори груп

22.04.2020

 1.  

Година спілкування на екологічну тематику

Куратори груп

29.04.2020

 1.  

Засідання правового університету

Пендер О.В.

15.04.2020

 1.  

Презентація відділення ветеринарної медицини

Єрохіна О.М.

За графіком

 1.  

Взяти участь у фотоконкурсах: «Моя земле»

«Київщина очима молодих».

 

Куратори груп

Протягом місяця

 1.  

Провести заходи, присвячені Дню довкілля

Комісія викладачів природничо-математичних дисциплін

Протягом місяця

 1.  

Взяти учать у Всеукраїнському конкурсі кращих  творів молодих українських літераторів «Гранослов»

Бондар Н.П.

За графіком

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі творчих проектів

 «Місто очима молодих»

Гурський С.П.

За графіком

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

Нагалевська Н.В.

Щовівторка 15:30

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділень

Голови Рад відділень

Щосереди

о 17:00 год.

 1.  

Взяти участь у благодійній акції «Від серця до серця»

 Студентська соціальна служба, парламент

Протягом місяця

 1.  

Провести майстер-клас «Намалюй писанку»  

        Костенко Н.М.

За графіком

 1.  

Провести тиждень психології

Загородня С.О.

За графіком

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнській акції «Україна наш дім – збережемо його» :

«Збережемо дендропарк «Олександрія»,

 Акція «Чистий берег».

Куратори груп, парламент

За графіком

 

План

виховної роботи коледжу

на травень 2020 н.р.

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Година спілкування, присвячена Дню матері

Куратори груп

в закріплених аудиторіях

13.05.2020

 1.  

Година спілкування, присвячена пам’яті Т.Г. Шевченка

Куратори груп

в закріплених аудиторіях

20.05.2020

 1.  

Свято «Золоті імена коледжу»

Культорганізатор

зав. відділеннями

27.05.2020

 1.  

Година спілкування з техніки безпеки життєдіяльності

Куратори груп

За графіком

 1.  

Вечір зустрічі з випускниками

Костенко Н.М.
В-11,Святецька Л.І.

Нагалевська Н.В.

30.05.2020 12.00

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

Культорганізатор

 

Щовівторка          о 1530 год.

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділень

Голови Рад відділень

 Щосереди           о 1700 год.

 1.  

Участь у обласному фотоконкурсі «Незалежна Україна очима молодих»

Куратори груп

Культорганізатор

Протягом місяця

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському фотоконкурсі-виставці авторських фотографій студентів аграрних ВНЗ України

Куратори груп

Культорганізатор

 

Протягом місяця

 1.  

Участь у міському конкурсі

«Біла Церква очима молодих»

Культорганізатор

Куратори груп

Протягом місяця

 1.  

Взяти участь у міських заходах присвячених перепохованню

Т.Г. Шевченка

Бондар Н.П.

За графіком

 1.  

Взяти участь у молодіжній акції : «Молодь – за здоровий спосіб життя» до міжнародного дня боротьби з наркотиками

Куратори груп,          Пендер О.В.

За графіком

 1.  

Провести конференції на теми:

«Єдина країна – единая страна»

Куратори груп

За графіком.

 1.  

Презентація холодильно-технологічного відділення

Рябченко Г.В.

За графіком

 1.  

Провести флешмоб, присвячений Дню вишиванки

НагалевськаН.В.

Куратори груп

20.05.2020

 

План

виховної роботи коледжу

на червень 2020 р.

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

1

Година спілкування, присвячена Дню захисту дітей

Куратори груп

в закріплених аудиторіях

03.06.2020

2

Година спілкування на морально-етичну тематику

Куратори груп

10.06.2020

3

Година спілкування, присвячена вшануванню пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній Війні

Куратори груп

17.06.2020

4

Участь у  XХ Зльоті студентських лідерів аграрної освіти

Єрохіна Н.М.

За графіком

5

Взяти учать у Дні скорботи

Яненко В.Г.

22.06.2020

6

Взяти участь у Всеукраїнському фотоконкурсі «Молоде обличчя України»

 

Куратори груп

 

За графіком

7

Провести випускні вечори:

 • Відділення ветеринарної медицини та холодильно-технологічного
 • Економічного відділення та відділення інформаційних технологій

Зав. відділеннями, куратори

25.06.2020

 

26.06.2020

8

Взяти участь в святі, присвяченому Дню захисту дітей, відвідування дитячого будинку

Служба соціальної та волонтерської роботи

Парламент

Червень 2020 р.

 

 

 

Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ

 

Н А К А З

_________________                №____________                       м. Біла Церква

 

Про призначення кураторів

навчальних груп на 2018-2019н.р.

 

 1. Призначити кураторами навчальних груп з оплатою 20% від посадового окладу викладачів:

        Т-11  – Поліщук Наталію Вікторівну

        Т-12  –  Степанчук Світлану Леонідівну

        Т-21 – Дуку Нелю Олександрівну

        Т-22 – Бєлякова Євгенія Валерійовича           

        Т-23 –Кліванську Олену Яківну

        Т-31 – Вербицьку Людмилу Петрівну

        Т-32 – Чалу Інну Тимофіївну

        Т-33 – Локванець Тетяну Миколаївну   

        Т-41 – Бондар Наталію Петрівну

        Т-42 – Дудник Лідію Анатоліївну

        В-11  –  Савчук Людмилу Анатоліївну

        В-21 – Зубрицьку Валентину Михайлівну

        В-22 – Човгун Аліну Миколаївну

        В-31 – Пересунько Олену Дмитрівну

        В-32 – Харченка Андрія Вікторовича  

        В-41 – Святецьку Лесю Іванівну

        В-42 – Павлюк Наталію Василівну

        К-11 – Покотила Дмитра Івановича

        К-12 –   Рой Наталію Михайлівну

        К-21 – Заєць Євдокію Дмитрівну

        К-22 – Мидловця Максима Володимировича

        К-31 – Бадіна Олега Миколайовича

        К-32 – Губатенко Наталію Анатоліївну

        К-41  – Листопад Тетяну Миколаївну

        К-42 –  Гурського Степана Петровича

        Ф-11 – Андрющенко Олену Василівну

        Ф-21 – Бондаренко Олену Олександрівну

        Ф-31 – Каленську Аллу Володимирівну

        КД-11 – Лесь Вікторію Миколаївну

        КД-21 – Гнєдіч Валентину Іванівну

        КД-31 – Худякову Лідію Костянтинівну

        Е-11  –  Кокошу Вікторію Миколаївну

        Е-21 –  Христосенка Вадима Михайловича

        Е-31 –    Майбороду Ольгу Олександрівну

        ІДП-11 – Дудченко Наталію Йосипівну

        ІДП-12 – Матусевич Олену Василівну

        ІДП-21 – Загоруйко Ольгу Валеріївну

        ІДП-22 – Андрущенко Олександру Анатоліївну

        ІДП-31 – Бойко Валентину Миколаївну

        ІДП-32 – Рисаченко Галину Олександрівну

 

 Директор коледжу                                                               Л. П. Лендрик

 

План

виховної роботи коледжу

на вересень 2019р.

 

 

№ п/п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

      1

Ознайомити з основними положеннями Статуту коледжу та «Правилами внутрішнього розпорядку коледжу» новоприбулих працівників та студентів коледжу

Керівники підрозділів

Куратори груп

Серпень

 

    2

Посвята в студенти

  День Знань.

Нагалевська Н.В.

Рисаченко Г.О., ІДП-32

01.09.2018

   3

Година спілкування для ІІ – ІV курсів на тему: «Як я бачу партнерські відносини України-ЄС»,

«Будуємо справжню демократичну країну», «Прагнемо миру».

Куратори груп

(тема за вибором)

03.09.2018

   4

Взяти участь у святкуванні Дня міста

Нагалевська Н.В..

Завідувачі відділеннями.

08.09.2018

   5

Виховна година по підсумках минулого навчального року та завданнях на 2018-2019 н.р.

Куратори груп

19.09.2018

   6

Година спілкування на тему:

«Моє місто – моя гордість»

Куратори груп

12.09.2018

   7

Година спілкування на моральну-етичну тематику

Куратори I-ІІ курсів

26.09.2018

   8

Година спілкування на тему:

«Толерантність і нетерпимість»

Куратори ІІІ-ІV курсів

26.09.2018

 

 

 

 

   9

Розробити і затвердити плани виховної роботи:

 

 • методичного об’єднання кураторів груп;
 • план виховної роботи гуртожитків;
 • бібліотеки;
 • предметних комісій, розділ “Виховні заходи”;
 • ради профілактики та попередженню правопорушень;
 • план виховної роботи  відділень, розділ “Виховна робота”
 • батьківського комітету

 

-органів студентськог

самоврядування;

 • “Правового університету“
 • університету “Здоров'я”
 • музеїв:    “Народного українського побуту Київщини”

“Історії коледжу”

«Патологоанатомічний музей»

 • гуртків та клубів за інтересами;

 

 • гуртків аматорського мистецтва;
 • спортивних гуртків і секцій.

Єрохіна Н.М.

Вихователі

Кофанова О.В.

Голови предметних комісій

Лендрик Л.П.

 

Зав. відділення

 

Єрохіна Н.М.

 

Нагалевська Н.В.

 

Пендер О.В.

Краєвська Р.М.

Костенко Н.М.

 

 

Гейдарова В.О.

Ніколаєвич В.І.

Керівники гуртків

 

Нагалевська Н.В..

Биковська Т.О.

До 12.09.2018

 

   10

Скласти та затвердити:

 • графік чергування адміністрації в корпусах і  гуртожитках;
 • графік чергування груп і кураторів в навчальних корпусах;
 • графік закріплення територій за групами;
 • графік закріплення аудиторій за групами;

 

 

 

 

Єрохіна Н.М.

 

 

До 01.09.2018

   11

Скласти списки дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних сімей, дітей-інвалідів та провести огляд умов їх життя (виконання указу Президента України від 17.10.97 р. №1153/97 «Про затвердження заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»

Пендер О.В.

Завідуючі відділенням,

куратори груп

До 10.09.2018

   12

Провести психодіагностику студентів перших курсів з метою вивчення їх психолого-педагогічних особливостей та ступеня їх адаптації до навчання в коледжі

Єрохіна Н.М.

Вересень

   13

Свято до дня працівника освіти

 «Учителю, тобі вклоняюсь я,

бо праця на землі твоя свята»

Нагалевська Н.В. Бондаренко О.О

(І корп., гурт. №1)

Бєляков Е.В. (ІІ гурт.)

Вовк Л.А.(ІІІ і IV корп.)

5.10.2018

   14

Засідання батьківського комітету відділень

коледжу

Зав. відділень,

Єрохіна Н.М.

11.09.2018

25.09.2018

   15

Провести батьківські збори студентів

I курсу

Зав. відділення

Куратори груп

21.09.2018

    16

Здійснювати випуск газети:

 • “Юріївський літопис”
 • “Медіа Коледж”

 

Гурський С.П.

Нагалевська Н.В.

Згідно графіка

   17

Провести Тиждень творчості під гаслом “Кожний студент – зірка”:

 • виставка робіт образотворчого мистецтва (графіка, декоративно-прикладне мистецтво, інші види живопису) та фоторобіт;
 • представлення літературних авторських робіт «Проби пера» (поетичні та прозові твори);
 • “Кредо юного обдарування” (хореографія, вокал, театральна майстерність, художнє читання);
 • підведення підсумків, вшанування переможців

Нагалевська Н.В.

Гнедич В.І., КД-21

Куратори груп

Нового набору

17.09. –21.09.2018

   18

Провести конкурс на краще естетичне оформлення кімнати в гуртожитках “Затишне житло – затишно моїй душі!”

Вихователі гуртожитків,

Студ. ради

Вересень 2018

    19

Провести екскурсії в музеях коледжу для груп нового набору

Костенко Н.М.

Гейдарова В.О.

Ніколаєвич В.І.

Протягом місяця

    20

Залучення студентів до озеленення території навчального закладу, наведення чистоти і порядку на ній.

Куратори груп

 

Постійно

 

    21

Взяти участь у Міжнародному конкурсі «Енергія і середовище»

Покотило Д.І.

Вересень 2018

    22

Психолого-педагогічний консиліум

Єрохіна Н.М.

Куратори груп

Краєвська Р.М.

За графіком

    23

Підготувати презентацію гуртожитку № 2 для участі у Всеукраїнському конкурсі «Гуртожиток-наш дім!»

Нагалевська Н.В..

Кривенька Н.М.

Петрашенко М.В.

За графіком

    24

Засідання Правового університету

Пендер О.В

1 раз в місяць

   25  

Організувати підготовку до регіонального конкурсу «Кращий куратор року»

Нагалевська Н.В.

Старовойтова А.А.

Степанчук С.Л.

Бадін О.М.

Беляков Є.В.

За графіком

 

План

виховної роботи коледжу

на жовтень 2018 року

 

№ п\п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

    1

Година спілкування на сімейно-родинну тематику

Куратори груп

03.10.2018

    2

Година спілкування на патріотичну тематику: «Гендерні ролі та стереотипи»

Куратори груп

10.10.2018

    3

Виховна година на морально-етичну тематику: «Слово до слова»

Куратори груп

17.10.2018

    4

Виховна година на патріотичну тематику присвячена звільненню України від німецько-фашистських загарбників

Куратори груп

24.10.2018

    5

Відкрита виховна година, присвячена звільненню України від німецько-фашиських загарбників

Загоруйко О.В.

ІДП-21

31.10.2018

    6

Засідання органів студентського самоврядування коледжу.

Голова парламенту коледжу

Щовівторка

 

    7

Засідання батьківського комітету відділень

 і коледжу

Зав. відд.

Єрохіна Н.М.

09.10.2018

    8

Засідання комісії з профілактики та попередження правопорушень студентами

Лендрик Л.П.

02.10.2018

    9

Випуск газет:

 • “Юріївський літопис”
 • “Медіа Коледж”

 

Гурський С.П.

Нагалевська Н.В.

 

До 14.10.2018

    10

З метою вивчення рідного краю провести екскурсії по м. Біла Церква, у краєзнавчий музей.

Куратори груп

За графіком

    11

Організувати відвідування музеїв коледжу

 

Куратори груп

ІІ курсів

За графіком

    12

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі знавців української писемності ім. Петра Яцика

Бондар Н.П.

 

За графіком

    13

Взяти участь у регіональному конкурсі патріотичної пісні та поезії

«В ім’я батьківщини»

Нагалевська Н.В.

За графіком

    14

Взяти участь у міському конкурсі соціальної реклами

Худякова Л.К.

Жовтень –листопад 2018 р.

    15

Провести конкурс «Кращий студент року коледжу»

Нагалевська Н.В.

Човгун А.М., В-22

зав. відділення

17.10.2018

   16

Провести посвяту в козаки «Хай живе козацька воля, хай живе козацький дух»

Нагалевська Н.В..

Яненко В.Г.

10.10.2018

   17

Взяти участь у міському конкурсі

«Кращий студент року»

Нагалевська Н.В.

Завідуючі відділеннями

За графіком

  18

Засідання Правового університету

Пендер О.В

1 раз в місяць

  19

Започаткувати створення рушника «Єднаємося брати мої»

Куратори груп І-ІІ курсів

До травня місяця 2019 н.р.

  20

Започаткувати акцію «Мій родовід» ( роботу закінчити  до Дня сім*ї)

Куратори І  курсів

Протягом року

 

План

виховної роботи коледжу

на листопад 2019р.

 

№ п/п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

  1

Година спілкування присвячена дню української писемності та мови: «О слово,  рідне».

Куратори груп

07.11.2018

  2

Година спілкування на морально-етичну тематику.

Куратори груп

14.11.2018

  3

Година спілкування на превентивну тематику: «Умій сказати палінню – ні!»

Куратори груп

21.11.2018

  4

Відкрита  година спілкування присвячена пам’яті жертвам Голодомору

Савчук Л.А. В-11

28.11.2018

  5

Виховна година, присвячена Дню пам’яті жертв голодомору

Куратори груп

28.11.2018

  6

Засідання студентського парламенту коледжу

Голова парламенту коледжу

Щовівторка

 

  7

Засідання батьківського комітету відділень, коледжу

Зав. відд.

Єрохіна Н.М.

13.11.2018

  8

ипуск газет:

 • “Юріївський літопис”
 • “Медіа Коледж”

 

Гурський С.П.

Нагалевська Н.В..

Згідно графіка

 

  9

Взяти участь у зустрічі з міським головою

Єрохіна Н.М.

Листопад 2018 р.

  10

Провести тиждень української писемності та мови.

Бондар Н.П.

Листопад 2018 р.

  11

Провести перший етап  XVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика

Викладачі української мови

Листопад 2018 р

  12

Взяти участь у Міжнародному диктанті з української мови

Викладачі української мови

Листопад 2018 р

  13

Взяти участь у заходах, присвячених пам’яті жертв голодомору “Голодомор 1932-1933 рр. в Україні”

Нагалевська Н.В.

Яненко В.Г.

Гурський С.П.

За

графіком

  14

Засідання комісії по попередженню правопорушення

Лендрик Л.П.

06.11.2018

  15

Провести олімпіади з навчальних дисциплін.

Голови предметних комісій

За графіком

  16

Провести свято до Дня студента

Нагалевська Н.В..

Зав. відділеннями

14.11.2018

  17

Батьківські збори для груп 2-4 курсів

Куратори груп

16.11.2018

  18

Засідання Правового університету

Пендер О.В

1 раз в місяць

 

План

виховної роботи коледжу

 на грудень 2018 року

 

№ п/п

Назва заходу

Відповідальний

Термін

  1

Година спілкування на національно-партіотичну тематику

Куратори груп

05.12.2018

  2

Година спілкування на правову тематику

Куратори груп

12.12.2018

  3

Година спілкування на превентивну тематику

Куратори груп

19.12.2018

  4

Робота по дооформленню композицій в музей історії коледжу

Гейдарова В.О.

01.12.2018-12.12.2018

  5

Впорядкування матеріалів з виховної роботи на сайті коледжу

Єрохіна Н.М.

Нагалевська Н.В.

До 12.12.2018

  6

Засідання комісії по попередженню та профілактиці правопорушень студентами

Лендрик Л.П.

04.12.2018

  7

День збройних сил України

«Це мудрості й геройство свято»

Нагалевська Н.В

Мидловець М.В. К-22

Яненко В.Г.

06.12.2018

  8

Свято різдвяних композицій

Нагалевська Н.В.

 

13.12.2018

  9

Засідання Правового університету

Пендер О.В

1 раз в місяць

 

План

виховної роботи коледжу

на січень 2019р.

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

Єрохіна Н.М.

Голова студентської ради коледжу

Щовівторка

1530

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділення, голови рад відділень

Щосереди

о 14

 1.  

Засідання студентських рад гуртожитків

Вихователі, голови рад гуртожитків

Щосереди

1730

 1.  

Взяти участь у заходах, присвячених Дню Соборності України

Гурський С.П.

21.01.2019

 1.  

Збори відділень по підсумкам першого семестру

Завідувачі відділеннями голови студ. рад.

30.01.2019

 

 1.  

Засідання методичного об’єднання  кураторів

Єрохіна Н. М.

Матвієнко В. М.

За графіком

 1.  

Заняття гуртків аматорського мистецтва

Нагалевська  Н. В.

За графіком

 1.  

Заняття предметних гуртків

Керівники гуртків

За графіком

 1.  

Взяти участь у засіданні педагогічної ради

Єрохіна Н. М.,

Вихователі гуртожитків

За графіком

 1.  

Випускний на технологічному відділенні

Нагалевська Н.В. Старовойтова А.А.

Куратори груп

31.01.2019

 

 

План

виховної роботи коледжу

на лютий 2019 р.

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Година спілкування на правову тематику

Куратори груп

06.02.2019

 1.  

Година спілкування на морально-етичну тематику

Куратори груп

13.02.2019

 1.  

Година спілкування на патріотичну тематику, присвячена Дню пам’яті героїв Небесної Сотні

Куратори груп

20.02.2019

 1.  

Година спілкування на тематику сімейно-родинного виховання

Куратори груп

27.02.2019

 1.  

Засідання циклової комісії кураторів

Єрохіна Н.М.

Згідно графіку

 1.  

Засідання батьківського комітету відділень

 

Зав. відділ.

 

12.02.2019

 1.  

Збори в гуртожитках: №1

№2

Вихователі гуртожитків

06.02.2019

05. 02.2019

 1.  

Участь   у міському конкурсі «Журналістський першоцвіт»

Бондар Н.П.

Згідно графіку

 1.  

Засідання студентського парламенту

Культорганізатор Парламент

Щовівторка

1530

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділень, голови рад відділень

Щосереди

о 1420

 1.  

Засідання студентських рад гуртожитків

Вихователі гурт., голови рад гурт.

Щосереди

о 1730

 1.  

Засідання рад музеїв

Костенко Н. М

Савчук Л.А.

Ніколаєвич В.І.

Щовівторка

15.30

 1.  

Нарада підрозділів з виховної роботи

Єрохіна Н. М

Що п’ятниці

15.30

 1.  

Робота предметних гуртків

Зав. кабінетами

За графіком

 1.  

Участь у Всеукраїнської українознавчої грі «Соняшник» 

Дудченко Н.Й.

За графіком

 1.  

Олімпіади з навчальних дисциплін

Голови предметних комісій

Згідно графіком

 1.  

Відкрита виховна година на патріотичну тематику

Загоруйко О.В,

 ІДП-21

За графіком

 1.  

Взяти участь у міськихз заходах, присвячених Дню пам’яті  героям  Небесної сотні.

Нагалевська Н. В. Яненко В.Г.

За графіком

 1.  

Взяти участь у з’йомках телепередачі «Голос країни-діти»

Куратори груп

14,15.02.2019

 1.  

Взяти  участь в обласному конкурсі  екскурсоводів.

Костенко Н. М.

За графіком

 

План

виховної роботи коледжу

на березень 2019 н.р.

 

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Взяти участь у виставці «Краса руками молодих»

Культорганізатор

зав. відділень

01.03.2019

 1.  

Засідання комісії по профілактиці правопорушень

Лендрик Л.П.

05.03.2019

 1.  

Година спілкування на тему сімейно-родинного виховання

Куратори груп

І курсів

13.03.2019

 1.  

Година спілкування, присвячена Т.Г. Шевченку

Куратори груп

06.03.2019

 1.  

Година спілкування на правову тематику

Куратори груп

20.03.2019

 1.  

Засідання правового університету

Пендер О.В.

27.03.2019

 1.  

Батьківські збори для студентів всіх курсів

Вихователі гуртожитків,

Зав. відділення

Куратори груп

22.03.2019

 1.  

Презентація економічного відділення

Зав. Відділенням, куратори груп

За графіком

 1.  

Взяти участь у покладанні квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка

Бондар Н.П.

культорганізатор

За графіком

 1.  

Взяти участь у фотоконкурсі «Київщина очима молодих»

Куратори груп

Протягом місяця

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

Культорганізатор

Голова студентської ради коледжу

Щовівторка

1530

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділень

Щосереди

о 1420

 1.  

Засідання студентських рад гуртожитків

Вихователі гуртожитків

Щосереди о 1730

 1.  

Засідання рад музеїв

Савчук Л.А.

Костенко Н.М.

Ніколаєвич В.І.

Щовівторка

 1.  

Заняття гуртків аматорського мистецтва

Культорганізатор

Керівники гуртків

За графіком

 1.  

Взяти участь у міському конкурсі читців, присвячених Дню народження Т.Г. Шевченка «Кобзарева зоря»

Бондар Н.П.

Дука Н.О.

За графіком

 1.  

Провести «Шевченківський марафон»

Дука Н.О

06.03.2019

 1.  

Взяти участь у обласному конкурсі  «Я – Київщини гордість і надія»

Гурський СП..

Бондар Н.П.

 

Протягом місяця

 1.  

Провести олімпіади з природничих дисциплін

Викладачі природничих дисциплін

Рой Н.М.

За графіком

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру»

Рой Н.М.

За графіком

 

План

виховної роботи коледжу

на квітень 2019 н.р.

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Година спілкування, присвячена Великоднім святам

Куратори груп

03.04.2019

 1.  

Година спілкування  на превентивну тематику

Куратори груп

10.04.2019

 1.  

Година спілкування на морально-етичну тематику

Куратори груп

17.04.2019

 1.  

Година спілкування на екологічну тематику

Куратори груп

24.04.2019

 1.  

Засідання правового університету

Пендер О.В.

17.04.2019

 1.  

Презентація відділення ветеринарної медицини

Єрохіна О.М.

За графіком

 1.  

Взяти участь  у фестивалі пісні: «Будемо жити»

Культорганізатор

За графіком

 1.  

Взяти участь у фотоконкурсах: «Моя земле»

«Київщина очима молодих»,

до Дня Перемоги

Куратори груп

Протягом місяця

 1.  

Провести заходи присвячені Дню довкілля

Комісія викладачів природнично-математичних дисциплін

Протягом місяця

 1.  

Взяти учать у Всеукраїнському конкурсі кращих  творів молодих українських літераторів «Гранослов»

Бондар Н.П.

За графіком

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі творчих проектів

 «Місто очима молодих»

Гурський С.П.

За графіком

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

культорганізатор

Щовівторка 15:30

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділень

Голови Рад відділень

Щосереди

о 17:00 год.

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнській акції «Україна наш дім – збережемо його» :

«Збережемо дендропарк «Олександрія»,

Взяти участь у акції

«Чистий берег»,

Куратори груп, парламент

За графіком

 1.  

Взяти участь у благодійній акції «Від серця до серця»

Студентська соціальна служба, парламент

Протягом місяця

 1.  

Провести майстер-клас «Намалюй писанку»  

        Костенко Н.М.

За графіком

 

План

виховної роботи коледжу

на травень 2019 н.р.

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

 1.  

Година спілкування, присвячена Дню матері

Куратори груп

в закріплених аудиторіях

15.05.2019

 1.  

Година спілкування, присвячена пам’яті Т.Г. Шевченка

Куратори груп

в закріплених аудиторіях

22.05.2019

 1.  

Свято «Золоті імена коледжу»

Культорганізатор

зав. відділеннями

29.05.2019

 1.  

Година спілкування з техніки безпеки життєдіяльності

Куратори груп

За графіком

 1.  

Година спілкування на правову тематику

Куратор груп

24.05.2019

 1.  

Вечір зустрічі з випускниками

Гейдарова В.О
ІДП-31

25.05.2019 12.00

 1.  

Засідання студентського парламенту коледжу

Культорганізатор

 

Щовівторка      о 1530 год.

 1.  

Засідання студентських рад відділень

Зав. відділень

Голови Рад відділень

 Щосереди         о 1700 год.

 1.  

Участь у обласному фотоконкурсі «Незалежна Україна очима молодих»

Куратори груп

Культорганізатор

Протягом місяця

 1.  

Взяти участь у Всеукраїнському фотоконкурсі-виставці авторських фотографій студентів аграрних ВНЗ України

Куратори груп

Культорганізатор

 

Протягом місяця

 1.  

Участь у міському конкурсі

«Біла Церква очима молодих»

Культорганізатор

Куратори груп

Протягом місяця

 1.  

Взяти участь у міських заходах присвячених перепохованню

Т.Г. Шевченка

Бондар Н.П.

За графіком

 1.  

Взяти участь у молодіжній акції : «Молодь – за здоровий спосіб життя» до міжнародного дня боротьби з наркотиками

Куратори груп,

   Пендер О.В.

За графіком

 1.  

Провести конференції на теми:

«Єдина країна – единая страна»

Куратори груп

За графіком.

 1.  

Святковий концерт присвячений Дню перемоги

Культорганізатор

Куратори груп

08.05.2019

 1.  

Презентація холодильно-технологічного відділення

Рябченко Г.В.

За графіком

 

План

виховної роботи коледжу

на червень 2019 р.

 

п/п

Назва заходу

Відповідальні

Дата і місце проведення

1

Година спілкування, присвячена до Дня захисту дітей

Куратори груп

в закріплених аудиторіях

29.05.2019

2

Година спілкування на морально-етичну тематику

Куратори груп

06.06.2019

3

Година спілкування, присвячена вшануванню пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній Війні

Куратори груп

13.06.2019

4

Участь у  XХ Зльоті студентських лідерів аграрної освіти

Єрохіна Н.М.

За графіком

5

Взяти учать у Дні скорботи

Яненко В.Г.

22.06.2019

6

Взяти участь у Всеукраїнському фотоконкурсі «Молоде обличчя України»

 

Куратори груп

 

За графіком

7

Провести випускні вечори:

 • Відділення ветеринарної медицини та холодильно-технологічного
 • Економічного відділення та відділення інформаційних технологій

Зав. відділеннями, куратори

27.06.2019

 

28.06.2019

8

Взяти участь в святі, присвяченому Дню захисту дітей, відвідування дитячого будинку

Служба соціальної та волонтерської роботи

Парламент

Червень 2019 р.

 

 

 

 

Розпорядження

про закріплення ветеранів за учбовими групами

 

п/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Домашня адреса

Телефон

Група

 1.  

Бітюк

Галина

Петрівна

вул. Чуйкова, 69, кв.72

6-24-07

Т-41

 1.  

Борзак Віра Давидівна

вул. Крупської 74, кв 1

 

В-42

 1.  

Бородавка

Віра

Леонтіївна

вул. Ш. Алейхема 33, кв.6

 

КД-31

 1.  

Булгарова Валентина Захарівна

вул. Турчанінова 14, кв 16

340575

ІДП-11

 1.  

Василевська Ніна Трохимівна

вул.  Січневий прорив 3, кв 19

096-103-92-36

Ф-31

 1.  

Василевський Артур Васильович

вул. Січневий прорив 3, кв 19

 

Ф-31

 1.  

Вознесенська

Аліна

Іванівна

вул. Леніна 18, кв.14

5-19-61

В-31

 

 1.  

Войдевич Тамара Андріївна

І-й Піщаний провулок, 6а

39-81-88

 Ф-21

 1.  

Галашевська  Людмила Іванівна

вул. Першотравнева, 38

067-87-398-06

Т-32

 1.  

Гаврилюк Іван Тимофійович

вул.  Комсомольська 87,

кв. 27

39-54-01

К-11

 1.  

Гребенева Віра Тимофіївна

вул. Ш.- Алайхема 33 ,кв 56

 

38-99-37

К-21

 1.  

Гусяк Іванна Олексіївна

вул. Славіна 21, кВ 7

6-51-67

В-41

 1.  

Довбуш

Олена

Дмитрівна

вул. Турчанінова, 6, кв. 1

34-82-10

Т-31

 1.  

Задунайська Валентина Михайлівна

вул. Комсомольська 87, кв 62

098-44-86-164

Т-12

 1.  

Колодько Віра Степанівна

ІІ курсовий провулок 14а, кв 11

38-00-38

ІДП-31

 1.  

Корнієнко Наталія Едуардівна

Зубрицька В.М.

Телефонувати Ніколаєвич В.І.

0672558654

В-21

 1.  

Лазоренко

Марія

Іванівна

вул.. Турчанінова 11,кв 3

34-41-39

К-41

 1.  

Лебедєва

Ніна

Ізотівна

вул. Примакова, 22

39-81-04

К-42

 1.  

Лисенко Олександр Кіндратович

вул. Фрунзе 6, кв 7

067-301-44-42

К-22

 1.  

Новікова  Людмила Павлівна

вул. Водопійна 19, кв 121

098-426-01-54

Т-21

 1.  

Павлова

Ніна

Володимирівна

вул. Я. Мудрого, 26 кв. 22

068-513-09-35

(тел.чоловіка)

Е-31

 1.  

Соколова

Галина

Олександрівна

вул. Січневий прорив, 4,     кв. 51

34-79-58

К-12

 1.  

Скопінцева Людмила Вікторівна

вул. Січневий прорив 13,

кв. 27

097-325-22-11

В-11

 1.  

Сторожик Тамара Віталіївна

вул. Франко 52/25,кв 3

063-23-20-417

К-32

 1.  

Терещук Василь Антонович

вул. Пушкінська 76 а, кВ 25

5-66-25

В-22

 

 1.  

Тур-Євдокімова

Галина

Артемівна

Б-р. 1 Травня, 49, кв.64

6-17-96

Ф-11

 1.  

Тютюнник Раїса Василівна

Провулок Проточний 8

097-54-39-300

К-31

 1.  

Федчун Галина Іванівна

вул. Партизанська 33, кВ 29

097-660-29-92

ІДП-21

 1.  

Ченчик Людмила Володимирівна

вул. Пушкінська 50, кВ 36

39-01-23

КД-21

 1.  

Щукіна Ріта Василівна

вул. Ш.-Алейхема 33, кв 34

38-99-41

ІДП-12

 1.  

Яременко Світлана Гаврилівна

вул. Я.Мудрого 48 ,кв 29

 

Е-21

 1.  

Ясинська Валентина Володимирівна

вул.Піщана, 74

096-744-45-58

Т-42

 1.  

Шиманська Валентина Олександрівна

вул.Сквирське шоссе 224 а, кВ.8

34-74-05

Т-33

 1.  

Василюк Антоніна Іванівна

вул. Декабристів

067-296-25-01

Е-11

 1.  

Поліщук Любов Іванівна

б-р Олександрійський 133 кв 51

0685130933

6-96-42

Т-23

 1.  

Підопригора Тамара Олександрівна

вул. Нагорна 13

0683557039

В-32

 1.  

Гаркавенко Сергій Ілліч

Комсомольська98,кв, 167

0970083100

КД-11

 1.  

Гончар Галина Іванівна

Леваневського 59 кв. 85

0680401935

КД-31

 1.  

Журавльова Зінаїда Георгіївна

Б-р Комсомольський  12. Кв.62

0972615196

 

38-50-22

Т-22

 1.  

Зайцева Надія Іванівна

Логінова 37-а кв.66

0962083648

39-94-43

Ф-21

 1.  

Касіян Петро Захарович

Пролетарська 13. Кв. 102

0961039096

ІДП-22

 1.  

Чалий Тимофій Андрійович

Піщаний пр.. 20 кв.1

0662544105

ІДП-32

 1.  

Коморченко Ліна Григорівна

Б-р М.Грушевського ,б.44, кв.64

098-271-17-29

 

 1.  

Джвареліа Ірина Іванівна

Б-р Олександрійський 105, кв.32

096-623-59-67

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

про закріплення території за навчальними групами

 

п/п

Закріплена територія

Група

Куратор

 

 1.  

Фасад корпусу № 1, ліва сторона під кабінетом виховної роботи

В-21

Зубрицька В.М.

 1.  

Фасад корпусу №1, права сторона,

клумба біля бухгалтерії, центральна клумба

В-22

Човгун А.М.

 1.  

Бокова сторона корпусу №1 + мала клумба

В-11

Савчук Л.А.

 1.  

Клумба №1 від вул. Урицького.

ІДП-11

Дудченко Н.Й.

 1.  

Клумба №2 (середня)

Т-12

Степанчук С.Л.

 1.  

Тильна сторона корпусу № 1, під метод кабінетом, вул. Урицького

Т-11

Поліщук Н.В.

 1.  

Учбовий корпус № 3, фасад (права сторона),

під вікнами бібліотеки.

Ф-11

Андрющенко О.В.

 1.  

Учбовий корпус № 3, ліва сторона

ІДП-21

ІДП-22

Загоруйко О.В.

Андрущенко О.А.

 1.  

Учбовий корпус № 3, права стор. (гараж), Клумба ліва за туалетом.

Ф-21

КД-21

Бондаренко О.О.

Гнєдіч В.І.

 1.  

Вул. Урицького від їдальні до вул. Я. Мудрого (тротуар)

Е-21

Христосенко В.М.

 1.  

Учбовий корпус № 1, двір біля котельні + клумба

Т-23

Клеванська О.Я.

 1.  

Учбовий корпус № 1 вхід до медпункту, одна клумба з вітряком

К-21

К-22

Заєць Є.Д.

Мидловець М.В.

 1.  

Корпус № 1 (клумба біля туалету, права)

Т-21

Дука Н.О.

 1.  

Учбовий корпус № 4 тильна сторона клумби

(за виходом № 2)

Е-11

Кокоша В.М..

 1.  

Учбовий корпус № 3,4 прилегла територія

вул. Театральна

ІДП-12

Матусевич О.В.

 1.  

Територія їдальні, права сторона

В-31

В-32

Пересунько О.Д.

Єрохіна О.М.

 1.  

Літня площадка,прибирання плит

КД-31

Т-22

Ф-31

Худякова Л.К.

Бєляков Є.В..

Каленська А.В..

 1.  

Літня площадка, клумби

КД-11

Лесь В.М.

 1.  

Вхід між їдальнею і санаторієм “Радон”, від вул. Театральної до вул. Урицького

К-11

Покотило Д.І.

 1.  

Гуртожиток № 1, спортивний майданчик ліва сторона

Мешканці гуртожитку № 1

 1.  

Права сторона

 1.  

Корпус № 2, фасад

Т-31

Т-33

Вербицька Л.П.

Локванець Т.М..

 1.  

Корпус №2, територія біля манежу і сараю

К-31

К-32

Бадін О.М.

Губатенко Н.А.

 1.  

Гуртожиток №2

Мешканці гуртожитку № 2

 1.  

Гараж вул. Банкова

К-12

Рой Н.М.

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 1

у I семестрі 2018-2019 н.р.

 

 

03.09.2018 – 07.09.2018 – Т-41 – Бондар Н.П

 

10.09.2018 - 14.09.2018 –    ІДП 21–Загоруйко О.В.

 

17.09.2018 – 21.09.2018 – В-42- Павлюк Н.В.

 

24.09.2018 - 28.09.2018 – К-42 – Гурський С.П.     

 

01.10.2018 – 05.10.2018 – К-32 – Губатенко Н.А.

 

08.10.2018 - 12.10.2018  –  ІДП- 32 –Рисаченко Г.В.

 

15.10.2018 - 19.10.2018  –  К –21- Заяць Є.Д.

 

22.10.2018 - 26.10.2018  – ІДП-31 –Бойко В.М.      

    

29.10.2018 – 02.11.2018  – Е-21 – Христосенко В.М.                 

 

05.11.2018 – 09.11.2018– – К–12 – Рой Н.М

 

12.11.2018 – 16.11.2018 – ІДП-22 Андрущенко О.А.

    

19.11.2018 – 23.11.2018 – ІДП-11 – Дудченко Н.Й.    

    

26.11.2018 – 30.11.2018 – В-11 – Савчук Л.А..                           

 

03.12.2018 – 07.12.2018 –Т-21 – Дука Н.О.

 

10.12.2018 – 14.12.2018 – Е-31– Майборода О.О.

 

17.12.2018–21.12.2018– Ф-21 – Бондаренко О.О   

   

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 1

у IІ семестрі 2018-2019 н.р.

 

 

28.01.2019 – 01.02.2019 – К-42 –     Гурський С. П.

 

04.02.2019 - 08.02.2019 –    В- 42–     Павлюк Н. В.

 

11.02.2019 – 15.02.2019 – К-32-       Губатенко Н.А.

 

18.02.2019 - 22.02.2019 – Е-31 –      Майборда О. А.

 

25.02.2019 – 01.03.2019 – К-42 –       Гурський С. П.

 

04.03.2019 - 08.03.2019    ІДП- 32 –  Рисаченко Г.В.

 

11.03.2019 - 15.03.2019  – В –42-         Павлюк Н. В.

 

18.03.2019 - 22.03.2019  –   ІДП-31 –      Бойко В.М.

    

25.03.2019 – 29.03.2019  – Е-21 –   Христосенко В.М.               

 

01.04.2019 – 05.04.2019  –  Ф–21 –   Бондаренко О.О.

 

08.04.2019 – 12.04.2019 –   К-32  -       Губатенко Н.А.

    

15.04.2019 – 19.04.2019 –   ІДП-11 –    Дудченко Н.Й.    

    

22.04.2019 – 26.04.2019 –      В-11    –   Савчук Л.А.      

                 

29.04.2019 – 03.05.2019 –    Т-21    –      Дука Н.О.

 

06.05.2019 – 10.05.2019 –    ІДП-12  –   Матусевич О.В.

 

13.05.2019–17.05.2019  --      ІДП-21 –   Загоруйко О. В.

 

20.05.2019-  24.05.2019  –            Е-11  -       Кокоша В. М.

 

27.05. 2019- 31. 05.  2019 -          К-12  -        Рой  Н. М.

 

03.06.2019 – 07.06.   2019– К–21 –       Заяць Є. Д

 

10. 06.2019 -  14.06.  2019 – ІДП- 21 –     Загоруйко О. В.

 

17. 06.2019 -  21.06   2019 – Т -11   -        Поліщук Н. В.

 

24. 06.2019   -  28. 06  2019  - Т-12 -         Степанчук  С. Л.

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 2

у I семестрі 2018-2019 н.р.

 

03.09.2018 – 07.09.2018 – В-22 –Човгун А.М.

 

10.09.2018 - 14.09.2018 –  В-32 – Харченко А.В.

 

17.09.2018 – 21.09.2018 – К-31 – Бадін О.М.

 

24.09.2018 - 28.09.2018  – В-41 – Святецька Л.І.

 

01.10.2018 – 05.10.2018 – Т-33 – Локванець Т.М.

 

08.10.2018 - 12.10.2018  - К-41 – Листопад Т.М.

 

15.10.2018 - 19.10.2018  –  В-21 – Зубрицька В.М.

 

22.10.2018 - 26.10.2018  – В-31 –Пересунько О.Д.

 

29.10.2018 – 02.11.2018  – Т-32 – Чала І.Т.

 

05.11.2018 – 09.11.2018– Т-42 –Дуднік Л.А.

 

12.11.2018 – 16.11.2018 –Т-22 -Беляков Е.В.

 

19.11.2018 – 23.11.2018 – К-22 –  Мидловець М.В.

 

26.11.2018 – 30.11.2018 Т-31 – Вербіцька Л.П..

 

03.12.2018 – 07.12.2018– Т-23 – Клеванська О.Я.

 

10.12.2018 – 14.12.2018––  В-32 – Харченко А.В.

 

17.12.2018–21.12.2018– К-11 – Покотило Д.І.

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 2

у IІ семестрі 2018-2019 н.р.

 

28.01.2019 – 01.02.2019 – К-41 –Листопад Т.М.

 

04.02.2019 - 108.09.2019 –  К-31 – Бадін  О.М.

 

11.02.2019 – 15.02.2019 –   К-22 – Мидловець М.В.

 

18.02.2019 - 22.02.2019  –   В-41 – Святецька Л.І.

 

25.02.2019 – 01.03.2019 –   Т-33 – Локванець Т.М.

 

04.03.2019 - 08.03.2019  -    К-41 – Листопад Т.М.

 

11.03.2018 - 19.03.2019  –   В-21 – Зубрицька В.М.

 

18.03.2019 - 22.03.2019  –   В-41 –Святецька Л.І.

 

25.03.2019 – 29.03.2019  –   Т-32 – Чала І.Т.

 

01.04.2019 – 05.04.2019–     В-31 –Пересунько О.Д.

 

О8.04.2019 – 12.04.2019 –    В-32 -Єрохіна О.М.

 

15.04.2018 – 19.04.2019  –     Т-22 –  Бєляков Є.В.

 

22.04.2019 – 26.11.2019  -    Т-31 – Вербицька Л.П..

 

29.04.2019 – 03.05.2019–     Т-23 – Клеванська О.Я.

 

06.05.2019 – 10.05.2019 –    В-22 – Човгун  А.М.

 

13.05.2019– 17.05.2019    –    К-22 – Мидловець М.В.

 

20.05.2019-   24.05.2019 –      К-31 Бадін О. М.

 

03.06.2019 -  07.06. 2019 -      В-31 Пересунько О.Д.

 

10.06.2019 – 14.06. 2019 –      Т-22 Бєляков Є.В

 

17.06.2019 – 21.06.2019 –       В-21   Зубрицька В.М.

 

24.06.2019 -  28.06.2019 -     К-11 Покотило Д.І.

 

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 3

у I семестрі 2018-2019 н.р.

 

03.09.2018 – 07.09.2018 – Ф-31 – Каленська А.В..

 

10.09.2018 - 14.09.2018 –  КД-21 – Гнедіч В.І

 

17.09.2018 – 21.09.2018 Ф-11 – Безпала О.В..

 

24.09.2018 - 28.09.2018 –   – Е-11 –Кокоша В.М

 

01.10.2018 – 05.10.2018 КД-11 - Лесь В.М.

 

08.10.2018 - 12.10.2018  –  ІДП-12 - Матусевич О,В. 

 

15.10.2018 - 19.10.2018 –    КД 31 -  Худякова Л.К 

 

22.10.2018 - 26.10.2018–  Ф-31 – Каленська А.В..

    

29.10.2018 – 02.11.2018  – КД-21 – Гнедіч В.І.

 

05.11.2018 – 09.11.2018–. Ф-11 – Безпала О.В..

 

12.11.2018 – 16.11.2018– – Е-11 –Кокоша В.

    

19.11.2018 – 23.11.2018 – КД-11 - Лесь В.М..  

    

26.11.2018 – 30.11.2018   - ІДП-12-  Матусевич О,В. 

 

03.12.2018 – 07.12.2018 – КД 31 -  Худякова Л.К    .

 

10.12.2018 – 14.12.2018 – Е-21 - Христосенко В.М.

 

 17.12.2018–21.12.2018 –.  В-11- Савчук Л.А.      

   

ГРАФІК

чергування груп та кураторів по навчальному корпусу № 3

у IІ семестрі 2018-2019 н.р.

 

28.01.2019 – 01.01.2019 – Ф-31 –Каленська А.В.

 

04.02.2019 - 08.02.2019 –    КД-21 – Гнедіч В.І.

 

11.02.2019 – 15.02.2019 КД-31-11 – Худякова Л.К.

 

18.02.2019 - 22.02.2019 –   – ІДП-31 –Бойко В.М.

 

25.02.2019 – 01.03.2019-   Ф-31 – Каленська А.В.

 

04.03.2019 - 08.03.2019  –  ІДП-12 - Матусевич О.В. 

 

11.03.2019 - 15.03.2019 –    КД 31 -  Худякова Л.К  .

 

18.03.2019 - 22.03.2019–  КД-11 – Лесь В.М.

    

25.03.2019 – 29.03.2019  – КД-21 – Гнедіч В.І.

 

01.04.2019 – 05.04.2019–. ІДП-32 – Рисаченко Г.О.

 

08.04.2019 – 12.04.2019– – ІДП-22 –Андрущенко О А.

    

15.04.2019 – 19.04.2019 – КД-11 - Лесь В.М.  

    

22.04.2019 – 26.04.2019 – К-12 -  Рой Н.М.   

 

29.04.2019 – 03.05. 2019 - Ф-21 -  Бондаренко О. О  .

 

06.05.2019 – 10.05.2019 – Е-21 - Христосенко В.М.

 

 13.05.2019–17.05.2019 –.  К-21 Заяць Є.Д. 

 

 20.05.2019 –   24.05.2019 –  ІДП-11 Дудченко Н.Й.

 

 27.05.2019 -  31.05.2019 – Т-21 Дука Н.О.

 

03.06.2019 – 07.06.2019 – Ф-11 Андрющенко О.В.

 

10.06.2019 -  14.06.2019 –  В-11  Савчук Л.А.

 

17.06.2019 -  21.06.2019 –   ІДП-22 Андрущенко  О.А.

 

24.06.2019 – 28.06.2019 -     Е-11 Кокоша В.М.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з виховної роботи

_______________     Н.М. Єрохіна

“____” _______________ 20____ р.

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ КУРАТОРІВ ГРУП

на 2018/2019 н.р.

 

 

З метою активізації виховної роботи у коледжі, впровадження проектно-цільової системи виховання, комплексного підходу до організації виховного процесу в студентських групах, неперервної системи виховання, виявлення і підтримання творчої праці кураторів навчальних груп організувати і спрямувати роботу методичного об’єднання кураторів на розв’язування слідуючи проблем:

 • підвищення престижу кураторів навчальної групи та їх ролі у виховному процесі;
 • організація виховної роботи та дозвілля студентської молоді;
 • поширення кращого досвіду з питань виховання молоді;
 • удосконалення науково-методичного рівня організації виховної роботи;
 • узагальнення кращого досвіду комплексного підходу до організації виховного процесу;
 • запровадження досягнень світової педагогічної науки, традицій національної педагогіки та психології;
 • провести в квітні конкурс методичних матеріалів на краще забезпечення виховного процесу групи;
 • продовжити працювати над вдосконаленням роботи батьківського комітету коледжу і відділень;
 • особливу увагу приділити роботі з обдарованими студентами. Створити клуб науково-дослідницької роботи;
 • сприяти залученню органів студентського самоврядування в навчально виховний процес коледжу;    
 • активізувати роботу студентських рад відділень, з метою стимулювання даної роботи створити рейтинг їх роботи;
 • зосередити увагу на вдосконаленні роботи органів студентського самоврядування на рівні груп;
 • кураторам та викладачам з більшим розумінням відноситись до студентів, які беруть участь в художній самодіяльності, у спортивних змаганнях;
 • індивідуалізувати роботу зі студентами;
 • провести конкурс “Краща група відділення”, “Краща група коледжу”.

 

 

 

 

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про викон.

1

2

3

4

5

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1

·Представлення кураторів груп нового набору.

 • Аналіз виховної роботи за 2017/2018 н.р.
 • Координація плану виховної роботи коледжу на 2018-2019 рік.
 • Координація плану методичного об’єднання кураторів.
 • Методичні рекомендації до складання плану виховної роботи кураторів груп.

29.08.2018 р.

Єрохіна Н.М.

 

 

2

·Розглянути вимоги щодо методичного забезпечення виховного процесу

 • Організація чергування в корпусах.
 • Адаптація студентів груп нового набору.
 • Організація індивідуальної виховної роботи: вивчення студентів, індивідуальна робота в гуртожитку, з батьками, відвідування на дому.
 • Ведення документації кураторів груп. Складання характеристик студентів.

26.09.2018 р.

Бондаренко О.О.

 

 

3

 • Відвідування відкритої виховної години, присвяченої «Звільнення України від німецько-фашистських загарбників».
 • Аналіз проведення конкурсу «Кращий студент року».
 • Методичне забезпечення куратора з напрямку морально-етичного виховання.
 • Забезпечення індивідуальної роботи з обдарованими студентами.
 • Стан організації індивідуальної роботи органів студентського самоврядування в групах.
 • Різне.

 

 

 

31.10.2018 р.

 

 

 

Бондаренко О.О.

Куратори

 

4

 • Відвідування відкритої виховної години, присвяченої Вшанування пам’яті загиблих під час Голодомору
 • Забезпечення роботи зі студентами які потребують посиленої уваги
 • Методичне забезпечення куратора з напряму  патріотичного виховання.
 • Розгляд матеріалів щодо визначення «Кращої групи коледжу».
 • Підсумки виховної роботи за І семестр. Аналіз роботи методичного об’єднання кураторів та визначення завдань на ІІ семестр.
 • Різне.

28.11.2018 р.

Бондаренко О.О.

 

5.

 • Методичне забезпечення куратора з напрямку правового виховання.
 • Цивільний процес. Розлучення.
 • Аналіз відвідування виховних годин в коледжі.
 • Робота в групі по підвищенню якості знань та попередженню пропусків занять без поважних причин.
 • Різне.

 

26.12.2018 р.

 

 

Пендер О.В.

Бондаренко О.О.

 

6

 • Відвідування відкритої виховної години присвяченої сторіччю боїв під Крутами
 • Організація та методичне забезпечення індивідуальної  виховної роботи на відділеннях.
 • Організація роботи груп в музеях коледжу.
 • Різне.

26.02.2019 р.

Бондаренко О.О.

 

7

 

 • Методичне забезпечення куратора з напрямку екологічного виховання.
 • Організація і проведення педради  на тему: “_______ ”.
 • Відвідування відкритої виховної години присвячена Всесвітньому дню здоров’я
 • Різне.

26.03.2019 р.

за графіком

 

Бондаренко О.О.

Рисаченко Г.О.

 

 

 

8

 • Організація та методичне забезпечення гурткової роботи. Залучення студентів до роботи у гуртках.
 • Підготовка до коледжанського свята «Золоті імена»
 • Відвідування відкритої виховної години, присвяченої Великоднім святам
 • Різне.

24.04.2019 р.

 

Бондаренко О.О.

Куратори груп

 

9

 • Методичне забезпечення куратора з напрямку родинного виховання.
 • Різне.

29.04.2019 р.

Бондаренко О.О.

 

10

 • Підведення підсумків роботи методичного об’єднання кураторів за рік.
 • Обговорення плану роботи на 2019/2020 н.р.
 • Виховання особистості в коледжі – цілісний і безперервний процес. Підведення підсумків виховної роботи за ІІ семестр.
 • Оформлення звіту куратора за навчальний рік.
 • Організація і проведення свята випуску студентів
 • Різне.

26.06.2019 р.

 

Єрохіна Н.М.

 

 

2. МЕТОДИЧНА РОБОТА

1

Ознайомити студентів груп нового набору з Статутом коледжу, правилами внутрішнього розпорядку, Системою єдиних педагогічних вимог до студентів коледжу.

 

Протягом вересня

 

Куратори груп

 

2

 • Методика організації науково-дослідницької роботи з обдарованими студентами
 • Запровадити в дію програму патріотичного виховання: «Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім’янин». Створити тематичну папку з патріотичного виховання

31.10.2018 р.

Бондаренко О.О.

 

3

Методика організації морально-етичного виховання в групі «Життя людини – найвища цінність».

28.11.2018 р.

Бондаренко О.О.

 

4

Система правової освіти та виховання.

30.01.2019 р.

Пендер О.В.

 

5

Організація індивідуальної роботи зі студентами: форми і методи.

26.09.2018 р.

Бондаренко О.О.

Гриценюк С.С.

 

6

Форми і методи екологічного виховання студентів.

24.04.2019 р.

Рисаченко Г.О.

 

7

Організація гурткової роботи у коледжі. Залучення студентів до роботи гуртків. Роль куратора в роботі з обдарованою молоддю.

30.01.2019 р.

Бондаренко О.О.

 

8

Форми і методи сімейно-родинного виховання студентів.

27.05.2019 р.

Човгун А.М.

 

9

Самореалізація особистості студентів.

Робота з проблемними студентами.

Впровадження інтерактивних методів роботи у виховний процес.

Протягом року

 

Єрохіна Н.М.

 

 

10

 • Консультування кураторів
 • Планування виховної роботи в групах;
 • Погодження виховних заходів циклових комісій;
 • Допомога кураторам-початківцям

 

Протягом року

 

Єрохіна Н.М.

 

 

11

Особистісно-зорієнтоване виховання студентської молоді. Виховання громадянина – одна з провідних особистісно зорієнтованих технологій. Форми педагогічного всеобучу батьків.

Протягом року

 

Єрохіна Н.М.

 

 

12

Організувати роботу школи молодого куратора

Протягом року

Єрохіна Н.М.

Пендер О.В.

 

13

Інформування кураторів груп про новинки методичної літератури з виховної роботи

Протягом року

Єрохіна Н.М.

Матвієнко В.М.

 

14

Підготувати матеріали для проведення першого заняття на тему: «Україна - суверенна демократична держава».

31.08.2018 р.

Єрохіна Н.М.

 

15

Сприяти участі кураторів груп у нарадах, семінарах, конференціях, круглих столах з питань виховання студентської молоді.

Протягом року

Єрохіна Н.М.

 

16

На засідання методоб’єднань запрошувати представників адміністрації коледжу, психологів, юриста, представників органів студентського самоврядування.

Протягом року

 

Єрохіна Н.М.

 

17

Надавати допомогу у проведенні загальноколеджанських виховних заходів.

Надавати практичну і методичну допомогу кураторам груп і органам студентського самоврядування в підготовці і проведенні свят:

 • День знань,
 • День міста,
 • День працівника освіти,
 • День студента,
 • День пам’яті жертв голодомору і політичних репресій,
 • Новий рік,
 • День закоханих,
 • День Перемоги,
 • Свято матері,
 • Свято випуску

Протягом року

 

Єрохіна Н.М.

Нагалевська Н.В.

Куратори груп

 

           

 

 

 

Положення

про щорічний конкурс на кращу студентську групу

 Технолого-економічного коледжу

Білоцерківського національного аграрного університету

 

 1. Загальні положення

 

Основу функціонування коледжу складає процес навчання та виховання студентської молоді, формування кваліфікованого фахівця.

Навчально-виховний процес має забезпечувати актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовувати їх у практичну площину, звертати увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формувати їх соціальну зрілість.

Положення про щорічний конкурс на кращу студентську групу Технолого-економічного коледжу БНАУ розроблено відповідно до закону України «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Положення про вищий заклад освіти, Концепції гуманітарної освіти в Україні та інших нормативних документів МОНУ, а також Положення ТЕК БНАУ.

 

 1. Мета та завдання

 

Конкурс на кращу студентську групу проводиться з метою:

 • Стимулювання пізнавальної діяльності студентів та формування у них активної життєвої позиції;
 • Підвищення якості навчання студентів;
 • Активізації пошуково-дослідної роботи;
 • Розвитку суспільної та громадянської діяльності студентів;
 • Виявлення та підтримки обдарованої і талановитої молоді;
 • Подальшого розвитку потенціалу та творчих здібностей студентської молоді;
 • Залучення студентів до художньо-естетичної діяльності;
 • Розвитку духу корпоративізму у студентському середовищі;
 • Дотримання трудової дисципліни та норм поведінки під час навчання і в побуті.

Стратегічними завданнями конкурсу є:

 • Пошук дієвих форм роботи щодо формування соціально зрілої, морально і фізично здорової людини, професійно кваліфікованого фахівця;
 • Пропагування кращих взірців співпраці студентів з викладацьким складом коледжу  з метою отримання професійних знань, умінь та навичок;
 • Вивчення, узагальнення та пропагування ефективних форм роботи студентського самоврядування;
 • Організація роботи щодо згуртування, професійного спрямування, правової освідченності, морально-етичного виховання студентського колективу;
 •  Посилення згуртованості студентських груп;
 • Зміцнення навчальної дисципліни;
 • Покращення іміджу коледжу на всіх рівнях.

 

 1. Умови, порядок і терміни проведення конкурсу

             Конкурс проводиться щорічно протягом навчального року  і завершується підведенням підсумків та визначення переможців до Міжнародного дня студентів.

             Конкурс проводиться в два етапи:

 1. До 25 вересня поточного року на кожному відділенні конкурсною комісією визначається та узагальнюється результативність роботи академічних груп у відповідності до розроблених критеріїв, визначаються переможці на відділенні.
 2. До 25 жовтня поточного року конкурсна комісія коледжу розглядає подання комісій, вивчає матеріали кращих груп відділень, підводить підсумки конкурсу, визначає переможців.

 

До складу конкурсної комісїі віділення входять:

 

 • Завідувач відділення;
 • Голова студентської ради відділення;
 • Голови студентських рад гуртожитків;
 • Голови студентських рад груп;
 • Куратори груп.

 

Обов’язки конкурсної комісії:

 

 • Збір та обробка даних про всебічні досягнення студентських груп;
 • Оформлення поточної документації у вигляді протоколів засідань конкурсної комісії;
 • Підготовка наказу про нагородження переможців першого етапу конкурсу;
 • Оформлення подання на студентську групу-переможця першого етапу конкурсу.

 

Для підведення підсумків на другому етапі конкурсу в коледжі створюється конкурсна комісія у складі:

 • Заступник директора з виховної роботи;
 • Завідувачі відділень;
 • Голова студентського парламенту коледжу;
 • Голова студентського профкому коледжу;
 • Голови студентських рад відділень;
 • Голови студентських рад гуртожитків;

 

 1. Критерії оцінки

 

Студентська група оцінюється за рейтингом, який включає парламенти підсумкової успішності,науково-дослідної роботи та громадської активності студентів.

При підведенні підсумків враховуються наступні показники:

 • Успішність груп;
 • Чисельність іменних стипендіатів;
 • Кількість відрахованих;
 • Участь в предметних олімпіадах різних рівнів;
 • Участь у наукових конференціях;
 • Наукові публікації;
 • Участь у художній самодіяльності;
 • Участь у спортивному житті коледжу;
 • Участь у роботі громадських організацій коледжу, міста, району.

 

 1. Підведення підсумків та заохочення

 

Підсумки конкурсу підводяться журі і затверджуються директором коледжу. Підсумки конкурсу висвітлюються у коледжанській газеті «Студентський вісник» та через офіційний сайт коледжу до Міжнародного дня студента.

Краща група за результатами конкурсу нагороджується грамотами та іншими видами заохочення.